Norges Bank

2000 Konsesjonsmyndighet

Fra april 2000 ble Norges Bank konsesjonsmyndighet for interbanksystemer i Norge.

Norges Banks hovedoppgave er å sikre at interbanksystemene organiseres slik at hensynet til finansiell stabilitet er ivaretatt. Dette er et supplement til næringens selvregulering av systemene.

Finanstilsynet har tilsvarende oppgaver for de kunderettede systemer. Ansvarsdelingen krever samarbeid mellom Norges Bank og Finanstilsynet.

Arbeidet utføres i samsvar med internasjonale anbefalinger.

Litteratur:
Harald Haare og Inger Johanne Sletner: Betalingssystemet - en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn. Penger og Kreditt 2007/2

May Helle Lund og Kjetil Watne: Ny lov om betalingssystemer mv. Penger og Kreditt 2000/2

Harald Haare og Jon A. Solheim: Utviklingen i det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010, med særlig vekt på Norges Banks rolle. Norges Banks skriftserie nr.44, Oslo 2011.