Norges Bank

Staff Memo

Hvor mye ren kjernekapital må bankene sette av ved utlån til næringseiendom?

Forfatter:
Henrik Andersen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
10/2019

Finansdepartementet har foreslått et midlertidig minstekrav for hvor mye ren kjernekapital de største bankene må sette av bak norske næringseiendomslån. Næringseiendom er den næringen som har påført bankene størst tap i kriser. Siden tap på næringseiendomslån er lave i normale tider, bør kapitalkrav for slike lån bygge på tapserfaringer fra kriser. Mine beregninger tyder på at kapitalen som kreves med det foreslåtte minstekravet er stor nok til å dekke tapene som bankene hadde på næringseiendomslån under tilbakeslaget i 2002-03, men mindre enn tapene på slike lån under den norske bankkrisen i 1988-93. Det gjelder også dersom jeg antar at inntjeningen på næringseiendomslån dekker en del av tapene. På den annen side bør ikke minstekrav settes så høyt at det svekker bankenes insentiver til å yte lån med lav risiko. Det vil særlig ha betydning for utlånssegment med stor variasjon i kredittrisiko, slik som markedet for lån til næringseiendomsforetak. Samlet sett kan dette indikere at det foreslåtte minstekravet for næringseiendomslån er på et rimelig nivå. 

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 5. november 2019 10:00
Publisert 5. november 2019 10:00