Norges Bank

Rundskriv 4/2021

Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank

[UTGÅTT]

Med hjemmel i forskrift 18. desember 2019 nr. 2025 om bankenes adgang til lån og innskudd i Norges Bank § 6.

Retningslinjene gjelder fra 31. august 2021. Samtidig oppheves Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank inntatt i rundskriv 1/2021.

1. Innledende bestemmelser

Retningslinjene regulerer krav til verdipapirer og fondsandeler som stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank og fastsettelse av låneadgang.

For å godkjennes som sikkerhet for lån i Norges Bank må verdipapirer og fondsandeler oppfylle kravene i punkt 2, hvis ikke annet er fastsatt i retningslinjene her.

Norges Bank kan be om de opplysninger og den dokumentasjon Norges Bank mener er nødvendig.

2. Krav til verdipapirer og fondsandeler som stilles som sikkerhet

2.1 Generelle krav

Verdipapirer og fondsandeler godkjent av Norges Bank kan stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank.

Norges Bank kan når som helst avvise ethvert verdipapir eller enhver fondsandel.

2.2 Registrering i verdipapirregister

Verdipapirer må være registrert i Verdipapirsentralen (VPS), Euroclear Bank (Belgia) eller Clearstream Banking (Luxembourg).

Fondsandeler må ha sitt andelsregister i VPS.

2.3 Valuta

Verdipapirer skal være pålydende i norske kroner, svenske kroner, danske kroner, euro, amerikanske dollar, britiske pund, japanske yen, australske dollar, new zealandske dollar, canadiske dollar eller sveitsiske franc.

2.4 Utstedere

Verdipapirer må være utstedt i et land godkjent av Norges Bank.

Utstederland innenfor EØS-området er automatisk godkjent. For verdipapirer utstedt i land utenfor EØS-området må sikkerhetsstiller fremlegge en juridisk bekreftelse på at det ikke er forhold som kan svekke Norges Banks stilling som sikkerhetshaver. Kostnader ved en slik bekreftelse dekkes av pantsettende bank.

En oversikt over allerede godkjente utstederland utenfor EØS-området finnes på Norges Bank internettsider.

Andre utstedere av verdipapirer enn stater, fylkeskommuner og kommuner regnes som private utstedere.

2.5 Kredittvurdering

Verdipapirer med utenlandske utstedere, samt obligasjoner og sertifikater med norske, private utstedere, skal være kredittvurdert av Standard & Poor's (S&P), Fitch eller Moody's. Det gjelder likevel ikke obligasjoner med fortrinnsrett utstedt i norske kroner av norske kredittforetak og verdipapirer i norske kroner med ugjenkallelig og ubetinget garanti fra norske fylkeskommuner eller kommuner.

For verdipapirer med norske utstedere er det tilstrekkelig med kredittvurdering av utsteder, dersom verdipapiret ikke er kredittvurdert.

Laveste godkjente kredittvurdering fastsettes slik:

 • Obligasjoner med utenlandske utstedere: A fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's.
 • Obligasjoner med norske utstedere: BBB- fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's.
 • Sertifikater med utenlandske utstedere: A-1 fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's.
 • Sertifikater med norske utstedere: A-3 fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's.

Har et verdipapir eller en utsteder flere kredittvurderinger, gjelder nest beste kredittvurdering.

2.6 Børsnotering

Verdipapirer med private utstedere, unntatt sertifikater, må være notert på børs eller annen markedsplass godkjent av Norges Bank.

Fondsandeler trenger ikke være børsnotert.

2.7 Utestående volum

Verdipapirer i norske kroner med private utstedere må ha minste utestående volum på 300 millioner kroner.

Verdipapirer i utenlandsk valuta med private utstedere må ha minste utestående volum tilsvarende 100 millioner euro.

For alle verdipapirer med unntak av norske statspapirer, kan en låntaker ikke pantsette mer enn 20 prosent av lånets (ISIN) utestående volum.

For fondsandeler kan en låntaker ikke pantsette mer enn 20 prosent av fondets forvaltningskapital. Dette gjelder likevel ikke andeler i fond som oppfyller kravene i punkt 3.1 kategori 1 i retningslinjene.

2.8 Særregler om verdipapirer med statsgaranti

Verdipapirer med ugjenkallelig og ubetinget statsgaranti kan unntas fra krav om børsnotering i punkt 2.6 og krav om minste utestående volum i punkt 2.7.

2.9 Verdipapirer utstedt av bank eller finansinstitusjon

Verdipapirer som er utstedt av bank eller finansinstitusjon eller av et selskap der banker eller finansinstitusjoner i samme konsern direkte eller indirekte eier mer enn 1/3, kan ikke stilles som sikkerhet. Det gjelder likevel ikke obligasjoner med fortrinnsrett, covered bonds og ABS.

Obligasjoner utstedt av holdingselskap som i hovedsak eier forsikringsselskap, kan godtas som sikkerhet.

2.10 Fondsandeler

Andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond kan godkjennes som sikkerhet dersom de er forvaltet av norskregistrerte forvaltningsselskaper, og Norges Bank har tilgang til kursinformasjon fra Oslo Børs Informasjon.

Fondets investeringer må etter vedtektene være begrenset til verdipapirer som godkjennes etter gjeldende regelverk for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank. Fondet kan likevel investere i unoterte verdipapirer dersom det er gitt bindende tilsagn om notering på børs eller alternativ markedsplass godkjent av Norges Bank. Noteringen skal skje senest 14 dager etter at fondet har investert i papiret. For fond vil durasjon bli benyttet for å bestemme avkorting. Fond som investerer i verdipapirer i utenlandsk valuta vil avkortes for valutarisiko. Dette gjelder imidlertid ikke hvis fondet etter vedtektene skal være fullt ut valutasikret. Valutasikringen må være mot en motpart med kredittvurdering på minimum A fra S&P eller Fitch eller A2 fra Moody's.

2.11 Asset Backed Securities (ABS)

Bare øverste transje av en ABS kan godkjennes som sikkerhet.

ABS må ha kredittvurdering AAA fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's ved pantsettelse. Det må legges frem en «presale report» fra et godkjent kredittvurderingsbyrå.

ABS må etter Norges Banks vurdering være såkalte «virkelig salg ABS». ABS kan ikke være sikret i næringseiendomslån.

2.12 Andre begrensninger

Verdipapirer som direkte eller indirekte er knyttet til kredittderivater, godtas ikke som pant. Heller ikke konvertible obligasjoner, indekserte obligasjoner, obligasjoner med invers flytende rente, obligasjoner med tak på den flytende renten (FRN Cap), ansvarlige lån eller lignende instrumenter godtas.

3. Beregning av låneadgang

3.1 Avkortingssatser

AVKORTINGSSATSER 

KATEGORI 1 

KATEGORI 2

KATEGORI 3

KATEGORI 4

Løpetid (år) \ Rentebinding

Fast 

Flyt 

Fast 

Flyt 

Fast 

Flyt 

Fast 

Flyt

0-1

1

1

3

3

4

4

8

8

1-3

3

1

5

4

6

5

11

10

3-7

5

1

7

5

10

7

17

14

7+

7

1

10

6

13

9

22

17

Ved beregning av låneadgangen avkortes markedsverdi av pantsatte verdipapirer og fondsandeler. Avkortingssats fastsettes på grunnlag av kategori av verdipapir, verdipapirets løpetid og rentebinding. For enkelte verdipapirer fastsettes tilleggsavkorting.

Kategori 1

 • Statspapirer med kredittvurdering AAA (eller tilsvarende kredittvurdering for sertifikater)
 • Andeler i verdipapirfond som er begrenset til å investere i statspapirer med kredittvurdering AAA

Kategori 2

 • Statspapirer med kredittvurdering AA+ til og med A (eller tilsvarende kredittvurdering for sertifikater)
 • Obligasjoner med fortrinnsrett/covered bonds med kredittvurdering AAA til og med AA-
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av utenlandske kommuner eller fylkeskommuner med kredittvurdering minimum A fra S&P og tilsvarende fra Fitch og Moodys, (eller tilsvarende kredittvurdering for sertifikater)
 • Obligasjoner og sertifikater med risikovekt 0 etter kapitaldekningsregelverket
 • Obligasjoner og sertifikater med statsgaranti 
 • Obligasjoner og sertifikater med private utstedere med kredittvurdering AAA (eller tilsvarende kredittvurdering for sertifikater)

Kategori 3

 • Obligasjoner og sertifikater med private utenlandske utstedere med kredittvurdering AA+ til og med A fra S&P og tilsvarende fra Fitch og Moodys, (eller tilsvarende kredittvurdering for sertifikater).
 • Obligasjoner med fortrinnsrett/covered bonds med kredittvurdering A+ til og med A
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av private norske utstedere med kredittvurdering AA+ til og med A
 • Andeler i verdipapirfond som ikke faller inn under kategori 1

Kategori 4

 • Obligasjoner med fortrinnsrett fra norske utstedere uten kredittvurdering eller med kredittvurdering A- eller lavere
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av private norske utstedere med kredittvurdering A- til og med BBB-

ABS avkortes med 15 prosent uavhengig av løpetid.

3.2 Tilleggsavkortinger

Verdien av verdipapirer pålydende annen valuta enn norske kroner avkortes med 6 prosentenheter i tillegg til satsene i tabellen. Avkorting for utenlandsk valuta gjelder også for beregning av låneadgang innenfor ordningen med Scandinavian Cash Pool.

Verdien av obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av et selskap i samme konsern eller som er tilknyttet selskap til sikkerhetsstiller, avkortes med 5 prosentenheter i tillegg til satsene i tabellen.

3.3 Bruk av pålydende verdi

Dersom Norges Bank ikke har tilstrekkelig kursinformasjon om verdipapirer, fastsettes verdien med utgangspunkt i pålydende verdi fratrukket en tilleggsavkorting avhengig av obligasjonens kredittvurdering. Tilleggsavkortingen fastsettes slik:

 • 15 prosentenheter for kredittvurdering AAA fra S&P eller Fitch eller Aaa fra Moody's.
 • 20 prosentenheter for kredittvurdering AA+, AA eller AA- fra S&P eller Fitch eller Aa1, Aa2. eller Aa3 fra Moody's.
 • 30 prosentenheter for kredittvurdering A+ eller A fra S&P eller Fitch eller A1 eller A2 fra Moody's.
Publisert 31. august 2021 10:00
Publisert 31. august 2021 10:00