Norges Bank

Rundskriv 2/2011

Forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter

Forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter ble fastsatt av Norges Bank 16. mars 2011 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 14 annet ledd. Forskriften ble kunngjort i Norsk Lovtidend 18. mars 2011.

Forskriften har følgende ordlyd:

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder erstatning for de utgaver av sedler og mynter som er tvungent betalingsmiddel i Norge eller innløsningsberettiget etter sentralbankloven § 15.

§ 2  Alminnelige vilkår for erstatning

Norges Bank kan erstatte skadde sedler og mynter med utgangspunkt i pålydende verdi dersom Norges Bank ikke finner grunn til mistanke om at disse er falske, og det etter Norges Banks skjønn ikke er grunn til mistanke om at de har tilknytning til andre straffbare handlinger.

Sedler og mynter som er skadet, herunder farget eller kjemisk behandlet, ved grov uaktsomhet eller forsett erstattes ikke. Grov uaktsomhet eller forsett anses blant annet å foreligge hvis det er grunn til å anta at skadene har oppstått i forbindelse med kommersiell avfallshåndtering eller annen bevisst manipulering.

§ 3  Erstatning av skadde sedler som ikke er hele

Skadde sedler som er avrevet eller klippet, erstattes etter følgende regler:

  • Mer enn 55 % av seddelen i behold: erstattes med pålydende verdi
  • 50 – 55 % av seddelen i behold: erstattes med halv pålydende verdi
  • Under 50 % av seddelen i behold: erstattes ikke

Erstatning for en skadd seddel som består av flere deler ytes bare hvis delene påviselig stammer fra samme seddel.

§ 4 Billighetserstatning for sedler og mynter

Sedler og mynter som er sterkt skadd, tilintetgjort eller kommet bort for godt slik at vilkårene for erstatning etter § 2 eller § 3 ikke er til stede, kan erstattes hvis Norges Bank anser det godtgjort at sedlene og myntene har vært til stede.

Erstatning ytes ikke dersom sedlene eller myntene er ødelagt eller kommet bort med forsett fra besitteren.  Erstatning ytes heller ikke når uforholdsmessige store beløp har vært oppbevart privat eller på uforsvarlig måte.

§ 5 Krav om søknad, sortering, pakking, gebyr mv

Skriftlig søknad om erstatning etter § 2 og § 4 sendes Norges Bank på fastsatt skjema, som minst skal inneholde opplysninger om søkerens navn og adresse og årsaken til at sedlene og myntene er skadet, tilintetgjort eller kommet bort for godt, samt slike opplysninger Norges Bank ellers mener er nødvendig for behandling av saken. Erstatning av skadde sedler som ikke er hele etter § 3 kan skje uten søknad.  

Mindre mengder skadde sedler og mynter (mindre enn 100 stk) innleveres sammen med søknaden. Større mengder skadde sedler og mynter leveres etter nærmere avtale til Norges Bank. Norges Bank fastsetter krav til sortering og pakking av større mengder sedler og mynter.   Innleveringer som ikke oppfyller disse kravene vil bli avvist.  

Ved innvilget søknad etter § 2 og § 4, med unntak av saker som gjelder mindre beløp, skal søker betale et gebyr til Norges Bank. Ved behandling av spesielt ressurskrevende saker kan Norges Bank kreve et gebyr som dekker faktiske kostnader.  Gebyret kommer til fratrekk i erstatningen.

Banken fastsetter nærmere retningslinjer og saksbehandlingsregler etter denne bestemmelsen.

§ 6  Destruksjon og rapportering til politi eller påtalemyndighet mv.

Innleverte sedler og mynter beholdes og destrueres når erstatning innvilges.  Ved avslag kan søker kreve at sedler og mynter leveres tilbake med mindre det er grunn til mistanke om at de er falske, at det gjelder manipulerte sedler hvor de enkelte delene ikke hver for seg gir grunnlag for erstatning, eller at sedler og mynter har tilknytning til annen straffbar handling. Slike saker rapporteres normalt til politi og påtalemyndighet. 

Sedler og mynter som kreves utlevert skal hentes av søker innen den fristen som Norges Bank fastsetter. Eventuelle kostnader for Norges Bank i forbindelse med dette skal dekkes av søker. Sedler og mynter som ikke hentes innen den fastsatte fristen vil bli destruert.

§ 7  Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. april 2011.

Forskrift 26. august 1992 nr 631 om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter oppheves fra det tidspunkt denne forskriften trer i kraft.

Gjeldende forskrift finnes på Norges Banks internettsider. Ny forskrift vil bli lagt ut på internettsidene torsdag 14. april 2011.

Publisert 28. mars 2011 12:30
Publisert 28. mars 2011 12:30