Norges Bank

Rundskriv 2/2021

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 6. april 2021 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per februar 2021) 

Gruppe 1:                                                        

Gruppe 2:

Gruppe 3: Alle B-bankene i NBO* (101 banker)

DNB Bank ASA**

SpareBank 1 SR-Bank ASA

 

Nordea Bank Abp, filial i Norge

SpareBank 1 SMN**

 

Danske Bank **

Sparebanken Vest

 

Handelsbanken

SpareBank 1 Østlandet

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen

SpareBank 1 Nord-Norge

 

Swedbank Norge

Sparebanken Sør

 

 

Sbanken ASA

 

 

Sparebanken Møre

 

 

Sparebanken Sogn og Fjordane

 

 

Sparebanken Øst

 

 

BN Bank ASA

 

 

Storebrand Bank ASA

 

 

Sandnes Sparebank

 

 

BNP Paribas S.A. Norway Branch

 

 

Citibank Europe plc, Norway Branch

 

* Norges Banks oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 6. april 2021, er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 31. desember 2020. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 6. april 2021. Tusen kroner

 

Sum FVK

Andel FVK

Sum kvote per gruppe

Antall banker

Kvote per bank

Gruppe 1

3 820 575 833

63,9 %

28 767 184

6

4 800 000

Gruppe 2

1 184 865 427

19,8 %

8 921 493

15

590 000

Gruppe 3

971 018 277

16,2 %

7 311 322

101

72 000

Sum

5 976 459 537

100 %

45 000 000

122

 

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene DNB, Sparebank 1 SMN og Danske Bank får tilleggskvoter som vist i tabell 3.

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB, SpareBank 1 SMN og Danske Bank*. Tusen kroner

 

Opprinnelig kvote

Tillegg i kvoten

Sum kvote

DNB Bank ASA

             4 800 000

          1 500 000

  6 300 000

SpareBank 1 SMN

                590 000

             620 000

  1 210 000

Danske Bank

4 800 000

             100 000

  4 900 000

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på B-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til B-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til B-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av systemet for styring av bankenes reserver, se Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 1. mars 2021 10:00