Norges Bank

Staff Memo

Faktorer bak veksten i konsumprisene

Forfatter:
Marius Nyborg Hov, Bjørn E. Naug og Njål Stensland, Pengepolitikk
Serie:
Staff Memo
Nummer:
6/2013

Vi analyserer hvordan makroøkonomiske drivkrefter kan forklare utviklingen i konsumprisene siden 2001. Sammenhengene analyseres ved hjelp av empiriske modeller. Vi finner at prisene på norskproduserte varer og tjenester utenom husleie har fulgt utviklingen i kapasitets-utnyttingen og lønnskostnadene per produsert enhet i husholdningsrettede næringer siden 2001. Veksten i husleiene kan langt på vei forklares av den generelle utviklingen i konsumprisene. Styrket kronekurs og svake prisimpulser fra utlandet har vært de viktigste drivkreftene bak prisnedgangen på importerte konsumvarer siden 2001.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 14. mars 2013 10:00
Publisert 14. mars 2013 10:00