Norges Bank

Regionalt nettverk

Oppsummering fra ringerunde i april 2014

5. mai 2014

I perioden 22.-25. april 2014 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok, og 74 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Samtalene fokuserte på utviklingen i produksjon og sysselsetting siden februar.

I februar (runde 2014-1) ventet bedriftene i Regionalt nettverk moderat vekst i produksjonen det neste halve året. Informasjonen innhentet i slutten av april indikerer at produksjonen har økt noe mindre enn bedriftene så for seg i februar. De samlede produksjonsutsiktene ser ut til å være om lag uendret fra februar.

I februar planla bedriftene svak vekst i sysselsettingen de neste 3 månedene. De rapporterte i april at utviklingen i sysselsettingen hadde vært om lag som ventet. Kapasitetsutnyttingen kan se ut til å være noe lavere enn i februar.

Fakta om regionalt nettverk

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 5. mai 2014 10:00