Norges Bank

1989 Styrene i distriktene nedlegges

Hovedstyret vedtok å legge ned styrene ved de regionale kontorene da det fikk fullmakt til det.

Ved hver avdeling oppnevnte Stortinget opprinnelig et styre på tre medlemmer. En av bestyrerne måtte representere det lokale næringslivet. Bestyrerne innvilget lån, og fastsatte fram til 1892 diskontoen ved sine avdelinger. Fra 1931 ble det vedtatt at det det også skulle ansettes fast direktør ved hver avdeling.

I 1967 uttrykte direksjonen at ordningen med avdelingsstyrer var moden for revisjon. Den daglige ledelsen av avdelingene var da overtatt av direktøren. Saken ble overlatt til utvalget som skulle fremme forslag til ny lov om Norges Bank.

Da lovforslaget ble behandlet i 1985 ble det ikke gjort lovendringer. Dette skjedde imidlertid fire år senere. Da ble det overlatt til hovedstyret å beslutte om det skulle være styrer ved hver enkelt regionale avdeling. Da loven trådte i kraft ble styrene ved de regionale avdelingene avviklet.

Litteratur:

Norges Banks årsberetning for 1988

Harald Bøhn: Norges Banks distriktsavdelinger 1983-2001. Staff Memo 2012/24, Norges Bank