Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 5/2007

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
5/2007

Periode intervju: Oktober og november 2007

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Den gode veksten i næringslivet fortsetter. Men veksten er svakere nå enn for tre måneder siden. Det rapporteres om god vekst i industrien, varehandel og tjenesteyting. I bygg og anlegg meldes om moderat vekst. Sammenliknet med forrige runde rapporteres det om en noe sterkere vekst i oljeleverandørnæringen og i eksportindustrien, mens det meldes om noe svakere vekst i de andre næringene.

Det forventes fortsatt god vekst i alle næringene seks måneder fram, men vekstraten er klart avtagende. Det er innen tjenesteyting til næringslivet, varehandel, oljeleverandørnæringen og eksportindustri at forventningene til vekst er størst. I bygg og anlegg forventes det ingen vekst. Dette begrunnes med at lite ledig kapasitet over tid har gitt høye priser. Samtidig har renten økt og boligsalget har flere steder bremset noe opp.

I eksportindustrien har valutasikring og innkjøp i kontraktsvaluta så langt redusert effekten av en svekket USD. Det globale markedet er i vekst og det sikrer god etterspørsel og produksjon innen mange bransjer. Veksten i oljeleverandørnæringen fortsetter. Oppstart og avslutning av store prosjekter fører til noen svingninger i aktivitetsgrad, men generelt meldes det om bruk av full kapasitet. Avmatningen i boligbygg ses tydelig nå og veksten som kommer i næringsbygg regnes ikke å kunne fullt ut kompensere for denne nedgangen.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

Kapasitetsutnyttingen i norsk næringsliv er høy. To av tre kontakter vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette er noen flere enn i august, men om lag like mange som for ett år siden. Drøyt halvparten av kontaktene oppgir at tilgangen på arbeidskraft vil begrense en eventuell produksjonsøkning. Denne andelen er bare svakt økende, og spesielt i industrien synes stadig flere å nevne fysiske forhold som den viktigste beskrankningen.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Sysselsettingsveksten fortsetter i alle næringer. Veksten styrker seg markant innen industri og tjenesteyting. I sum finner vi noe svakere forventninger til sysselsettingsvekst tre måneder fram. Men endringene er små og kan knyttes til at enkelte ikke tror at de vil få tak i folk og at enkelte virksomheter ikke ønsker å vokse mer.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Det rapporteres om relativt høy lønnsvekst i alle næringer i inneværende år. Kontaktenes anslag for årslønnsveksten i år ligger nå på 5½ prosent i veid snitt. Dette er tilnærmet på linje med anslaget i forrige runde. Sammenliknet med samme tidspunkt i fjor forventes om lag et prosentpoeng høyere vekst i år. Lønnsveksten er sterkest i bygg- og anlegg.

Veksten i utsalgsprisene er god. Prisveksten tiltar i alle næringer og er på det høyeste nivået som er målt i nettverket. Prisveksten er klart sterkest i bygg og anlegg og svakest i varehandelen. Når det gjelder forventningene til prisvekst neste år, er det langt flere som venter en lavere prisvekst framover (30 prosent) enn en høyere (18 prosent). Det er et flertall av kontaktene i industrien og bygg og anlegg som venter lavere vekst framover, mens det innen tjenesteyting er et flertall som venter en sterkere prisvekst neste 12 måneder.

Driftsmarginene er voksende i alle næringer. Samlet sett ligger veksten i driftsmarginen på nivå med forrige runde. Det er størst vekst i marginene i oljeleverandørnæringen og tjenesteyting. Eksportrettet industri har den svakeste utviklingen. Den sterke norske krona er en årsak til svekkelsen.

Region Sørvest

Det er fortsatt god vekst i region Sørvest. Våre kontakter venter imidlertid noe lavere vekst neste seks måneder og flere faktorer tyder på at veksttoppen er nådd.

Oljerelatert industri meldte forrige runde om reduksjon da flere kontakter hadde passert en aktivitetstopp på utbyggingsprosjekt. I denne runden meldes det om god vekst grunnet vekst i drift og vedlikehold. Veksten framover vil bli lavere som følge av det høye kostnadsnivået.

Hjemme- og eksportindustrien viser solid vekst denne runden og rapporterer om positive utsikter neste seks måneder. Kontaktene innen eksportindustrien melder om problemer som følge av den sterke norske krona og sier at dette kan hemme veksten på sikt. Det meldes imidlertid om solide ordrereserver for det neste året.

Våre kontakter innen bygg og anlegg melder om tilnærmet nullvekst neste seks måneder. Dette skyldes at prisutviklingen har ført til utflating i etterspørselen etter boliger og offentlige utbyggingsprosjekt. Bransjen har imidlertid en solid ordrereserve.

Det meldes om vekst i både varehandel og tjenesteyting overfor husholdninger. Det meldes imidlertid at husholdningene er blitt mer forsiktige med å investere i kapitalvarer

Det er fortsatt sterk vekst i tjenesteyting overfor næringslivet og dette forventes å fortsette.

Investeringene forventes å øke noe totalt sett.

80 prosent av virksomhetene melder om kapasitetsvansker. 56 prosent oppgir tilgangen på arbeidskraft som et problem og ytterligere 13 prosent sier det snart kan bli et problem. Offentlig sektor melder nå om problemer med rekruttering av alle typer arbeidskraft.

Det har vært god vekst i sysselsettingen siste tre måneder. Det ventes noe lavere vekst neste tre måneder.

Lønnsvekst inneværende år er drøyt 5½ prosent. Lønnsveksten er klart høyest i oljerelatert industri og tjenesteyting mot næringslivet. Det ventes noe lavere lønnsvekst neste år.

Vi registrerer også denne runden en betydelig prisøkning på innsatsvarer

Det er fortsatt god vekst i utsalgspriser. De sterkeste vekstratene er i bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringsliv. Framover forventes det samlet sett redusert prisvekst.

Det meldes om vekst i resultatmarginer. Flere kontakter melder at de på sikt ser for seg reduserte marginer som følge av lavere aktivitetsvekst.

Region Sør

Fra industrien og bygg- og anlegg meldes det om en stabil utvikling i etterspørsel og produksjon. Full kapasitetsutnyttelse er en viktig driver til utviklingen. Den sterke kronen svekker videre eksportindustriens konkurransekraft. Innen varehandel og tjenesteyting er utviklingen fortsatt god.

Markedsutviklingen seks måneder fram ventes å være på linje med utviklingen siste tre måneder i industrien og bygg og anlegg. Innen varehandel og tjenesteyting ventes den gode veksten å holde seg også første halvår 2008.

Investeringsplanene for de neste tolv månedene ligger noe lavere enn investeringsnivået siste året både i industrien og i kommunene. Innen varehandel og tjenesteyting er investeringene stabile. Det investeres i kapasitetsutvidelser og oppgradering av produksjonsutstyr i privat sektor. I kommunene er satsingsområdene oppvekst og teknisk sektor.

Sett alle næringene under ett er det 50 prosent som svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en økning i etterspørselen. Dette er en noe høyere andel enn i september. Kapasitetsutnyttelsen øker i industri og tjenesteyting. Hele 58 prosent av våre industrikontakter i denne runden melder om at de produserer på kapasitetsgrensen.

Vi registrerer en sysselsettingsvekst i alle næringer. Sysselsettingsveksten er noe lavere enn i forrige runde i industrien, bygg- og anlegg og tjenesteyting. I kommunesektoren er utviklingen moderat.

Årslønnsveksten inneværende år forventes å ligge i intervallet 5-6 prosent.

Det er god prisvekst i alle næringene sett under ett. Prisveksten er sterkest innen bygg- og anlegg, lavest innen varehandel. Neste år venter 71 prosent en uendret prisvekst og 24 prosent en lavere prisvekst. I forrige runde var tilsvarende tall henholdsvis 55 prosent og 7 prosent.

Region Øst

Omsetningsnivået holder seg høyt, men vokser mindre. Sterkest er avmattingen i varehandelen, men også eksportindustrien og tjenesteyting mot husholdningene opplever at veksten avtar.

Veksten i hjemmemarkedsindustrien holder seg fortsatt god, slik den var i forrige runde. Veksten trekkes opp av bedrifter som leverer direkte eller indirekte til oljeindustrien. Veksten i eksportindustrien er fortsatt god, men avtar noe fra det sterke nivået den lå på i forrige runde.

Den flate veksten i bygg og anlegg vedvarer også i denne runden. Fremdeles er det mangel på kapasitet og kontaktbedriftene velger bevisst å prioritere de mest lønnsomme oppdragene. Signalene man fikk i forrige runde om avmatting i boligmarkedet er nå helt tydelige.

Veksten i varehandelen avtar ganske mye i forhold til forrige runde. Fallet i veksten kan nok først og fremst forklares med at omsetningen tok seg opp til et veldig høyt nivå tidlig i 2007 og at den ligger omtrent på dette nivået fortsatt.

I tjenesteyting er det fortsatt god vekst, særlig i tjenesteyting rettet mot næringslivet. Som tidligere er det forretningsmessig tjenesteyting som har den sterkeste veksten.

65 prosent av bedriftene svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er høyere enn i forrige runde, og både industri, bygg og anlegg og varehandel bidrar til denne tilstrammingen.

Veksten i sysselsettingen har aldri vært målt høyere i denne regionen og det er særlig den kraftige veksten i sysselsettingen i tjenesteyting som bidrar til dette. Neste 3 måneder forventes det samlet sett god vekst i sysselsettingen, men klart svakere enn veksten siste 3 måneder.

Anslaget for årslønnsveksten inneværende år er i underkant av 5 ¾ prosent, likt som i forrige runde. Den høyeste lønnsveksten forventes i bygg og anlegg.

Prisveksten har tiltatt i alle næringer sammenliknet med forrige runde med unntak av tjenesteyting mot næringslivet hvor prisveksten er lik. Den målte prisveksten er nå den sterkeste som er registrert i denne regionen siden oppstarten av nettverket i 2002. Et knapt flertall av kontaktene venter lavere prisvekst fremover og dette er likt som i forrige runde.

Region Nordvest

Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest har hatt god volumvekst siste 3 måneder, og veksttakten forventes å være god også de seks neste månedene. Eksportindustrien har hatt sterk vekst siste 3 måneder, og forventer god vekst det neste halvåret.

Aktiviteten innen oljeleverandørnæringen ligger fortsatt på et svært høyt nivå. I oljeleverandørnæringen har volumveksten vært sterk det siste kvartalet, og representanter for denne næringen forventer god vekst også kommende halvår. I bygg og anlegg har veksten siste kvartal vært moderat, men en forventer god vekst det neste halvåret.

Innen varehandelen har det vært god vekst de 3 siste månedene. De neste 6 månedene forventes det også god vekst i denne sektoren. Tjenesteytende sektor har hatt god vekst siste kvartal både innen den næringsrettede og den husholdningsrettede delen. Neste halvår forventes det samlet litt lavere, men fremdeles god vekst i tjenesteytende næringer.

82 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette gjelder i særlig grad for bedrifter innen bygg og anlegg og industrien. Det rapporteres om store problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, også dette særlig innen bygg og anlegg og industrien.

Alle sektorer melder om økte investeringer i den nærmeste framtid. Som tidligere rapportert finner vi de betydeligste investeringsplanene hos offshorerederiene.

Sysselsettingen har økt i alle sektorer utenom offentlig sektor. Framover er det forventninger om ytterligere økning i de samme sektorene.

Anslagene for årslønnsveksten i 2007 ligger i snitt på mellom 5½ og 6 prosent. Dette er over ett prosentpoeng høyere enn det som ble rapportert for ett år siden. Det er spesielt innen industrien at lønnsveksten forventes å bli sterk.

Det er fremdeles god vekst i utsalgsprisene. Det har vært prisvekst i alle sektorer, men høyest i tjenesteyting rettet mot næringsliv. Andelen som forventer høyere prisvekst neste 12 mnd. er 36 prosent, som er en økning på 6 prosentpoeng fra forrige runde.

Driftsmarginene har gjennomgående forbedret seg for alle sektorer utenom varehandel. Den beste utviklingen finner vi i offshoreindustrien.

Region Nord

Veksten i etterspørsel og aktivitet forsetter i region Nord, med sterkest vekst i eksportindustri og næringsrettet tjenesteyting. Fremover er det forventninger om noe lavere vekst.

Det er fortsatt god vekst i industrien. Eksportindustrien vokser noe sterkere enn hjemmemarkedsindustrien som følge av økt etterspørsel og produksjon i fiskeri- og oppdrettsnæringen.

I bygg og anlegg er det fortsatt høy aktivitet. Det er en tendens til utflating i boligbyggingen, men ordresituasjonen betegnes fortsatt som god. Det forventes en dreining mot større andel av yrkesbygg i både privat og offentlig regi på noe sikt.

I varehandelen rapporteres det moderat vekst. Veksten er sterkest for elektriske artikler og sportsutstyr. Det er tegn til nedgang i byggevarehandelen. For de neste 6 måneder ventes i snitt god vekst.

Veksten fortsetter også i tjenesteyting. For tjenesteyting mot næringslivet fortsetter den gode veksten fra forrige runde og som i tidligere runder er det forretningsmessig tjenesteyting som har den sterkeste veksten. Veksten avtar noe i den husholdningsrettede delen av næringen. Der er veksten moderat. Markedsutsiktene for tjenesteyting er gode.

63 prosent av kontaktene melder denne runden at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er om lag som rapportert i forrige runde.

De 3 siste månedene har sysselsettingsveksten tiltatt i industrien, varehandelen og tjenesteytende sektor. I bygg- og anleggsnæringen og i kommune- og sykehussektoren sysselsettingsveksten avtatt og man har hatt uendret sysselsetting siste 3 måneder. Neste 3 måneder er det forventninger om fortsatt vekst i industrien og tjenesteytende sektor, mens det forventes en nedgang i kommune- og sykehussektoren. Andelen som rapporterer at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning er fortsatt høyest i bygg og anlegg, etterfulgt av tjenesteytende sektor.

Årslønnsveksten for 2007 anslås i snitt til 4 2/3 prosent. Forventningene er høyere sammenlignet med tilsvarende runde i fjor, med unntak av tjenesteytende sektor hvor de er noe lavere.

Samlet sett er prisveksten siste 12 måneder 3 ½ prosent, en reduksjon fra forrige runde. Dette skyldes noe lavere prisvekst i tjenesteytende sektor. Bygg og anlegg og varehandelen melder om sterkere prisvekst. For de kommende 12 månedene er det 17 prosent som venter høyere prisvekst, mot 6 prosent ved forrige rapportering

Region Midt-Norge

Det er moderat til god vekst i alle næringer med unntak av bygg og anlegg hvor veksten nå synes å ha stoppet opp. Også i hjemmemarkedsindustrien og tjenesteyting rettet mot næringslivet vurderes veksten å være lavere enn i forrige runde.

Markedsutsiktene indikerer at veksten fortsetter i alle næringer unntatt bygg og anlegg hvor det nå forventes at aktiviteten vil avta. Også i de andre næringene unntatt varehandel forventes veksten fremover å bli lavere enn i dag. For tjenesteyting og oljeleverandørnæringen er dette i stor grad en konsekvens av mangel på kapasitet.

Investeringene forventes fortsatt å vokse i alle næringer og i kommunene.

Det er lite ledig produksjonskapasitet og for de fleste kontaktene defineres skranken av tilgangen på arbeidskraft.

Sysselsettingen vokser med unntak av kommune- og sykehussektoren og bygg- og anleggsnæringen. Fremover forventes vekst i alle næringer unntatt i bygg og anlegg hvor det synes å bli fall i sysselsettingen.

Lønnsveksten synes å være sterkere både sammenliknet med samme tidspunkt i fjor og tidligere dette året. Veksten virker å være tiltakende både i industrien og i tjenesteytende virksomheter.

Det er god prisvekst i alle næringer og veksten er sterkest i bygg og anlegg og tjenesteyting. I eksportindustrien og tjenesteyting er veksten tiltakende.

Alle næringer forventer nå at prisveksten det kommende året blir lavere.

Driftsmarginene rapporteres å være konstante eller økende i alle næringer. Størst vekst er det i hjemmemarkedsindustrien, oljeleverandørnæringen og tjenesteyting.

Region Innland

Våre kontakter rapporterer fortsatt om vekst i alle næringer. Veksten har tiltatt noe for industrien. Innen tjenesteyting og varehandel er det fortsatt god vekst.

Veksten i både eksport- og hjemmemarkedsindustrien har tiltatt sammenlignet med tidligere i høst. Flere bedrifter har økt sin produksjon, bl.a for byggevarer, i plastbearbeidende industri og i metallindustrien.

Bygg- og anleggsmarkedet i Innlandet er fortsatt i vekst. Både hyttebygging og næringsbygging er økende.

I varehandelen er det fortsatt god vekst, bla. for salg av biler, møbler og kontorutstyr.

Innen tjenesteyting er veksten sterkest for forretningsmessige tjenester som IT-konsulenter, vikarformidling og callsentre. Innen reiselivet har veksten vært moderat i høst.

Flere bransjer er avventende mht. utsiktene for 2008 i lys av at husholdninger og bedrifter begynner å merke renteøkninger og i den grad aktørene påvirkes av det urolige boligmarkedet. Men utsiktene for de neste 6 måneder tilsier fortsatt god vekst, særlig innen tjenesteyting og industri.

Investeringsnivået ser ut til å øke i alle sektorer de neste 12 månedene. Økningen er sterkest i varehandel, tjenesteyting og i kommunene.

Arbeidsmarkedet i Innlandet er ytterligere tilstrammet siden forrige runde i august. Andelen som oppgir at de ville hatt vanskeligheter med å møte vekst i etterspørselen er som tidligere størst for bygg og anlegg, industri og tjenesteyting.

Sysselsettingen har økt de siste 3 måneder, særlig innen industri og bygg og anlegg. Det er ventet fortsatt vekst i sysselsettingen, mest i industrien. Offentlig sektor øker sysselsettingen moderat dette året. Som tidligere i år tar flere bedrifter eksplisitt forbehold om at det er mulig å få tak i folk med rett kompetanse når det gjelder sysselsettingen fremover.

Etter at lønnsoppgjørene stort sett er i havn har anslaget for lønnsveksten i bedriftene økt sammenlignet med de første tre rundene i år. Forventet lønnsvekst ligger, som tidligere i år, markert over tilsvarende runde i 2006 for alle bransjer.

Det meldes fra flere bedrifter i ulike bransjer om lønnsglidning utover høsten, dvs. utenom ordinære lønnsoppgjør. Årsaken er stor konkurranse om arbeidskraften i mange næringer.

Prisveksten holder seg fortsatt svært høy for bygg og anlegg. Også de andre bransjene har høy og relativt stabil prisvekst.

Forventningene er dreid mer mot høyere prisvekst enn i forrige runde. Særlig gjelder det varehandel og tjenesteyting. Drivkraften er forventninger om sterkere lønnsvekst og fortsatt gode markedsforhold.

I industrien og særlig bygg og anlegg går forventningene derimot i retning av svakere prisvekst. En viktig årsak er sterk prisvekst i byggevare- og byggebransjen det siste året, kombinert med forventninger om svakt fallende marked.

Figurer til regionale rapporter (pdf, 38 kB)

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 12. desember 2007 14:00
Publisert 12. desember 2007 14:00