Norges Bank

1901 - 1945 Utgave II (1901 - 1945)

Norske personer og motiver preget sedlene. Dette gjorde at det ikke var nødvendig å skifte ut sedlene ved unionsoppløsningen i 1905.

Den kunstneriske utformingen av sedlene i utgave II ble utført av maleren Oluf Wold-Torne, og de ble gravert av firma Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. i London.Til å begynne med ble de også trykket i London på papir fra Østerrike, men fra 1907 foregikk all trykking i Norge på papir fra Alvøens papirfabrikk ved Bergen.

Wold-Torne la sterk vekt på det nasjonale i designet på denne serien. Det var derfor ikke nødvendig å endre sedlene etter unionsoppløsningen i 1905. På forsiden av tre av sedlene ble stortingspresident Christie gjengitt, på de tre andre admiral Tordenskiold. På baksiden fikk de fire høyeste valørene bilde av nasjonale byggverk: Nidarosdomen, Akershus slott, Håkonshallen og Eidsvollsbygningen. På de to siste var Olavsrosen det sentrale baksidemotivet.

I løpet av denne seddelutgavens lange levetid fra 1901 til 1945 ble det bare gjort noen mindre endringer i papirkvalitet, stilen på trykking av årstall og serienummer og noen andre detaljer.

Under krigshandlingene i 1940 oppsto mangel på sedler mange steder. Flere kommuner, banker og private firmaer utstedte derfor egne penger, såkalte nødsedler.

Under siste krig ble det besluttet å inndra og skifte ut den sirkulerende seddelmassen når krigen var over. Denne ombyttingen trådte i kraft 9. september 1945, og hele serie II er ugyldig fra samme dato.

Les mer om sedlene på Norges Banks websider

Litteratur:
Pengesedler i Norge. Norges Bank, Oslo 1996

Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl: Seddeltrykkeriet - en 190 års historie. Penger og kreditt 2007/2

Bjørn R. Rønning: Norges mynter og pengesedler etter 1874. Oslo 1972