Norges Bank

Rundskriv 4/2022

Priser og gebyrer i Norges Banks oppgjørssystem for 2023

Banker og andre foretak i finansiell sektor betaler for kontohold og deltakelse i betalingsoppgjørene i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) i henhold til Vilkår for kontohold i Norges Bank. Prisene skal dekke to tredeler av kostnadene for innføring, utvikling og drift av oppgjørssystemet.

Prisene i NBO økes med om lag 19 prosent fra 2022 til 2023. I tillegg til innfasingen av resten av kostnadene for ny IT-driftsløsning for NBO som ble tatt i bruk i oktober 2021, skyldes økningen i hovedsak generell pris- og lønnsvekst og en ytterligere styrking av IT-sikkerheten i oppgjørssystemet.

Det gjøres ikke endringer i gebyrene fra 2022 til 2023.

De faste månedsprisene forfaller til betaling hver måned og vil bli belastet konto i Norges Bank automatisk den andre oppgjørsdagen måneden etter. Andre priser og gebyrer vil bli fakturert eller belastet særskilt.

Priser i Norges Banks oppgjørssystem for 2023

KONTOHOLD/OPPGJØR

PRIS

Faste priser

Pris per måned

Banker i gruppe A1*

510 000

Banker i gruppe A2*

190 000

Banker i gruppe B**

23 000

Sentrale motparter, sentralbanker og CLS Bank

23 000

Tillegg for direkte deltakelse i pengedelen av verdipapiroppgjør

142 500

 

Pris per år

Avtale om beredskapskonto***

10 000

Tilknytningspriser

Engangspris

Banker

50 000

* Gruppe A

Banker med ordinær konto som brukes aktivt til én eller flere av følgende oppgjørsfunksjoner: Direkte deltakelse i oppgjør av avregninger fra Norwegian Interbank Clearing System (NICS), direkte deltakelse i det internasjonale valutaoppgjørssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) eller avtale om å bruke Scandinavian Cash Pool (SCP). Banker i gruppe A deles i følgende to undergrupper: Banker som er direkte oppgjørsdeltaker i CLS og/eller har avtale om å bruke SCP (undergruppe A1) og andre banker i gruppe A (undergruppe A2).

** Gruppe B

Andre banker med ordinær konto i NBO enn banker i gruppe A.

*** Beredskapskonto

Banker som ikke har ordinær konto i Norges Bank, kan søke om beredskapskonto. Beredskapskontoen kan ikke brukes til oppgjør av betalingsoppdrag før den er aktivert av Norges Bank.

Gebyrer i 2023 ved overtredelse mv. av vilkårene for kontohold i Norges Bank

Overtredelse

GEBYR

Manglende tilbakebetaling av lån innenfor SCP-ordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO

kr 25 000
per gang

Manglende tilbakeføring av pantsatt innskudd i Norges Bank innenfor SCP-ordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO

kr 50 000
per gang

Belåning av verdipapir som ikke gir låneverdi i Norges Bank ved forfall eller uttrekk

kr 10 000
per gang

Lån utover låneadgangen ved slutten av oppgjørsdagen

D-lånsrenten pluss
10 prosentpoeng

Feilsending av betalingsoppdrag til Norges Bank

kr 1 000
per betalingsoppdrag

Antall brukere av NBO Online utover fastsatt kvote****

kr 2 000
per ekstra bruker per måned

Deaktivering av bruker av NBO Online som ikke har vært pålogget de siste seks månedene

kr 6 000
per bruker

Sentral motpart betaler ikke tilbake intradaglån samme oppgjørsdag

kr 25 000

Sentral motpart har innskudd på sin konto fra en oppgjørsdag til den neste

kr 50 000

**** Brukerkvote for NBO Online for hver bankgruppe

  • Banker i gruppe A1: Inntil 25 brukere
  • Banker i gruppe A2: Inntil 15 brukere
  • Banker i gruppe B: Inntil 6 brukere
Publisert 26. oktober 2022 12:00
Publisert 26. oktober 2022 12:00