Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 1/2008

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
1/2008

Periode intervju: Januar 2008

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Den gode veksten i næringslivet fortsetter. Veksten er imidlertid svakere nå enn for tre måneder siden. Det rapporteres om god vekst i alle næringer med unntak av bygg og anlegg og hjemmemarkedsindustrien. Både i bygg og anlegg og i hjemmemarkedsindustrien meldes det om moderat vekst, men svakest i bygg og anlegg. Sammenliknet med forrige runde rapporteres det nå om litt svakere vekst i alle næringer.

I eksportindustrien har veksten siste 3 måneder vært god, men litt lavere enn rapportert i forrige runde. Styrking av kronen synes imidlertid å være et større problem for en del eksportbedrifter i denne runden. Veksten i oljeleverandørnæringen fortsetter. Det er noen svingninger i aktivitetsgrad for noen bedrifter på grunn av oppstart og avslutning av store prosjekter, men generelt meldes det om full utnyttelse av kapasiteten. Forsinkelser av leveranser (skip og utstyr) er nå et av de største problemene i næringen. Avmattingen i boligbygg er i denne runden enda tydeligere enn rapportert i forrige runde, og kompenseres nå ikke av veksten i næringsbygg. Varehandel og tjenesteyting har hatt god vekst de siste tre månedene, men litt lavere enn rapportert i forrige runde.

Det forventes moderat til god vekst i næringene seks måneder fram i tid, med unntak av bygg og anlegg, som melder om litt redusert aktivitetsnivå framover. Vekstraten for de øvrige næringene er imidlertid noe dempet i forhold til det en forventet i forrige runde. Det er innen oljeleverandørnæringen og tjenesteyting at forventningene til vekst er størst.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

Kapasitetsutnyttingen i norsk næringsliv er fremdeles høy, men har avtatt noe i forhold til det som ble rapportert høsten 2007. Samlet sett er det nå 56 prosent av kontaktene som melder om noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette er lavere enn i november 2007, men om lag likt med det som ble rapportert for et år siden. Om lag 49 prosent av kontaktene oppgir at tilgang på arbeidskraft vil begrense en eventuell produksjonsøkning. Dette er en liten reduksjon i forhold til det som ble rapportert i forrige runde, men en liten økning i forhold til det som ble rapportert for et år siden.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Sysselsettingsveksten fortsetter i alle næringer. Veksten svekker seg imidlertid noe i forhold til det som ble rapportert i forrige runde, og dette gjelder for alle næringer. Samlet sett finner vi nå en noe svakere forventet sysselsettingsvekst for neste 3 måneder. Men endringene er små og har delvis sammenheng med problemer med å få tak i de rette folkene, eller at bedriftene ikke ønsker å vokse mer.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Det rapporteres om relativt høy lønnsvekst i alle næringer i inneværende år. Kontaktenes anslag for årslønnsveksten i år ligger nå på vel 5½ prosent i veid snitt. Sammenliknet med samme tidspunkt i fjor forventes om lag et prosentpoeng høyere vekst i år. Lønnsveksten er sterkest i bygg- og anlegg og tjenesteyting.

Prisveksten er fortsatt høy, men avtar noe fra det høye nivået som ble registrert i forrige runde. Prisveksten er sterkest i bygg og anlegg. Den svakeste veksten finner vi i varehandelen. Når det gjelder forventningene til prisvekst neste år, er det langt flere som venter en lavere prisvekst framover (36 prosent) enn en høyere (24 prosent). Et flertall av kontaktene i bygg og anlegg venter lavere vekst framover. Det er innen varehandel vi finner den største andelen av bedrifter som forventer høyere prisvekst framover (30 prosent).

Driftsmarginene er voksende i alle næringer utenom eksportindustrien. Samlet sett ligger veksten i driftsmarginen litt under det som ble rapportert i forrige runde. Det er størst vekst i marginene i oljeleverandørnæringen. Eksportrettet industri har hatt negativ utvikling i driftsmarginen siste kvartal, noe som blant annet skyldes den sterke norske kronen.

Region Sørvest

Det er fortsatt god vekst i region Sørvest, men veksttakten er noe lavere enn i forrige runde. Det ventes uendret veksttakt neste seks måneder. Det generelle inntrykket er at veksten i økonomien er i ferd med å flate ut.

Oljerelatert industri melder om god vekst siste runde og på sikt. Dette er betydelig lavere vekst enn de siste to år og tyder på at aktiviteten i bransjen er i ferd med å stabilisere seg.

Hjemme- og eksportindustrien har de høyeste vekstratene denne runden. Det ventes noe lavere vekst neste seks måneder. Eksportindustrien melder om lavere inntekter på grunn av salg i valutaer som har svekket seg i forhold til norske kroner.

Det er kun moderat vekst i varehandel, bygg og anlegg og tjenesteyting overfor husholdninger. Det ventes samme vekst neste seks måneder.

Tjenesteyting overfor næringslivet melder om god vekst siste periode. Det ventes noe lavere vekst neste seks måneder.

Det ventes kun en marginal økning i investeringene i forhold til 2007.

78 prosent av virksomhetene melder om kapasitetsvansker. Presset i arbeidsmarkedet fortsetter; 65 prosent av virksomheten oppgir tilgangen på arbeidskraft som et problem og ytterligere 13 prosent sier det snart kan bli et problem.

Offentlig sektor melder om så store problemer med rekruttering av arbeidskraft at det kan gå utover aktivitetsnivået.

Det har vært moderat vekst i sysselsettingen siste tre måneder. Veksten har vært sterkest i hjemmemarkedsindustrien. Det ventes uendret sysselsettingsvekst neste tre måneder.

Forventet årslønnsvekst inneværende år oppgis til 5 ½ prosent. Forventingene er høyest i oljerelatert industri og lavest i eksportmarkedsindustri, hjemmemarkedsindustri og offentlig sektor.

Vi registrerer også denne runden en betydelig prisøkning på innsatsvarer. Det høye aktivitetsnivået gjør også at kvaliteten går ned mens leveringstidene går opp.

Det er fortsatt god vekst i utsalgspriser. De sterkeste vekstratene er i bygg og anlegg og oljerelatert industri. Framover forventes det samlet sett redusert prisvekst.

Det meldes om moderat vekst i resultatmarginer. De høyeste veksttaktene er i tjenesteyting mot næringsliv og hjemmemarkedsindustri. Eksportindustrien melder om nedgang som følge av den sterke norske krona.

Region Sør

Hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien melder om en moderat utvikling i etterspørsel og produksjon. Tegn til en nedjustert veksttakt kom allerede i november. Oljeleverandørene melder om en videreføring av aktiviteten på et historisk høy nivå også neste år. Innen bygg- og anlegg er utviklingen stabil. Næringsbygg viser vekst, mens det rapporteres om en nedjustert aktivitet innen privat boligbygging. Varehandel viser en moderat utvikling mens veksten innen tjenesteyting er god.

Markedsutsiktene ventes å være på linje med utviklingen siste tre måneder. Først andre halvår 2008 venter bygningsbransjen en svikt i aktiviteten som følge av den observerte nedgangen i private byggeprosjekter i 2007.

Investeringsplanene i industrien for neste år viser fall. Innen varehandel, tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren er investeringene stabile. Fokus for investeringene i privat sektor synes nå i større grad å være vedlikehold, effektivisering og rasjonalisering enn for bare et halvt år siden.

Det er 46 prosent som svarer at de vil ha problemer med å møte en økning i etterspørselen. Dette er på nivå med andelene fra i høst og vinter. Det jobbes systematisk med rekruttering av arbeidskraft og utvidelser av anleggene. Omtrent alle som har kapasitetsproblemer har også problemer med tilgang på arbeidskraft.

Det er fortsatt en sysselsettingsvekst i privat sektor og i kommunene. I sykehussektoren er det rasjonaliseringer på gang. Sysselsettingsveksten er noe lavere enn i forrige runde i bygg- og anlegg.

Årslønnsveksten inneværende år forventes å ligge mellom 5½ og 7 prosent.

Det er god og tiltakende prisvekst. Prisveksten er sterkest innen bygg- og anlegg, lavest innen eksportindustrien og varehandel. Neste år venter halvparten uendret prisvekst. Like mange venter høyere som lavere prisvekst (26 prosent).

Region Øst

Det har samlet sett vært god vekst siste 3 måneder, men veksten har avtatt i alle næringer sammenliknet med i forrige runde. Det forventes ytterligere fall i veksten et halvt år frem.

Fram til høsten 2007 var hjemmemarkedsindustrien kjennetegnet ved god vekst, men i de siste 3 måneder har det ikke vært noen vekst. Det er særlig leverandørene til bygg og anlegg, som hadde sterk vekst tidligere i 2007, som merker avmatting nå. Avmattingen i boligmarkedet er en viktig årsak. I eksportindustrien har det ikke vært vekst siste 3 måneder.

Det har vært moderat fall i produksjonen i bygg og anlegg siste 3 måneder. Fallet kan forklares med avmattingen i boligmarkedet og at mange ønsker å redusere aktiviteten for å prioritere de mest lønnsomme oppdragene.

Den moderate veksten som vi så i varehandelen i forrige runde fortsetter denne runden. I tjenesteyting er det fortsatt god vekst, men lavere enn i forrige runde. Veksten trekkes opp av utviklingen i finansiell- og forretningsmessig tjenesteyting, men veksten er mindre enn tidligere.

47 prosent av bedriftene svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er lavere enn i forrige runde hvor 65 prosent svarte det samme, men om lag likt som runden før det igjen. Sammenlignet med utviklingen for et år siden kan det synes som om kapasiteten er noe bedre nå. Årsaken kan være et mer avdempet marked og ingen mangel på råvarer som vi så i fjor vinter/vår.

Sysselsettingen har bare vist moderat vekst siste 3 måneder og avtar således fra den sterke veksten som ble målt i forrige runde. Det er særlig den markert svakere utviklingen i tjenesteyting som har bidratt til dette. Forventningen til vekst i sysselsettingen fremover er bare marginalt positiv. Tjenesteyting planlegger en svak vekst, mens de andre næringene planlegger uendret nivå eller moderat fall.

Anslaget for årslønnsveksten inneværende år er 5 ½ prosent, om lag et halvt prosentpoeng høyere enn anslaget for 2007 gitt ved samme tidspunkt i fjor.

Prisveksten har avtatt, først og fremst i industrien, men også i tjenesteyting mot næringslivet. Hele 60 prosent av kontaktene venter lavere prisvekst, mens bare 12 prosent forventer uendret prisvekst. Alle bransjer forventer redusert prisvekst med unntak av varehandel.

Region Nordvest

Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest har hatt god volumvekst siste 3 måneder, og den gode veksten forventes å fortsette neste halvår. Eksportindustrien har også hatt god vekst siste 3 måneder, og forventer samme vekst det neste halvåret. Dette er omtrent det samme vekstforløpet som ble rapportert for disse to sektorene i forrige runde.

Aktiviteten innen oljeleverandørnæringen ligger fremdeles på et svært høyt nivå. I denne runden melder næringen om tilsvarende gode vekst som rapportert i forrige runde. Markedsutsiktene er oppjustert i forhold til det som ble rapportert i forrige runde. Det forventes nå god vekst det neste halvåret. I bygg og anlegg har aktivitetsnivået også tatt seg noe opp i forhold til det som ble rapportert i forrige runde, og veksten har vært god det siste kvartalet. Kontaktene innen denne bransjen rapporterer nå at aktivitetsveksten det neste halvåret vil være moderat.

Innen varehandelen har det vært god vekst de 3 siste månedene. De neste 6 månedene forventes det tilsvarende gode vekst i denne sektoren. Næringsrettet tjenesteytende sektor har hatt god vekst siste 3 måneder, mens veksten innen husholdningsrettet tjenesteyting i tilsvarende periode har vært mer moderat. Neste halvår forventes samlet sett moderat vekst i de tjenesteytende næringene.

84 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette gjelder i særlig grad for bedrifter innen bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting. Det rapporteres om store problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, og da særlig innen varehandel og tjenesteyting.

Alle sektorer utenom kommunesektoren melder om økte investeringer i 2008. De betydeligste investeringsplanene finner vi denne gangen i den eksportorienterte oljeleverandørnæringen.

Sysselsettingen har økt i alle sektorer utenom offentlig sektor. Framover er det forventninger om ytterligere økning i alle sektorer utenom offentlig sektor og varehandel.

Anslagene for årslønnsveksten i 2008 ligger i snitt på over 6 prosent, og dette er litt høyere enn det som ble rapportert i forrige runde. Det er spesielt innen tjenesteyting og i kommunesektoren at lønnsveksten forventes å bli sterk.

Det er fremdeles god vekst i utsalgsprisene. Det har vært prisvekst i alle sektorer, men høyest i tjenesteyting rettet mot næringsliv. Andelen som forventer høyere prisvekst neste 12 måneder er 25 prosent, som er det samme som ble rapportert i forrige runde.

Driftsmarginene har gjennomgående forbedret seg for alle sektorer utenom eksportindustrien.

Region Nord

Veksten i etterspørsel og aktivitet er god i region Nord. Det er vekst i alle næringer siste 3 måneder, med unntak av bygg og anlegg hvor det er nullvekst. Fremover er det samlet sett forventninger om vekst i noe sterkere takt.

Det er fortsatt god vekst i industrien. Sterkest vekst rapporteres i mekanisk industri, fra leverandører til fiskeflåten og oppdrettsnæringen, i verkstedindustrien og fra lakseoppdrettere. Eksportindustrien går for fullt.

I bygg og anlegg er det fortsatt høy aktivitet. Tendensen til utflating i boligbyggingen bekreftes, men ordresituasjonen betegnes fortsatt som god. Det forventes en dreining mot større andel av offentlige næringsbygg.

I varehandelen rapporteres det god vekst. Veksten er sterkest for byggevarer, dagligvarer, klær og fritidsartikler, mens det er nedgang i salget av brune- og hvitevarer. For de neste 6 måneder ventes i snitt god vekst.

Veksten fortsetter også i tjenesteyting, men med noe lavere takt for næringsrettet tjenesteyting sammenlignet med forrige runde. For husholdningsrettet tjenesteyting er veksten noe sterkere enn rapportert i forrige runde. Utsiktene for tjenesteyting er gode.

55 prosent av kontaktene melder denne runden at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er en nedgang fra forrige runde, der 63 prosent meldte om problemer.

De 3 siste månedene har sysselsettingen økt i industrien og tjenesteytende sektor, mens den er uendret i bygg og anlegg, varehandel og kommune- og sykehussektoren. Sammenlignet med forrige runde er veksten sterkere i tjenesteyting, og svakere i industrien. Neste 3 måneder er det forventninger om fortsatt vekst i alle sektorer, med unntak av kommune- og sykehussektoren. Andelen som rapporterer at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning er høyest i tjenesteytende sektor, etterfulgt av bygg og anlegg.

Årslønnsveksten for 2008 anslås i snitt til i underkant av 5 ½ prosent. Som rapportert i runde 5 2007 er det fortsatt bygg og anlegg som forventer den høyest lønnsveksten

Samlet sett er prisveksten for våre kontakter i underkant av 4 ½ prosent siste 12 måneder. Prisveksten har tiltatt noe fra forrige runde som følge av sterkere prisvekst i industrien og tjenesteyting rettet mot næringsliv.

Region Midt-Norge

Det synes fortsatt å være vekst i alle næringer. Veksten ser ut til å være sterkest for hjemmemarkedsindustri, varehandel og tjenesteyting. Med unntak av bygg og anlegg forventes moderat eller god vekst i samtlige næringer også det kommende halvåret.

Det planlegges betydelig vekst i investeringene fremover, unntatt i industrien hvor nivået virker å være stabilt. Planene indikerer at veksten blir sterkest i varehandel og offentlig sektor.

Sysselsettingen vokser samlet sett. Veksten synes å være sterkest i tjenesteytende virksomhet. Det forventes moderat vekst i sysselsettingen også det kommende kvartalet, unntatt i bygg og anlegg der det er forventninger om redusert sysselsetting i tiden fremover.

Det er lite ledig produksjonskapasitet, og skranken oppgis oftest å være tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Det er minst ledig kapasitet i bygg og anlegg og tjenesteyting.

Årslønnsveksten forventes å bli mellom fem og seks prosent i alle næringer. Sterkest vekst forventer de tjenesteytende virksomhetene. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er forventningene større i alle næringer såvel som i offentlig sektor.

Det rapporteres om god til sterk prisvekst i alle næringer. Det er sterkest vekst i bygg og anlegg, mens veksten synes å være tiltagende i tjenesteyting rettet mot husholdningene og i hjemmemarkedsindustrien.

Prisveksten forventes å bli lavere det kommende året, og det er kun i varehandel at et flertall av kontaktene forventer sterkere prisvekst fremover.

Det rapporteres om bedrede marginer i alle næringer, unntatt i hjemmemarkedsindustrien hvor de synes å være stabile.

Region Innland

Veksten i hjemmemarkedsindustrien har stoppet opp denne runden. En viktig grunn er at salget av byggevarer viser avtakende tendens. Det neste halvåret ventes moderat vekst.

Fra eksportindustrien meldes om sterkere vekst enn fra de hjemmemarkedsorienterte bedriftene. Industrien venter fortsatt god vekst i eksporten det neste halve året.

Aktiviteten i bygg og anlegg er fortsatt økende, men veksten er noe lavere enn i forrige runde. Det meldes om fall i boligbyggingen, mens aktiviteten for næringsbygg fortsatt er økende. Volumet antas å holde seg relativt stabilt utover våren.

I varehandelen bedømmes veksten å ha vært litt svakere enn forrige runde. Bilsalget flater ut, samtidig som også andre deler av handelen forventer noe lavere vekst.

I tjenesteytende sektor er det fortsatt vekst i etterspørselen. Veksten finnes innen bransjer som alpinanlegg, bank, forsikring, vikarformidling, hotell, transport og IT-konsulenter. Begrensningene mht. videre vekst, særlig for tjenesteyting rettet mot næringslivet, ligger nå i flere bransjer primært i å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft

Investeringsnivået ser ut til å øke i alle sektorer de neste 12 månedene.

Kapasitetssituasjonen i bedriftene i Innlandet er noe mindre stram enn høsten 2007. Vi kan imidlertid ikke se bort fra at bedriftsutvalget eller sesongsvingninger kan spille inn. Som tidligere er begrensningene størst for bygg og anlegg og tjenesteyting, men også kommunene merker i sterkere grad knapphet på arbeidskraft.

Sysselsettingen har økt de siste 3 måneder, særlig innen eksportindustri og tjenesteyting. Det er ventet moderat vekst i sysselsettingen innen tjenesteyting og bygg og anlegg. Flere kommuner har økt sysselsettingen, men økningen ser ut til å flate ut.

Anslaget for lønnsveksten ligger denne runden over tilsvarende runde i 2007 for alle bransjer. Det er påfallende i forhold til 1. runde i fjor at mange bedrifter opplyste at de "frykter" årets lønnsoppgjør.

Prisveksten holder seg fortsatt høy for bygg og anlegg, men er litt lavere enn i forrige runde. Også eksportindustrien viser noe lavere prisvekst enn i forrige runde.

Forventningene mht. prisveksten er om lag på linje med forrige runde, og trekker i sum mot noe høyere prisvekst enn de siste 12 månedene.

I bygg og anlegg går forventningene mot svakere prisvekst. En viktig årsak er sterk prisvekst i byggevare- og byggebransjen det siste året, kombinert med forventninger om svakt fallende marked. I varehandel og tjenesteyting forventes det derimot noe sterkere prisvekst, drevet av forventninger om sterkere lønnsvekst og fortsatt gode markedsforhold. I industrien ventes sterkere prisvekst for næringsmidler, mens prisveksten for trelast antas å bli lavere enn de siste 12 månedene.

Lønnsomheten er fortsatt økende i de fleste bransjer, men tendensen er ikke så klar som i forrige runde.

Figurer til regionale rapporter (pdf, 41 kB)

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 13. mars 2008 14:00
Publisert 13. mars 2008 14:00