Norges Bank

Rundskriv 2/2017

Ny seddelserie – endring i Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank – tilbaketrekking av betalingsmidler

De to første valørene i Norges åttende seddelserie, 100- og 200-kroneseddelen, settes i sirkulasjon tirsdag 30. mai 2017.

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter som finnes på Norges Banks internettsider vil bli endret på følgende måte:

  • Utgave VIII vil bli tilføyd i pkt. 6.1.

Vilkårene for private kontantdepoter vil bli endret tilsvarende.

De nye sedlene vil først bli utlevert fra våre sentralbankdepoter fra kl. 14 den 30. mai.

Etter planen vil 50- og 500-kroneseddelen lanseres høsten 2018 og 1000-kroneseddelen høsten 2019.

Tilbaketrekking av 100- og 200 kroneseddelen, seddelutgave VII

Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler ble fastsatt av Norges Bank 5. april 2017 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 15 første ledd.

Forskriften har følgende ordlyd:

I

§ 1. 100- og 200-kroneseddelen av utgave VII settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel 30. mai 2018.

II

§ 2. Denne forskrift trer i kraft 30. mai 2017.

Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Publisert 24. mai 2017 10:45