Norges Bank

Rundskriv 4/2003

Kontantinnskudd i én sentralbank som pant for lån i annen sentralbank

Norske, danske og svenske kroner skal etter planen inkluderes i det internasjonale valutaoppgjørssystemet CLS i juni 2003. Som et ledd i å lette bankenes likviditetsstyring, har Norges Bank, Danmarks Nationalbank og Sveriges riksbank i samarbeid lagt til rette for at bankene kan benytte innskudd i én av sentralbankene som sikkerhet for lån i en av de andre sentralbankene. Denne ordningen er kalt Scandinavian Cash Pool. Det vises til rundskriv nr. 03/2003 av 26. mars 2003 vedrørende forskrift om endring i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.

Banker som ønsker lån i Norges Bank gjennom ordningen må ha inngått:

  • Kontoholds- og oppgjørsavtale
  • Rammeavtale om vilkår og rutiner ved sikkerhet for lån i Norges Bank
  • Rammeavtale om innskudd som sikkerhet for lån

Banker som ønsker å benytte innskudd i Norges Bank som sikkerhet for lån i annen sentralbank må i tillegg til kontoholds- og oppgjørsavtalen ha:

  • Avtale for etablering og bruk av pantekonto

Banker som ønsker å stille kontantinnskudd i annen sentralbank som sikkerhet for lån i Norges Bank må ha inngått:

  • Panteavtale med Norges Bank

Deltakerbankene må dessuten ha nødvendige avtaler med Danmarks Nationalbank og Sveriges riksbank. Vilkårene for låneopptak innenfor denne ordningen er de til enhver tid gjeldende regler for lån mot sikkerhet i Norges Bank, herunder en avkorting for valutakursrisiko på 5 prosent. Tilsvarende vil gjelde i Danmarks Nationalbank og Sveriges riksbank.

Ordningen kan kun benyttes for intradaglikviditet. Det kan stilles pant og trekkes opp lån innenfor ordningen fra NBO åpner om morgenen frem til kl. 15.00. Bankene forplikter seg til å innfri lån og sørge for at innestående på pantekonto i Norges Bank innfris innen klokken 15.00 samme dag. Ved brudd på forutsetningene belastes et gebyr tilsvarende som for E-lån. Gebyret er for tiden NOK 5.000,- pluss 0,05 prosent av pantsatt eller lånt beløp. Gebyret belastes bankens foliokonto siste bankdag i samme måned som misligholdet. Norges Bank vil tiltre pantet ved mislighold. Ved oppgjør for pant benyttes Norges Banks indikative valutakurs som fastsettes kl. 14.15 samme dag som vekslingskurs. Danmarks Nationalbank og Sveriges riksbank fastsetter egne regler om tidspunkt for tilbakeføring og gebyrer ved overtredelse av disse.

Banker som deltar i ordningen vil faktureres et engangsbeløp tilsvarende sentralbankenes totale utviklingskostnader fordelt på antall deltakere. Nye deltakere som slutter seg til systemet etter oppstart vil måtte delta i finansieringen med en like stor del av de totale kostnadene som de øvrige deltakerne og i henhold til fastsatt avskrivingsplan. Opprinnelige deltakere vil bli kompensert tilsvarende.

Scandinavian Cash Pool iverksettes fra 31. mars 2003. Nærmere opplysninger om ordningen kan fås ved henvendelse til Svein Grøder, telefon 22 31 60 47.

2003-03-28 14:51

Publisert 28. mars 2003 14:51