Norges Bank

1816 Norges Bank blir opprettet

Loven om Norges Bank ble sanksjonert 14. juni 1816. En rekke komiteer oppnevnt av Stortinget hadde vært i arbeid før det endelig forelå et lovforslag. Tilsammen seks lover om Norges Bank og pengevesenet ble vedtatt.

De seks lovene som ble sanksjonert den 14. juni 1816 var: Lov om pengevesenet, lov om frivillig og tvungen bank (octroi og fundasjon), lov om tvungent innskudd (sølvskatten), lov om innløsningsskatt, lov om midlertidige låne- og diskontoinnretninger

Allerede under grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll ble det vedtatt å opprette en egen bank for det frie Norge. Dette ble videreført i grunnloven fra november 1814. Der sies det i § 110: -Norge beholder sin egen Bank, og sit eget Penge- og Myntvesen, hvilke Indretninger ved Lov bestemmes.-

Det var krise i pengevesenet. Årene med blokade og krisetid under Napoleonskrigene hadde ført til kraftig fall i pengeverdien og i 1812 var prisveksten hele 152 prosent. De gamle pengeenhetene ble devaluert både i 1813, 1814 og 1816. Etableringen av Norges Bank skulle nå gjenreise tilliten til pengevesenet.

Pengeenheten skulle være speciedaler, delt i 120 skilling eller 5 ort ("rigsort") a 24 skilling. Sølvinnholdet i den nye speciedaleren skulle være det samme som i den gamle rigsdaler species. Av en mark fint sølv, kølnsk vekt 233,855 gram, skulle utmyntes 9 1/4 speciedaler.

Bankens sølvfond på 2 millioner speciedaler skulle i utgangspunktet skaffes ved frivillig tegning, men dette ble en gedigen fiasko. Fondet måtte derfor over de påfølgende år inndrives ved tvungne innskudd som skulle betales med mynt eller edelt metall - den såkalte "Sølvskatten". For innskuddene ble det utstedt aksjebrev.

Stortinget hadde vedtatt at hovedsetet skulle legges til Christiania hvis sølvfondet kunne reises ved frivillig aksjetegning - i motsatt fall skulle det plasseres i Trondhjem med avdelingskontorer i Christiania, Bergen og Christianssand.

Det ble tatt sikte på fri sølvinnløsning av daleren i 1819. Norges Banks sølvinnløsningsplikt ble utsatt ved lov av 13. august 1818, og  valutakursen sank ytterligere.

Litteratur:
Per Bang og Jon Petter Holter: Norges Bank 175 år. Mennesker og begivenheter. Oslo 1991

Øyvind Eitrheim: Fra Peder Anker til stabilitet i pengevesenet.I Øyvind Eitrheim og Jan F. Qvigstad (red): Tilbakeblikk på norske pengehistorie. Konferanse 7. juni 2005 på Bogstad gård. Norges Banks skriftserie nr. 37, Oslo 2005

Martin Austnes: Kampen om banken. Et historisk perspektiv på utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen, ca.1814-1816. Norges Banks skriftserie nr.49, Oslo 2016.