Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 2/2009

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
2/2009

Kontaktbedriftene ble intervjuet i april. ”Siste 3 måneder” sammenfaller i stor grad med 1. kvartal, 2009.

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Nedgangen i produksjonen som vi har sett de to siste rundene har fortsatt. Med unntak av tjenesteyting mot husholdninger, hvor produksjonen økte noe, falt produksjonen i alle næringer. For første gang siden 2003 registrerte vi også fall i produksjonen i oljeleverandørnæringen. Nedgangen har vært sterkest i eksportindustrien.

Fallet i produksjonen skyldtes redusert etterspørsel fra bedriftene på grunn av usikre markedsutsikter og manglende tilgang på finansiering. Eksportindustrien meldte om større fall i denne runden enn i forrige på grunn av ytterligere fall i aktiviteten hos handelspartnerne i første kvartal. Etterspørselen fra husholdningene syntes samlet sett å være forholdsvis uendret.

Et markert fall i hjemmemarkedsindustrien skyldtes i stor grad redusert etterspørsel etter byggevarer. I eksportindustrien ble det meldt om kraftig fall i prosessindustrien og hos underleverandører til bilindustrien. Fiskeeksport og fiskeoppdrett rapporterte at veksten hadde vært god. Nedgangen i oljeleverandørnæringen kom dels av vanskeligheter med å få finansiert nye prosjekter og dels av at oljeselskapene har skjøvet enkelte prosjekter ut i tid på grunn av lav oljepris. Byggeentreprenørene meldte om fall i aktiviteten innen næringsbygg. Innen boligbygging hadde aktiviteten fortsatt vært lav, men det så ut til at boligsalget var i ferd med å ta seg noe opp. Nedgangen i aktiviteten i varehandelen hadde bremset noe opp etter et markert fall i forrige runde. Etterspørselen etter varige konsumgoder hadde samlet sett gått noe ned, mens etterspørselen etter dagligvarer hadde en jevn vekst. I tjenesteyting mot næringslivet hadde aktiviteten avtatt moderat, mens tjenesteyting mot husholdningene hadde vist økende aktivitet.

Framover ventet kontaktene et svakere fall i produksjonen enn vi har sett de siste 3 månedene, og mindre enn det som har vært ventet i de foregående to rundene. I både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien ventet kontaktene at produksjonsfallet skal avta noe.  I oljenæringen ventet kontaktene fortsatt nedgang i aktiviteten som en følge av at oljeselskapene utsatte og reduserte sine investeringer. Kontaktene i bygg og anlegg ventet at aktivitetsnivået vil gå svakt ned. Flere av våre kontakter regnet med at tiltakspakken vil gi økt oppdragsmengde innen anlegg og rehabilitering av offentlige bygg, men ikke nok til å oppveie for den kraftige avdempingen i privat sektors investeringer i bygg – særlig næringsbygg. Innen varehandel ventet kontaktene at salget vil holde seg på om lag uendret nivå, mens kontaktene innen tjenesteyting ventet et fortsatt svakt fall i aktiviteten.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

Kapasitetsutnyttelsen i bedriftene og tilgangen på arbeidskraft var i april på om lag samme nivå som i januar. 22 prosent av bedriftene oppga at de ville ha noen eller betydelige problemer med å møte økning i etterspørselen. Redusert etterspørsel ble oppgitt som den viktigste årsaken til den lave kapasitetsutnyttelsen.

Arbeidsmarkedet var i følge kontaktene slakt, og bare 10 prosent opplyste at tilgangen på arbeidskraft ville begrense produksjonen ved en eventuell økt etterspørsel. Dette var på samme nivå som i januar da vi observerte det laveste nivået siden serien startet i 2005.

Sysselsetting og arbeidsmarked

I april rapporterte kontaktene at sysselsettingen hadde falt moderat de siste 3 månedene, og i om lag samme takt som mot slutten av fjoråret. Sysselsettingen hadde gått markert ned i industrien og i bygg og anlegg. I varehandelen og tjenesteytende sektor hadde sysselsettingen falt mindre, mens sysselsettingen i offentlig sektor hadde økt svakt. Kontaktene ventet at sysselsettingen fortsatt vil falle moderat i de neste 3 måneder, men noe mindre enn den foregående tremånedersperioden. Den kraftigste sysselsettingsnedgangen fremover ble ventet i industrien. Innen bygg og anlegg ventet kontaktene en avdemping av sysselsettingsfallet, mens det i offentlig sektor ble ventet en moderat vekst i sysselsettingen.

Investeringer

Nivået på planlagte investeringer falt også i denne runden i likhet med i de tre foregående rundene. Fallet var litt kraftigere enn i forrige runde. I industri og varehandel planla kontaktene en markert reduksjon i investeringene, mens fallet innen tjenesteyting var ventet å bli mer moderat. Nedgang i investeringene ble forklart med usikkerhet i markedet, mangel på likviditet og at større investeringer nylig har blitt gjennomført. De offentlige kontaktbedriftene ventet moderat vekst i investeringene. Flere av kontaktene oppga at dette skyldes Regjeringens tiltakspakke. Dessuten viste flere av de offentlige kontaktbedriftene til at det er mer tilgjengelig kapasitet hos leverandørene, blant annet i bygg og anleggsnæringen. Noen kommuner forventet imidlertid nedgang i investeringene på grunn av reduserte skatteinntekter.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Forventet årslønnsvekst for 2009 var 3 ½ prosent. Dette er moderat lavere enn i forrige runde. Siden forrige runde har flere sentrale oppgjør kommet i havn. Kontaktenes anslag antas derfor å være bedre fundert denne runden.

Prisveksten har avtatt ytterligere siden forrige runde, og ble rapportert å være svært moderat i april. Varehandelen meldte om samme moderate prisvekst som i forrige runde. I de øvrige bransjene var prisveksten avtakende. Nesten halvparten av kontaktene ventet lavere prisvekst det kommende året. Unntaket var hjemmemarkedsindustrien som rapporterte om markert og tiltakende prisvekst.

Det ble rapportert om noe lavere driftsmarginer i alle næringer. Den største endringen finner vi hos oljeleverandørene, som rapporterte om vekst i lønnsomheten de siste 3 foregående rundene. Lønnsomheten har falt mest i hjemmemarkedsindustrien og varehandelen. I de øvrige bransjene er fallet noe mindre.

Spesialtema – Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Andelen av bedrifter som benytter utenlandsk arbeidskraft har økt i alle næringer - unntatt varehandelen - fra 2006 til 2008. Fra 2008 til 2009 var det imidlertid ingen økning og andelen har holdt seg om lag uendret på 50 prosent, samlet sett.
Drøyt 10 prosent av kontaktbedriftene oppga i april at de planla å øke antall utenlandske sysselsatte de neste tolv månedene. Dette er en kraftig reduksjon fra nivået på omlag 50 prosent som hadde tilsvarende planer de tre foregående årene. Denne gangen svarte 20 prosent av kontaktene at de ville redusere antallet utenlandske sysselsatte. 70 prosent ville holde antallet uendret.

Oppdatert informasjon innhentet siste uke i mai

Siste uke i mai ble det innhentet oppdatert informasjon fra 65 (1) kontakter innen industri, varige konsumgoder og tjenesteyting. Særlig ble det lagt vekt på utviklingen i ordresituasjonen og sysselsettingsplaner for 2009. I stor grad bekreftes bildet fra intervjurunden i april.

Forventningene til økt aktivitet som følge av regjeringens tiltakspakke ser ut til å materialisere seg. Flere kontakter – innen både industri, varehandel og tjenesteyting - innrettet mot anlegg og rehabilitering av bygg melder om stabil eller svakt økende ordreinngang. Flere av disse kontaktene ser muligheter for å øke sysselsettingen noe fremover. Imidlertid bekreftes også forventningen om ytterligere fall innen oppføring av private bolig- og næringsbygg. Om ikke den private nybyggingen tar seg opp, må flere aktører - særlig i byggevareindustrien - påregne ytterligere nedbemanninger utover i 2009.

I den kraftkrevende industrien – som har blitt hardt rammet av redusert global etterspørsel – ser det ut til at etterspørselsfallet flater ut. Noen registrerer til og med en svak vekst i ordreinngangen, muligens som følge av at kundene nå har tømt lagrene sine og begynner å bestille igjen. Flertallet av kontaktene venter å kunne holde sysselsettingen stabil med dagens pris- og ordresituasjon.

Leverandørene til oljesektoren forteller om lav ordreinngang. Ordrebeholdningene er redusert, men kontaktene er ikke bekymret for aktiviteten i 2009. Således ventes det stabil sysselsetting i inneværende år, men kontaktene er bekymret i forhold til 2010 og 2011.

Fortsatt velger husholdningene rimelige alternativer. Fjorårets båtmodeller, brukte biler og rimelige møbler selger bra. I tillegg kan det se ut som om flere for eksempel skifter ut bare hvitevarer og ikke hele kjøkkenet. Antallet kontraktsinngåelser på nye biler den siste tiden, antyder imidlertid at det registrerte nybilsalget de neste 3 måneder vil bli noe høyere enn i samme periode i 2008. Sysselsettingen ventes å være stabil, eller svakt fallende hos de næringene som leverer varige konsumgoder.

Innen reiseliv bekreftes det at kurs- og konferansetjenester rammes av kostnadskutt hos kundene. Foreløpig tyder dessuten hotellreservasjonene på at etterspørselen fra utenlandske husholdninger denne sommeren blir lavere enn i fjor. Det ventes noe reduksjon i sysselsettingen, først og fremst knyttet til den lave etterspørselen etter kurs- og konferansetjenester. 

Fotnoter

  1. Utvalget er hentet fra alle de 7 regionene. Av hensyn til bedriftenes anonymitet publiseres ikke navnene på disse kontaktbedriftene.

 

Region Sørvest

Regionen er preget av ”finanskrisen”. Det meldes samlet sett om en svak nedgang i produksjonen siste kvartal. De neste seks månedene ventes det at produksjonen samlet sett vil holde seg stabil.

Industriproduksjonen er moderat fallende. Det ventes ingen vekst de neste seks månedene. I hjemmemarkedsindustrien har aktivitetsnivået vært relativt stabilt. Både eksportnæringene og oljerelatert industri melder om reduksjon i aktiviteten. Virkningene av en lavere oljepris viser seg i lavere etterspørsel og dermed moderat fallende produksjon i oljerelatert industri.

Bygg og anlegg melder om moderat nedgang siste kvartal. Aktivitetsnivået forventes å holde seg stabilt fremover.

Varehandelen melder om moderat oppgang siste kvartal. Denne utviklingen forventes å fortsette.

Tjenesteyting melder om uendret aktivitetsnivå siste kvartal og forventer det samme de neste seks månedene. Den svake utviklingen skyldes først og fremst tjenesteyting rettet mot næringslivet. Tjenesteutvikling mot husholdninger har fortsatt en moderat oppgang.

Samlet sett ventes et moderat fall i investeringsnivået. I kommunesektoren ventes imidlertid en liten økning.

Kapasitetsproblemene i økonomien avtar ytterligere. Kun 29 prosent av virksomhetene melder om kapasitetsvansker. Bare 13 prosent av kontaktene oppgir at tilgang på arbeidskraft begrenser mulighetene for ekspansjon.

Det meldes samlet sett om nedgang i sysselsettingen. Nedgangen er spesielt sterk innen bygg og anlegg.

Årslønnsveksten oppgis til 3½ prosent. De høyeste lønnsforventningene finner vi i offentlig sektor med 4½ prosent. De laveste finner vi i varehandelen og bygg og anlegg med kun 2½ prosent.

Prisene har samlet sett øket noe. I bygg og anlegg faller prisene betydelig. De øvrige næringene har hatt stabile priser eller moderat prisvekst. De kommende 12 måneder forventes samlet sett avtakende prisvekst. 

Til tross for betydelig grad av kostnadskutt, meldes det om moderat reduksjon i resultatmarginene.

Region Sør

Produksjonen fortsetter å falle markert og om lag med samme styrke som i forrige periode. Fremover venter kontaktene fortsatt fall i produksjonen, men svakere enn vi har sett de siste tre månedene.

Både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien har hatt et tydelig fall på grunn av svekket etterspørsel nasjonalt og internasjonalt. Oljeleverandørnæringen viser moderat fall. Det ventes et noe svakere fall seks måneder frem. 

Innen bygg- og anlegg har kontaktene hatt et moderat fall. Fallet ventes å styrke seg i takt med at gamle jobber fases ut og nye prosjekter kanselleres eller settes på vent.

Aktiviteten innen varehandel faller markert. Det er i første rekke salget av varige konsumgoder som faller mest. Et fall med omtrent samme styrke ventes i månedene fremover.

Innen tjenesteyting avtar aktiviteten markert. Det er tjenesteyting rettet inn mot oljesektoren som synes å klare seg best. Det er redusert aktivitet spesielt i tjenesteyting rettet mot næringslivet, mens tjenesteyting rettet mot husholdningene har en relativt flat utvikling.

Usikkerhet blant næringslivsledere gir seg utslag i en mer restriktiv investeringspolitikk, og da spesielt i industrien hvor investeringsplanene faller sterkt. Investeringene faller moderat innen varehandel og mer markert innen tjenesteyting. Kommune og sykehussektoren øker investeringene noe.

Kapasitetsutnyttelsen er fortsatt lav. I denne runden er det 87 prosent av kontaktene som forteller at de ikke har kapasitetsproblemer. Mangel på arbeidskraft forekommer svært sjeldent nå.

Sysselsettingen faller tydelig i privat sektor, sterkest i industrien og bygg og anlegg, mer moderat i varehandelen. Dette bildet forventes å holde seg også tre måneder frem, men det ventes at fallet ytterligere kan forsterkes innen industrien. Kommune- og sykehussektoren har en liten vekst i sysselsettingen, en vekst som ventes å fortsette.

Årslønnsveksten ventes å ligge mellom 3 og 5 prosent.

Det meldes om tydelig vekst i utsalgsprisene i samtlige næringer. Neste år venter 52 prosent uendret prisvekst mens 39 prosent venter høyere prisvekst.

Lønnsomhetsutviklingen er satt under press i alle næringene, med unntak av oljeleverandørnæringen hvor lønnsomheten er stabil. Årsakene er fall i volum og/eller økte innsatskostnader som virksomhetene bare delvis har klart å kompensere for i utsalgsprisene.

Region Øst

Det samlede fallet i produksjonen er moderat i denne runden og fallet i produksjonen har avtatt ytterligere fra forrige runde. Samlet venter kontaktbedriftene et lite fall i produksjonen fremover.

I industrien har hjemmemarkedsindustrien hatt et markert fall i produksjonen. I eksportindustrien har produksjonen falt betydelig. Fallet har tiltatt fra forrige runde. Oljeleverandørene rapporterer om uendret produksjon. Samlet venter kontaktene i hjemmemarkedsindustrien og oljeleverandørnæringen noe fall i produksjon fremover, mens kontaktene i eksportindustrien venter uendret produksjon.

I bygg og anlegg faller produksjonen fortsatt noe. Fallet har avtatt fra forrige runde. Det er særlig anlegg som bidrar til at fallet i næringen har avtatt. Samlet sett venter bransjen uendret produksjon fremover.

I varehandelen rapporteres det i denne runden om uendret salgsvolum samlet sett. Næringen forteller at det har vært en vridning fra dyrere til billigere produkter i de fleste bransjer. Salget av varige konsumgoder ser ut til å ha tatt seg noe opp fra det meget lave nivået i forrige runde. Samlet venter varehandelen fortsatt uendret salgsvolum fremover.

Aktiviteten i tjenesteyting mot næringslivet fortsetter å falle markert i denne runden. Faller har tiltatt litt fra forrige runde. Kontaktene i tjenesteyting mot husholdningene forteller at aktivitetsnivået de siste 3 månedene er omtrent uendret. Samlet venter tjenesteyterne moderat fall i etterspørselen fremover.

Kontaktene oppgir i denne runden at de samlet venter et tydelig fall i investeringene. Det er særlig innenfor varehandel at kontaktene venter reduserte investeringer de neste 12 månedene.

I denne runden var det 16 prosent av kontaktene som oppga at de vil ha noen eller betydelig problemer med å øke produksjonen. Dette er en svak økning fra forrige runde. 7 prosent av kontaktene fortalte at tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen. Også dette er en svak økning fra forrige runde.

Sysselsettingen faller moderat, dette er samme utvikling som i forrige runde.  Sysselsettingen faller, til dels betydelig, i alle de private næringene. I likhet med forrige runde er det i bygg og anlegg at sysselsettingen faller mest. De neste 3 månedene ventes særlig industrien og tjenesteyting å redusere sysselsettingen. Samlet sett ventes moderat fall i sysselsettingen, noe mindre enn det vi har sett siste 3 måneder. 

Kontaktene anslår denne runden årslønnsveksten for inneværende år til rundt 3½ prosent, om lag likt som runde 2009 1. Anslagene er klart svakest i bygg og anlegg, og klart sterkest i kommune- og sykehussektoren.

Prisveksten har avtatt ytterligere siden forrige runde, og er nå svært moderat. Det forventes enda lavere prisvekst fremover.

Driftsmarginen faller moderat, eller betydelig i alle næringer. Særlig merker varehandelen fall i lønnsomheten. Samlet tiltar fallet i driftsmarginene fra forrige runde.

Region Nordvest

De siste tre månedene har det samlet sett vært en moderat nedgang i produksjonen i Nordvest. De neste seks månedene forventes det også en moderat nedgang i produksjonen.

Industrien i Nordvest melder om moderat svekkelse av produksjonen de siste 3 månedene. Det forventes en tilsvarende moderat svekkelse også de neste 6 månedene.

Oljeleverandørnæringen melder om et stabilt aktivitetsnivå de siste tre månedene. De neste seks månedene forventes det her en moderat svekkelse av aktiviteten.

I bygg og anlegg meldes det om et stabilt aktivitetsnivå de siste tre månedene. De neste seks månedene forventes det en moderat økning i aktiviteten i denne sektoren.

I varehandelen rapporteres det om en markert svekkelse av aktiviteten de siste tre månedene. De neste seks månedene forventes det et stabilt aktivitetsnivå.

I tjenesteytingen rapporteres det om en moderat svekkelse i aktiviteten de siste tre månedene, og det forventes tilsvarende moderat svekkelse også de neste seks månedene.

Alle sektorene melder om uendrede investeringer, med unntak av offentlig sektor som rapporterer en moderat økning.

36 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Det rapporteres om små problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft totalt sett. Problemene er størst i bygg og anlegg og i offentlig sektor.

Sysselsettingen har stort sett vært stabil de siste tre månedene, med unntak av bygg og anlegg som rapporterer en moderat økning. De neste seks månedene forventes det samlet sett en moderat svekkelse av sysselsettingen. Sysselsettingen ventes å svekke seg mest markert i industrien.

Anslagene for årslønnsveksten i 2009 ligger i snitt på litt i underkant av 3 prosent. Det er innen industri og varehandel vi finner de laveste anslagene (2½ prosent), mens de høyeste anslagene finner vi i offentlig sektor (3½ prosent).

Det meldes samlet sett om en moderat reduksjon i prisene de siste 12 månedene. Sterkest prisnedgang finner vi innen eksportindustrien. Hjemmemarkedsindustrien og tjenesteytingen melder om stabile priser de siste 12 månedene. Andelen av bedrifter som forventer høyere prisvekst de neste 12 månedene er nå kun på 10 prosent, noe som er 6 prosentpoeng lavere enn det som ble rapportert i forrige runde. 29 prosent av bedriftene forventer lavere prisvekst neste år.

Sammenliknet med 1. kvartal 2008 har driftsmarginene 1. kvartal 2009 svekket seg moderat i alle sektorer unntatt bygg og anlegg (stabilt) og oljeleverandørnæringen (svakt økende).

Region Nord

Det var et moderat fall i etterspørsel og produksjon i region Nord de siste 3 månedene. For de neste 6 månedene forventes det nullvekst.

Fra industrien melder hjemmemarkedsindustrien om uendret etterspørsel og produksjon siste 3 måneder, mens eksportindustrien opplever moderat fall. Det forventes nullvekst de neste 6 månedene.

I bygg og anlegg er det moderat fall de siste 3 månedene, og det forventes markert fall det kommende halvåret.

I varehandelen meldes om moderat fall siste 3 måneder, mens det ventes nullvekst kommende 6 måneder.

I tjenesteytende sektor har det vært nullvekst siste 3 måneder, og det forventes uendret etterspørsel og aktivitet kommende 6 måneder.

For de kommende 12 måneder planlegges det vekst i investeringene i kommune- og sykehussektoren, uendret nivå i tjenesteytende sektor, og fall i nivået i industrien og varehandelen. Sterkest fall ventes i varehandelen.

Om lag 28 prosent av kontaktene svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er noe lavere enn rapportert i forrige runde. Om lag 23 prosent av kontaktene oppgir at tilgang på arbeidskraft er begrensende.

Siste 3 måneder har det vært nedgang i sysselsettingen i industrien og bygg og anlegg. Nedgangen er størst i bygg- og anleggssektoren. Sysselsettingen er uendret i de andre sektorene. Neste 3 måneder forventes det fortsatt nedgang i industrien, mens sysselsettingen vil være uendret i de andre sektorene.

Samlet sett anslår kontaktene årslønnsveksten for 2009 til om lag 3 prosent.

Det er uendret vekst i utsalgsprisene siste 12 måneder. Eksportindustrien melder om et markert fall i prisene, mens hjemmemarkedsindustrien og tjenesteytende sektor melder om en moderat vekst. 69 prosent av kontaktene venter lavere prisvekst kommende 12 måneder, og andelen som venter lavere prisvekst er størst i bygg og anlegg.

Det er moderat fall i lønnsomheten siste 3 måneder, og nedgangen er på samme nivå som rapportert i forrige runde. Det er størst reduksjon i lønnsomheten i eksportindustrien.

Region Midt-Norge

Hovedinntrykket denne runden er at etterspørselen og produksjonen samlet sett fortsatt faller, men mindre enn i forrige runde. Markedsutsiktene er mer positive enn sist og indikerer en moderat vekst i samlet produksjon fremover. 

Produksjonen synes fortsatt å falle i industrien og fallet synes å være mest markert for hjemmemarkedsindustrien. Markedsutsiktene er mer positive og det forventes en moderat vekst i hjemmemarkedsindustrien, men eksportindustrien synes å få en stabil utvikling.

I bygg og anlegg synes det fortsatt å være et markert fall i aktiviteten. Når det gjelder markedsutsiktene er de mer positive, men det forventes fortsatt et moderat fall også fremover.

I varehandelen rapporteres det om moderat vekst etter fallende salg de to foregående rundene. Fremover er det forventninger om stabil utvikling i salget.

De tjenesteytende virksomhetene rapporterer om noe ulik utvikling. For virksomhetene med tjenester hovedsakelig rettet mot næringslivet synes aktiviteten fortsatt å falle moderat, mens det rapporteres om moderat vekst for tjenesteyting rettet mot husholdningene. Fremover ventes aktiviteten å bli på dagens nivå.

Investeringene synes fortsatt å avta og det er bare kommune- og sykehussektoren som planlegger investeringsvekst.

Det rapporteres om stadig mer ledig produksjonskapasitet og tilgangen på arbeidskraft oppfattes fortsatt som svært god.

Sysselsettingen avtar i privat sektor, mens den synes å være stabil i offentlig sektor. Fremover forventes en moderat reduksjon i sysselsettingen i bygg og anlegg, mens den ellers synes å bli stabil i privat sektor. I offentlig sektor forventes stabil sysselsetting fremover.

Forventningene til årslønnsvekst er ikke endret og indikerer en lønnsvekst på rundt tre prosent i privat sektor, mens offentlig sektor tror på en lønnsvekst på mellom fire og fem prosent.

Det rapporteres om moderat prisvekst i alle næringer med unntak av bygg og anlegg hvor prisene fortsatt faller markert og hjemmemarkedsindustrien hvor veksten synes å ha stagnert. I forhold til forrige runde rapporterer samtlige næringer med unntak av eksportindustrien om lavere prisvekst. Forventningene til prisutviklingen de kommende tolv måneder er om lag som forrige runde og nesten halvparten av kontaktene forventer lavere prisvekst. 

Marginene rapporteres å falle i alle næringer unntatt eksportindustrien. Både i varehandelen og industrien rapporteres det om dårligere utvikling i lønnsomhet enn i forrige runde.

Region Innland

Denne runden preges bildet av fortsatt nedgang i produksjon og etterspørsel. Kontaktene forventer samlet sett at nedgangen skal avta de neste 6 måneder.

Både i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien rapporterer kontaktene samlet sett om markert fall i produksjonen. Fallet er noe svakere enn vi observerte i forrige runde. I løpet av de kommende 6 måneder ventes det stabilitet i hjemmemarkedsindustrien og et moderat fall i eksportindustrien.

Kontaktene i bygg og anlegg forteller at det markerte aktivitetsfallet fortsetter i likhet med forrige runde. Det forventes imidlertid økt aktivitet i løpet av sommeren og høsten, og en moderat vekst i løpet av de kommende 6 måneder.

I varehandelen rapporteres det samlet sett om en moderat vekst denne runden, mot et moderat fall i forrige runde. Det forventes at den moderate veksten skal vedvare gjennom sommeren.

I tjenesteytende sektor meldes det fortsatt om en moderat vekst i aktiviteten. Denne runden er veksten sterkest for de kontaktene som er rettet mot husholdningene. I andre og tredje kvartal 2009 ventes det samlet sett en fortsatt moderat vekst.

Fremdeles er kapasitetspresset meget lavt. Flertallet av kontaktene forteller at de ikke har noen kapasitetsbegrensninger, og for de fleste bedriftene utgjør ikke tilgangen på arbeidskraft noen begrensning.

Kontaktene i industrien, varehandel og tjenesteyting forventer en reduksjon i realinvesteringene. Det er redusert behov for nyinvesteringer som følge av mye ledig kapasitet. Kommuner og sykehus har samlet budsjettert med uendret nivå på investeringene.

Samlet har det markerte fallet i sysselsettingen vedvart denne runden. I likhet med forrige runde rapporterer både industrien og bygg og anlegg om kraftige reduksjoner. De øvrige næringene forteller også om redusert sysselsettingsnivå. Kontaktene i kommune- og sykehussektoren har økt sysselsettingen svakt. Samlet forventes en moderat nedgang i sysselsettingen framover, hovedsakelig som følge av en markert nedgang i industrien.

Anslaget for årslønnsveksten i 2009 er i denne runden marginalt høyere enn anslaget på 3½ prosent fra forrige runde. Det er industrien og kommune- og sykehussektoren som har oppjustert sine anslag noe.

Denne runden har prisveksten tiltatt i både i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien. I bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet er prisveksten på linje med forrige runde, og i varehandel og tjenesteyting mot husholdninger har veksten avtatt. Det er i sum en forventning om lavere prisvekst neste 12 måneder. Det er kun innenfor varehandelen at flertallet forventer økt prisvekst. Hovedårsaken til forventninger om dempet prisvekst er lavere kostnadsnivå og redusert etterspørsel.

Lønnsomheten er redusert i alle bransjer i denne runden. Det er et markert fall i lønnsomheten i hjemmemarkedsindustrien, varehandelen og bygg og anlegg. I eksportindustri og tjenesteyting er det en moderat nedgang.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 10. juni 2009 14:00
Publisert 10. juni 2009 14:00