Norges Bank

1979 Betalingsformidlings-utvalget

Betalingsformidlingsutvalget anbefalte i 1979 at prisene for betalingstjenester i større grad måtte gjenspeile kostnadene ved å produsere tjenestene.

Norges Bank hadde gitt uttrykk for liknende synspunkter siden 1973. Særlig var banken opptatt av kostnader som ikke ble overveltet på brukerne ved en sterkt økende bruk av sjekker, . Banken ble etter hvert en viktig pådriver for mer kostnadsriktig prising, og startet med å kartlegge data for priser og kostnader i betalingsformidlingen. Banken ble også en pådriver for samordning av bankgiro og postgirotjenestene.

I 1986 etablerte Norges Bank Kontaktutvalget for betalingsformidling. Bakgrunnen var den nye sentralbankloven som påla banken å fremme et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet.

Litteratur:
NOU 1979:16 Betalingsformidling

Asbjørn Fidjestøl og Dag-Inge Flatraaker: Inntekter, kostnader og prissetting i betalingsformidlingen. Penger og Kreditt 1989/4

Asbjørn Enge og Grethe Øwre: Tilbakeblikk på innføringen av priser i norsk betalingsformidling. Penger og Kreditt 2006/3

Olaf Gresvik og Harald Haare: Kostnader i betalingsformidlingen. Penger og kreditt 2009/1

Harald Haare og Jon A. Solheim: Utviklingen i det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010, med særlig vekt på Norges Banks rolle. Norges Banks skriftserie nr.44, Oslo 2011.