Norges Bank

Stillingsinstruks for sentralbanksjefen som daglig leder i sentralbankvirksomheten (inklusive NBA og Stab)

Vedtatt av hovedstyret 24. mars 2020 med ikrafttredelse 1. mai 2020.

1. Ansvarsområde

Sentralbanksjefen står for den daglige ledelsen av Norges Banks virksomhet og skal følge retningslinjer og pålegg fra hovedstyret. Det følger av sentralbankloven at den daglige ledelsen ikke omfatter saker som etter sentralbankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. I denne instruks legges til grunn at saker av særlig viktighet, av prinsipiell betydning eller med særlig offentlig interesse skal behandles av hovedstyret.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som bare hører under den daglige ledelsen av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland, slik dette er nærmere avgrenset av hovedstyret i «Job description for the Chief Executive Officer of Norges Bank Investment Management (NBIM)». Sentralbanksjefens oppgaver som daglig leder omfatter de administrative funksjonene som er felles for Norges Bank, se nærmere i vedlegg 2.

2. Ansvar og fullmakter som daglig leder

Sentralbanksjefen står ansvarlig overfor hovedstyret i Norges Bank med unntak for de faglige oppgavene som er lagt til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet[1].

Sentralbanksjefen skal gjennomføre hovedstyrets vedtak og forberede saker for hovedstyrebehandling, jf. § 2-5 fjerde ledd i sentralbankloven, samt sørge for nødvendig informasjon til hovedstyret om viktige saker og den rapportering som følger av eksterne krav, interne styringsdokumenter og andre beslutninger fra hovedstyret. Sentralbanksjefen har tilsvarende ansvar når det gjelder komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Sentralbanksjefen kan som daglig leder avgjøre en sak innenfor sitt ansvarsområde som ligger til hovedstyret etter fullmakt fra hovedstyret, eller når det er nødvendig at vedtak treffes raskt, og det ikke er tid eller anledning til å forelegge saken for hovedstyret. Sentralbanksjefen skal snarest skriftlig underrette hovedstyret om avgjørelsen, jf. § 2-11 andre ledd i sentralbankloven. Tilsvarende gjelder for saker som hører under komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, jf. § 2-8 tredje ledd i sentralbankloven.

Sentralbanksjefen representerer Norges Bank utad i saker som faller innenfor sitt ansvarsområde, og kan i den utstrekning inngå avtaler og forplikte banken utad, jf. også «Hovedstyrets prinsipper for signaturordning i Norges Bank». 

Styring og planlegging

Sentralbanksjefen leder Norges Banks ledergruppe (NBLG). Sentralbanksjefen leder strategisk krisestab i Norges Bank.

Sentralbanksjefen har ansvar for å organisere sitt ansvarsområde. Organiseringen skal være kostnadseffektiv og sikre klar arbeids- og ansvarsfordeling og delegering av myndighet. Delegering av myndighet skal dokumenteres.

Organiseringen skal sikre nødvendige informasjonsbarrierer for å beskytte innsideinformasjon og annen markedsfølsom eller konfidensiell informasjon, herunder skal ansatte innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde så langt som mulig ikke ha tilgang til slik informasjon om virksomheten i NBIM.

Sentralbanksjefen skal rapportere halvårlig til hovedstyret om status på strategi, handlingsplaner og budsjett.

Personal og organisasjonsutvikling

Sentralbanksjefen har ansvar for organisasjonsutvikling, rekruttering og utvikling av alle ansatte innenfor sitt ansvarsområde.

Sentralbanksjefen ansetter direktører og avdelingsdirektører innenfor sitt ansvarsområde, med unntak av direktøren for Internrevisjonen som ansettes av hovedstyret.

Sentralbanksjefen beslutter oppsigelse av ansatte innenfor sitt ansvarsområde, herunder også beslutning om avskjed og suspensjon.  Fullmakten kan delegeres med unntak for avdelingsdirektører og andre ansatte som rapporterer direkte til sentralbanksjefen. Sentralbanksjefen kan ikke suspendere, si opp eller avskjedige direktøren for risiko- og etterlevelsesfunksjonen (GRC) uten at dette har vært behandlet i hovedstyret. Direktøren for Internrevisjonen skal avskjediges av hovedstyret.

Juridiske interesser

Sentralbanksjefen skal innenfor sitt ansvarsområde sørge for å beskytte og følge opp sentralbankvirksomhetens og Norges Banks juridiske interesser.

Risikostyring og etterlevelse

Sentralbanksjefen skal innenfor sitt ansvarsområde sørge for en forsvarlig risikostyring og internkontroll. Sentralbanksjefen skal rapportere halvårlig til hovedstyret om virksomhetsrisiko og etterlevelse.

Fullmakter

Sentralbanksjefens fullmakter som styreleder og leder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, følger av sentralbankloven, forretningsordener og eventuelt andre beslutninger fra disse styrende organene.

I tillegg til fullmakter som hovedstyret har gitt til sentralbanksjefen i interne styringsdokumenter på ulike saksområder, har sentralbanksjefen de fullmaktene som fremgår av vedlegg 1.

3. Nærmere om felles administrative funksjoner

Innenfor rammene fastsatt i styringsdokumenter fra hovedstyret, herunder «Job description for the Chief Executive Officer of Norges Bank Investment Management (NBIM)» har sentralbanksjefen ansvar for felles administrative funksjoner i henhold til spesifiseringen i vedlegg 2. Disse oppgavene er organisert i Norges Bank Administrasjon.

For disse felles administrative funksjonene har sentralbanksjefen ansvar for rapportering av hendelser, risikoer og risikoreduserende tiltak mv. til hovedstyret.

Innenfor rammen av relevante prinsipper fra hovedstyret, kan sentralbanksjefen vedta ytterligere retningslinjer eller treffe beslutninger i saker som gjelder de felles administrative funksjonene for Norges Bank.

Vedlegg 1

Spesifikke fullmakter til sentralbanksjefen som daglig leder

Innenfor rammene fastsatt i relevante styringsdokumenter og andre beslutninger fra hovedstyret har sentralbanksjefen fullmakt til å:

 • beslutte eller begjære relevant påtalemessig oppfølging i samsvar med regelverket i andre jurisdiksjoner, herunder til å delegere slik myndighet når det etter lokal rett også er adgang til dette,
 • ta ut forliksklage eller søksmål for domstolene så langt hovedstyret ikke har lagt denne myndigheten til leder av NBIM,
 • fatte enkeltvedtak om rapporteringsplikt og tvangsmulkt etter Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i sentralbankloven. Fullmakten kan delegeres,
 • gi meddelelser om Norges Banks forretningsmessige forhold innenfor sitt ansvarsområde uten hinder av taushetsplikten, jf. sentralbankloven § 5-2 tredje ledd,
 • godkjenne bruk av personalpolitiske tiltak ved omstilling og avvikling av virksomhet. Fullmakten kan delegeres.
 • føre tilsyn med og gi pålegg overfor godkjente interbanksystemer, (jf. betalingssystemloven § 2-9), samt frita mindre systemer for konsesjonsplikt (jf. betalingssystemloven § 2-3 annet ledd). Disse fullmaktene kan delegeres videre,
 • fatte vedtak i enkeltsaker og å fastsette nærmere regler til gjennomføring av Forskrift om adgang til lån og innskudd i Norges Bank (låneforskriften), unntatt beslutninger som omhandlet i § 4 annet ledd første punktum som treffes av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Sentralbanksjefen kan delegere disse fullmaktene videre i den utstrekning det anses hensiktsmessig,
 • beslutte ikke-prinsipielle justeringer i retningslinjer for utgivelse av minnemynter, fastsette mandat for og sammensetning av den rådgivende komitéen samt følger opp begivenhetslisten som komitéen kommer fram til, herunder å beslutte utgivelser, evt. avslå søknader om utgivelser,
 • beslutte mindre justeringer i preget på mynter. Fullmakten kan delegeres,
 • innvilge søknader om erstatning samt fastsette størrelse på gebyr i henhold til «Forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler eller mynter». Fullmakten kan delegeres,
 • godkjenne bortskrivning av differanser og tap av ikke regulær art inntil kr 250 000 kr. Fullmakten kan delegeres,
 • avhende eller donere kunst og objekter av mindre verdi fra bankens samlinger. Fullmakten kan delegeres,
 • gi økonomiske bidrag til veldedige formål på inntil 25 000 kr pr år. Fullmakten kan delegeres.

Vedlegg 2

Nærmere om felles administrative funksjoner

Innenfor rammene fastsatt i styringsdokumenter fra hovedstyret, herunder «Job description for the Chief Executive Officer of Norges Bank Investment Management (NBIM)» har sentralbanksjefen ansvar for disse administrative funksjonene som er felles:

Eiendomdsdrift og service

 • Forvaltning av Norges Banks bygg og kontorer i Norge. Det inkluderer arealstrategi, herunder strategi for disponeringen av hovedkontoret,
 • Service og tjenester til ansatte ved hovedkontoret, herunder kantine, samt møter og arrangementer,

HR

 • Felles HR-strategi, herunder Norges Banks sentrale arbeidsgiverfunksjon. Det inkluderer blant annet forhandlinger om overenskomster og lønnsforhandlinger iht. overenskomster,
 • Alle administrative rådgivnings- og støtteprosesser for Norges Bank på HR-området,

Informasjonsforvaltning og fagbibliotek

 • Ivaretakelse av lovbestemte krav til felles håndtering i henhold til arkivloven med forskrifter og tilstøtende lover og rammeverk,
 • Drift av felles arkivsystem og fagbibliotek,

Kommunikasjon

 • Strategisk kommunikasjonsrådgivning i saker knyttet til Norges Banks virksomhetsområder. Rådgivningen inkluderer strategisk kommunikasjon og dialog med politiske myndigheter om forvaltningen av SPU. Dette skal skje i samråd med NBIM,
 • Alle administrative rådgivnings- og støtteprosesser for Norges Bank på kommunikasjonsområdet til virksomhetsområdene. Det inkluderer felles rapportering, utvikling av nettsider, grafisk profil og merkevareregistrering,
 • Kunnskapssenter,

Sikkerhet

 • Fysisk sikkerhet, personellsikkerhet, personellbeskyttelse og reisesikkerhet for hele Norges Bank,
 • Felles system for krisehåndtering for fysiske kriser, pårørendetelefon, pårørendesenter og vedlikehold av bankens felles kriseorganisasjon for fysiske kriser,
 • Kryptosikkerhet, systemet for håndtering av gradert informasjon iht. sikkerhetsloven og de sikkerhetstekniske anleggene,
 • Felles rapportering på sikkerhetsområdet der det er behov for samordnet rapportering,

Finansiell rapportering, regnskap og innkjøp

 • Norges Banks årsberetning og regnskap, regnskapsprinsipper, felles økonomisystem og hovedbok,
 • Sammenstilt budsjett og regnskap for Norges Bank,
 • Fakturahåndtering og innkjøpsstøtte for hele Norges Bank.

 

Fotnoter

[1] Jf. Hovedstyrets forretningsorden, forretningsorden for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og ansvarsfordeling mellom Norges Banks hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Publisert 4. mai 2020 22:50