Norges Bank

Forsidebilde av publikasjonen Stabilt aktivitetsnivå

Stabilt aktivitetsnivå

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror at aktiviteten samlet vil holde seg nær uendret i første halvår. Utsiktene er noe oppjustert fra forrige runde. Samtidig er det fortsatt store forskjeller mellom næringene. Oljeleverandørene og tjenesteyterne venter oppgang, mens bedriftene i de øvrige ­næringene ser for seg fall i aktiviteten. Både andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting og andelen med knapphet på arbeidskraft er uendret fra forrige runde, etter å ha falt gjennom de siste to årene. Bedriftene venter en årslønnsvekst på 4,9 prosent i år, som er en oppjustering fra anslaget i november. De melder om at lønnsomheten er svakere i første kvartal enn den var på samme tid i fjor.

Fortsatt store forskjeller mellom næringene

Samlet venter bedriftene nær uendret aktivitet gjennom første halvår (se figur 1). Det er uvanlig store forskjeller mellom næringene, selv om spredningen har avtatt noe fra forrige runde (se figur 2). Oljeleverandørene og tjenesteyterne tror aktiviteten vil øke fremover, mens bygg- og anleggsbedriftene venter betydelig fall. I industri og varehandel ser bedriftene for seg en nedgang i første kvartal. I andre kvartal venter industribedriftene stabil utvikling og varehandelsbedriftene mindre nedgang.

Figur 1 Samlet produksjonsvekst

Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent

Linjediagram

Figur 2 Produksjonsvekst. Alle næringer

Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent

Stolpe- og punktdiagram

Nybyggingen faller mye

Bedriftene venter betydelig reduksjon i bygg- og anleggsnæringen i første halvår. Det er oppføringen av boliger og forretningsbygg som faller mest. Høye byggekostnader og økte renter har ført til svak lønnsomhet i mange byggeprosjekter. Samtidig har nyboligsalget vært lavt. Flere bedrifter melder nå om høyere salgstall på nye boligprosjekter, og tror det kan løfte boligbyggingen mot slutten av året. Det pågår mange ­prosjekter der bygg rehabiliteres, ombygges og energieffektiviseres. Det dekker opp for noe av nedgangen i nybyggingen. Store infrastrukturprosjekter bidrar til høy produksjon hos en stor del av anleggsentreprenørene. I tillegg har opprydding etter ekstremvær bidratt til økt oppdragsmengde hos enkelte bedrifter. På den annen side er det vesentlig færre oppdrag knyttet til grunnarbeider for oppføring av bygg.

Industribedriftene venter at produksjonen vil falle i første kvartal og ­deretter stabil utvikling frem mot sommeren. Det er produsentene av byggevarer og varige konsumgoder som har den svakeste utviklingen, og mange har allerede en stor reduksjon bak seg. Leverandørene til europeisk industri melder også om nedgang. Bedriftene forteller om lavere etterspørsel fra landbruket, både ute og hjemme, mens etterspørselen fra fiskeindustrien tiltar. Økte forsvarsbudsjetter og stor satsning på energiomstilling bidrar til vekst hos flere industribedrifter. Samtidig peker enkelte på at det er stor risiko og svak lønnsomhet i en del av prosjektene innenfor fornybar energi. Derfor vrir enkelte seg heller mot de mer lønnsomme olje- og gassprosjektene.

Blant oljeleverandørene er aktiviteten på et høyt nivå, og de venter vekst gjennom første halvår. Flertallet har allerede utnyttet det meste av ­produksjonskapasiteten og har dermed lite rom for videre vekst. Dette demper vekstforventningene fremover. Det er særlig oljeskattepakken som bidrar til det høye aktivitetsnivået på norsk sokkel. Både globalt og på norsk sokkel er det fortsatt stor investeringsvilje innen olje- og gassutvinning.

Økt etterspørsel etter tjenester

Tjenesteyterne mot næringslivet har oppjustert forventningene sine til veksten i første kvartal, og de tror oppgangen vil holde seg oppe frem mot sommeren. Det er særlig tjenester innen digitalisering, juridisk og strategisk rådgivning og kommunikasjon som har bedret seg siden forrige runde. Aktivitetsveksten hos enkelte konsulentvirksomheter dempes av at kundene ansetter nye medarbeidere fremfor å kjøpe ­tjenester. Det er et utviklingstrekk som også bemanningsbyråene for­teller om. Flere bedrifter har økt oppdragsmengde relatert til energiomstilling og bistand til å redusere klimaavtrykk. I næringslivet brukes det mer penger på konferanser, reiser og eiendomsdrift. På den annen side har etterspørselen etter tjenester knyttet til byggevirksomhet og vare­transport fortsatt å falle.

Tjenesteyterne melder om sterkere vekst i etterspørselen fra hushold­ningene. Varehandelsbedriftene melder også om bedrede utsikter, og venter en mindre nedgang i aktiviteten enn i forrige runde. Mange for­klarer det med forventinger om at det ikke kommer flere rentehevinger. Flere peker dessuten på at svak kronekurs fører til at husholdningene bruker større del av inntekten sin på kjøp av norske varer og tjenester fremfor utenlandske. Noen melder dessuten om at antallet utenlandske kunder har økt det siste året. Kald og snørik vinter i deler av landet har bidratt til bedre salg av varer og tjenester som klær, sportsutstyr og ski­ferier. Samtidig er det lav etterspørsel etter kapitalvarer som biler, møbler og elektro. Kundene vrir seg stadig mot de rimeligste alternativene, og enkelte forteller at det er salget til kunder i etableringsfasen som har falt mest.

Bedriftene vil investere mindre i år

Samlet planlegger bedriftene at investeringsvolumet vil falle fra i fjor til i år, i tråd med det de ventet i forrige runde. De tror videre at investeringene vil endre seg lite i 2025. Flere bedrifter har allerede lagt bak seg store investeringer, samtidig bidrar høye investerings- og finansierings­kostnader til at mange holder igjen på investeringene fremover. Med unntak av industrien, venter samtlige næringer et fall i investeringene inneværende år. De industribedriftene som planlegger å investere i år investerer særlig i energigjenvinning og tiltak for å bli mer miljøvennlige. Et fåtall investerer også i kapasitetsutvidelser.

Uendret kapasitetsutnytting

Andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting nådde en topp i første kvartal 2022, og har falt siden. Fra forrige runde er andelen uendret (se figur 3 og figur 4). Siden starten av 2021 har kontaktpersonene blitt spurt om hvordan kapasitetsutnyttingen er sammenlignet med hva de opp­fatter som normalt for sin bedrift. De siste to rundene har det vært klart flere bedrifter som har svart at kapasitetsutnyttingen er lavere enn normalt enn som har svart over. Det samsvarer med at andelen bedrifter med kapasitetsproblemer er lavere enn sitt historiske gjennomsnitt. I bygg og anlegg er andelen den laveste siden slutten av 2015. Det skyldes at mange bygg- og anleggsbedrifter har valgt å holde på en stor del av arbeidskraften i påvente av at oppdragsmengden skal ta seg opp igjen. Også andelen bedrifter som har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft er uendret fra november. Det er betydelig knapphet på arbeidskraft innenfor en del yrkesgrupper som for eksempel ulike typer ingeniører, elektrikere og mekaniske fagarbeidere. Utfordringer med å få tak i den rette kompetansen ser ut til å være størst utenfor storbyene. Flere er ikke villige til å flytte på seg for å jobbe i mindre sentrale områder og enkelte har for høye lønnsforventninger. Sysselsettingsplanene for første kvartal er litt oppjustert fra forrige runde, og bedriftene ser nå for seg en svak vekst i sysselsetting i første kvartal. Videre tror de syssel­settingen vil øke litt igjennom våren.

Figur 3 Kapasitetsutnytting1 og knapphet på arbeidskraft2

Andeler i prosent

Linjediagram

Figur 4 Kapasitetsutnytting3

Andeler i prosent

Stolpediagram

1 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

2 Andel av kontaktene som svarer at knapphet på arbeidskraft begrenser produksjonen/salget. Spørsmålet om arbeidskraft er bare stilt til de bedriftene som har oppgitt å ha full kapasitetsutnytting, men serien viser andelen av alle som er med i intervjurunden.

3 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

Anslagene for årslønnsveksten i år er oppjustert for alle næringer

Kontaktene venter at årslønnsveksten i år blir på 4,9 prosent (se figur 5), noe som er en oppjustering fra anslaget i november på 4,5 prosent. Lønnsvekstforventningene for 2024 er oppjustert for samtlige næringer fra forrige runde. Mange av bedriftene viser til at økte levekostnader trekker opp lønnsforventningene. Oljeleverandørene har de høyeste forventningene til lønnsveksten på 5,3 prosent, og flere peker på at de må tilpasse lønnsveksten etter konkurrentene, i tillegg til at svak kronekurs trekker opp lønnsveksten på innleid arbeidskraft fra utlandet. Bedriftene i bygg og anlegg har det laveste anslaget på 4,7 prosent, tett etterfulgt av varehandelsbedriftene på 4,8 prosent. Bedriftene i bygg og anlegg peker på at svekket lønnsomhet i bransjen gir lite rom for lønnsvekst, og at de heller prioriterer å ha økonomi til å kunne holde på flere ansatte frem til aktiviteten tar seg opp igjen. I denne runden ser bedriftene for seg at lønnsveksten vil bli 4,0 prosent i 2025. En stor andel av bedriftene tror at lavere prisvekst fremover vil bidra til lavere lønnsvekst neste år.

Figur 5 Årslønnsvekst

Forventet årslønnsvekst. Prosent

Stolpediagram

I denne runden ble bedriftene spurt om kostnadsutviklingen i andre halvår i fjor og forventningene til utviklingen i første halvår i år, justert for sesongvariasjoner. Bedriftene svarte at kostnadene økte gjennom andre halvår i fjor. De tror at kostnadene vil fortsette å øke gjennom våren, men med mindre styrke enn i fjor høst.

Redusert lønnsomhet

Lønnsomheten hos bedriftene er svakere enn for ett år siden (se figur 6). Utviklingen i lønnsomheten henger sammen med utviklingen i aktiviteten i de ulike sektorene og i hvor stor grad bedriftene har klart å dekke inn den sterke kostnadsveksten. Blant bygg- og anleggsbedriftene og vare­handelsbedriftene er det mange som peker på lavere omsetning og kapasitetsutnytting og at konkurransesituasjonen gjør det vanskelig å øke prisene. Også industribedriftene melder samlet om redusert lønnsomhet, men det er stor variasjon blant bedriftene. I tjenesteyting er lønnsom­heten bedret som følge av økt omsetning, effektiviseringer og bedre kostnadskontroll. Hos oljeleverandørene bidrar høyere priser og økt oppdragsmengde til bedre lønnsomhet.

Figur 6 Samlet vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin inneværende kvartal målt mot samme periode året før. Prosent

Linjediagram

Den økonomiske situasjonen er fortsatt svakest på Østlandet og i Midt-Norge

Bedriftene blir spurt om hvordan de på en skala fra -3 til +3 vil tallfeste den økonomiske situasjonen i sin bedrift sett i lys av forhold som etterspørsel, lønnsomhet og utsikter. 0 indikerer en normalsituasjon. Den ­regionale indikatoren er gjennomsnittet av svarene i den enkelte region. Gjennomsnittet av de syv regionene er litt positiv denne runden. De regionale indikatorene i Innland, Midt og Øst ligger under null. Region Nord har den sterkeste scoren denne runden og må sees i sammenheng med god utvikling innenfor fiskeindustrien og turistnæringen.

Denne ­hovedrunden

Forrige ­hovedrunde

Produksjonsvekst

Første kvartal 2024

Samlet

-0,1

-0,3

Industri

-0,2

-0,2

Oljeleverandører

1,0

1,7

Bygg og anlegg

-2,2

-2,2

Varehandel

-0,4

-1,1

Tjenesteyting næringsliv

0,4

0,1

Tjenesteyting husholdninger

0,5

0,1

Andre kvartal 2024

Samlet

0,0

Industri

0,0

Oljeleverandører

1,0

Bygg og anlegg

-2,0

Varehandel

-0,2

Tjenesteyting næringsliv

0,5

Tjenesteyting husholdninger

0,5

Investeringsplaner

Investeringsvekst 2024

-3,1

-2,8

Investeringsvekst 2025

-0,2

Arbeidsmarked og produksjonsgap

Sysselsettingsvekst i første kvartal 2024

0,1

-0,1

Sysselsettingsvekst i andre kvartal 2024

0,1

Full kapasitetsutnyttelse

31

31

Knapphet på arbeidskraft

21

21

Årslønnsvekst

Anslag årslønnsvekst 2024

4,9

4,5

Anslag årslønnsvekst 2025

4,0

Regionale indikatorer

Nord: +0,7Midt: -0,4Innland: -0,3Øst: -0,3Sør: +0,2Sørvest: +0,4Nordvest: +0,3

Regionalt nettverk – Bedrifter og virksomheter som har blitt intervjuet det siste året

1881
3B-FIBREGLASS
3T PRODUKTER
4SERVICE EIR RENHOLD
7. HIMMEL
A. MARKUSSEN
A-2
AANDERAA DATA INSTRUMENTS
AARBAKKE
AB ØKONOMI
ACCENTURE
ACCOUNTOR
ACEL
ACNE
ACRYLICON NORD-NORGE
ACTIVEPEOPLE
ADDSECURE
ADECCO
ADECCO, INNLANDET
ADECCO, STAVANGER
ADV. WIERSHOLM
ADVISO ADVOKATFIRMA
ADVOKATFIRMA KJÆR
ADVOKATFIRMA TOFTE
ADVOKATFIRMAET BAHR
ADVOKATFIRMAET SCHJØDT
ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN
ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ
AERO
AF
AFTENPOSTEN
AGAIA
AGDER ANLEGGSENTER
AGDERBYGG
AGNITIO
AGRA
AGTUNNEL
AHLSELL
AIBEL, ASKER
AIBEL, HARSTAD
AIBEL, SANDNES
AIDER, STAVANGER
AIR PRODUCTS
AIRLIFT
AKER SOLUTIONS
AKER SOLUTIONS, EGERSUND
AKER SOLUTIONS, MMO
AKER SOLUTIONS, STORD
AKERSHUSGARTNEREN
AKOFS OPERATIONS
AKSEL ENDRESEN TRANSPORT
AKSELL
AKSELL, KRISTIANSAND
AKTIESELSKAPET VINMONOPOLET
AKTIV BEMANNING
AKTIV BYGG
AKTIV EIENDOMSMEGLING
AKTIV365
AKVA GROUP
AKVARIET I BERGEN
ALBJERK
ALCOA
ALCOA, LISTA
ALENTO
ALLER MEDIA
ALLIANCE HEALTHCARE APOTEKDRIFT
ALLNEX
ALLOC
ALPINCO
ALTA MØBLER
ALTERA INFRASTRUCTURE
ALTI FORVALTNING
ALTIBOX
ALUDYNE
ALVDAL SKURLAG
ALVDAL-TYNSET SPORT
AMEDIA
AMFI MOA
AMINA CHARGING
ANDERS O GREVSTAD
ANDERSEN MEKANISKE VERKSTED
ANDERSEN OG AKSNES RØRLEGGERBEDRIFT
ANGVIK EIENDOM
ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR
ANKO
ANLEGG ØST ENTREPRENØR
ANNIS PØLSEMAKERI
ANORA
ANTENOR OTG
ANTICIMEX
APOLLO REISER
APOTEK 1
APPETITE FOR PRODUCTION
APPEX
APPLICA
APROPOS INTERNETT
APTUM
AQUARAMA BAD
AQUASHIP
ARE TREINDUSTRIER, KAUPANGER
AREAL-GRUPPEN
ARENA TRENINGSSENTER
ARENDAL BRYGGERI
ARITECH AS
ARK BOKHANDEL
ARKI ARKITEKTAR
ARKITEMA
ARKWRIGHT CONSULTING
ARM NORWAY
ARRIBATEC
ARTEC AQUA
ARTESIA SPA
ARVID GJERDE
AS BETONG
AS3
ASAP PERSONAL
ASCO, SANDNESSJØEN
ASK MEDIA
ASKO
ASKO, MIDT-NORGE
ASPLAN VIAK
AT PLAN & ARKITEKTUR
ATELIER EKREN
ATLANTERHAVSPARKEN
AUKSJONEN.NO
AURORA GROUP
AURSTAD
AUSTAD MASKINSTASJON
AUTOPLAN
AVANTOR
AVERY DENNISON NTP
AVINOR, BERGEN LUFTHAVN
AVINOR, STAVANGER LUFTHAVN
AVO CONSULTING
BACKE
BACKE, OPPLAND
BACKE, ROGALAND
BACKE, SANDEFJORD
BACKE, SØR
BACKE, TRONDHEIM
BAGGERØD
BAKEHUSET NORD-NORGE
BAKER HUGHES
BAKERIET I LOM
BAKKEN ØVRE GÅRDSMAT
BALLANGEN SJØFARM
BALLSTAD SLIP
BAMEK
BANESERVICE
BARCO FREDRIKSTAD
BARENTS BYGGCONSULT
BARNAS HUS
BARTEC
BASTØ FOSEN
BATTERI ELEKTRO
BAUER MEDIA
BAVARIA, NORDVEST
BCD TRAVEL
BECKMANN
BEERENBERG CORP.
BEGNA BRUK
BEITOSTØLEN RESORT
BEKK CONSULTING
BENESTAD SOLUTIONS
BERGE & CO
BERGEN ENGINES
BERGEN FIBER
BERGEN KINO
BERGEN PERSONAL
BERGENE HOLM
BERGET
BERG-HANSEN REISEBUREAU
BERG-HANSEN REISEBUREAU, VESTFOLD
BERRY PACKAGING
BERTEL O. STEEN
BERTEL O. STEEN, ROGALAND
BERTELSEN & GARPESTAD
BEST EVENT
BEST GLOBAL LOGISTICS
BETONMAST, INNLANDET
BETONMAST, RØSAND
BEYONDER
B-G ENTREPRENØR
BIBLIOTEK SYSTEMER A/S
BICO BYGG
BIL I NORD NARVIK
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, HØYANGER
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, KARMØY
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, ÅRDAL
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES
BILIA
BILTEMA
BIOMAR
BIOSIRK
BITASTAD
BJERKE SPEKEMAT OG DELIKATESSE
BJØRN BYGG
BLANK
BLIKSUND
BLOCK WATNE
BLOWTECH GT
BLU ELECTRO
BLUEDAY TECHNOLOGY
BLÅ KORS KLINIKK SKIEN
BMO ELEKTRO
BMO ENTREPRENØR
BN ENTREPRENØR
BO ANDRÉN
BOA OFFSHORE
BOASSON
BOEN BRUK
BOHUS
BOLIDEN, ODDA
BOLIGPARTNER
BOLSETH GLASS
BORREGAARD
BOSS INDUSTRI OG MEKANISK VERKSTED
BOURBON OFFSHORE
BOUVET
BOUVET, ARENDAL
BOUVET, TRONDHEIM
BRAV
BRAVIDA, FØRDE
BRAVIDA, TRONDHEIM
BREMANGER QUARRY
BREVIK ENGINEERING
BRG
BRILLELAND/INTEROPTIK
BRITANNIA HOTEL
BRUNVOLL
BRYGGELOFTET & STUENE INVEST
BRØDRENE AA
BRØDRENE GUDBRANDSEN
BRØDRENE JAKOBSEN AS
BRØDRENE SPERRE
BRØDRENE ULVESETH
BRØNNØY KALK
BSA OFFSHORE
BSH HUSHOLDNINGSAPPARATER
BULLDOZER MASKINLAG ENTREPRENØR
BUNDEGRUPPEN
BUNNPRIS
BUNNPRIS, MØRE
BUSENGDAL
BUSSBYGG
BWISE
BY NORTH
BYBERG
BYGG OG MASKIN
BYGG- OG TØMMERMESTER TOROLF STENERSEN
BYGGMAKKER
BYGGMAKKER HANDEL
BYGGMESTER SAGEN
BYGGMESTEREN VEST
BYGGPARTNERE
BYGGSERVICE NORD-ØSTERDAL
BYGGTORGET KRISTIANSUND
BYHAVEN KJØPESENTER
BYKLE VINDU
BÆRUM RØRLEGGERBEDRIFT
BØRSTAD TRANSPORT
BÅTBYGG
CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES
CAPGEMINI
CAPGEMINI, STAVANGER
CARANORD
CARGILL AQUA NUTRITION
CARNEGIE
CARPENTER (TIDLIGERE RECTICEL)
CARSHINE
CAVERION
CAVERION, BERGEN
CAVERION, GJØVIK
CAVERION, SUNNMØRE
CC DAGLIGVARE
CC MART'N, GJØVIK
CELSA ARMERINGSSTÅL
CEMASYS NORDIC
CEMO
CERMAQ
CFLOW FISH HANDLING
CGG MARINE
CHILI HARSTAD
CHRISTIANIA RØRLEGGERBEDRIFT
CHRISTIE & OPSAHL
CLAMPON
CLARION ERNST HOTELL KRISTIANSAND
CLARKES
CLAS OHLSON
CLASSIC NORWAY
CLEAR CHANNEL
COGNIA
COGNITE
COLDWATER PRAWNS PRODUCTION
COLLICARE LOGISTICS
COLOR LINE, KRISTIANSAND
COMFORT HOTEL KRISTIANSAND
COMFORT HOTEL PORSGRUNN
COMROD COMMUNICATION
CONCEPT RESTAUTRANTS
CONCEPTOR
CON-FORM
CON-FORM, ORKANGER
CONSOLVO
CONSTO
CONSTO ANLEGG SØR
CONSTO, MIDT-NORGE
CONTIGA
COOP
COOP, HORDALAND
COOP, INNLANDET
COOP, MIDT-NORGE
COOP, NORD
COOP, NORDLAND
COOP, NORDVEST - FØRDE
COOP, SØRVEST
COOP, ØKONOM
COROMATIC
CORONA INTERIØR
CORVUS ENERGY
COSL
COWI
CRAMO
CSUB
CUROTECH
DAHL OPTIMERA
DALEN HOTEL
DANSKE BANK
DARK
DE BERGENSKE
DEDICARE
DEEPOCEAN
DEKKTEAM
DELITEK
DELOITTE
DELOITTE, GJØVIK
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
DEPRO AS
DEVOTEAM
DIALECTA KOMMUNIKASJON
DIALOG EXE (DX)
DIDRIK NYSTED
DIGITAL ETIKETT
DNB BANK, NORD
DNB BANK, STAVANGER
DNB EIENDOM
DNB EIENDOM, HAMAR
DNB EIENDOM, TRONDHEIM
DNB EIENDOM, TØNSBERG
DNB NÆRINGSEIENDOM
DNB NÆRINGSMEGLING
DNH DEN NORSKE HØYTTALERFABRIKK
DNV
DOF
DOKA
DOLPHIN DRILLING
DOMSTEIN
DRAG INDUSTRIER
DRAMMEN LIFTUTLEIE
DROMEDAR KAFFEBAR
DRYTECH
DSD
DUETT
DUN & BRADSTREET
DUPONT NUTRITION
DYNEA
DYRSKUN
DYRUD ELEKTRO AS
E A SMITH
E I NORD
E. FLASNES TRANSPORT
EGDE CONSULTING
EGENCIA
EGERSUND GROUP
EID ELEKTRO
EIDESVIK OFFSHORE
EIDSKOG STANGESKOVENE
EIDSVAAG
EIENDOMSHUSET MALLING & CO
EIENDOMSMEGLER 1, INNLANDET
EIENDOMSMEGLER 1, KRISTIANSAND
EIENDOMSMEGLER 1, MIDT-NORGE
EIENDOMSMEGLER 1, NORD-NORGE
EIENDOMSMEGLER 1, SR-EIENDOM
EIENDOMSMEGLER 1, TELEMARK
EIENDOMSMEGLER VEST
EIENDOMSSPAR
EIGEDOMSMEKLING SOGN OG FJORDANE
EIKA
EINAR ØGREY FARSUND
EKORNES
ELAS
ELECTRO TEAM
ELEFUN
ELEKTRO 4
ELEKTRO BODØ
ELEKTRO INSTALLASJON
ELEMENT NOR
ELEMENT SØR
ELKEM, BJØLVEFOSSEN
ELKEM, RANA
ELKEM, SALTEN VERK
ELKEM, THAMSHAVN
ELKJØP
ELKJØP, FJORDANE
ELKJØP, FORUS
ELMO TEKNIKK
EL-TEAM
ELTEK
ELTEL NETWORKS
EL-TJENESTE
EMPLOI
ENGERS LEFSEBAKERI
ENGØ GÅRD
ENRX/IPT TIDL. EFD INDUCTION
ENTEC
ENTRA
ENTRA, MIDT- OG NORD-NORGE
ENTRACK
ENTRO
EPAX
EPINOVA
EPIROC
ERAMET, KVINESDAL
ERAMET, SAUDA
ESCAPE TRAVEL
ESSENCEMEDIACOM
EURO SKO
EUROPRIS
EUROSKILT
EUROSPAR, BROKELANDSHEIA
EUROSPAR, BRUMUNDDAL
EVENSEN & EVENSEN
EVENSTAD MUSIKK -DISTRIBUSJON
EVERZINC
EVIDENS
EVIDIA
EVINY
EXBO SØRLANDET
EXTRA LEKER
EY
EY, BERGEN
EY, LILLEHAMMER
EY, SUNNMØRE
F8 BYGG
FABELAKTIV
FABER BYGG
FARRIS BAD
FAUN GRUPPEN
FEIRING BRUK
FELLESKJØPET, ROGALAND AGDER
FENIX OUTDOOR
FERDA
FERROGLOBE MANGAN
FIGGJO
FINNEID SVEISEVERKSTED
FINNFJORD
FINNY SIREVAAG
FINNØY GEAR & PROPELLER
FIRDA BILLAG
FIRDA MEDIA
FIRESAFE
FIRING &THORSEN
FIRMENICH BJØRGE BIOMARIN
FIRST HOUSE
FISKARS BRANDS
FISKERSTRAND VERFT
FISKÅ MØLLE
FIVEN
FJELDSETH
FJELLSPORT.NO
FJORD1
FJORDKJØKKEN
FLAKK
FLEKKERØY VVS
FLISA TRYKKERI
FLISEKOMPANIET
FLOKK
FLYTOGET
FLØYSAND TAK
FN ELEKTRO OG INSTALLASJON
FOCUS CARE
FOKUS ELEKTRO
FOLK AS
FOOD FOLK
FOODTECH INTERIØR OG STORKJØKKEN
FORCE TECHNOLOGY, KRISTIANSAND
FORD MOTOR
FORENOM
FORESTIA
FORMUE
FOSDALEN
FOSNAVAAG PELAGIC
FOSS FABRIKKER
FOURPHASE
FPE SONTUM
FRAMSIKT
FRANZEFOSS MINERALS
FRANZEFOSS PUKK
FREMTIND FORSIKRING
FRESH FITNESS
FRYDENBØ BIL
FRYDENBØ INDUSTRI ØKSFJORD
FRØILAND BYGG SKADE
FSV
FUGLEFJELLET
FUGRO
FURNES JERNSTØPERI
FURSET
FUTURE ENERGY
FUTURE PRODUCTION
FÆDRELANDSVENNEN
FØRDE SEMENTVARE
FØRRE TREVAREFABRIKK
G3 GAUSDAL TREINDUSTRIER
GAGAMA ELEKTRO
GALVANO INDUSTRI
GANN TRE
GAUPEN-HENGER
GAUPNETUNET HOTELL & HYTTER
GAUSDAL LANDHANDLERI
GC RIEBER VIVOMEGA
GE HEALTHCARE, SPANGEREID
GE VINGMED ULTRASOUND
GEXCON
GIGANTE HAVBRUK
GILJE TRE
GJENSIDIG ASSURANSEFORENING
GJENSIDIGE FORSIKRING
GJERMUNDSHAUG ANLEGG
GJØCO
GK
GK, LILLEHAMMER
GKN AEROSPACE
GLACIO
GLAMOX
GLAVA
GLENCORE NIKKELVERK
GLOBALCONNECT
GLOMMA PAPP
GLØR PARTNER
GLÅMDALEN AS
GMC
GNIST ARKITEKTER
GOKSTADAPOTEKENE
GOODTECH
GORINES
GRANDE ENTREPRENØR
GRAPE ARCHITECTS
GRAVDALGRUPPA
GRIEG SEAFOOD, FINNMARK
GRILSTAD
GRILSTAD, BRUMUNDDAL
GRILSTAD, STRANDA
GRIP MALING OVERFLATEBEHANDL KORROSJONSENTREPRENØR
GROMSTAD AUTO
GROTNES STEEL
GRUE SPAREBANK
GRUNN-SERVICE
GRØNSBERG BYGG
G-TRAVEL
GUDBRANDSDAL ENERGI
GUDBRANDSDALENS ULDVAREFARBRIK
GUMPEN
GUNNAR HIPPE PLATE OG SVEISEVERKSTED
GUNNAR KLO
GUNVALD JOHANSEN HANDEL
H & K SANDNES
H & M MALERSERVICE
H. MYDLAND
HAALAND NORD
HAALAND TYNNPLATE
HAGEN
HALLIBURTON
HALOGEN
HAMRAN SNEKKERVERKSTED
HANDELSBANKEN
HANDELSBANKEN, TRONDHEIM
HANS H. IVERSEN
HANSA BORG BRYGGERIER
HANSEN OG JUSTNÆS
HAPLAST
HAPRO
HAREID GROUP, BYGG & INDUSTRI
HAREID GROUP, FORBRUKERELEKTRONIKK
HAREID GROUP, MARITIM INDUSTRI
HARRIS ADVOKATFIRMA
HARSTAD MEK. VERKSTED
HAUCON
HAUGESUND SPAREBANK
HAV GROUP
HAV LINE
HAVER ADVOKATFIRMA
HAVFRAM
HD HYUNDAI INFRACORE
HEAD ENERGY
HEATWORK
HEIDELBERG MATERIALS
HEIMDAL EIENDOMSMEGLING
HEIMSTADEN
HELEN & HARD
HELGE KLYVE
HELGELAND PLAST
HELGELANDSBASE
HELGESEN TEKNISKE BYGG
HELLVIK HUS
HELLY HANSEN
HENNIG-OLSEN IS
HEPRO
HERLIGE STAVANGER RESTAURANTER
HERREGALLERIET
HERTZ
HEXAGON RAGASCO
HG BYGG
HITEC PRODUCTS
HK TROMSØ REKLAMEBYRÅ
HOB GODS
HOFF
HOFSETH INTERNATIONAL
HOLBERG FORVALTNING
HOLDBART
HOLTE CONSULTING
HORISONT ENERGI
HOTEL ALEXANDRA
HOTEL UNION GEIRANGER
HOTELL VIC
HOTELLDRIFT ÅLESUND
HOVDEN HYTTESERVICE
HOVLI AUTO
HRL
HS ENTREPRENØR
HSH ENTREPRENØR
HTH
HTS DYNAMICS
HUMAN CARE BO
HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK
HUNTER DOUGLAS
HUNTON FIBER
HUNTONIT
HUNVIK & CO
HURTIGRUTEN GLOBAL SALES
HUSUM
HYDAL ALUMINIUM PROFILER
HYDRAULIKK FINNMARK
HYDRO
HYDRO EXTRUSION
HYDROLIFT
HÆHRE ENTREPRENØRER
HÅ ELEMENT
I P HUSE
IBIZA BOATS
ICE COMMUNICATION
ICOPALTAK
IDE MØBLER, BODØ
IGLAND GARASJEN
IGLO MANO
IK
IKEA
IKEA, FORUS
IKEA, LEANGEN
IKEA, RINGSAKER
IKEA, ÅSANE
IKM
IKM ACONA
IMPEC
IMPLENIA
IMPULSE TRENINGSSENTER
IMS TECHNOLOGIES
INDUNOR
INDUSTRIVISUALISERING
INISSION LØKKEN
INNOMHUS
INNOVA AS
INNOVENTI
INNTRE
INNVIK
INOVYN
INPEX IDEMITSU
INSENTI
INSIDER FACILITY SOLUTIONS
INSPIRIT365
INTEK ENGINEERING
INTERFIL
INTERWELL
INTILITY
INTRUM
INVENT SPORT
INVENTURA
ISIFLO
ISLAND OFFSHORE
ISOLA
ISS FACILITY SERVICES
IT PARTNER, TROMSØ
ITAB INDUSTRIER
ITERA
IV GROUP LEKSVIK
IZOMAX
J H NÆVDAL BYGG
JANGAARD EXPORT
JANSEN OG WILLUMSEN SERVICES
JANUSFABRIKKEN
JARO
JC DECAUX
JELD-WEN
JERNIA
JESL
JETS VACUUM
JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL
JM
JOHAN KJELLMARK
JOTRON
JOTUN
JULA
JULIUS JAKHELLN
JÆGER SENTRUM
JÆREN SPAREBANK
JÆRENTREPRENØR
K A RASMUSSEN
K EKRHEIM
K. LERØY METALLINDUSTRI AS
K. LUND
K. NORDANG
KANFA
KANTEGA
KARABIN
KARMSUND GROUP
KARMØY ROLLING MILL, SPEIRA AS FRA 2022
KARSTEN MOHOLT
KAVLI
KB ARKITEKTER AS
KCA DEUTAG DRILLING
KELLY SERVICES
KEWA INVEST
KICKS
KID INTERIØR
KIMEK
KINN BRYGGERI
KIS NORD
KITCH'N
KITRON, ARENDAL
KIWI
KLETOR
KLP EIENDOM, TRONDHEIM
KLP KAPITALFORVALTNING
KNOWIT OBJECTNET
KNOWIT, KRISTIANSAND
KNUTHOLMEN
KOMPLETT
KONGSBERG ENTREPRENØR
KONKURRENTEN
KONSMO FABRIKKER
KORKEN CARAVAN
KPMG, TRONDHEIM
KRAGERØ RESORT
KRANPROFFEN
KREDINOR SA
KRISTIANSAND DYREPARK
KROGSVEEN
KROGSVEEN, HAMAR
KRUSE LARSEN
KUPA
KVARØY FISKEOPPDRETT
KVERNELAND
KVIK, HAMAR
KVITNES DRIFT
KVÆRNER, VERDAL
KYSTDESIGN
LAADER BERG
LAB
LABORA
LAERDAL MEDICAL
LAKKSPESIALISTEN
LANDSKAPSENTREPRENØRENE
LARSNES MEK VERKSTED
LEBA
LEIRVIK
LEIV SAND TRANSPORT
LENDO
LEONHARD NILSEN & SØNNER
LERØY HAVFISK
LERØY SEAFOOD
LERØY SEAFOOD, TROMSØ
LETNES ENTREPRENØR
LETSEA
LETT-TAK SYSTEMER
LIAN VINDUER
LILLEBORG, INDUSTRI
LILLRENT
LINDESNES HAVHOTELL
LINDEX
LINDUM
LINJEBYGG
LINK MOBILITY
LINK SIGNATUR
LITRA
LITRA GASS
LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA
LMG MARIN
LOFOT ENTREPRENØR
LOFOTEN VIKING
LOS
LOVUNDLAKS
LOYDS INDUSTRI
LPO ARKITEKTER
LUCKY BOWL
LUNDAL NORD
LUNDHS
LURA TURISTHEIM
LYRECO
LØPLABBET
LØVLIEN GEORÅD
LØVOLD
MAALØY SEAFOOD
MAARUD
MADE FOR MOVEMENT
MADLA HANDELSLAG
MADSHUS
MAGNETEN KJØPESENTER
MAGNUS M. THUNESTVEDT
MAKING VIEW
MANDAL HOTEL
MANPOWER, BERGEN
MANPOWER, HAMAR
MANPOWER, TRONDHEIM
MARINE INSTALLASJONER
MARINE TECHNOLOGIES LLC
MARITIM CENTER
MARITIME PARTNER
MARTHES RENSERI
MARTIN M. BAKKEN
MASCHMANNS
MASCOT HØIE
MASIV BYGG
MASKE
MASTERCARD PAYMENT SERVICES
MAT & DRIKKE GRUPPEN
MBA ENTREPRENØR
MCC LABEL
MCE
MECA
MEDIABRANDS
MEDIEHUSET HAUGESUNDS AVIS
MEDIEHUSET STAVANGER AFTENBLAD
MEKONOMEN
MELBU SYSTEMS
MELBYE SKANDINAVIA
MELHUS SPAREBANK
MENTO
MENTO, HAMMERFEST ENGROS
MESTA
MESTER GRØNN
MESTERGRUPPEN ARKITEKTER
METALLTEKNIKK
METIER OEC
MEYERSHIP
MIELE
MILES, STAVANGER
MINDSHARE
MJØRUD
MM KARTON FOLLACELL
MMC FIRST PROCESS
MODERN DESIGN
MODERNE BYGGFORNYELSE
MODEX
MOELVEN BYGGMODUL
MOELVEN LIMTRE
MOELVEN MODUS
MOELVEN VAN SEVEREN
MOELVEN WOOD
MOI RØR
MOMEK
MONGSTAD TAVLETEKNIKK
MONTEL
MONTÉR, FØRDE
MONTÉR, LYNGDAL
MORELD APPLY
MOSAIQUE
MOSJØEN KULDE OG KLIMASERVICE
MOTUS TECHNOLOGY
MOWI
MRC GLOBAL
MULTI BYGG
MULTI MARITIME
MULTICONSULT
MULTICONSULT, BERGEN
MULTICONSULT, STAVANGER
MULTICONSULT, TRONDHEIM
MUNU
MUR I SØR
MURMESTER DAG ARNE NILSEN AS AVD SEM
MUSEENE I SØR-TRØNDELAG
MYLIFT
MØBELGALLERIET TROMSØ
MØBELTRE
MØLLER BIL
MØLLER BIL, LARVIK
MØLLER BIL, SØR-ROGALAND
MØLLER BIL, TRONDHEIM
MØRE EIENDOMSMEGLING
MØRE TRAFO
MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT
MÅSØVAL FISKEOPPDRETT
NAMMO
NAUSTDAL DAMPBAKERI
NEDIG
NEKKAR
NEKTON
NEMKO
NERGÅRD
NESSEPLAST
NETTPARTNER
NEUMANN BYGG, TROMSØ
NEXANS
NICRO
NILLE
NILS SPERRE
NILSSON
NIRAS
NOBIA
NOEN
NOFI TROMSØ
NOMEK
NOR FACILITY
NORAUTRON
NORBIT EMS
NORCABEL
NORCOD
NORCONSULT
NORCONSULT, TRONDHEIM
NORDAN
NORDBOLIG INNLANDET
NORDBØ MASKIN
NORDEA
NORDIC BULK
NORDIC DOORS
NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE
NORDIC STEEL
NORDICGSA
NORDIS RESTAURANT SVOLVÆR
NORDKONTAKT
NORDLAKS OPPDRETT
NORDLAND BETONG
NORDNORSK LEDERUTVIKLING
NORDOX
NORDVEST BEMANNING
NORDVESTVINDUET
NORENGROS GUSTAV PEDERSEN
NORFLOOR
NORGES HANDELS- OG SJØFARTSTIDENDE
NORGESFÔR
NORGESGRUPPEN
NORGESHUS
NORGESMØLLENE, BUVIKA
NORGESPERSONAL
NORGESPLASTER
NORGESVINDUET, BJØRLO
NORLI
NORMATIC
NORNER
NORRØNA
NORSEA GROUP
NORSEA POLARBASE
NORSK BERGSIKRING
NORSK KLEBER
NORSK OPPDRETTSSERVICE
NORSK REGNESENTRAL
NORSK SJØMAT STRANDA
NORSK STÅL
NORSK TEKNISK MUSEUM
NORSK TIPPING
NORSKE BACKER
NORSKE BÆRESYSTEMER
NORSKE SKOG, SKOGN
NORSOL
NORTRANSPORT
NORTURA
NORTURA, FORUS
NORTURA, FØRDE
NORWEGIAN
NORWEGIAN CONCEPT
NOS
NOTABENE ENGROS
NOV
NOV, APL
NOV, MOLDE
NOVA SEA
NRC
NSE FAGSTILLAS
NSK SHIP DESIGN
NSW
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS
NUSFJORD DRIFT
NY FRISØR OG VELVÆRE
NYLANDER & PARTNERS
NYMO
NÆRINGSBANKEN
NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG OG HODNE
NØSTED KJETTING
O.B. WIIK
OAKLAND
OBOS
OCEAN ELECTRONICS
OCEAN SUPREME
OCEANEERING ROTATOR
ODAL SPAREBANK
ODDA PLAST
ODDA TECHNOLOGY
ODEON KINO, STAVANGER OG SANDNES
ODFJELL DRILLING
OFFSHORE & TRAWL SUPPLY
OK MARINE
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP
OLAV THON, SURNADAL
OLYMPIC SUBSEA
OMD
OMEGA
OMYA HUSTADMARMOR
ON & OFFSHORE SERVICES
ONESUBSEA PROCESSING
ONNINEN
OPS MEKANISKE
OPSAHL GRUPPEN
OPTIMERA, SOGN OG MØRE
OPTIMERA, SØR
OPTIMERA, VEST
OPUS
ORANGE BUSINESS SERVICES
ORICA
ORIGO SOLUTIONS
ORKEL
ORKIDEEKSPRESSEN
ORKLA FOODS, TORO ELVERUM
OS ID
OSHAUG METALL
OSKAR SYLTE MINERALVANNFABRIKK
OSLAND HAVBRUK
OSLO KRU
OSM THOME LTD
OSS-NOR
OSTEHUSET
OSWO
OTOVO
OTTADALEN MØLLE
OTTO OLSEN
OTTS
OVERHALLA BETONGBYGG
OVERHALLA HUS
P4 RADIO
PA ENTREPRENØRER
PAA BORDET
PANTERRA
PAPIRFLY
PARAT HALVORSEN
PARETO BANK
PARTNER MOTE
PATOGEN
PEAB
PEDAGOGISK VIKARSENTRAL
PEGASUS KONTROLL
PELAGIA
PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR
PETORO
PETTERSSON & GJELLESVIK
PGS
PHD
PIPELIFE
PIZZABAKEREN
PLASTO
PNC
POB ENTREPRENØR
POLARKONSULT
POLYFORM
POSTEN
POSTNORD
POWEROFFICE
PRIMA BRANDS AS
PRIMA SEAFOOD
PRIME CARGO
PRINCESS
PRIVATMEGLEREN
PRIVATMEGLEREN, SÆDBERG OG LIAN
PROACTIMA
PROGNOSESENTERET
PROMEK
PROPLAN
PROTAN
PROXLL
PS ANLEGG
PSW
PTC (PETROLEUM TECHNOLOGY COMPANY )
PTG
PUBLICIS
PWC
PWC, NORDVEST
PWC, TRONDHEIM
PÅ HÅRET FRISØR
Q4 NÆRINGSMEGLING
QUALIFIED SOLUTIONS SØRLANDET
QUALITY HOTEL, GRAND KRISTIANSUND
QUALITY HOTEL, WATERFRONT ÅLESUND
RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND
RAINFALL
RAMBØLL
RAMCO
RANA GRUBER
RANDEM & HÜBERT
RANDSTAD
RANHEIM PAPER AND BOARD
RAPIDA TRENING
RAPP BOMEK
RASMUS TALLAKSEN
RAUFOSS TECHNOLOGY
REFURN AS
REINHARTSEN ENGROS
REJLERS ENGINEERING
REKLAMESTASJONEN
REMA 1000
REMA 1000, NORDRE VESTLAND
REMA 1000, VEST
RENEX
RENSERIET SANDNES
RENTEC INGENIØRFIRMA
RESPONS ANALYSE
RESQ GRIMSTAD
RETRO
RETURKRAFT
REVICOM
REVISJON SØR
REVISORKONSULT
RFIG REGNSKAPSFØRERNE I GRENLAND
RIKSTV
RIKTIG SPOR
RINGALM TRE
RISA
ROCKETFARM
ROCKWOOL
ROGALAND ELEKTRO
ROLLS ROYCE ELECTRICAL
ROMERIKE MASKIN
ROSEN
ROSENBERG WORLEYPARSONS
ROSTEIN
RSM
RSV
RUSTFRIE BERGH
RÆDERGÅRD ENTREPRENØR
RØDNE
RØHNESELMER
RØRA FABRIKKER
RØRLEGGERN FAUSKE
RØROS HOTELL
RØROS SLAKTERI
RØST SJØMAT
RØSTAD ENTREPRENØR
RØYRÅS TREINDUSTRI
RØYSETH MASKIN
RÅDGIVENDE BIOLOGER
SAFEPATH
SAFETEC NORDIC
SAGA FISK
SAGA FJORDBASE
SALMAR
SALMON EVOLUTION
SALT LOFOTEN
SALT SHIP DESIGN
SALTHAMMER BÅTBYGGERI
SANDELLA FABRIKKEN
SANDERMOEN
SANDNES GARN
SANDNES SPAREBANK
SANDVIK TEENESS
SANDÅ
SARTOR & DRANGE
SAS
SATSELIXIA
SCALE AQUACULTURE
SCAN TRADE
SCANDIC HOTELS, HELL
SCANDIC HOTELS, KRISTIANSAND
SCANDIC HOTELS, LILLEHAMMER
SCANDIC HOTELS, SANDEFJORD
SCANDIC HOTELS, SUNNFJORD
SCANFLEX
SCANMATIC
SCANPOLE
SCATEC ASA
SCHUTZ NORDIC
SCHWENKE & SØNN
SD WORX
SEABORN
SEAONICS
SECURITAS
SECURITAS, ROGALAND OG SUNNHORDLAND
SELFA TRONDHEIM
SELSTAD, SVOLVÆR NOTBØTERI
SELTOR
SELVAAG
SEPTER
SERVIT CATERING
SERVOGEAR
SG ARMATUREN
SHARECAT SOLUTIONS
SHAWCOR
SHEARWATER GEOSERVICES
SIBELCO
SIEMENS ENERGY, RUBBESTADNESET
SIEMENS, DIGITAL INDUSTRIES
SIG. HALVORSEN
SIGNICAT
SIKTEDUKFABRIKKEN
SIMEX RØR
SIMON MØKSTER SHIPPING
SINKABERG-HANSEN
SINTEF
SJ
SJØ-SPORT SERVICE
SKALA FABRIKK, TRONDHEIM
SKANDINAVISK HØYFJELLSUTSTYR, TRONDHEIM
SKANSKA
SKANSKA, AGDER
SKANSKA, MIDT
SKANSKA, STAVANGER
SKARPNES
SKARVIK
SKEVIG LASTEBILTRANSPORT
SKIEN FRITIDSPARK
SKIPNES
SKIPSTEKNISK
SKJÆVELAND & MULTIBLOKK
SKO HUUSE
SKOGSTAD SPORT
SKRETTING
SLAGEN
SLB KRISTIANSAND
SLETTVOLL STAVANGER
SLIPEN MEKANISKE
SMAKEN AV GRIMSTAD
SMART ELEKTRO
SMARTHOTEL
SMFB DINAMO
SNAP DRIVE
SODEXO
SOGN SPAREBANK
SOILTECH OFFSHORE SERVICES
SOKKELDIREKTORATET
SOLA STRANDHOTELL
SOLBERG BIL
SOLGT.NO
SOLID ENTREPRENØR
SOLSTAD OFFSHORE
SOLWR SOFTWARE
SONEPAR
SORRISNIVA
SORTLAND ENTREPRENØR
SOTRA FISKEINDUSTRI
SPAR KJØP
SPAREBANK 1
SPAREBANK 1 NORDMØRE
SPAREBANK 1 SMN
SPAREBANK 1 SR-BANK
SPAREBANK 1, BODØ
SPAREBANK 1, HELGELAND
SPAREBANK 1, LOM OG SKJÅK
SPAREBANK 1, NORD-NORGE
SPAREBANK 1, NORD-ØSTERDAL TYNSET
SPAREBANK 1, VESTFOLD
SPAREBANK 1, ØSTLANDET
SPAREBANK 68 GRADER NORD
SPAREBANKEN MØRE
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE
SPAREBANKEN SØR KONSERN
SPAREBANKEN VEST
SPERRE AIR POWER
SPICHEREN TRENINGSSENTER
SPILKA
SPORVEIEN
SPRELL
SPRINT CONSULTING
SR GROUP
STAMAS SOLUTIONS
STANGELAND MASKIN
STANTEK
STELLA POLARIS
STERLING WHITE HALIBUT
STILLKOM
STJERN
STOLTZ ENTREPRENØR
STORD HOTELL
STORDAL MØBEL
STOREBRAND
STORMGEO
STORVIK
STRAND
STRAND UNIKORN
STRANDMAN ANLEGGSGARTNERFIRMA
STRANDTORGET KJØPESENTER
STRATUM RESORVOIR
STRAUMEN BIL
STRAWBERRY
STRAWBERRY, BRYGGEPARKEN
STRAYE STÅLBYGG
STRONGPOINT
STRUKTA
STRUKTURPLAST
STRYVO
STRYVO, BISMO
STRØMMES24 AS
STS
STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER
STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM
STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET
STUDIO NSW
SUB SEA SERVICES
SUBSEA 7
SUBSHORE
SULLAND
SULLAND BODØ
SULLAND, VERDAL
SUNDE GROUP
SUNKOST BUTIKK
SUNNDAL SPAREBANK
SUNNMØRSPOSTEN
SURNADAL TRANSPORT
SVALINN
SVEHOLMEN
SVEINS AUTO
SVEVIA
SVOLT
SWECO
SWECO, PORSGRUNN
SWIRE ENERGY SERVICES
SYKKYLVEN STÅL
SYLJUÅSEN
SYLTEOSEN BETONG
SYLVSMIDJA
SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK
SØRENSEN MASKIN
SØRLANDSBADET
SØRLANDSKJØKKEN
SØRLANDSLISTEN AS
SØRMEGLEREN
T FJELLAND & CO
TAKEDA
TALGØ MØRETRE
TANG OG JACOBSEN RENHOLD
TANK DESIGN TROMSØ
TAXI 03650
TEAM SECURITY
TEAMTEC
TECHCONSULT
TECHNIPFMC
TECHOUSE
TELENOR
TELENOR MARITIME
TELIA
TEMA EIENDOM
TESS, NORD
TGS
TH. FALKANGER
THAUGLAND
THE FJORDS
THE QUARTZ CORP
THEVIT
THON HOTELS, HØYERS
THON HOTELS, ORION
THUNE PRODUKTER, RAUFOSS
TIBE REKLAMEBYRÅ
TIBNOR
TIETOEVRY SØRVEST
TIETOEVRY, INNLAND
TILSLAG
TINDE HYTTER
TINE
TINE, BRUMUNDDAL
TINE, BYRKJELO
TITANIA
TIZIR TITANIUM & IRON
TKS HEIS
TO ROM OG KJØKKEN
TOKLE
TOMA
TOP TEMP BEMANNING
TOPRO ELEKTRONIKK
TORGKVARTALET KJØPESENTER
TOSTRUP INVEST
TOTAL BETONG
TOTEN TRANSPORT
TOTENS SPAREBANK
TOYOTA
TOYOTA, FØRDE
TOYOTA, HAUGESUND
TOYOTA, SØRVEST
TRAASDAHL
TRAFIKKJENTENE
TRANSPORTINDUSTRI
TRANSTEMA CONNECT
TRE OG BETONG
TREBETONG
TREHUSEKSPERTEN
TROMSØ SKOTØIMAGASIN
TROMSØ VILLMARKSSENTER
TRONDHEIM KINO
TRONDHEIM PIRBAD
TRONDHEIM TORG
TT ANLEGG
TUBOSCOPE, FLORØ
TUI
TURHUS MASKIN
TV 2
TVERÅS MASKIN & TRANSPORT
TWODAY AVENTO
TYRHOLM & FARSTAD
TYSSE MEKANISKE VERKSTED
TØNNESEN SKO
TØNSBERG BLAD
UBCONNECT
ULDAL
ULEFOS JERNVÆRK
ULMATEC
ULSTEIN
UMOE ADVANCED COMPOSITES
UNDERHAUG - HERDE INDUSTRIER
UNIMICRO
UNIT4
UPTIME
VAAGLAND BÅTBYGGERI
VAFOS PULP
VALDRES SPAREBANK
VARD
VARIG FORSIKRING VALDRES GFS
VARMPRESSE METALL
VARNER
VARTDAL PLASTINDUSTRI
VASSBAKK & STOL
VB
VEDAL ENTREPRENØR
VEF ENTREPRENØR
VEIDEKKE
VEIDEKKE, BERGEN
VEIDEKKE, INDRE ØSTLAND
VEIDEKKE, MIDT
VEIDEKKE, MØRE OG ROMSDAL
VEIDEKKE, STAVANGER
VEINOR
VEISIKRING
VELDE
VERTICAL PLAYGROUND
VESO APOTEK
VESTERAALENS
VESTERÅLEN MARINE OLJER
VESTLANDSHUS
VESTSIDEN INVEST
VEØY
VIEW LEDGER
VIGMOSTAD & BJØRKE
VIK ØRSTA
VIKEN FIBER
VIKESÅ GOLV
VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT
VIKING REDNINGSTJENESTE
VIKINGBAD
VING
VINJE INDUSTRI
VINTERVOLL
VIPO
VIPPS
VISJONA
VISMA
VITARI (EXSITEC)
VITEC
VITEC FIXIT SYSTEMER
VOLDA MASKIN
VONIN REFA
VOSS PRODUCTION
VYRK
VYSUS
WACKER CHEMICAL
WAY NOR
WB SAMSON
WELLTEC OILFIELD SERVICES
WEST HARVEST
WESTCO MILJØ
WESTCON HELGELAND
WESTCON YARDS
WESTCONTROL
WIDERØE
WIKBORG, REIN & CO
WILHELSEN SHIPS SERVICE
WILLIKSEN EKSPORT
WILSON MANAGEMENT
WIS
WK ENTREPRENØR
WOLT
WONDERLAND
WSP
WULFF & CO
WÜRTH
WÄRTSILÄ GAS SOLUTIONS
X5 ELEKTRO
XL-BYGG, HARSTAD
XL-BYGG, SORTLAND
XL-BYGG, TRONDHEIM
XXL
YAPRIL
YARA
YC RØR
ÆVENTYR ALTA
Ø M FJELD
ØDEGAARD ENGROS
ØGLÆND INDUSTRIER
ØLEN BETONG
ØRLAND TRANSPORT
ØSTBØ
ØSTER HUS
ØSTRAADT RØR
ÅLGÅRD OFFSET
ÅSEN & ØVRELID