Norges Bank

Rundskriv 5/2001

Lov om betalingssystemer mv. 17.12.99 nr. 95 - konsesjon til Den norske Bank ASA til etablering og drift av oppgjørssystem

Lov om betalingssystemer mv. 17. desember 1999 nr. 95 (bsl) trådte i kraft 14. april 2000. Loven gir Norges Bank konsesjons- og tilsynsmyndighet over interbanksystemene i Norge. Som interbanksystem regnes system basert på felles regler for avregning, oppgjør eller overføring av penger mellom kredittinstitusjoner, jf. bsl §§ 1-1 og 1-3.

Norges Banks hovedstyre innvilget onsdag 6. juni 2001 konsesjon til Den norske Bank ASA til etablering og drift av interbanksystem. Dette systemet kan etter Norges Banks vurdering bli av så stor betydning for den finansielle stabilitet og effektiviteten i betalingssystemet generelt at det bør underlegges offentlig konsesjon og tilsyn. Systemet skal etter planen etableres og settes i drift innen utgangen av 2001 og vil utføre oppgjørstjenester for mindre banker på nivå 2. I konsesjonsbehandlingen er det lagt vekt på at systemet oppfyller internasjonale anbefalinger.

Loven åpner for at deltakerne i godkjente systemer kan avtale at avregning og oppgjør skal gjennomføres, også dersom en av deltakerne blir satt under offentlig administrasjon, jf. bsl § 4-2. Slikt rettsvern forutsetter at Norges Bank har meldt systemet til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), jf. bsl § 4-5. Deltakerne i Den norske Banks interbanksystem vil avtale at transaksjoner i systemet skal gis slikt rettsvern. Norges Bank vil melde systemet til ESA så snart nødvendige avtaler mellom deltakerne er inngått. Systemet vil underlegges tilsyn av Norges Bank, jf. bsl § 2-9.

Publisert 6. juni 2001 13:48