Norges Bank

Stillingsinstruks for sentralbanksjefen som daglig leder i sentralbankvirksomheten (inklusive NBA og Stab)

Vedtatt av hovedstyret 29. mars 2023 med ikrafttredelse 1. april 2023

1 Ansvarsområde

Sentralbanksjefen står for den daglige ledelsen av Norges Banks virksomhet og skal følge retningslinjer og pålegg fra hovedstyret. Det følger av sentralbankloven at den daglige ledelsen ikke omfatter saker som etter sentralbankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. I denne instruks legges til grunn at saker av særlig viktighet, av prinsipiell betydning eller med særlig offentlig interesse skal behandles av hovedstyret.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som bare hører under den daglige ledelsen av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland, slik dette er nærmere avgrenset av hovedstyret i «Job description for the Chief Executive Officer of Norges Bank Investment Management (NBIM)».

Sentralbanksjefens oppgaver som daglig leder omfatter de administrative funksjonene som er felles for Norges Bank, se nærmere i vedlegg 2.

2 Ansvar og fullmakter som daglig leder

Sentralbanksjefen står ansvarlig overfor hovedstyret i Norges Bank med unntak for de faglige oppgavene som er lagt til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet[1].

Sentralbanksjefen skal gjennomføre hovedstyrets vedtak og forberede saker for hovedstyrebehandling, jf. § 2-5 fjerde ledd i sentralbankloven, samt sørge for nødvendig informasjon til hovedstyret om viktige saker og den rapportering som følger av eksterne krav, interne styringsdokumenter og andre beslutninger fra hovedstyret. Sentralbanksjefen har tilsvarende ansvar når det gjelder komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Sentralbanksjefen kan som daglig leder avgjøre en sak innenfor sitt ansvarsområde som ligger til hovedstyret etter fullmakt fra hovedstyret, eller når det er nødvendig at vedtak treffes raskt, og det ikke er tid eller anledning til å forelegge saken for hovedstyret. Sentralbanksjefen skal snarest skriftlig underrette hovedstyret om avgjørelsen, jf. § 2-11 andre ledd i sentralbankloven. Tilsvarende gjelder for saker som hører under komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, jf. § 2-8 tredje ledd i sentralbankloven.

Sentralbanksjefen representerer Norges Bank utad i saker som faller innenfor sitt ansvarsområde, og kan i den utstrekning inngå avtaler og forplikte banken utad, jf. også «Hovedstyrets prinsipper for signaturordning i Norges Bank».

Styring og planlegging

Sentralbanksjefen leder Norges Banks lederforum (NBLF). Sentralbanksjefen leder strategisk krisestab i Norges Bank.

Sentralbanksjefen har ansvar for å organisere sitt ansvarsområde. Organiseringen skal være kostnadseffektiv og sikre klar arbeids- og ansvarsfordeling og delegering av myndighet. Delegering av myndighet skal dokumenteres.

Organiseringen skal sikre nødvendige informasjonsbarrierer for å beskytte innsideinformasjon og annen markedsfølsom eller konfidensiell informasjon, herunder skal ansatte innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde så langt som mulig ikke ha tilgang til slik informasjon om virksomheten i NBIM.

Sentralbanksjefen skal rapportere halvårlig til hovedstyret om status på strategi, handlingsplaner og budsjett.

Personal og organisasjonsutvikling

Sentralbanksjefen har ansvar for organisasjonsutvikling, rekruttering og utvikling av alle ansatte innenfor sitt ansvarsområde.

Sentralbanksjefen tilsetter direktører og avdelingsdirektører innenfor sitt ansvarsområde, med unntak av direktøren for Internrevisjonen som skal tilsettes, sies opp eller avskjediges av hovedstyret. Sentralbanksjefen skal innhente hovedstyrets samtykke før tilsetting, oppsigelse eller avskjedigelse av leder for kontroll- og etterlevelsesfunksjonen (GRC).

Sentralbanksjefen beslutter oppsigelse av øvrige ansatte innenfor sitt ansvarsområde, herunder også beslutning om avskjed og suspensjon.  Fullmakten kan delegeres med unntak for avdelingsdirektører og andre ansatte som rapporterer direkte til sentralbanksjefen.

Juridiske interesser

Sentralbanksjefen skal innenfor sitt ansvarsområde sørge for å beskytte og følge opp sentralbankvirksomhetens og Norges Banks juridiske interesser.

Hvis det er mistanke om alvorlige straffbare forhold, skal saken som hovedregel politianmeldes for strafferettslig oppfølgning. Sentralbanksjefen må informere CEO NBIM straks det er begrunnet mistanke om alvorlige straffbare forhold som kan berøre NBIM.

Risikostyring og etterlevelse

Sentralbanksjefen skal innenfor sitt ansvarsområde sørge for en forsvarlig risikostyring og internkontroll. Sentralbanksjefen skal rapportere halvårlig til hovedstyret om virksomhetsrisiko og etterlevelse.

Sentralbanksjefen skal snarest informere daglig leder NBIM om større operasjonelle hendelser eller andre forhold av betydning som kan påvirke NBIM.

Fullmakter

Sentralbanksjefens fullmakter som styreleder og leder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, følger av sentralbankloven, forretningsordener og eventuelt andre beslutninger fra disse styrende organene.

I tillegg til fullmakter som hovedstyret har gitt til sentralbanksjefen i interne styringsdokumenter på ulike saksområder, har sentralbanksjefen de fullmaktene som fremgår av vedlegg 1.

3 Nærmere om felles administrative funksjoner

Innenfor rammene fastsatt i styringsdokumenter fra hovedstyret, herunder «Job description for the Chief Executive Officer of Norges Bank Investment Management (NBIM)» har sentralbanksjefen ansvar for felles administrative funksjoner i henhold til spesifiseringen i vedlegg 2. De felles administrative funksjonene er inndelt i to kategorier; fellesfunksjoner og virksomhetsrettede tjenester. Disse oppgavene er organisert i Norges Bank Administrasjon.

For disse felles administrative funksjonene har sentralbanksjefen ansvar for rapportering av hendelser, risikoer og risikoreduserende tiltak mv. til hovedstyret.

For fellesfunksjoner (lovpålagte oppgaver og fellesoppgaver) har sentralbanksjefen ansvar for at beslutninger fra sentralbanksjefen gjøres etter samråd med daglig leder NBIM.

For virksomhetsrettede tjenester til NBIM skal sentralbanksjefen legge til rette for at daglig leder NBIM kan ivareta sitt ansvar for den løpende oppfølgingen ved å sette mål og krav, følge opp leveransene, disponere ressurser og gjøre prioriteringer innenfor rammene av vedtatte budsjetter.

Sentralbanksjefen og daglig leder NBIM har en gjensidig plikt til å dele relevant informasjon og kompetanse, og bidra til synergier og samarbeid. Sentralbanksjefen skal sørge for nødvendig administrativ systemstøtte i de tilfellene der NBIM benytter seg av systemer i sentralbanksjefens ansvarsområde.   

Innenfor rammen av relevante prinsipper fra hovedstyret, kan sentralbanksjefen vedta ytterligere retningslinjer eller treffe beslutninger i saker som gjelder de felles administrative funksjonene for Norges Bank.

Vedlegg 1

Spesifikke fullmakter til sentralbanksjefen som daglig leder

Innenfor rammene fastsatt i relevante styringsdokumenter og andre beslutninger fra hovedstyret har sentralbanksjefen fullmakt til å:

 • beslutte eller begjære relevant påtalemessig oppfølging i samsvar med regelverket i andre jurisdiksjoner, herunder til å delegere slik myndighet når det etter lokal rett også er adgang til dette,
 • ta ut forliksklage eller søksmål for domstolene så langt hovedstyret ikke har lagt denne myndigheten til leder av NBIM,
 • fatte enkeltvedtak om rapporteringsplikt og tvangsmulkt etter Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i sentralbankloven. Fullmakten kan delegeres,
 • gi meddelelser om Norges Banks forretningsmessige forhold innenfor sitt ansvarsområde uten hinder av taushetsplikten, jf. sentralbankloven § 5-2 tredje ledd,
 • godkjenne bruk av personalpolitiske tiltak ved omstilling og avvikling av virksomhet. Fullmakten kan delegeres.
 • føre tilsyn med og gi pålegg overfor godkjente interbanksystemer, (jf. betalingssystemloven § 2-9), samt frita mindre systemer for konsesjonsplikt (jf. betalingssystemloven § 2-3 annet ledd). Disse fullmaktene kan delegeres videre,
 • fatte vedtak i enkeltsaker og å fastsette nærmere regler til gjennomføring av Forskrift om adgang til lån og innskudd i Norges Bank (låneforskriften), unntatt beslutninger som omhandlet i § 4 annet ledd første punktum som treffes av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Sentralbanksjefen kan delegere disse fullmaktene videre i den utstrekning det anses hensiktsmessig,
 • beslutte ikke-prinsipielle justeringer i retningslinjer for utgivelse av minnemynter, fastsette mandat for og sammensetning av den rådgivende komitéen samt følger opp begivenhetslisten som komitéen kommer fram til, herunder å beslutte utgivelser, evt. avslå søknader om utgivelser,
 • beslutte mindre justeringer i preget på mynter. Fullmakten kan delegeres,
 • innvilge søknader om erstatning, fastsette størrelsen på gebyr og å gi nærmere utfyllende saksbehandlingsregler i henhold til «Forskrift om erstatning for sterkt skadde eller bortkomne sedler og mynter». Sentralbanksjefen gis også fullmakt til å angi nærmere retningslinjer for kjennetegn på sedler og mynter med større avvik i henhold til «Forskrift om avgrensning av tvungne betalingsmidler», herunder illustrasjonsbilder for sterkt skadd mynt. Fullmakten kan delegeres,
 • godkjenne bortskrivning av differanser og tap av ikke regulær art inntil kr 250 000 kr. Fullmakten kan delegeres,
 • avhende eller donere kunst og objekter av mindre verdi fra bankens samlinger. Fullmakten kan delegeres,
 • gi økonomiske bidrag til veldedige formål på inntil 25 000 kr pr år. Fullmakten kan delegeres.

Vedlegg 2

Nærmere om felles administrative funksjoner

Innenfor rammene fastsatt i styringsdokumenter fra hovedstyret, herunder «Job description for the Chief Executive Officer of Norges Bank Investment Management (NBIM)» har sentralbanksjefen ansvar for følgende administrative funksjoner som er felles for hele Norges Bank. Disse omfatter fellesfunksjoner (lovpålagte oppgaver og oppgaver som det er vurdert som hensiktsmessig å løse som fellesoppgaver) samt mer virksomhetsrettede tjenester:

Eiendomdsdrift og service

 • Forvaltning av Norges Banks bygg og kontorer i Norge. Det inkluderer arealstrategi, herunder strategi for disponeringen av hovedkontoret,
 • Service og tjenester til ansatte ved hovedkontoret, herunder kantine, samt møter og arrangementer,

HR

 • Norges Banks sentrale arbeidsgiverfunksjon. Det inkluderer blant annet forhandlinger om overenskomster og lønnsforhandlinger iht. overenskomster,
 • Overordnet ansvar for introduksjonsprogram for nyansatte, og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser for hele Norges Bank,

Informasjonsforvaltning og fagbibliotek

 • Ivaretakelse av lovbestemte krav til felles håndtering i henhold til arkivloven med forskrifter og tilstøtende lover og rammeverk,
 • Drift av felles arkivsystem og fagbibliotek,

Kommunikasjon

 • Felles rapportering i saker knyttet til Norges Banks virksomhetsområder,
 • Utvikling av felles nettsider, felles grafisk profil og merkevareregistrering,
 • Kunnskapssenter og tjenester knyttet til studio, foto og video,

Sikkerhet

 • Kryptosikkerhet, systemet for håndtering av gradert informasjon iht. sikkerhetsloven og de sikkerhetstekniske anleggene,
 • Felles rapportering på sikkerhetsområdet der det er behov for samordnet rapportering,
 • Fysisk sikkerhet ved Norges Banks bygg og kontorer i Norge,
 • Felles IKT-system for krisehåndtering for fysiske kriser, pårørendetelefon, pårørendesenter og vedlikehold av bankens felles kriseorganisasjon for fysiske kriser,
 • Alle administrative rådgivnings- og støtteprosesser for Norges Bank innenfor fysisk sikkerhet, personellsikkerhet, personellbeskyttelse og reisesikkerhet for hele Norges Bank,

Finansiell rapportering, regnskap og innkjøp

 • Norges Banks årsberetning og regnskap, regnskapsprinsipper, felles økonomisystem og hovedbok,
 • Forslag til hovedstyret om samlet budsjettfremlegg og tilhørende samlet rapportering for Norges Bank fra hovedstyret til representantskapet,
 • Fakturahåndtering og støtte til anskaffelsene for hele Norges Bank.

 

Fotnoter

[1] Jf. Hovedstyrets forretningsorden, forretningsorden for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og ansvarsfordeling mellom Norges Banks hovedstyre og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Sist endret 1. juni 2022 13:45