Norges Bank

Staff Memo

Optimal kapitaldekning for norske banker

Forfatter:
Henrik Andersen og Ragnar Enger Juelsrud
Serie:
Staff Memo
Nummer:
9/2022

I dette memoet analyserer vi hvor høy kapitaldekning bankene bør ha i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Mer egenkapital i bankene kan bidra til finansiell stabilitet ved å redusere risikoen for kostbare bankkriser, men utlån kan bli dyrere om bankene må finansiere seg med mer egenkapital. I vurderinger av optimal kapitaldekning må derfor samfunnsøkonomiske kostnader av dyrere utlån veies opp mot gevinsten av at det kan inntreffe færre og mindre kostbare bankkriser. Beregningene våre tar hensyn til de siste endringene i kapitalreguleringen av bankene. Resultatene tyder på at norske banker bør ha en ren kjernekapitaldekning på mellom 12 og 19 prosent. Dagens kapitalnivå på rundt 18 prosent er i tråd med dette. Våre anslag samsvarer med resultater fra internasjonale studier, men anslagene varierer betydelig ved endringer i usikre forutsetninger. Bankenes kapitalbehov under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet viser imidlertid at slike anslag ikke er urimelige.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 9. november 2022 10:00
Publisert 9. november 2022 10:00