Norges Bank

2007 Nedleggelse av seddeltrykkeriet

Norges Banks Seddeltrykkeri ble avviklet.

De første sedlene fra Norges Banks Seddeltrykkeri ble levert i 1817. 1. juli 2007 ble avdelingen avviklet.

Fra 2008 ble sedlene levert fra sikkerhetstrykkerier i Frankrike og England. Disse trykkeriene produserer sedler i store volum, og kunne derfor produsere sedler av ønsket kvalitet billigere enn Norges Banks eget trykkeri.

Utviklingen i retning av bedre teknologi gjorde at produksjon av norske sedler ikke var tilstrekkelig til å utnytte eksisterende produksjonskapasitet fullt ut. Banken forsøkte på 1990-tallet å utnytte ledig kapasitet ved å konkurrere om oppdrag på det internasjonale markedet. Det var imidlertid vanskelig å få tilstrekkelig med oppdrag til en forsvarlig pris.

Banken hadde også tidligere hatt enkelte andre oppdrag, som trykking av frimerker og pass, men disse oppdragene ble etter hvert gitt til andre. Fra 2003 var norske sedler trykkeriets eneste produkt. Så lenge banken sto for selve utstedelsen av sedler, ble ikke selve produksjonen betraktet som kjernevirksomhet.

På denne bakgrunn besluttet hovedstyret i 2002 å avvikle seddelproduksjonen med virkning fra 2007. På det tidspunktet regnet man med at det ville kunne oppstå behov for investeringer i produksjonsutstyr samt for nyansettelser.

Litteratur:

Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl: Seddeltrykkeriet- en 190 års historie. Penger og Kreditt 2007/2

Harald Bøhn: Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger. Staff Memo 2012/31, Norges Bank