Norges Bank

Staff Memo

Nærmere om Norges Banks anslag på produksjonsgapet

Forfatter:
Marianne Sturød og Kåre Hagelund
Serie:
Staff Memo
Nummer:
7/2012

Sammendrag

Produksjonsgapet er en oppsummering og tallfesting av kapasitetsutnyttingen i økonomien. Norges Banks anslag på produksjonsgapet tar utgangspunkt i en trendberegning (HP-filter) av BNP for Fastlands-Norge. Slike trendberegninger er i sin natur særlig usikre mot slutten av perioden vi har observasjoner for. Vi justerer derfor beregningene med utgangspunkt i annen viktig informasjon om kapasitetsutnyttingen i økonomien. I våre vurderinger legger vi særlig vekt på utviklingen i arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedet gir en god oppsummering av aktivitetsnivået i økonomien. Tall for arbeidsmarkedet publiseres løpende og revideres lite og er derfor til god hjelp i realtidsvurderingen av kapasitetsutnyttingen i økonomien. I vurderingen av kapasitetsutnyttingen i bedriftene legger vi særlig vekt på rapportene fra Norges Banks regionale nettverk.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 24. februar 2012 12:45
Publisert 24. februar 2012 12:45