Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 4/2007

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
4/2007

Periode intervju: August 2007

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Det rapporteres fortsatt om god vekst i alle næringer, men i forhold til forrige runde synes veksten å være noe lavere. Markedsutsiktene for de kommende seks måneder indikerer fortsatt god vekst. Sammenliknet med forventningene i forrige runde tror kontaktene på noe lavere veksttakt nå. I flere næringer rapporteres det om at mangel på ledig kapasitet har begrenset veksten og vil begrense mulighetene for vekst fremover. I forhold til forrige runde rapporteres det om lavere vekst i oljeleverandørnæringen, hjemmemarkedsindustrien og bygg og anleggsnæringen. I eksportindustrien, varehandel og de tjenesteytende næringene synes veksten å være tiltakende.

I hjemmemarkedsindustrien er det vekst i mange ulike bransjer, men det er generelt god vekst hos produsenter av ulike typer byggevarer. I eksportindustrien er det sterkest vekst for skipsverft, mekanisk industri og annen industri som er offshorerelatert. I oljeleverandørnæringen er veksten betydelig svakere denne runden enn tidligere i år. Dette skyldes fall i aktiviteten i forbindelse med at de store prosjektene Ormen Lange og Snøhvit nådde toppen samtidig, men veksten forventes å ta seg opp fremover. Også i bygg og anleggsnæringen rapporteres det om lavere vekst denne runden, men det er i stor grad et resultat av mangel på arbeidskraft. Rapportene indikerer at det blir redusert boligbygging fremover, men vekst i næringsbygg. I varehandelen rapporteres det om sterkere vekst denne runden. Fortsatt er det vekst i salget av byggevarer og det rapporteres om sterk vekst i salget av biler, møbler og elektronikk. I de tjenesteytende næringene er det god vekst og den er fortsatt sterkest i bransjene som retter seg mot næringslivet. Som før er det god vekst i finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, men også for hotell og transport rapporteres det om vekst. En betydelig andel av kontaktene rapporterer også her om at mangel på arbeidskraft begrenser veksten.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

61 prosent av kontaktene oppgir at de vil ha problemer med å møte en eventuell etterspørselsvekst. Dette er om lag som de to foregående rundene og indikerer at utviklingen i ledig kapasitet nå er stabil. Halvparten av kontaktene oppgir at tilgangen på arbeidskraft vil begrense en eventuell produksjonsøkning. Også her er utviklingen stabil og det synes som tilstrammingen på arbeidsmarkedet har stoppet opp.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Sysselsettingen synes å vokse i samme takt som tidligere i år. Fortsatt er det sterkest vekst i tjenesteyting. Det planlegges vekst de kommende tre måneder i samme takt som nå, men mange av kontaktene sier det er knyttet usikkerhet til dette på grunn av problemer med tilgangen på arbeidskraft.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Anslaget for årslønnsveksten inneværende år ligger på 5 ½ prosent i veid snitt. I forhold til forrige runde er anslaget økt med nesten et halvt prosentpoeng og anslaget er høyere for samtlige næringer denne runden. Sammenliknet med samme tidspunkt i fjor er anslaget mer enn et prosentpoeng høyere. De høyeste forventningene observerer vi i bygg og anlegg og i tjenesteyting.

Det har vært god vekst i utsalgsprisene de siste tolv måneder og prisveksten synes å være tiltakende. Veksten synes å være sterkest i bygg og anlegg og tjenesteyting rettet mot næringslivet. Færre enn tidligere i år tror at prisveksten øker fremover. 22 prosent av kontaktene denne runden forventer sterkere prisvekst kommende tolv måneder, mens 32 prosent tror den blir svakere. Det er i varehandel det er flest kontakter som forventer sterkere vekst, mens det er færrest i bygg og anlegg. Størst endring i forhold til tidligere i år finner vi i bygg og anlegg hvor det nå er betydelig flere som forventer avtakende prisvekst.

Lønnsomheten vokser i alle næringer, men det rapporteres om lavere vekst enn tidligere i år. Sterkest vekst er det i oljeleverandørnæringen, mens varehandel og eksportindustrien har svakest utvikling.

Region Sørvest

Det er samlet sett fortsatt god vekst i region Sørvest, men veksttakten er noe lavere enn forrige runde. Markedsutsiktene for de neste seks måneder er imidlertid positive for alle næringer.

Oljerelatert industri har hatt svært solid vekst de siste årene. De siste tre månedene har det vært en midlertidig negativ utvikling hovedsakelig som følge av store prosjekt som har hatt sine topper samtidig. Neste seks måneder forventes kun moderat vekst.

Den gode veksten i bygg og anlegg fortsetter også denne perioden. Det ventes imidlertid tilnærmet nullvekst neste seks måneder. Til tross for signaler om mindre spekulasjon i boligmarkedet, er etterspørselen fortsatt høy. Det synes å være kapasiteten som begrenser.

Den gode veksten fortsetter i hjemmemarkedsindustri, eksportindustri, tjenesteyting og varehandel som alle opplever god til sterk vekst denne runden. Det forventes tilnærmet samme vekst framover som i denne perioden.

Investeringene forventes å øke noe totalt sett. Veksten er imidlertid svakere enn ved forrige runde og flere næringer forventer reduksjon i innvesteringene. I denne runden er det varehandelen som bidrar til å trekke opp investeringsnivået.

70 prosent av virksomhetene melder om noen eller betydelige kapasitetsvansker. 64 prosent av alle kontaktene oppgir tilgangen på arbeidskraft som et problem. Over halvparten av de 36 prosent som oppgir at tilgang på arbeidskraft ikke er et problem, oppgir at dette snart kan bli et problem.

Alle bransjene har hatt stabil eller positiv vekst i sysselsettingen siste tre måneder. Dette forventes å fortsette. Mange innen industri og bygg og anlegg frykter at arbeidsmarkedet er så stramt at de ikke vil få oppfylt sine ansettelsesplaner.

Gjennomsnittlig forventet lønnsvekst inneværende år er 5 ¾ prosent. Det er store forskjeller mellom bransjene. Oljerelatert industri og bygg og anlegg har de høyeste forventningene.

Vi registrerer også denne runden en betydelig prisøkning på innsatskostnader.

Det er fortsatt vekst i utsalgspriser. Bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringsliv viser de sterkeste vekstratene. Framover forventes det samlet sett redusert prisvekst.

Lønnsomheten utvikler seg positivt for alle bransjer utenom hjemmemarkedsindustri. Veksten i marginene er imidlertid på vei ned. Utenom varehandel og tjenesteyting mot næringsliv, viser alle næringer enten stabile eller lavere marginer.

Region Sør

Aktiviteten øker fortsatt i alle næringer. Sterkest er veksten i oljeleverandørnæringen og varehandel. I industrien er ordrereserven stor, spesielt innen offshoresegmentet.

Markedsutsiktene er positive. Den gode veksttakten ventes å holde seg oppe også 6 måneder fram. Men det er usikkerhet hos våre eksportører knyttet til den sterke norske kronen og hvorvidt dette kan svekke deres markedsposisjon fremover.

Investeringsplanene for de neste tolv månedene ligger høyere enn investeringsnivået siste året både i industrien og i kommune- og sykehussektoren. Innen varehandel og tjenesteyting er investeringene stabile. Det investeres i kapasitetsutvidelser, oppgradering av produksjonsutstyr, produktutvikling og effektiviseringsprosesser. I kommunesektoren er satsingsområdene oppvekst, omsorg og kultur.

Kapasitetsproblemene er stadig økende. 45 prosent svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en økning i etterspørselen. Dette er noe høyere enn i vinter. Kapasitetsutnyttelsen øker i varehandel og tjenesteyting.

Det har vært en markert sysselsettingsvekst innen bygg- og anlegg. Sysselsettingsveksten er noe lavere enn i forrige runde i industrien og varehandel. Innen kommune- og sykehussektoren er utviklingen stabil.

Årslønnsveksten forventes å ligge i intervallet 5-6 prosent.

Det er god prisvekst i alle næringene sett under ett. Prisveksten er sterkest innen bygg- og anlegg og hjemmemarkedsindustrien. Neste år venter 36 prosent en høyere prisvekst og 6 prosent en lavere prisvekst.

Region Øst

Den gode veksten fortsetter i region Øst. Alle næringer har god vekst med unntak av bygg og anlegg som ikke har hatt vekst siste 3 måneder. Veksten forventes å holde seg oppe fremover.

Industrien går fortsatt bra. Kontaktene i både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien har økt produksjonen siste 3 måneder. Eksportindustrien vokser noe sterkere enn hjemmemarkedet.

Produksjonen i bygg og anlegg befinner seg på et ekstremt høyt nivå og det kan synes som de ikke lenger har vekst. Inntrykket er at det ikke er etterspørselen, men viljen og evnen til å vokse som begrenser videre vekst.

I varehandelen er det fortsatt god vekst. Veksten er sterkest for elektriske artikler, biler og sportsutstyr.

I tjenesteyting er det god vekst, særlig i tjenesteyting rettet mot næringslivet. Som tidligere er det forretningsmessig tjenesteyting som har den sterkeste veksten.

50 prosent av bedriftene vil ha problemer med å møte en ventet/uventet vekst i etterspørselen. Dette er lavere enn i forrige runde, men om lag likt som de to rundene før det igjen. Problemene er fortsatt størst i bygg og anlegg og tjenesteyting.

Sysselsettingen har økt de siste 3 månedene i alle næringer. Sammenlignet med forrige runde er veksten sterkere i tjenesteyting, varehandel og offentlig, men svakere i industri og bygg og anlegg. Veksten har vært sterkest i tjenesteyting. Neste 3 måneder er det forventninger om økninger i omtrent samme takt som siste 3 måneder.

Årslønnsveksten i 2007 anslås samlet sett av kontaktbedriftene i denne runden til i underkant av 5 ¾ prosent, mer enn et ½ prosentpoeng høyere enn i forrige runde. Det er særlig industrien og til dels tjenesteyting og offentlig, som forventer høyere lønnsvekst enn i forrige runde.

Veksten i utsalgsprisene er den nest høyeste som er registrert i regionen. Den avtar imidlertid noe fra toppnoteringen i forrige runde. Det er først og fremst industrien samt tjenesteytere rettet mot husholdningene som melder om svakere prisvekst. Tjenesteytere rettet mot næringsliv er den eneste sektoren som melder om sterkere prisvekst. Fremover ventes moderat lavere prisvekst.

Region Nordvest

Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest har hatt god volumvekst siste 3 måneder, og veksttakten forventes å være god også de seks neste månedene. Eksportindustrien har hatt sterk vekst siste 3 måneder, og forventer god vekst det neste halvåret.

Aktiviteten innen oljeleverandørnæringen ligger fortsatt på et svært høyt nivå. I oljeleverandørnæringen har volumveksten vært sterk det siste kvartalet, og representanter for denne næringen forventer god vekst også kommende halvår. I bygg og anlegg har veksten siste kvartal vært moderat, men en forventer god vekst det neste halvåret.

Innen varehandelen har det vært god vekst de 3 siste månedene. De neste 6 månedene forventes det også god vekst i denne sektoren. Tjenesteytende sektor har hatt god vekst siste kvartal både innen den næringsrettede og den husholdningsrettede delen. Neste halvår forventes det samlet litt lavere men fremdeles god vekst i tjenesteytende næringer.

82 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette gjelder i særlig grad for bedrifter innen bygg og anlegg og industrien. Det rapporteres om store problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, og da særlig innen bygg og anlegg og industrien.

Alle sektorer melder om økte investeringer i den nærmeste framtid. Som tidligere rapportert finner vi de betydeligste investeringsanslagene hos offshorerederiene.

Sysselsettingen har økt i alle sektorer utenom offentlig sektor. Framover er det forventninger om ytterligere økning i de samme sektorene.

Anslagene for årslønnsveksten i 2007 ligger i snitt på mellom 5 ½ og 6 prosent. Dette er over ett prosentpoeng høyere enn det som ble rapportert for ett år siden. Det er spesielt innen industrien at lønnsveksten forventes å bli sterk.

Det er fremdeles god vekst i utsalgsprisene. Det har vært prisvekst i alle sektorer, men høyest i tjenesteyting rettet mot næringsliv. Andelen som forventer høyere prisvekst neste 12 mnd. er 36 prosent, som er en økning på 6 prosentpoeng fra forrige runde.

Driftsmarginene har gjennomgående forbedret seg for alle sektorer utenom varehandel. Den beste utviklingen finner vi i offshoreindustrien.

Region Nord

Det er vekst i etterspørsel og produksjon i alle næringer i region Nord. Fremover er det forventninger om vekst i om lag samme takt.

Det er kraftig vekst i hjemmemarkedsindustrien, som følge av høy aktivitet i bygge- og oppdrettsnæringen. Veksten i eksportindustrien er god, men for flere av kontaktene i region Nord er veksten i etterspørselen fra markedet større enn det bedriftene har kapasitet til å imøtekomme. Veksten forventes å fortsette på om lag samme nivå også kommende periode.

I bygg og anlegg rapporteres det høy aktivitet og til dels kraftig vekst i etterspørselen. Tilnærmet full kapasitetsutnyttelse gjør at kontaktene ikke makter å gjøre den høye etterspørselen om til økt produksjon og aktivitet. Det forventes god vekst også neste halvår.

I varehandelen rapporteres det kraftig vekst, og for de neste 6 måneder ventes vekst i samme takt. Det er kraftig vekst i alle segmenter denne runden.

Veksten fortsetter også i tjenesteyting, og med tiltakende vekst sammenlignet med forrige runde i tjenesteyting rettet mot næringsliv. I husholdningsrettet tjenesteyting er veksten uendret. Det forventes god vekst kommende 6 måneder. Veksten er sterkest i forretningsmessig tjenesteyting.

64 prosent av kontaktene melder denne runden at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er en oppgang fra forrige runde, hvor 58 prosent svarte det samme.

Med unntak for bygg og anlegg er veksten i sysselsettingen avtakende for alle deler av privat sektor denne runden sammenlignet med forrige rapportering. For de neste tre månedene forventes det vekst i sysselsettingen i alle sektorer, sterkest i industrien og tjenesteytende sektor. Andelen som rapporterer at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning er fortsatt høyest i bygg og anlegg, etterfulgt av varehandelen og tjenesteytende sektor.

Årslønnsveksten for 2007 anslås i denne runden til mellom 4 ½ og 6 prosent. Forventningene er høyere sammenlignet med tilsvarende runde i fjor, med unntak av tjenesteytende sektor hvor de er på samme nivå.

Samlet sett er prisveksten siste 12 måneder 4 prosent. Prisveksten har økt noe fra forrige runde. Dette skyldes noe høyere prisvekst i tjenesteytende sektor. For de kommende 12 månedene er det 56 prosent som venter uendret prisvekst, mens 6 prosent forventer høyere prisvekst. Andelen som forventer høyere prisvekst er lavere enn ved forrige rapportering.

Region Midt-Norge

Det er fra moderat til god vekst i alle næringer. Sterkest vekst synes det å være i varehandelen og tjenesteyting, mens det i bygg og anleggsbransjen kun er moderat vekst. Markedsutsiktene preges av forventninger om fortsatt vekst, men kapasitetsproblemer gir mindre rom for vekst i flere næringer. I bygg- og anleggsnæringen synes veksten nå å stoppe.

Investeringene ventes fortsatt å vokse for alle næringer og i kommunene.

Sysselsettingen vokser i kommunene og i alle næringer med unntak av bygg og anleggsnæringen hvor veksten nå virker å ha flatet ut.

Det er lite ledig kapasitet og for de fleste er tilgangen på arbeidskraft skranken. I bygg og anlegg synes det imidlertid å være noe bedre tilgang på arbeidskraft nå.

Forventningene til lønnsvekst er betydelig større enn på samme tidspunkt i fjor og også større enn tidligere i år. I snitt ligger forventningene på mellom fem og en halv og seks prosent. Det forventes størst vekst i tjenesteyting, mens forventningene er lavest i kommunene. For varehandel er forventningene klart høyere enn tidligere i år.

Det er god prisvekst i alle næringer sett under ett. Sterkest vekst er det for tjenesteyting rettet mot næringslivet og bygg og anlegg. Veksten synes å være tiltakende for all tjenesteytende virksomhet.

I varehandel og tjenesteyting forventes uendret prisvekst det kommende året. For hjemmemarkedsindustrien og bygg og anlegg er det nå forventninger om lavere prisvekst. Størst endring i forventningene er det for bygg og anlegg hvor samtlige nå tror veksten blir lavere det kommende året.

Driftsmarginene synes å være stabile eller voksende i alle næringer. Med vekst i volum innebærer dette god vekst i lønnsomheten. Marginene virker å være høyest i hjemmemarkedsindustrien og oljeleverandørnæringen. I industrien og bygg og anlegg synes marginene å bedres.

Region Innland

Sett under ett er det god vekst i etterspørsel og produksjon i Innlandet. Veksten har avtatt i industrien, mens den har tiltatt noe i varehandelen.

Veksten i hjemmemarkedsindustrien har avtatt denne runden. Hovedårsaken er meldinger fra produsenter av byggevarer om utflating og til dels nedgang i salget. I eksportindustrien er det svak nedgang i volum, hovedsakelig som følge av økt etterspørsel i det norske markedet.

Aktiviteten i bygg og anlegg viser fortsatt vekst, men veksten er avtakende denne runden. Næringsbygg, slik som bygg for varehandel, offentlig sektor og reiseliv, øker mens boligbyggingen flater ut.

I varehandelen bedømmes veksten å være noe sterkere enn forrige runde. Økt salg av biler og byggevarer bidrar til veksten.

I tjenesteyting er det god vekst i alle bransjer, samlet om lag på linje med foregående runder. Veksten er god/sterk innen forretningsmessig og finansiell tjenesteyting og transport. Deler av reiselivet kan også vise til god vekst i år.

Utsiktene for de neste 6 måneder tilsier fortsatt vekst i de fleste næringer. I industrien forventes utflating av veksttakten, bl.a grunnet forventninger om svakere vekst i bygg og anleggssektoren og usikkerhet med hensyn til utviklingen i eksportmarkedene.

Investeringsnivået er økende i industrien, mens det faller i varehandelen.

Arbeidsmarkedet er blitt enda strammere. Denne runden oppgir 56 prosent av bedriftene at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen, mens 45 prosent opplyser at tilgangen på arbeidskraft vil begrense produksjonen ved økt etterspørsel. Forrige runde var andelene hhv 58 og 38 prosent.

Sysselsettingen har økt de siste 3 måneder, særlig innen tjenesteyting. Forventningene om sysselsettingsvekst framover knytter seg særlig til denne sektoren. Et mål på at tilgangen på arbeidskraft er begrenset, ligger i at flere bedrifter nå eksplisitt tar forbehold om at det er mulig å få tak i folk med rett kompetanse.

Anslaget for årslønnsveksten har tatt seg betydelig opp denne runden, og ligger nå på 5 - 6 prosent, noe som også er over samme runde i 2006. Lønnsveksten er sterkest innen forretningsmessig tjenesteyting og bygg og anlegg.

Det er samlet sett god vekst i utsalgsprisene, som i forrige runde. Sammenliknet med forrige runde har prisveksten tiltatt i industrien.

Forventningene går i sum i retning av noe lavere prisvekst de neste 12 måneder. En viktig årsak er sterk prisvekst i byggevare- og byggebransjen det siste året, kombinert med forventninger om svakt fallende marked. Innen deler av tjenesteyting forventes sterkere prisvekst grunnet økt lønnsvekst.

Lønnsomheten er økende innen tjenesteyting og varehandel, mens den er stabil i industrien.

 

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 26. september 2007 14:00
Publisert 26. september 2007 14:00