Norges Bank

1988 - 1989 Nedleggelse av åtte avdelinger

Stortinget besluttet 13. juni 1988 å legge ned åtte av Norges Banks distriktsavdelinger.

Stortingsvedtaket var avslutningen på en prosess som hadde startet i banken i 1983 gjennom nedsettelse av en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå avdelingenes arbeidsoppgaver, organisasjon og administrasjon. Under behandlingen av forslag til ny Lov om Norges Bank våren 1985, og før arbeidsgruppen hadde avsluttet sitt arbeid, ble Norges Bank oppfordret til å vurdere avdelingsstrukturen og eventuelt fremme forslag om endringer. Myndigheten til å opprette og nedlegge avdelinger ble lagt til Stortinget.

I brev av 3. desember 1987 til Finansdepartementet gikk et flertall i Norges Banks hovedstyre inn for nedleggelse av de fleste av de avdelingene som senere ble avviklet. Et premiss for tilrådingen var at hovedstyret mente at banken kunne løse sine sentralbankoppgaver på en fullt ut tilfredsstillende måte med færre avdelinger.

Kontoret i Drammen ble lagt ned ved utgangen av 1988, mens kontorene i Arendal, Gjøvik, Halden, Hamar og Skien ble lagt ned året etter. Stortingsvedtaket innebar nedleggelse også av  avdelingene i Haugesund og Kristiansund, men åpnet for at disse kunne omgjøres til kassekontorer. Dette skjedde i 1989. Kassekontoret i Kristiansund ble nedlagt i 1991.

Etter at nedleggelsene var vedtatt, besluttet Stortinget å gi bankens representantskap myndighet til å opprette og nedlegge avdelinger, slik tilfellet hadde vært under den tidligere loven.

Litteratur:

Gunnar Andersen: Norges Banks distriktsavdelingsnett under endring. Penger og Kreditt 1989/1

Norges Banks årsberetninger 1987 og 1988

St.prp. nr. 100 (1987-88)

Innst. S. nr. 285 (1987-88)

Harald Bøhn: Norges Banks distriktsavdelinger 1983-2001.Staff Memo 2012/24, Norges Bank