Norges Bank

Rundskriv 2/2019

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

[UTGÅTT]

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 1. april 2019 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per februar 2019)

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Alle B-bankene i NBO* (105 banker)
DNB Bank ASA** SpareBank 1 SR-Bank ASA  
Nordea Bank Abp, filial i Norge SpareBank 1 SMN**  
Danske Bank ** Sparebanken Vest  
Handelsbanken SpareBank 1 Østlandet  
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen SpareBank 1 Nord-Norge  
Swedbank Norge Sparebanken Sør  
  Sbanken ASA  
  Sparebanken Møre  
  Sparebanken Sogn og Fjordane  
  Sparebanken Øst  
  BNBank ASA  
  Storebrand Bank ASA  
  Sandnes Sparebank  
  BNP Paribas S.A. Norway Branch  
  Citibank Europe PLC, Norway Branch  

* Norges Banks Oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 1. april 2019, er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 31. desember 2018. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 1.april 2019. Tusen kroner

  Sum FVK Andel FVK Sum kvote per
gruppe
Antall banker Kvote per bank
Gruppe 1 3 305 574 793 63.9 % 28 746 672 6 4 800 000
Gruppe 2 1 025 611 432 19.8 % 8 919 149 15 590 000
Gruppe 3 843 355 937 16.3 % 7 334 179 105 70 000
Sum 5 174 542 162 100 % 45 000 000 126  

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene DNB, Sparebank 1 SMN og Danske Bank får tilleggskvoter som vist i tabell 3.

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB, SpareBank 1 SMN og Danske Bank*. Tusen kroner

  Opprinnelig kvote Tillegg i kvoten Sum kvote
DNB Bank ASA 4 800 000 1 500 000 6 300 000
SpareBank 1 SMN 590 000 630 000 1 220 000
Danske Bank 4 800 000 100 000 4 900 000

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på B-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til B-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til B-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av systemet for styring av bankenes reserver, se Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge.

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 1. mars 2019 10:00