Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 4/2008

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
4/2008

Periode intervju: August 2008

Oppsummering

Etterspørsel og produksjon

Den avtakende produksjonsveksten vi har sett de to siste rundene fortsetter. Det meldes nå om svakt moderat vekst som er den laveste veksten nettverket har målt siden høsten 2003. Den viktigste årsaken til redusert vekst synes å være reduksjon i privat etterspørsel etter bolig, boligutstyr og biler. Dette slår spesielt sterkt ut i bygg og anlegg, hvor det nå for første gang meldes om permitteringer blant våre kontakter. I tillegg har vi denne runden opplevd at kontakter har gått konkurs. Denne runden meldes det også om nedgang i varehandelen for første gang i nettverkets historie. Samlet vekst trekkes opp av eksportindustri, oljerelatert industri og tjenesteyting mot næringsliv.

Det ventes samlet sett nullvekst i produksjonen neste seks måneder. Nedgangen i bygg og anlegg har så langt vært knyttet til reduksjon innen boligbygg. Det ventes ytterligere nedgang som følge av ferdigstillelse av påbegynte prosjekt. Samtidig forventes ordrereserven å fortsette å krympe innenfor alle typer bygg og anlegg. Nedgangen i varehandel ventes å fortsette. Det ventes også reduksjon i hjemmemarkedsindustrien. Det ventes fortsatt vekst i eksportindustri, oljerelatert industri og tjenesteyting mot næringsliv. I industrien begrenses veksttakten av tilgjengelig kapasitet.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

Kapasiteten i økonomien er mindre stram, spesielt når det gjelder tilgangen på arbeidskraft. 48 prosent av de private bedriftene i utvalget oppgir at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. 37 prosent av alle kontaktene oppgir at tilgangen på arbeidskraft vil begrense produksjonen ved økt etterspørsel. Vi må helt tilbake til sommeren 2006 for å finne tilsvarende lave tall. Det er klare regionale forskjeller. Kapasitetsutnyttelsen er klart strammere i ”oljeregionene” Nordvest og Sørvest hvor henholdsvis 78 og 65 prosent av kontaktene melder om kapasitetsproblemer. Viktigste årsak til kapasitetsproblemene er en oljeleverandørindustri som ”støvsuger markedet”. Flere regioner, også ”oljeregionene”, viser tegn på at arbeidsmarkedet er i ferd med å roe seg ned.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Sysselsettingen har vokst moderat siste 3 måneder, men veksten er avtakende. Neste 3 måneder ventes det nullvekst samlet sett. Det ventes vekst innen tjenesteyting mot næringsliv, eksportindustri og oljeleverandørindustri. Det ventes reduksjoner innen kommunal sektor som følge av kostnadsbesparelser og innen bygg og anlegg som følge av ytterligere redusert aktivitet.

Investeringer

Det ventes samlet sett reduserte investeringer i Norge neste 12 måneder. Med unntak av industrien går investeringene nedover i alle næringer. Utviklingen skyldes at virksomhetene i stor grad nærmer se slutten av store investeringsprogram, reduksjoner i investeringer i næringer som rammes av redusert etterspørsel, økende investeringer i utenlandsk produksjonskapasitet og generelt strammere kommuneøkonomi.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Gjennomsnittlig årslønnsvekst anslås av kontaktene til å bli tett oppunder 6 prosent. Dette er en marginal økning siden forrige runde, men en økning på et rundt et ½ prosentpoeng siden samme runde i fjor. Veksten varierer fra 5½ prosent i varehandel til 6½ prosent i industrien. For offentlig sektor ventes en vekst på 6 prosent.

Det meldes fortsatt om betydelig kostnadsvekst på innsatsfaktorer, selv om noen råvarepriser nå har flatet ut eller sunket. Bankenes innlånskostnader er økt sterkt i forhold til styringsrenta og dette påvirker kredittilgangen til norske bedrifter.

Prisveksten denne runden er på 4,1 prosent og skyldes i stor grad inndekking av økte lønns- og innsatsvarekostnader. Den høye kapasitetsutnyttelsen de siste årene begrenser bedriftenes muligheter til å dekke inn økte kostnader gjennom økt produktivitet. Leverandører til dagligvaremarkedet melder likevel at de store kjedenes markedsmakt gjør at deler av kostnadsøkningene må dekkes gjennom reduserte marginer.

Det er forventninger om avtakende prisvekst neste 12 måneder. Av 253 bedrifter er det nå 100 som venter lavere prisvekst mot kun 51 som venter høyere prisvekst. Dette er det laveste nivået som er målt siden starten av nettverket.

Marginene er generelt på vei nedover med unntak av oljeleverandørnæringen. De viktigste årsakene til nedgangen er at bedriftene ikke har klart å øke utsalgsprisene i takt med lønns- og varekostnadsøkningene eller kompensert kostnadsøkningene med produktivitetsvekst.

Region Sørvest

Det er moderat vekst i region Sørvest. Veksten ligger i gjennomsnitt på det samme nivå som i forrige runde. Det ventes om lag uendret veksttakt de neste seks måneder.

Oljerelatert leverandørindustri har fortsatt noe vekst, men veksten har gradvis avtatt over tid. Eksportindustrien melder om fortsatt god vekst. Særlig nisjebasert industri har hatt en god utvikling. Hjemmemarkedsindustrien har vekst i denne runden. Dette er en oppgang fra forrige runde.

I bygg og anlegg var det redusert aktivitet i denne runden og det forventes nullvekst framover.

Det er nullvekst innen varehandel. Samlet sett er det moderat vekst innen tjenesteyting. For tjenesteyting rettet mot næringslivet er det nullvekst.  Tjenesteyting rettet mot husholdninger er fortsatt i vekst.

Investeringsnivået er på vei nedover, og samlet sett ligger det an til et stabilt investeringsnivå i forhold til det siste året.

Kapasitetsproblemet i økonomien er ikke fullt så fremtredende som de har vært gjennom det siste året. 65 prosent av virksomhetene melder om kapasitetsvansker.

Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er mindre vanskelig enn før. 45 prosent av kontaktene oppgir at tilgang på arbeidskraft begrenser mulighetene for ekspansjon.

Det er fortsatt moderat vekst i sysselsettingen, men veksten synes å være avtakende. Det er fortsatt noe vekst i offentlig sektor. I privat sektor har hovedtyngden av virksomhetene nullvekst. Det er primært er i industri og varehandel at sysselsettingen fortsatt vokser noe.

Forventet årslønnsvekst inneværende år oppgis til nærmere 6 prosent. I forhold til forrige runde er det spesielt i offentlig sektor og i varehandelen at forventningene til lønnsvekst har økt. I bygg og anlegg er lønnsvekstforventningene ½ prosentpoeng lavere.

Vi registrerer fortsatt en betydelig prisøkning på innsatsvarer.

Det er fortsatt god vekst i utsalgspriser. De sterkeste vekstratene er i bygg og anlegg og tjenesteyting rettet mot husholdninger.

Framover forventes samlet sett en avtakende prisvekst. 

Det meldes om en liten økning i resultatmarginene.

Region Sør

Basert på intervjuene som er foretatt i august finner vi at drivkreftene for næringslivet i region Sør delvis er avmattet i forhold til de to foregående kvartalene. Når vi sier delvis, er det fordi det forekommer til dels store geografiske forskjeller i region Sør. På Agder går store oljeleverandør virksomheter og prosessindustrien svært godt i år og ordrebøkene er fulle for flere år fremover. Dette gir positive ringvirkninger i den lokale industrien, innen tjenesteyting og varehandel. Drakraften fra oljenæringen er ikke like sterk lengre øst i regionen.

Det meldes om stabilitet i industrien. Med unntak av eksportindustrien, hvor det ble rapportert om et svakt fall i forrige runde, er dette hva vi også fant i mai. Men situasjonen er ytterligere svekket innen bygningsbransjen, varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene hvor det meldes om svakt fall i denne runden.

40 prosent av kontaktene har planlagt et lavere investeringsnivå de neste tolv månedene enn i de foregående tolv. Dette er langt flere enn dem som planlegger økte investeringer (24 prosent) og bryter med trenden fra tidligere runder i år hvor andelen som planla et økt investeringsnivå var høyest. Investeringsplanene vokser markert i kommunene.

Andelen virksomheter med kapasitetsproblemene ligger rundt 40 prosent, litt høyere enn i forrige runde men betydelig lavere enn tidligere i vinter. Kapasitetsproblemene synes å være mindre i bygg- og anleggsbransjen, mens de er større i industrien enn i de foregående rundene i år.

Vi finner fortsatt en moderat sysselsettingsvekst innen industrien og tjenesteyting, mens utviklingen er stabil innen bygg- og anlegg og varehandel. Sysselsettingen vokser også litt i kommunene hovedsakelig knyttet til barnehage og eldreomsorg.

Årslønnsveksten inneværende år meldes å ligge mellom 6 og 6½ prosent.

Det er god vekst i utsalgsprisene og veksten er om lag på nivå med forrige runde. Prisveksten er sterkest innen industrien, bygg- og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting der det meldes om god vekst. Varehandel melder om en moderat utvikling. Neste år venter 60 prosent uendret prisvekst. Denne andelen ligger 10 prosentpoeng høyere enn i mai. Det er flere som venter lavere prisvekst (23 prosent) enn høyere prisvekst (18 prosent) neste år.

Region Øst

Veksten er moderat og betydelig lavere enn den var ved samme runde i fjor. Sammenliknet med forrige runde så avtar veksten ytterligere, men avmatingen er svakere enn vi har sett tidligere i år. Det forventes ytterligere avmating fremover.

Det er god vekst i eksportindustrien, mens hjemmemarkedsindustrien vokser mer moderat. Det ventes at veksten vil avta i begge næringer. Hjemmemarkedsindustrien venter ingen vekst fremover..

I bygg og anlegg fortsetter produksjonen å falle. Ingen nye leilighetsprosjekter rapporteres å være igangsatt. Samtidig ferdigstilles boligprosjekter. Konkurransen i næringsbygg hardner til. Innen anlegg er det bra aktivitet. Samlet sett ventes fall i omsetningen fremover.

Det er fortsatt moderat fall i salget for varehandelen. Det er særlig kapitalintensive varer som biler, møbler og elektriske artikler som bidrar til avmatingen. Fremover ventes fortsatt moderat fall i salget.

Det er moderat til god vekst i tjenesteyting. Veksten er sterkere i tjenesteyting rettet mot næringslivet enn mot husholdningene. Fremover ventes det fortsatt vekst, men litt svakere enn tidligere.

Bare 30 prosent av bedriftene rapporterer om kapasitetsproblemer. Den sterkeste nedgangen finner vi i bygg og anlegg og i varehandel. Vi må tilbake til tidlig i 2006 for å finne tilsvarende lave tall.

Sysselsettingen har økt, samlet sett. Den gode sysselsettingsveksten vi så i bygg og anlegg i forrige runde, fortsetter denne runden. Imidlertid venter denne næringen moderat fall i sysselsettingen fremover. Samlet sett ventes ingen vekst i sysselsettingen fremover.

Årslønnsveksten i 2008 anslås samlet sett til i underkant av 5 ½ prosent. Anslaget er det høyeste som er rapportert i denne regionen. Det er særlig industrien som venter høyere lønnsvekst enn i forrige runde. Varehandel venter lavere lønnsvekst, mens de andre sektorene ikke har endret sine anslag fra sist runde.

Det er god vekst i utsalgsprisene, men veksten har avtatt siden forrige runde da den var rekord høy. Det er først og fremst eksportindustrien, tjenesteytende sektor, samt bygg og anlegg som melder om svakere prisvekst. Varehandelen og hjemmemarkedsindustrien opplever moderat til god vekst. Dette er de eneste sektorene som ikke rapporterer om avmatning i veksten for utsalgsprisene. Fremover ventes noe høyere prisvekst.

Region Nordvest

Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest har hatt en moderat nedgang i produksjonsvolumet de siste 3 månedene. Denne negative veksttakten forventes å bli litt større de neste seks månedene. Eksportindustrien har hatt stabilt aktivitetsnivå de siste 3 månedene, og forventer tilsvarende stabilt aktivitetsnivå også det neste halvåret.

Aktiviteten innen oljeleverandørnæringen ligger fortsatt på et høyt nivå. I oljeleverandørnæringen har volumveksten vært god det siste kvartalet. Neste halvår forventer imidlertid representanter for denne næringen et mer stabilt aktivitetsnivå. I bygg og anlegg har veksten siste kvartal vært moderat. Neste halvår forventes det her en moderat nedgang i aktivitetsnivået.

Innen varehandelen har det vært nullvekst de 3 siste månedene. De neste 6 månedene forventes det også nullvekst i denne sektoren. Tjenesteytende sektor har samlet sett hatt moderat vekst siste kvartal. I den næringsrettede delen har veksten imidlertid vært god. Neste halvår forventes det samlet sett moderat vekst i denne sektoren.

78 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette gjelder i særlig grad for bedrifter innen tjenesteyting, bygg og anlegg og industri. Det rapporteres om store problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, og da særlig innen industri og bygg og anlegg.

Ingen av sektorene utenom offentlig sektor melder om økte investeringer i den nærmeste framtid. I offentlig sektor er det meldt om moderate investeringer i kommunesektoren.

Sysselsettingen har økt moderat i alle sektorer utenom offentlig sektor og bygg og anlegg, hvor det meldes om uendret sysselsetting de siste tre månedene. Framover forventes det nullvekst i sysselsettingen i offentlig sektor og i bygg og anlegg, mens det i de andre sektorene forventes moderat vekst.

Anslagene for årslønnsveksten i 2008 ligger i snitt på rundt 6 prosent. Dette er litt høyere enn det som ble rapportert for ett år siden. Det er spesielt innen industrien at lønnsveksten forventes å bli sterk.

Det er samlet sett fremdeles god vekst i utsalgsprisene, men det er nå stor forskjell i prisvekst mellom sektorene. Sterkest har prisveksten vært i hjemmemarkedsindustrien og i tjenesteyting mot næringsliv. Innen varehandel har prisveksten vært moderat. Andelen som forventer høyere prisvekst neste 12 mnd. er nå bare på 14 prosent, noe som er en reduksjon på 12 prosentpoeng fra forrige runde.

Driftsmarginene har totalt sett vært stabile det siste kvartalet. Det er kun innen hjemmemarkedsindustrien og bygg og anlegg at lønnsomheten har bedret seg, men her er endringen moderat. Innen eksportindustri og varehandel har lønnsomheten svekket seg moderat de siste tre månedene.

Region Nord

Det er uendret vekst siden forrige runde i region Nord, og det er nå kun eksportrettet industri og tjenesteyting som melder om vekst i etterspørselen. I bygg og anlegg og varehandelen er det fallende etterspørsel og aktivitet. Det forventes uendret veksttakt fremover.

Det er nullvekst i hjemmemarkedsindustrien. Det er sterkest vekst i sjømatproduksjon. Det forventes uendret vekst fremover.

I eksportindustrien meldes det om moderat vekst denne runden. Veksttakten er lavere enn i forrige runde. Samlet sett forventes det moderat vekst for eksportindustrien i regionen kommende halvår.

I bygg og anlegg meldes det om moderat fallende etterspørsel og aktivitet denne runden. Flere av kontaktene melder om en klar nedgang i aktiviteten knyttet til boligbygging. Det virker nå som at økt aktivitet innen yrkesbygg ikke lenger kompenserer for den reduserte aktiviteten innen boligbygging. Samlet sett forventer kontaktene uendret vekst i byggebransjen kommende halvår.

Varehandelen rapporterer også denne runden om moderat reduksjon i etterspørsel og aktivitet. Dette gjelder i hovedsak for dyrere kapitalvarer, byggevarer og brune- og hvitevarer. For de neste 6 måneder ventes moderat reduksjon.

Veksten fortsetter i samme takt som i forrige runde i tjenesteyting. For næringsrettet tjenesteyting er veksten god, mens den er moderat for husholdningsrettet tjenesteyting. Tjenesteytende sektor forventer nullvekst kommende halvår.

40 prosent av kontaktene svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er en klar reduksjon fra forrige runde, der 56 prosent meldte om problemer.

Siste 3 måneder har sysselsettingen økt i industrien og bygg og anlegg, mens den er redusert i kommune- og sykehussektoren. Neste 3 måneder har tjenesteytende sektor, industrien og bygg og anlegg planer om å øke sysselsettingen, mens kommune- og sykehussektoren fortsatt planlegger reduksjoner. Andelen som rapporterer at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning er høyest i kommune- og sykehussektoren og tjenestesektoren.

Kontaktene anslår årslønnsveksten for 2008 til om lag 6 prosent. Dette er noe høyere enn anslått i forrige runde.

Samlet sett er prisveksten for våre kontakter på 4 prosent siste 12 måneder. Veksten er noe høyere enn rapportert i forrige runde som følge av høyere prisvekst i eksportindustrien, bygg og anlegg og tjenesteyting rettet mot husholdninger.

Region Midt-Norge

Hovedinntrykket denne runden er at veksten har stoppet og i flere næringer faller produksjonen. Både i hjemmemarkedsindustrien, bygg og anlegg og tjenesteyting rettet mot husholdningene synes det å være negativ vekst. Fremover forventes ytterligere fall i hjemmemarkedsindustrien og bygg og anlegg. Også varehandelen forventer en reduksjon i salget.

Investeringsnivået synes å være konstant med unntak av offentlig sektor hvor det reduseres.

Sysselsettingsveksten avtar og i bygg og anlegg fortsetter sysselsettingen å falle. Det er kun i varehandel og offentlig sektor det rapporteres om moderat vekst. Fremover forventes sysselsettingen å falle i industrien, bygg og anlegg og varehandelen. Bare offentlig sektor planlegger vekst.

Det er fortsatt mangel på produksjonskapasitet i enkelte næringer, men sammenliknet med tidligere i år virker problemet med kapasitetsmangel mindre. Årsaken synes å være bedre tilgang på arbeidskraft.

Årslønnsveksten forventes å ligge rundt seks prosent. Høyest vekst forventer de tjenesteytende virksomhetene, mens varehandel og offentlig sektor tror på lavest vekst. Med unntak av offentlig sektor er forventningene høyere enn tidligere i år.

Det rapporteres om moderat til god prisvekst i alle næringer. Veksten synes å være sterkest i varehandelen og tjenesteyting rettet mot næringslivet.

Det forventes at prisveksten vil avta i tjenesteyting og bygg og anlegg. Varehandelen og hjemmemarkedsindustrien forventer uendret veksttakt, mens eksportindustrien mener veksten vil øke.

Det rapporteres om fallende marginer i industrien og varehandelen. I de andre næringene synes utviklingen å være stabil.

Region Innland

I motsetning til alle runder siden høsten 2003, preges ikke bildet lenger av vekst i produksjon og etterspørsel. Både industri og bygg og anlegg opplever nedgang i volum. I varehandel og tjenesteyting mot næringslivet er det fortsatt vekst, men den er moderat.

Nedgangen i industrien gjelder primært bedrifter som produserer byggevarer, mens nedgangen for tjenestesektoren er mest markert for bedrifter som er orientert mot reiselivet. For bygg og anlegg trekker redusert nybygging av boliger aktiviteten nedover.

Bedriftene i utvalget forventer i hovedsak at den nedadgående tendensen i etterspørselen skal vedvare, men det er betydelig usikkerhet i flere bransjer med hensyn til utviklingen framover. I varehandelen og tjenesteyting forventes svak vekst i etterspørselen det neste halve året.

I likhet med de to foregående rundene peker investeringene nedover for det neste året. Investeringsnivået er fallende i industrien, i tjenesteyting og i kommunesektoren, mens det går noe opp i varehandelen.

Generelt er det blitt mer ledig kapasitet, og vi må flere år tilbake i tid for å finne et tilsvarende lavt kapasitetspress og lav begrensing i tilgangen på arbeidskraft. Flere bedrifter melder om at det har blitt enklere å skaffe arbeidskraft.

Andelen som oppgir at de ville hatt vanskeligheter med å møte vekst i etterspørselen er størst i kommunene og innen tjenesteyting. Sysselsettingen har holdt seg forholdsvis stabil de 3 siste månedene. Samme tendens ventes de neste 3 måneder. Innen varehandel og tjenesteyting er det en moderat økning i sysselsettingen som forventes å vedvare de kommende måneder. I industrien har sysselsettingen gått litt ned. I bygg- og anleggssektoren er sysselsettingen stabil, men det forventes her og i industrien en svak nedgang de kommende måneder.

Lønnsveksten ligger noe høyere enn forrige runde for industri og bygg og anlegg. Det er imidlertid vanskelig å bedømme om dette skyldes at lønnsoppgjøret ble dyrere enn forventet, eller om det primært kan ha med ulikt bedriftsutvalg å gjøre. For varehandel og tjenesteyting ligger lønnsveksten på samme nivå som forrige runde.

Prisveksten har tiltatt i hjemmemarkedsindustri og tjenesteyting mot husholdningene. For tjenesteyting mot næringslivet, eksportindustri samt bygg og anlegg er prisveksten relativt stabil.

De neste 12 månedene forventes lavere prisvekst. Utsiktene for prisutviklingene preges av to forhold som virker i hver sin retning. Svakere etterspørsel trekker i retning av lavere prisvekst. På den andre siden stiger kostnadene sterkere, ikke minst gjelder det for bedrifter og bransjer med høy lønnsandel. Imidlertid forventes veksten i kostnader å avta det neste året, f.eks. ventes det lavere vekst for lønnskostnader og for drivstoff til transportbransjen.

Lønnsomheten er nå moderat fallende i industri og tjenesteyting. Nær halvparten av alle bedriftene i utvalget melder om fall i lønnsomheten.

Figurer til nasjonal rapport (pdf, 35 kB)

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 24. september 2008 14:15
Publisert 24. september 2008 14:15