Norges Bank

Staff Memo

En statistisk analyse av Norges Banks prognoser

Forfatter:
Kåre Hagelund og Eilert Husabø
Serie:
Staff Memo
Nummer:
3/2022

I denne artikkelen gjennomfører vi en statistisk analyse av prognoseegenskapene til Norges Banks makroøkonomiske prognoser i perioden 1998 – 2019. Som del av analysen vurderer vi Norges Banks prognoser opp mot tilsvarende fra Statistisk sentralbyrå og prognoser fra enkle modeller. Gjennomgangen viser at Norges Banks anslag har stått seg godt sammenlignet med Statistisk sentralbyrås anslag og vært gjennomgående bedre enn anslag fra enkle modeller, særlig på kort sikt. Anslagene var for det meste forventningsrette, men for lønn og KPI justert for avgifter og uten energipriser (KPI-JAE) var anslagene for høye ett og to år fram. Produktivitetsveksten ble anslått for høyt på alle horisonter. Anslag basert på «random walk»-modeller var bedre enn Norges Banks anslag for valutakursen.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 31. mars 2022 13:40
Publisert 31. mars 2022 13:40