Norges Bank

Aktuell kommentar

Filialer av utenlandske banker og kredittilbud

Forfatter:
Lars-Tore Turtveit
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
3/2017

Filialer av utenlandske banker (filialer) har hatt mer volatil utlånsvekst enn norske banker de siste 10 årene. Filialer har ikke selvstendig kapitaldekning, men bankkonsernet må oppfylle kapitalkrav i hjemlandet. Noe av den volatile utlånsveksten kan forstås ut fra fleksibel allokering av kapital innad i konsernet. Ved kriser som er isolert til Norge, kan filialene bidra positivt til å opprettholde samlet kredittilbud i Norge, mens de ved internasjonale kriser kan bidra negativt. Norske banker har høye kapitalkrav av hensyn til finansiell stabilitet. De skal være robuste og kunne tåle store utlånstap, samtidig som de skal ha utlånskapasitet i nedgangsperioder. Filialer med lavere kapitalkrav i hjemlandet har isolert sett en regulatorisk konkurransefordel, men også svakere tapståleevne. Det kan bidra til høy utlånsvekst og høyere markedsandel over tid, men også høyere volatilitet for filialenes kredittilbud. Filialenes markedsandeler har økt i næringsmarkedet de siste 10 årene. Omdanningen av Nordea Bank Norge til filial øker filialenes markedsandel kraftig.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 13. februar 2017 12:45
Publisert 13. februar 2017 12:45