Norges Bank

Rundskriv 8/2021

Vilkår for kontohold i Norges Bank og driftsmønsteret for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) fra 1. januar 2022

Nye EØS-regler om oppgjørsdisiplin i handel med verdipapirer (CSDR) trer i kraft 1. februar 2022, jf. kommisjonsforordning om utfyllende bestemmelser angående reguleringstekniske standarder for oppgjørsdisiplin (EU 2018/1229 av 25. mai 2018). Formålet med forordningen er å bidra til økt oppgjørsgrad i verdipapiroppgjør ved blant annet å innføre gebyrer ved forsinket oppgjør.

De nye reglene kan ha betydning for behandlingen av verdipapirer som pantsettes som sikkerhet for lån i Norges Bank. Dette gjelder pantsettelse i Euroclear Bank SA/NV og i Clearstream Banking SA. Norges Bank innfører derfor mer presise regler for pantsettelse og frigivelse av slike verdipapirer og særskilte regler om ansvaret for eventuelle gebyrer, jf. nytt punkt 5.6 Pant i Euroclear Bank SA/NV eller Clearstream Banking SA i vilkårene for kontohold for banker (nytt punkt 5.5 i vilkårene for kontohold for sentrale motparter).

For hver oppgjørsdato settes det en frist kl. 15:30 for å anmode Norges Bank om registrering og frigivelse av verdipapirer som pant for lån. Den nye fristen fremgår av driftsmønsteret for NBO. Anmodninger om pantsettelse eller frigivelse som Norges Bank mottar etter fristen, vil bli avvist automatisk. Anmodninger som avvises, må sendes Norges Bank på nytt med en senere oppgjørsdato i NBO.  

I tillegg til endringer som følge av nye EØS-regler om oppgjørsdisiplin, innskjerpes reglene om behandling av pantsatte verdipapirer ved forfall eller uttrekning, jf. nytt andre avsnitt i punkt 5.4 Avdrag, uttrekning og forfall i vilkårene for kontohold.

Vilkårene med alle endringer ble sendt på høring med brev av 27. oktober 2021 til banker og sentrale motparter med pantsettelse i Euroclear Bank SA/NV eller Clearstream Banking SA og til Finans Norge. Norges Bank har ikke mottatt kommentarer til endringene.

Med dette rundskrivet kunngjøres de reviderte vilkårene for henholdsvis banker og sentrale motparter og revidert driftsmønster for NBO i henhold til kapittel 1 i vilkårene for kontohold.

Vilkår for kontohold i Norges Bank - Banker (pdf)

Vilkår for kontohold i Norges Bank - Central Counterparties (CCP)

Driftsmønster for Norges Banks oppgjørssystem (pdf)

Publisert 1. desember 2021 09:00
Publisert 1. desember 2021 09:00