Norges Bank

Forsidebilde av publikasjonen Bedre utsikter

Bedre utsikter

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror at aktiviteten samlet vil øke noe fremover. De fleste næringene har oppjustert forventningene til ­produksjonsveksten i andre kvartal fra forrige runde. Samtidig ser bedriftene i bygg og anlegg for seg et videre fall i aktiviteten. Kapasitetsutnyttingen har økt siden forrige runde, og det er flere bedrifter som rapporterer om mangel på arbeidskraft. Bedriftene planlegger en liten økning i investeringene i år, og tiltagende vekst til neste år. Bedriftene har oppjustert anslagene for lønnsveksten i år og neste år. I denne runden anslår de at lønnsveksten blir på 5,2 prosent i 2024 og 4,3 prosent i 2025.

Bedriftene venter høyere aktivitet

Samlet venter bedriftene økt aktivitet gjennom sommeren og utover høsten (se figur 1). Det er fortsatt store forskjeller mellom næringene, men de fleste næringer har oppjustert produksjonsforventningene (se figur 2). Bygg- og anleggsbedriftene venter betydelig fall i aktiviteten, mens de øvrige næringene venter at aktiviteten vil øke fremover.

Figur 1 Samlet produksjonsvekst

Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent

Linjediagram fra 2005 til 2024

Figur 2 Produksjonsvekst. Alle næringer

Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent1

Stolpediagram for sektorene samlet, industri, oljeleverandører, bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting
  1. 1 Veksten i de ulike næringene summerer ikke nødvendigvis eksakt til den aggregerte veksten grunnet avrundinger

Økt etterspørsel fra husholdninger og næringsliv

Tjenesteyterne mot næringslivet har oppjustert forventningene sine til veksten i andre kvartal, og de tror veksten vil holde seg oppe utover høsten. IT-bedriftene venter god vekst, særlig drevet av tilrettelegging for kunstig intelligens og skytjenester. Flere bedrifter melder om økende oppdragsmengde knyttet til energiomstilling og bistand til å redusere klima­avtrykk. Også innen juridisk rådgivning og kommunikasjon melder bedriftene om god etterspørsel. Aktivitetsveksten hos enkelte konsulentvirksomheter og bemanningsbyråer dempes av at kundene i større grad enn tidligere ansetter nye medarbeidere fremfor å kjøpe tjenester. ­Arkitekter og andre som jobber mot byggeprosjekter har også redusert aktivitet.

Tjenesteyterne melder om vekst i etterspørselen fra husholdningene, i tråd med forventningene i forrige runde. Bedriftene venter at økt kjøpekraft som følge av høy lønnsvekst i år vil øke husholdningenes etter­spørsel etter tjenester utover høsten. Svekkelsen av kronekursen har allerede ført til mer turisme, og bedriftene tror den vil bidra til at også flere nordmenn velger å feriere i Norge i sommer. De siste to årene har varehandelsbedriftene meldt om fallende salgsvolum. Nå ser de for seg at salget i andre og tredje kvartal vil øke litt. Salget av forbruksvarer er bedre enn kapitalvarer. Enkelte forhandlere forteller imidlertid at bilsalget har tatt seg litt opp den siste tiden og det meldes om stadig færre leveranseproblemer. Innen møbler og artikler til hjemmet er det fortsatt lav etterspørsel. Kundene vrir seg mot rimelige alternativer i flere deler av varehandelen og noe av oppgangen skyldes økt kampanjeaktivitet, for eksempel innen klær, sport og dagligvare.

Fortsatt svake utsikter innen bygg og anlegg

Bedriftene venter fortsatt betydelig reduksjon i bygg- og anleggs­næringen i andre kvartal, men fallet ventes å bli mindre enn de så for seg i vinter. Bedriftene venter videre nedgang i tredje kvartal, men at fallet vil avta. Mange av bedriftene jobber på oppdrag de har vunnet tidligere og for både boliger og forretningsbygg ferdigstilles det mer enn det igangsettes. Enkelte boligutviklere melder om at de får inn en del salg nå, men høy lønnsvekst, økte materialkostnader og høye rentekostnader fører til svak lønnsomhet i mange av prosjektene. Det medfører at få boligprosjekter igangsettes. Tilsvarende settes det knapt i gang nybygging av kontorer, kjøpesentre og hoteller. Økt bygging av fiskeanlegg, datasentre og industribygg bidrar imidlertid til vekst hos enkelte. Noen bedrifter ­forteller at det man tidligere rev av bygningsmasse nå i større grad blir rehabilitert. Dette er primært av klimahensyn, men også av kostnads­messige årsaker. Prosjekter innen infrastruktur bidrar til høy produksjon hos en del av anleggsentreprenørene. Lav aktivitet rundt grunnarbeider av tomter bidrar til å dempe veksten noe.

Vekst innenfor olje og fornybar energi

Industribedriftene venter at produksjonen vil øke i andre og tredje kvartal. Det er fortsatt god vekst i etterspørselen etter produkter knyttet til energiomstilling og klimatiltak, spesielt innen havvind. Flere nevner likevel at det grønne skiftet tar tid og at det er høy risiko og varierende lønnsomhet i en del av prosjektene. Etterspørselen fra forsvarssektoren øker kraftig. Det bidrar til vekst hos produsentene av forsvarsmateriell og deres underleverandører. Etterspørselen etter fisk er god, men kvoter og sykdomsutbrudd begrenser produksjonen i fiskeindustrien. God ­lønnsomhet bidrar likevel til vekst hos leverandørene. Byggevare­produsentene melder fortsatt om nedgang i produksjonen, selv om mange allerede har en stor reduksjon bak seg. Bedriftene som leverer til europeisk industri, som produsenter av stål og biler, ser heller ikke tegn til bedring den nærmeste tiden.

Det er høy aktivitet i oljeleverandørnæringen. Samtidig dempes veksten fortsatt av kapasitetsproblemer blant en stor del av bedriftene. Veksten mot hjemmemarkedet ser ut til å være noe sterkere enn mot eksport­markedet. Store deler av veksten i hjemmemarkedet knyttes fortsatt til oljeskattepakken.

Oppjusterte investeringsplaner

Bedriftene planlegger en liten økning i investeringene fra i fjor til i år. Det er en oppjustering fra de foregående rundene da bedriftene indikerte nedgang. Det er industribedriftene og oljeleverandørene som ­planlegger økte investeringer, mens varehandelsbedriftene og tjenesteyterne tror investeringene vil være ganske stabile. Bedriftene investerer særlig i klimatiltak, digitalisering og datalagring. På den annen side bidrar høye investerings- og finansieringskostnader til at mange holder igjen på investeringene, og flere har utsatt planlagte prosjekter. Bedriftene tror likevel at investeringsveksten vil tilta til neste år. Det planlegges blant annet store investeringer i fiskeindustrien, og enkelte forteller om ­investeringsplaner i nye skip som både kan brukes i oljeindustrien og mot havvind.

Høyere kapasitetsutnytting

Andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting har økt noe fra forrige runde (se figur 3 og figur 4). Det er første gang på mer enn to år at andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting tiltar. I tråd med dette er det også færre bedrifter som oppgir at kapasitetsutnyttingen er lavere enn normalt. Andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting er fortsatt noe under sitt historiske gjennomsnitt. Flere bedrifter enn sist har rekrutterings­problemer, og indikatoren for knapphet på arbeidskraft er nå på nivå med sitt historiske gjennomsnitt. Det er særlig mangel på ingeniører, it-kompetanse og ansatte med fagbrev. Flere forteller dessuten at det er krevende å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Det gjelder for eksempel ­reiselivsbedrifter, verft og bedrifter i fiskeindustrien. Bedriftene ­planlegger en liten økning i sysselsettingen i andre kvartal, og de tror veksten vil tilta noe i tredje kvartal. Det er oljeleverandørene og tjenesteyterne som planlegger den sterkeste veksten. Bedriftene begrunner oppbemanningen hovedsakelig med forventninger om økt oppdragsmengde. Flere bedrifter peker dessuten på behov for kompetanse knyttet til digitalisering og klimakrav.

Figur 3 Kapasitetsutnytting2 og knapphet på arbeidskraft3

Andeler i prosent

Linjediagram for 2005 til 2024

Figur 4 Kapasitetsutnytting4

Andeler i prosent5

Stolpediagram for sektorene samlet, industri, oljeleverandører, bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting
  1. 2 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

  1. 3 Andel av kontaktene som svarer at knapphet på arbeidskraft begrenser produksjonen/salget. Spørsmålet om arbeidskraft er bare stilt til de bedriftene som har oppgitt å ha full kapasitetsutnytting, men serien viser andelen av alle som er med i intervjurunden.

  1. 4 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

  1. 5 Veksten i de ulike næringene summerer ikke nødvendigvis eksakt til den aggregerte veksten grunnet avrundinger

Høyere anslag for årslønnsvekst

Kontaktene venter at årslønnsveksten i år blir på 5,2 prosent (se figur 5). Det er høyere enn anslaget fra forrige runde på 4,9 prosent. Lønnsvekstforventningene for 2024 er oppjustert for samtlige næringer. En stor del av bedriftene viser til rammen i frontfaget. Flere bedrifter forteller at det er vanskelig å holde lønnsveksten mye under rammen i de sentrale ­forhandlingene, selv om inntjeningen i egen bedrift er svak. Samtidig bidrar sterk konkurranse om arbeidskraften innenfor enkelte yrkes­grupper til høyere lønnsvekst. Også anslaget for lønnsveksten i 2025 er oppjustert, fra 4,0 prosent i forrige runde til 4,3 prosent i denne runden. Bedriftene tror prisveksten vil bli viktig for lønnsveksten neste år, og enkelte er bekymret for at årets lønnsoppgjør vil bidra til å holde prisveksten oppe. Det er fortsatt oljeleverandørene som har de høyeste anslagene for lønnsveksten både i år og neste år, mens bedriftene i bygg og anlegg og i varehandelen har de laveste.

Figur 5 Årslønnsvekst

Forventet årslønnsvekst. Prosent6

Stolpediagram
  1. 6 Veksten i de ulike næringene summerer ikke nødvendigvis eksakt til den aggregerte veksten grunnet avrundinger

Stor variasjon i lønnsomheten

Samlet er lønnsomheten hos bedriftene litt svakere enn for ett år siden, men svekkelsen er mindre enn i de foregående fire rundene (se figur 6). Oljeleverandørene melder om kraftig bedring av marginene, noe som særlig skyldes høyere aktivitet og god utnyttelse av produksjons­kapasiteten. I tillegg er lønnsomheten bedret hos tjenesteyterne og industribedriftene. Det er første gang på mer enn to år at lønnsomheten bedrer seg i industribedriftene. Flere knytter bedringen til at de har klart å hente ut en større del av kostnadsveksten i økte utsalgspriser. Lavere aktivitet og høy kostnadsvekst fører til kraftig fall i marginene blant bygg og anleggsbedriftene og noe svakere lønnsomhet i ­varehandelen.

Figur 6 Samlet vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin inneværende kvartal målt mot samme periode året før. Prosent

Linjediagram for 2005 til 2024

Den økonomiske situasjonen er bedret i de fleste regionene

Bedriftene blir spurt om hvordan de på en skala fra -3 til +3 vil tallfeste den økonomiske situasjonen i sin bedrift sett i lys av forhold som etterspørsel, lønnsomhet og utsikter. 0 indikerer en normalsituasjon. Den ­regionale indikatoren er gjennomsnittet av svarene i den enkelte region. Den regionale indikatoren er høyest i vestlandsregionene, mens den er lavest i Midt-Norge og Innlandet. De fleste regionale indikatorene har økt fra forrige runde. Høy aktivitet knyttet til energiproduksjon fører til en god økonomisk situasjon for en stor del av bedriftene på Vestlandet og Sørlandet. I kystregionene løftes de regionale indikatorene dessuten av høyere investeringsvilje i fiskeindustrien. Økt turisme styrker også de regionale indikatorene, særlig i Nord. På den annen side demper den svake utviklingen i byggenæringen de regionale indikatorene, aller mest i regionene Midt, Innland og Øst.

Forrige ­hovedrunde

Denne ­hovedrunden

Produksjonsvekst

Andre kvartal 2024

Samlet

0,0

0,2

Industri

0,0

0,2

Oljeleverandører

1,0

1,0

Bygg og anlegg

-2,0

-1,7

Varehandel

-0,2

0,1

Tjenesteyting næringsliv

0,5

0,6

Tjenesteyting husholdninger

0,5

0,5

Tredje kvartal 2024

Samlet

0,3

Industri

0,3

Oljeleverandører

0,8

Bygg og anlegg

-1,0

Varehandel

0,1

Tjenesteyting næringsliv

0,5

Tjenesteyting husholdninger

0,6

Investeringsplaner

Investeringsvekst 2024

-3,1

0,7

Investeringsvekst 2025

-0,2

3,7

Arbeidsmarked og produksjonsgap

Sysselsettingsvekst i andre kvartal 2024

0,1

0,1

Sysselsettingsvekst i tredje kvartal 2024

0,2

Full kapasitetsutnyttelse

31

33

Knapphet på arbeidskraft

21

23

Årslønnsvekst

Anslag årslønnsvekst 2024

4,9

5,2

Anslag årslønnsvekst 2025

4,0

4,3

Regionale indikatorer

Nord: +0,7Midt: -0,4Innland: -0,3Øst: -0,3Sør: +0,2Sørvest: +0,4Nordvest: +0,3

Regionalt nettverk – Bedrifter og virksomheter som har blitt intervjuet det siste året

1881
3T PRODUKTER
4SERVICE EIR RENHOLD
A. MARKUSSEN
A-2
AB ØKONOMI
ACCENTURE
ACCOUNTOR
ACEL
ACNE
ACRYLICON, NORD-NORGE
ACTIVEPEOPLE
ADDSECURE
ADECCO, INNLANDET
ADECCO, STAVANGER
ADV. WIERSHOLM
ADVISO ADVOKATFIRMA
ADVOKATFIRMA KJÆR
ADVOKATFIRMA TOFTE
ADVOKATFIRMAET BAHR
ADVOKATFIRMAET SCHJØDT
ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN
ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ
AERO
AF
AFTENPOSTEN
AGAIA
AGDER ANLEGGSENTER
AGNITIO
AGRA
AGTUNNEL
AHLSELL
AIBEL, ASKER
AIBEL, SANDNES
AIDER, STAVANGER
AIR PRODUCTS
AIRLIFT
AKER SOLUTIONS
AKER SOLUTIONS, EGERSUND
AKER SOLUTIONS, MMO
AKER SOLUTIONS, STORD
AKER SOLUTIONS, VERDAL
AKERSHUSGARTNEREN
AKOFS NORWAY OPERATIONS
AKSEL ENDRESEN TRANSPORT
AKSELL
AKSELL, KRISTIANSAND
AKTIESELSKAPET VINMONOPOLET
AKTIV BEMANNING
AKTIV EIENDOMSMEGLING
AKTIV365
AKVA GROUP
AKVARIET I BERGEN
ALBJERK
ALCOA
ALCOA, LISTA
ALENTO
ALLER MEDIA
ALLIANCE HEALTHCARE APOTEKDRIFT
ALLNEX
ALLOC
ALPINCO
ALTA MØBLER
ALTERA INFRASTRUCTURE
ALTI FORVALTNING
ALTIBOX
ALUDYNE
ALVDAL SKURLAG
ALVDAL-TYNSET SPORT
AMEDIA
AMFI MOA
AMINA CHARGING
ANDERS O GREVSTAD
ANDERSEN MEKANISKE VERKSTED
ANDERSEN OG AKSNES RØRLEGGERBEDRIFT
ANGVIK EIENDOM
ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR
ANKO
ANLEGG ØST ENTREPRENØR
ANNIS PØLSEMAKERI
ANORA
ANTENOR OTG
ANTICIMEX
APOLLO REISER
APOTEK 1
APPETITE FOR PRODUCTION
APPEX
APPLICA
APROPOS INTERNETT
APTUM
AQUASHIP
ARE TREINDUSTRIER, KAUPANGER
AREAL-GRUPPEN
ARENA TRENINGSSENTER
ARENDAL BRYGGERI
ARITECH
ARK BOKHANDEL
ARKI ARKITEKTAR
ARKITEMA
ARKWRIGHT CONSULTING
ARM
ARRIBATEC
ARTEC AQUA
ARTESIA SPA
ARVID GJERDE
AS BETONG
AS3
ASAP PERSONAL
ASCO, SANDNESSJØEN
ASK MEDIA
ASKO NORD
ASKO, MIDT-NORGE
ASPLAN VIAK
AT PLAN & ARKITEKTUR
ATEA
ATELIER EKREN
ATLANTERHAVSPARKEN
AUKSJONEN.NO
AURORA GROUP
AURSTAD
AUTOPLAN
AVANTOR
AVERY DENNISON NTP
AVINOR, BERGEN LUFTHAVN
AVINOR, STAVANGER LUFTHAVN
AVO CONSULTING
BACKE
BACKE, OPPLAND
BACKE, ROGALAND
BACKE, SANDEFJORD
BACKE, SØR
BACKE, TRONDHEIM
BAKER HUGHES
BAKERIET I LOM
BALLANGEN SJØFARM
BALLSTAD SLIP
BAMEK
BANDAK
BANESERVICE
BARCO FREDRIKSTAD
BAREL
BARNAS HUS
BARTEC
BASTØ FOSEN
BATTERI ELEKTRO
BAUER MEDIA
BAVARIA, NORDVEST
BCD TRAVEL
BECKMANN
BEERENBERG CORP.
BEITOSTØLEN RESORT
BEKK CONSULTING
BELSVIK
BENESTAD SOLUTIONS
BERGE & CO
BERGEN ENGINES
BERGEN FIBER
BERGEN KINO
BERGEN PERSONAL
BERGENE HOLM
BERGET
BERG-HANSEN REISEBUREAU
BERG-HANSEN REISEBUREAU, VESTFOLD
BERRY PACKAGING
BERTEL O. STEEN, ROGALAND
BERTELSEN & GARPESTAD
BEST EVENT
BEST GLOBAL LOGISTICS
BETONMAST, INNLANDET
BETONMAST, RØSAND
BEYONDER
B-G ENTREPRENØR
BIBLIOTEK SYSTEMER A/S
BICO BYGG
BIL I NORD NARVIK
BILALLIANSEN
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, HØYANGER
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, KARMØY
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, ÅRDAL
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES
BILIA
BILTEMA
BIOMAR
BIOSIRK
BITASTAD
BJERKE SPEKEMAT OG DELIKATESSE
BJØRN BYGG
BLANK
BLIKSUND
BLOCK WATNE
BLOWTECH GT
BLU ELECTRO
BLUEDAY TECHNOLOGY
BMO ELEKTRO
BMO ENTREPRENØR
BN ENTREPRENØR
BO ANDRÉN
BOA OFFSHORE
BOASSON
BOEN BRUK
BOHUS
BOLIDEN, ODDA
BOLSETH GLASS
BOREAL
BORREGAARD
BOSS INDUSTRI OG MEKANISK VERKSTED
BOURBON OFFSHORE
BOUVET
BOUVET, ARENDAL
BOUVET, TRONDHEIM
BRAV
BRAVIDA, FØRDE
BRAVIDA, TRONDHEIM
BREMANGER QUARRY
BREVIK ENGINEERING
BRG
BRILLELAND/INTEROPTIK
BRITANNIA HOTEL
BRUMUNDDAL REGNSKAP
BRUNVOLL
BRYGGELOFTET & STUENE INVEST
BRØDRENE GUDBRANDSEN
BRØDRENE JAKOBSEN
BRØDRENE SPERRE
BRØDRENE ULVESETH
BRØDRENE AA
BRØNNØY KALK
BSA OFFSHORE
BSH HUSHOLDNINGSAPPARATER
BULLDOZER MASKINLAG ENTREPRENØR
BUNDEGRUPPEN
BUNNPRIS
BUNNPRIS, MØRE
BUSENGDAL
BUSSBYGG
BWISE
BY NORTH
BYBERG
BYGG OG MASKIN
BYGG- OG TØMMERMESTER TOROLF STENERSEN
BYGGMAKKER
BYGGMAKKER HANDEL
BYGGMESTER SAGEN
BYGGMESTEREN VEST
BYGGPARTNERE
BYGGSERVICE NORD-ØSTERDAL
BYGGTORGET KRISTIANSUND
BYHAVEN KJØPESENTER
BYKLE VINDU
BÆRUM RØRLEGGERBEDRIFT
BØRGE OUSLAND
BØRSTAD TRANSPORT
BÅTBYGG
CAPGEMINI
CAPGEMINI, STAVANGER
CARANORD
CARGILL AQUA NUTRITION
CARNEGIE
CARPENTER (TIDLIGERE RECTICEL)
CARSHINE
CAVERION
CAVERION, BERGEN
CAVERION, GJØVIK
CAVERION, SUNNMØRE
CC DAGLIGVARE
CC MART'N, GJØVIK
CELSA ARMERINGSSTÅL
CEMASYS NORDIC
CEMO
CERMAQ
CFLOW FISH HANDLING
CGG
CHILI HARSTAD
CHRISTIANIA RØRLEGGERBEDRIFT
CHRISTIE & OPSAHL
CLAMPON
CLARION ERNST HOTELL KRISTIANSAND
CLARION HOTEL ENERGY
CLARKES
CLAS OHLSON
CLASSIC NORWAY
CLEAR CHANNEL
COGNIA
COGNITE
COLDWATER PRAWNS PRODUCTION
COLLICARE LOGISTICS
COLOR LINE, KRISTIANSAND
COMFORT HOTEL KRISTIANSAND
COMFORT HOTEL PORSGRUNN
COMROD COMMUNICATION
CONCEPT RESTAUTRANTS
CONCEPTOR
CON-FORM
CON-FORM, ORKANGER
CONNECT BUS
CONSOLVO
CONSTO
CONSTO ANLEGG SØR
CONSTO, MIDT-NORGE
CONTIGA
COOP
COOP, HORDALAND
COOP, INNLANDET
COOP, MIDT-NORGE
COOP, NORD
COOP, NORDLAND
COOP, NORDVEST - FØRDE
COOP, SØRVEST
COOP, ØKONOM
CORONA INTERIØR
CORVUS ENERGY
COSL
COWI
CRAMO
CSUB
CUROTECH
DAHL OPTIMERA
DALEN HOTEL
DANSKE BANK
DE BERGENSKE
DEDICARE
DEEPOCEAN
DEKKTEAM
DELITEK
DELOITTE
DELOITTE, GJØVIK
DELTA ELETRONICS
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
DEPRO
DEVOTEAM
DIALECTA KOMMUNIKASJON
DIALOG EXE (DX)
DIGITAL ETIKETT
DNB BANK, NORD
DNB BANK, STAVANGER
DNB EIENDOM
DNB EIENDOM, TRONDHEIM
DNB EIENDOM, TØNSBERG
DNB NÆRINGSEIENDOM
DNB NÆRINGSMEGLING
DNH DEN NORSKE HØYTTALERFABRIKK
DNV
DOF
DOKA
DOLPHIN DRILLING
DOMSTEIN
DRAG INDUSTRIER
DRAMMEN LIFTUTLEIE
DROMEDAR KAFFEBAR
DRYTECH
DSD
DUETT
DUN & BRADSTREET
DUPONT NUTRITION
DYNEA
DYRSKUN
DYRUD ELEKTRO
E A SMITH
E I NORD
E. FLASNES TRANSPORT
EGDE CONSULTING
EGENCIA
EGERSUND GROUP
EID ELEKTRO
EIDESVIK OFFSHORE
EIDSVAAG
EIENDOMSHUSET MALLING & CO
EIENDOMSMEGLER 1, INNLANDET
EIENDOMSMEGLER 1, KRISTIANSAND
EIENDOMSMEGLER 1, MIDT-NORGE
EIENDOMSMEGLER 1, NORD-NORGE
EIENDOMSMEGLER 1, SR-EIENDOM
EIENDOMSMEGLER 1, TELEMARK
EIENDOMSMEGLER VEST
EIENDOMSSPAR
EIGEDOMSMEKLING SOGN OG FJORDANE
EIKA
EINAR ØGREY FARSUND
EKORNES
ELAS
ELECTRO TEAM
ELEFUN
ELEKTRO 4
ELEKTRO BODØ
ELEKTRO INSTALLASJON
ELEKTRO-KONTAKTEN
ELEMENT NOR
ELEMENT SØR
ELKEM, BJØLVEFOSSEN
ELKEM, RANA
ELKEM, SALTEN VERK
ELKEM, THAMSHAVN
ELKJØP
ELKJØP, FJORDANE
ELKJØP, FORUS
ELMO TEKNIKK
EL-TEAM
ELTEL NETWORKS
EL-TJENESTE
EMPLOI
ENGERS LEFSEBAKERI
ENGØ GÅRD
ENIVEST
ENRX/IPT TIDL. EFD INDUCTION
ENTEC
ENTRA
ENTRA, MIDT- OG NORD-NORGE
ENTRACK
ENTRO
EPAX
EPINOVA
EPIROC
EPLEHUSET
ERAMET, KVINESDAL
ERAMET, SAUDA
ESCAPE TRAVEL
EURO SKO
EUROPRIS
EUROSKILT
EUROSPAR, BROKELANDSHEIA
EUROSPAR, BRUMUNDDAL
EVENSEN & EVENSEN
EVENSTAD MUSIKK -DISTRIBUSJON
EVERZINC
EVIDENS
EVIDIA
EXBO SØRLANDET
EXTRA LEKER
EY
EY, BERGEN
EY, LILLEHAMMER
EY, SUNNMØRE
F8 BYGG
FABELAKTIV
FABER BYGG
FAGTRYKK
FARA
FARRIS BAD
FAUN
FEIRING BRUK
FELLESKJØPET, ROGALAND AGDER
FENIX OUTDOOR
FERDA
FERROGLOBE MANGAN
FIGGJO
FINNEID SVEISEVERKSTED
FINNFJORD
FINNY SIREVAAG
FINNØY GEAR & PROPELLER
FIRDA BILLAG
FIRDA MEDIA
FIRESAFE
FIRING &THORSEN
FIRMENICH BJØRGE BIOMARIN
FIRST HOUSE
FISKARS BRANDS
FISKERSTRAND VERFT
FISKÅ MØLLE
FIVEN
FJELDSETH
FJELLSPORT.NO
FJORD1
FJORDKJØKKEN
FLAKK
FLISA TRYKKERI
FLISEKOMPANIET
FLOKK
FLYTOGET
FN ELEKTRO OG INSTALLASJON
FOCUS CARE
FOKUS ELEKTRO
FOLK
FOOD FOLK
FOODMAN
FOODORA
FOODTECH INTERIØR OG STORKJØKKEN
FORCE TECHNOLOGY, KRISTIANSAND
FORD MOTOR
FORENOM
FORESTIA
FORMUE
FOSDALEN
FOSNAVAAG PELAGIC
FOSS FABRIKKER
FOURPHASE
FPE SONTUM
FRAMSIKT
FRANZEFOSS MINERALS
FRANZEFOSS PUKK
FREMTIND FORSIKRING
FRESH FITNESS
FRONTLINE POS
FRYDENBØ BIL
FRYDENBØ INDUSTRI ØKSFJORD
FRØILAND BYGG SKADE
FSV
FUGLEFJELLET
FUGRO
FURNES JERNSTØPERI
FUTURE PRODUCTION
FÆDRELANDSVENNEN
FØRDE SEMENTVARE
G3 GAUSDAL TREINDUSTRIER
GAGAMA ELEKTRO
GALVANO INDUSTRI
GANN TRE
GARDA SIKRING
GAUPEN-HENGER
GAUPNETUNET HOTELL & HYTTER
GAUSDAL LANDHANDLERI
GC RIEBER VIVOMEGA
GE HEALTHCARE, SPANGEREID
GE VINGMED ULTRASOUND
GET INSPIRED
GEXCON
GIGANTE HAVBRUK
GILJE TRE
GJENSIDIG ASSURANSEFORENING
GJENSIDIGE FORSIKRING
GJERMUNDSHAUG ANLEGG
GK
GK, LILLEHAMMER
GKN AEROSPACE
GLAMOX
GLAVA
GLENCORE NIKKELVERK
GLOBALCONNECT
GLOMMA PAPP
GLØR
GLØR PARTNER
GLÅMDALEN
GMC
GNIST ARKITEKTER
GOKSTADAPOTEKENE
GOODTECH
GORINES
GRANDE ENTREPRENØR
GRAPE ARCHITECTS
GRAVDALGRUPPA
GREEN MOUNTAIN
GRIEG SEAFOOD, FINNMARK
GRILSTAD, BRUMUNDDAL
GRILSTAD, STRANDA
GRIP MALING OVERFLATEBEHANDL KORROSJONSENTREPRENØR
GROMSTAD AUTO
GROTNES STEEL
GRUE SPAREBANK
GRUNN-SERVICE
GRØNSBERG BYGG
G-TRAVEL
GUDBRANDSDAL ENERGI
GUDBRANDSDALENS ULDVAREFARBRIK
GUMPEN
GUNNAR HIPPE PLATE OG SVEISEVERKSTED
GUNNAR KLO
GUNVALD JOHANSEN HANDEL
GYLDENDAL
H & M MALERSERVICE
H. MYDLAND
HAFS ELEKTRO & RØR
HAGEN
HALLIBURTON
HALLINGPLAST
HALOGEN
HAMRAN SNEKKERVERKSTED
HANDELSBANKEN
HANDELSBANKEN, TRONDHEIM
HANS H. IVERSEN
HANSA BORG BRYGGERIER
HANSEN OG JUSTNÆS
HAPLAST
HAPRO
HAREID GROUP, BYGG & INDUSTRI
HAREID GROUP, FORBRUKERELEKTRONIKK
HAREID GROUP, MARITIM INDUSTRI
HARRIS ADVOKATFIRMA
HARSTAD MASKIN
HARSTAD MEK. VERKSTED
HAUCON
HAUGESUND SPAREBANK
HAV GROUP
HAV LINE
HAVER ADVOKATFIRMA
HAVFRAM
HD HYUNDAI INFRACORE
HEAD ENERGY
HEATWORK
HEGSTAD & BLAKSTAD
HEIDELBERG MATERIALS
HEIMDAL EIENDOMSMEGLING
HEIMSTADEN
HELEN & HARD
HELGE KLYVE
HELGELAND MARINASYSTEMER
HELGELAND PLAST
HELGELANDSBASE
HELGESEN TEKNISKE BYGG
HELLVIK HUS
HELLY HANSEN
HELP FORSIKRING
HENNIG-OLSEN IS
HEPRO
HERLIGE STAVANGER RESTAURANTER
HERREGALLERIET
HERTZ
HEXAGON RAGASCO
HEYMAT
HG BYGG
HIGHSOFT
HITEC PRODUCTS
HK TROMSØ REKLAMEBYRÅ
HOB GODS
HOFF
HOFSETH INTERNATIONAL
HOLBERG FORVALTNING
HOLDBART
HOLTE CONSULTING
HORISONT ENERGI
HOTEL ALEXANDRA
HOTEL UNION GEIRANGER
HOTEL VICTORIA
HOTELL VIC
HOTELLDRIFT ÅLESUND
HOVDEN HYTTESERVICE
HOVLI AUTO
HRL
HSH ENTREPRENØR
HTH
HTS DYNAMICS
HUMAN CARE BO
HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK
HUNTER DOUGLAS
HUNTON FIBER
HUNTONIT
HUNVIK & CO
HURTIGRUTEN GLOBAL SALES
HUSUM
HYDAL ALUMINIUM PROFILER
HYDRO
HYDRO EXTRUSION
HYDRO VIGELAND BRUG
HYDROLIFT
HÆHRE ENTREPRENØRER
HÅ ELEMENT
HAALAND NORD
HAALAND TYNNPLATE
I P HUSE
IBIZA BOATS
ICOPALTAK
IDE MØBLER, BODØ
IGLAND GARASJEN
IK
IKEA
IKEA, FORUS
IKEA, LEANGEN
IKEA, RINGSAKER
IKEA, ÅSANE
IKM
IKM ACONA
IMPEC
IMPLENIA
IMPULSE TRENINGSSENTER
IMS TECHNOLOGIES
INDUNOR
INDUSTRIVISUALISERING
INISSION LØKKEN
INNOMHUS
INNOVA
INNOVENTI
INNTRE
INNVIK
INOVYN
INPEX IDEMITSU
INSENTI
INSIDER FACILITY SOLUTIONS
INSPIRIT365
INTEK ENGINEERING
INTERFIL
INTERWELL
INTILITY
INTRUM
INVENT SPORT
INVENTURA
ISIFLO
ISLAND OFFSHORE
ISOLA
ISS FACILITY SERVICES
IT PARTNER, TROMSØ
ITAB INDUSTRIER
ITERA
IV GROUP LEKSVIK
IZOMAX
J H NÆVDAL BYGG
JANGAARD EXPORT
JANSEN OG WILLUMSEN SERVICES
JANUSFABRIKKEN
JARO
JC DECAUX
JELD-WEN
JERNIA
JESL
JETS VACUUM
JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL
JM
JOHAN KJELLMARK
JOTRON
JOTUN
JULA
JULIUS JAKHELLN
JÆGER SENTRUM
JÆREN SPAREBANK
JÆRENTREPRENØR
K A RASMUSSEN
K EKRHEIM
K. LERØY METALLINDUSTRI
K. LUND
K. NORDANG
KANFA
KANTEGA
KARABIN
KARMSUND GROUP
SPEIRA
KARSTEN MOHOLT
KAVLI
KB ARKITEKTER
KCA DEUTAG DRILLING
KELLY SERVICES
KEWA INVEST
KICKS
KID INTERIØR
KIMEK
KINN BRYGGERI
KITCH'N
KITRON, ARENDAL
KIWI
KLETOR
KLP EIENDOM
KLP EIENDOM, TRONDHEIM
KLP KAPITALFORVALTNING
KNOWIT OBJECTNET
KNOWIT, KRISTIANSAND
KNUTHOLMEN
KOMPLETT
KONGSBERG ENTREPRENØR
KONGSBERG TEKNOLOGIPARK
KONKURRENTEN
KORKEN CARAVAN
KPMG
KPMG, TRONDHEIM
KRAGERØ RESORT
KRANPROFFEN
KREDINOR SA
KRISTIANSAND DYREPARK
KROGSVEEN
KROGSVEEN, HAMAR
KRUSE LARSEN
KUPA
KVALE ADVOKATFIRMA
KVARØY FISKEOPPDRETT
KVERNELAND
KVITNES DRIFT
KYSTDESIGN
LAB
LABORA
LAERDAL MEDICAL
LANDSKAPSENTREPRENØRENE
LARSNES MEK VERKSTED
LEBA
LEIRVIK
LEIV SAND TRANSPORT
LENDO
LEONHARD NILSEN & SØNNER
LERØY HAVFISK
LERØY SEAFOOD
LERØY SEAFOOD, TROMSØ
LETNES ENTREPRENØR
LETSEA
LETT-TAK SYSTEMER
LIAN VINDUER
LILLEBORG, INDUSTRI
LILLRENT
LINDESNES HAVHOTELL
LINDEX
LINDUM
LINJEBYGG
LINK SIGNATUR
LITRA
LITRA GASS
LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA
LMG MARIN
LOCALHOST
LOFOT ENTREPRENØR
LOFOTEN VIKING
LOS
LOVUNDLAKS
LOYDS INDUSTRI
LPO ARKITEKTER
LUCKY BOWL
LUNDAL NORD
LUNDHS
LURA TURISTHEIM
LYRECO
LØPLABBET
LØVLIEN GEORÅD
LØVOLD
LØYPE ANLEGGSDRIFT
LAADER BERG
MADE FOR MOVEMENT
MADLA HANDELSLAG
MADSHUS
MAGNETEN KJØPESENTER
MAGNUS M. THUNESTVEDT
MAKING VIEW
MANDAL HOTEL
MANPOWER, BERGEN
MANPOWER, HAMAR
MANPOWER, TRONDHEIM
MARINE INSTALLASJONER
MARINE TECHNOLOGIES LLC
MARITIM CENTER
MARITIME PARTNER
MARNAR BRUK
MARTHES RENSERI
MARTIN M. BAKKEN
MASCHMANNS
MASIV BYGG
MASKE
MASTERCARD PAYMENT SERVICES
MAT & DRIKKE
MBA ENTREPRENØR
MCC LABEL
MCE
MECA
MEDIABRANDS
MEDIEHUSET HAUGESUNDS AVIS
MEDIEHUSET STAVANGER AFTENBLAD
MEKONOMEN
MELBU SYSTEMS
MELBYE SKANDINAVIA
MELHUS SPAREBANK
MENTO
MENTO, HAMMERFEST ENGROS
MESTA
MESTER GRØNN
MESTERGRUPPEN ARKITEKTER
METALLTEKNIKK
MEYERSHIP
MIELE
MILES, STAVANGER
MINDSHARE
MJØRUD
MM KARTON FOLLACELL
MMC FIRST PROCESS
MODERNE BYGGFORNYELSE
MODEX
MOELVEN BYGGMODUL
MOELVEN LIMTRE
MOELVEN MODUS
MOELVEN VAN SEVEREN
MOELVEN WOOD
MOI RØR
MOMEK
MONGSTAD TAVLETEKNIKK
MONTEL
MONTÉR, LYNGDAL
MORELD APPLY
MOSAIQUE
MOSJØEN KULDE OG KLIMASERVICE
MOTUS TECHNOLOGY
MOWI
MRC GLOBAL
MULTI BYGG
MULTI MARITIME
MULTICONSULT
MULTICONSULT, BERGEN
MULTICONSULT, STAVANGER
MULTICONSULT, TRONDHEIM
MUNU
MUR I SØR
MURMESTER DAG ARNE NILSEN, SEM
MUSEENE I SØR-TRØNDELAG
MYLIFT
MØBELGALLERIET TROMSØ
MØBELTRE
MØLLER BIL
MØLLER BIL, HAUGESUND
MØLLER BIL, LARVIK
MØLLER BIL, SØR-ROGALAND
MØLLER BIL, TRONDHEIM
MØRE EIENDOMSMEGLING
MØRE TRAFO
MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT
MAALØY SEAFOOD
MAARUD
MÅSØVAL FISKEOPPDRETT
NAMMO
NEDIG
NEKTON
NEMKO
NERGÅRD
NESSEPLAST
NETTPARTNER
NEUMANN BYGG, TROMSØ
NEXANS
NICRO
NILLE
NILS SPERRE
NILSSON
NIRAS
NOBIA
NOEN
NOFI TROMSØ
NOR FACILITY
NORAUTRON
NORBIT EMS
NORCABEL
NORCOD
NORCONSULT
NORCONSULT, TRONDHEIM
NORD NORSK BILUTLEIE
NORDAN
NORDBOLIG INNLANDET
NORDBØ MASKIN
NORDEA
NORDFJORD KJØTT
NORDIC BULK
NORDIC DOORS
NORDIC STEEL
NORDICGSA
NORDIS RESTAURANT SVOLVÆR
NORDKONTAKT
NORDLAKS OPPDRETT
NORDLAND BETONG
NORDNORSK LEDERUTVIKLING
NORDOX
NORDVEST BEMANNING
NORDVESTVINDUET
NORENGROS GUSTAV PEDERSEN
NORFLOOR
NORGES HANDELS- OG SJØFARTSTIDENDE
NORGESFÔR
NORGESGRUPPEN
NORGESHUS
NORGESMØLLENE, BUVIKA
NORGESPERSONAL
NORGESPLASTER
NORGESVINDUET, BJØRLO
NORLI
NORMATIC
NORNER
NORREK DYPFRYS
NORSEA GROUP
NORSEA POLARBASE
NORSK BERGSIKRING
NORSK KLEBER
NORSK OPPDRETTSSERVICE
NORSK REGNESENTRAL
NORSK SJØMAT STRANDA
NORSK STÅL
NORSK TEKNISK MUSEUM
NORSK TIPPING
NORSKE BACKER
NORSKE BÆRESYSTEMER
NORSKE SKOG, SKOGN
NORSOL
NORTRANSPORT
NORTURA
NORTURA, FORUS
NORTURA, FØRDE
NORWEGIAN
NORWEGIAN CONCEPT
NOS
NOTABENE ENGROS
NOTAR HOVEDKONTOR
NOV
NOV, APL
NOV, MOLDE
NOVA SEA
NRC
NSE FAGSTILLAS
NSK SHIP DESIGN
NSW
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS
NUSFJORD DRIFT
NY FRISØR OG VELVÆRE
NYEVEIER
NYLANDER & PARTNERS
NYMO
NÆRINGSBANKEN
NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG OG HODNE
NØSTED KJETTING
O.B. WIIK
OAKLAND
OBOS
OCEAN ELECTRONICS
OCEAN SUPREME
OCEANEERING ROTATOR
ODAL SPAREBANK
ODDA PLAST
ODDA TECHNOLOGY
ODEON KINO, STAVANGER OG SANDNES
ODFJELL DRILLING
OFFSHORE & TRAWL SUPPLY
OK MARINE
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP
OLAV THON, SURNADAL
OLYMPIC SUBSEA
OMD
OMEGA
OMYA HUSTADMARMOR
ON & OFFSHORE SERVICES
ONESUBSEA PROCESSING
ONNINEN
OPS MEKANISKE
OPSAHL GRUPPEN
OPTIMERA, SOGN OG MØRE
OPTIMERA, SØR
OPTIMERA, VEST
OPUS
ORANGE BUSINESS SERVICES
ORICA
ORIGO SOLUTIONS
ORKEL
ORKLA FOODS, TORO ELVERUM
OS ID
OSHAUG METALL
OSKAR SYLTE MINERALVANNFABRIKK
OSLAND HAVBRUK
OSLO STREET FOOD
OSM THOME LTD
OSS-NOR
OSTEHUSET
OSWO
OTOVO
OTTADALEN MØLLE
OTTO OLSEN
OTTS
OVERHALLA BETONGBYGG
OVERHALLA HUS
P4 RADIO
PA ENTREPRENØRER
PANTERRA
PAPIRFLY
PARAT HALVORSEN
PARETO BANK
PATOGEN
PEAB
PEDAGOGISK VIKARSENTRAL
PEGASUS KONTROLL
PELAGIA
PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR
PETORO
PETTERSSON & GJELLESVIK
PGS
PIPELIFE
PIZZABAKEREN
PLASTO
PNC
POB ENTREPRENØR
POLARKONSULT
POLYFORM
POSTNORD
POWEROFFICE
PRIMA BRANDS
PRIMA SEAFOOD
PRIME CARGO
PRINCESS
PRIVATMEGLEREN
PRIVATMEGLEREN, SÆDBERG OG LIAN
PROACTIMA
PROGNOSESENTERET
PROMEK
PROPLAN
PROTAN
PROXLL
PSW
PTC (PETROLEUM TECHNOLOGY COMPANY )
PTG
PUBLICIS
PWC
PWC, NORDVEST
PWC, TRONDHEIM
PAA BORDET
PÅ HÅRET FRISØR
Q4 NÆRINGSMEGLING
Q-FREE
QUALIFIED SOLUTIONS SØRLANDET
QUALITY HOTEL, GRAND KRISTIANSUND
QUALITY HOTEL, WATERFRONT ÅLESUND
RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND
RAMBØLL
RAMCO
RAMSØY
RANA GRUBER
RANDEM & HÜBERT
RANDSTAD
RANHEIM PAPER AND BOARD
RAPIDA TRENING
RAPP BOMEK
RASMUS TALLAKSEN
RAUFOSS TECHNOLOGY
REFURN
REINHARTSEN ENGROS
REJLERS ENGINEERING
REKLAMESTASJONEN
REMA 1000
REMA 1000, VEST
RENEX
RENSERIET SANDNES
RENTEC INGENIØRFIRMA
RESPONS ANALYSE
RESQ GRIMSTAD
RETRO
RETURKRAFT
REVICOM
REVISJON SØR
REVISORKONSULT
RFIG REGNSKAPSFØRERNE I GRENLAND
RIKSTV
RIKTIG SPOR
RINGALM TRE
RISA
ROALD MADSEN
ROCKETFARM
ROCKWOOL
ROGALAND ELEKTRO
ROLLS ROYCE ELECTRICAL
ROSENBERG WORLEYPARSONS
ROSFJORD STRANDHOTELL
ROSTEIN
RSM
RSV
RUSTFRIE BERGH
RÆDERGÅRD ENTREPRENØR
RØDNE
RØHNESELMER
RØRA FABRIKKER
RØRLEGGERN FAUSKE
RØROS HOTELL
RØROS SLAKTERI
RØST SJØMAT
RØSTAD ENTREPRENØR
RØYRÅS TREINDUSTRI
RØYSETH MASKIN
RÅDGIVENDE BIOLOGER
SAFEPATH
SAFETEC NORDIC
SAGA FISK
SAGA FJORDBASE
SALMAR
SALMON EVOLUTION
SALT LOFOTEN
SALT SHIP DESIGN
SALTHAMMER BÅTBYGGERI
SANCO SHIPPING
SANDELLA FABRIKKEN
SANDERMOEN
SANDNES GARN
SANDNES SPAREBANK
SANDVIK TEENESS
SANDÅ
SARTOR & DRANGE
SAS
SATSELIXIA
SBA ENTREPRENØR
SCALE AQUACULTURE
SCAN TRADE
SCANDIC HOTELS, HELL
SCANDIC HOTELS, KRISTIANSAND
SCANDIC HOTELS, LILLEHAMMER
SCANDIC HOTELS, SANDEFJORD
SCANDIC HOTELS, SUNNFJORD
SCANFLEX
SCANMATIC
SCANPOLE
SCATEC
SCHAGE EIENDOM
SCHUTZ NORDIC
SCHWENKE & SØNN
SD WORX
SEABORN
SEAONICS
SECURITAS, ROGALAND OG SUNNHORDLAND
SELFA TRONDHEIM
SELSTAD, SVOLVÆR NOTBØTERI
SELTOR
SELVAAG
SEPTER
SERVI GROUP
SERVIT CATERING
SERVOGEAR
SG ARMATUREN
SHARECAT SOLUTIONS
SHAWCOR
SHEARWATER GEOSERVICES
SIBELCO
SIEMENS ENERGY, RUBBESTADNESET
SIEMENS, DIGITAL INDUSTRIES
SIG. HALVORSEN
SIGNICAT
SIKTEDUKFABRIKKEN
SIMEX RØR
SIMON MØKSTER SHIPPING
SINKABERG-HANSEN
SINTEF
SJ
SJØ-SPORT SERVICE
SKALA FABRIKK, TRONDHEIM
SKANDINAVISK HØYFJELLSUTSTYR, TRONDHEIM
SKANSKA
SKANSKA, AGDER
SKANSKA, MIDT
SKANSKA, STAVANGER
SKARPNES
SKARVIK
SKIEN FRITIDSPARK
SKIPNES
SKIPSTEKNISK
SKJÆVELAND & MULTIBLOKK
SKO HUUSE
SKOGSTAD SPORT
SKRETTING
SLAGEN
SLB KRISTIANSAND
SLETTVOLL STAVANGER
SLIPEN MEKANISKE
SMAKEN AV GRIMSTAD
SMART ELEKTRO
SMARTHOTEL
SMFB DINAMO
SNAP DRIVE
SNØHETTA
SODEXO
SOGN SPAREBANK
SOILTECH OFFSHORE SERVICES
SOKKELDIREKTORATET
SOLA STRANDHOTELL
SOLBERG BIL
SOLGT.NO
SOLWR SOFTWARE
SONAT
SONEPAR
SORRISNIVA
SORTLAND ENTREPRENØR
SOTRA FISKEINDUSTRI
SPAR KJØP
SPAREBANK 1
SPAREBANK 1 NORDMØRE
SPAREBANK 1 SMN
SPAREBANK 1 SR-BANK
SPAREBANK 1, BODØ
SPAREBANK 1, HELGELAND
SPAREBANK 1, LOM OG SKJÅK
SPAREBANK 1, NORD-NORGE
SPAREBANK 1, VESTFOLD
SPAREBANK 68 GRADER NORD
SPAREBANK1, NORD-ØSTERDAL TYNSET
SPAREBANKEN MØRE
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE
SPAREBANKEN SØR KONSERN
SPAREBANKEN VEST
SPERRE AIR POWER
SPICHEREN TRENINGSSENTER
SPILKA
SPORVEIEN
SPRELL
SPRINT CONSULTING
SR GROUP
STAMAS SOLUTIONS
STANGELAND MASKIN
STANGESKOVENE
STELLA POLARIS
STERLING WHITE HALIBUT
STILLKOM
STJERN
STOLTZ ENTREPRENØR
STORD HOTELL
STORDAL MØBEL
STOREBRAND
STORMGEO
STORVIK
STRAND UNIKORN
STRANDMAN ANLEGGSGARTNERFIRMA
STRANDTORGET KJØPESENTER
STRATUM RESORVOIR
STRAUMEN BIL
STRAWBERRY
STRAWBERRY, BRYGGEPARKEN
STRAYE STÅLBYGG
STRONGPOINT
STRUKTURPLAST
STRYVO
STRYVO, BISMO
STRØMMES24
STS
STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM
STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET
STUDIO NSW
SUB SEA SERVICES
SUBSEA 7
SUBSHORE
SULLAND
SULLAND BODØ
SULLAND, VERDAL
SUNDE GROUP
SUNKOST BUTIKK
SUNNDAL SPAREBANK
SUNNMØRSPOSTEN
SURNADAL TRANSPORT
SVALINN
SVEHOLMEN
SVEINS AUTO
SVEVIA
SVOLT
SWECO
SWECO, PORSGRUNN
SYKKYLVEN STÅL
SYLJUÅSEN
SYLTEOSEN BETONG
SYLVSMIDJA
SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK
SØRENSEN MASKIN
SØRLANDSBADET
SØRLANDSKJØKKEN
SØRLANDSLISTEN
SØRMEGLEREN
T FJELLAND & CO
TAKEDA
TALGØ MØRETRE
TANG OG JACOBSEN RENHOLD
TANK DESIGN TROMSØ
TAXI 03650
TEAM SECURITY
TEAMTEC
TECHCONSULT
TECHNIPFMC
TECHOUSE
TELENOR
TELENOR MARITIME
TELIA
TEMA EIENDOM
TESS, NORD
TGS
TH. FALKANGER
THAUGLAND
THE FJORDS
THE QUARTZ CORP
THERMOMAX, TRONDHEIM
THEVIT
THON HOTEL HØYERS
THON HOTELS, ORION
TIBE REKLAMEBYRÅ
TIBNOR
TIETOEVRY SØRVEST
TILSLAG
TINDE HYTTER
TINE
TINE, BRUMUNDDAL
TINE, BYRKJELO
TITANIA
TIZIR TITANIUM & IRON
TKS HEIS
TO ROM OG KJØKKEN
TOKLE
TOMA
TOP TEMP BEMANNING
TOPP TIL TÅ VELVÆRE
TOPRO ELEKTRONIKK
TORGKVARTALET KJØPESENTER
TOSTRUP INVEST
TOTAL BETONG
TOTEN TRANSPORT
TOTENS SPAREBANK
TOYOTA
TOYOTA, FØRDE
TOYOTA, HAUGESUND
TOYOTA, SØRVEST
TRAFIKKJENTENE
TRANSPORTINDUSTRI
TRE OG BETONG
TREBETONG
TREHUSEKSPERTEN
TROLL SYSTEMS
TROMSØ SKOTØIMAGASIN
TROMSØ VILLMARKSSENTER
TRONDHEIM KINO
TRONDHEIM PIRBAD
TRONDHEIM TORG
TRAASDAHL
TT ANLEGG
TUBOSCOPE, FLORØ
TUI
TURHUS MASKIN
TV 2
TVERÅS MASKIN & TRANSPORT
TWODAY AVENTO
TYRHOLM & FARSTAD
TYSSE MEKANISKE VERKSTED
TØNNESEN SKO
TØNSBERG BLAD
UBCONNECT
ULDAL
ULEFOS JERNVÆRK
ULMATEC
ULSTEIN
UMOE ADVANCED COMPOSITES
UMOE INDUSTRIES
UNDERHAUG - HERDE INDUSTRIER
UNIMICRO
UNIT4
UPTIME
VAFOS PULP
VALDRES SPAREBANK
VARD
VARIG FORSIKRING VALDRES GFS
VARMPRESSE METALL
VARNER
VARTDAL PLAST BODØ
VARTDAL PLASTINDUSTRI
VASSBAKK & STOL
VB
VEDAL ENTREPRENØR
VEF ENTREPRENØR
VEGA CONSULTANTS
VEIDEKKE
VEIDEKKE, BERGEN
VEIDEKKE, INDRE ØSTLAND
VEIDEKKE, MIDT
VEIDEKKE, MØRE OG ROMSDAL
VEIDEKKE, STAVANGER
VEINOR
VEISIKRING
VELDE
VERTICAL PLAYGROUND
VESO APOTEK
VESTERÅLEN MARINE OLJER
VESTERAALENS
VESTLANDSHUS
VESTSIDEN INVEST
VEØY
VIEW LEDGER
VIGMOSTAD & BJØRKE
VIK ØRSTA
VIKEN FIBER
VIKESÅ GOLV
VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT
VIKING REDNINGSTJENESTE
VIKINGBAD
VING
VINJE INDUSTRI
VINTERVOLL
VIPO
VISJONA
VISMA
VITARI (EXSITEC)
VITEC FIXIT SYSTEMER
VOICE
VOLDA MASKIN
VONIN REFA
VOSS PRODUCTION
VYRK
VAAGLAND BÅTBYGGERI
WACKER CHEMICAL
WASHINGTON MILLS
WAY NOR
WB SAMSON
WEATHERFORD
WEDA
WELLPARTNER
WELLTEC OILFIELD SERVICES
WEST HARVEST
WESTCO MILJØ
WESTCON HELGELAND
WESTCON YARDS
WESTCONTROL
WIDERØE
WIKBORG, REIN & CO
WILHELSEN SHIPS SERVICE
WILLIKSEN EKSPORT
WILSON MANAGEMENT
WIS
WK ENTREPRENØR
WONDERLAND
WSP
WULFF & CO
WÜRTH
WÄRTSILÄ GAS SOLUTIONS
X5 ELEKTRO
XL-BYGG, HARSTAD
XL-BYGG, SORTLAND
XL-BYGG, TRONDHEIM
XXL
YAPRIL
YARA
YC RØR
ÆVENTYR ALTA
Ø M FJELD
ØDEGAARD ENGROS
ØGLÆND INDUSTRIER
ØLEN BETONG
ØSTBØ
ØSTER HUS
ØSTRAADT RØR
ØVREBERG INSTALLASJONSFORRETNING
ÅLGÅRD OFFSET
AARBAKKE
ÅRDAL MASKINERING
ÅSEN & ØVRELID