Norges Bank

Rundskriv 2/2007

Endring i regler og rutiner for utbetaling ved forfall og uttrekning av verdipapirer som er pantsatt som sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Bank gjennomfører for tiden endringer i sine systemløsninger for funksjonene som oppgjørsbank, herunder transaksjonsløsningene overfor bankene. I den forbindelse endres reglene og rutinene knyttet til forfall og uttrekninger av verdipapirer som er stilt som sikkerhet for lån i Norges Bank.

For verdipapirer som er registrert i VPS skjer slike utbetalinger i dag fra VPS til Norges Bank gjennom NICS masseavregningen, normalt i morgenavregningen. Reduksjon av låneadgang for forfalte og uttrukne verdipapirer skjer på formiddagen på forfalls-/utbetalingsdato. Dersom pantet ikke er belånt, overføres pengene til bankens oppgjørskonto i Norges Bank.

Den nye rutinen for slike betalinger vil innebære at utbetalingene overføres direkte til konti i de aktuelle pantsettende bankene. Pengene vil da være tilgjengelig for bankene etter oppgjøret av NICS morgenavregningen på utbetalingsdag, gitt at det forfalte eller uttrukne verdipapiret ikke er belånt. Som ledd i denne endringen vil Norges Bank redusere låneadgangen dagen før forfall av eller uttrekk fra et verdipapir.

Endringen innebærer en mer direkte transaksjonsgang av oppgjør for forfalte verdipapirer og uttrekk fra verdipapirer. Oppgjørsbeløpet vil, dersom det ikke er belånt, sendes direkte til konto i pantsettende bank, mens pengene i dag sendes via bankens konto i Norges Bank. Norges Bank minner i den sammenheng om at bankene også i dag er ansvarlig for at pantsatte verdipapirer som forfaller, eller som det foretas uttrekk fra, ikke er belånt på utbetalingsdagen.

Dersom pantet er belånt på utbetalingsdagen, vil Norges Bank overføre pengene som utbetales til en konto som Norges Bank disponerer i en privat bank. En slik situasjon vil bli behandlet som overtrekk av bankens oppgjørskonto i Norges Bank. Ved slikt overtrekk belastes banken et gebyr med NOK 10.000,-. Når pantet ikke lenger er belånt, vil pengene gjøres disponible for pantsettende bank.

Regelen om nedskriving av låneadgang gjelder uavhengig av om pantet er registrert i VPS eller utenlandsk verdipapirsentral. For verdipapirer registrert i utenlandsk verdipapirsentral vil rutinene ved utbetalinger ikke endres.

Gjennomføringen av endringene vil skje i følgende tre faser:

  1. Regelen om nedskriving av låneadgang fra dagens start på utbetalingsdato vil bli satt i verk fra og med mandag 4. juni 2007. Pengene som utbetales vil imidlertid fortsatt sendes direkte til konti for dette formålet i Norges Bank.
  2. Når Norges Bank har åpnet konti i private banker, vil betalinger ved forfall og uttrekninger bli sendt til disse kontiene. Norges Bank vil deretter kontrollere om pantet er belånt. Dersom pantet ikke er belånt, vil pengene overføres til konti i de pantsettende bankene. Det legges opp til å gjennomføre denne endringen i andre halvår 2007.
    Bankene må i denne forbindelse gi skriftlig melding til Norges Bank hvilken konto som skal benyttes for slike utbetalinger innen 15. juni 2007. Meldingen sendes i brevs form til Norges Bank, Avdeling for interbankoppgjør, Bankseksjonen.
  3. Den tredje endringen vil skje når VPS har endret sine systemer slik at utbetalingskonto  kan endres helt frem til dagen før utbetalingsdato. Når denne endringen er gjennomført, vil bankene få utbetalingene direkte til konto i egen bank etter oppgjøret av NICS morgenavregningen. Reduksjon av låneadgangen vi da skje fra dagens start dagen før utbetalingsdato. Denne endringen ventes å bli gjennomført våren 2008.

Tidspunktene for de to siste endringene vil bli kunngjort i et senere rundskriv.

Publisert 11. mai 2007 14:00