Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 2/2007

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
2/2007

Periode intervju: Mars 2007

Oppsummering

Etterspørsel og produksjon

Det rapporteres om god vekst i alle næringer. Samlet sett er veksten på samme nivå som rapportert i forrige runde. Det er positive forventninger for de kommende 6 månedene. De fleste næringer rapporterer imidlertid også denne runden at mangel på arbeidskraft begrenser muligheten for videre vekst.

Sammenlignet med forrige runde avtar veksten noe i oljeleverandørnæringen og eksportrettet industri, mens den tiltar i hjemmemarkedsindustri, bygg og anlegg og tjenesteyting rettet mot næringsliv. I hjemmemarkedsindustrien er det byggevareprodusenter som har den sterkeste veksten.

Innenfor eksportindustrien er det fortsatt vekst i metallindustri, mekanisk industri, oppdrett og fiskeindustri, samt deler av teknologiindustrien. I oljeleverandørindustrien er det sterk vekst i shippingtjenester og leveranser av maskiner og utstyr. Enkelte verft rapporterer også om sterk vekst som følge av rederinæringen fornyer supplyflåten. Veksten i oljeleverandørnæringen som rapporteres denne runden er imidlertid den laveste siden inngangen av 2005. I bygg og anlegg er tilgangen på arbeidskraft og på enkelte typer byggevarer en knapp faktor. Dette påvirker hvor mye av etterspørselen som faktisk resulterer i reell aktivitetsøkning. Det er fortsatt god vekst i næringsbygg og anlegg, mens boligbyggingen trolig avtar eller stabiliseres. I varehandelen er veksten sterkest for salg av byggevarer, brune- og hvitevarer, kontormaskiner og biler. I tjenesteyting er det særlig forretningsmessig og finansiell tjenesteyting som trekker veksten opp.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

62 prosent av bedriftene oppgir at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen, mens 53 prosent oppgir at tilgangen på arbeidskraft vil begrense produksjonen ved økt etterspørsel. Disse andelene er høyere enn i forrige runde, men om lag likt som i høst. Størst kapasitetsutnytting finnes som tidligere i bygg og anlegg, hvor også tilgangen på arbeidskraft er vanskeligst.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Sysselsettingen har økt de siste 3 månedene, i om lag samme takt som i forrige runde. Veksten er imidlertid noe svakere nå enn i de siste rundene i 2006. Sysselsettingen har økt mest i tjenesteyting. Det forventes fortsatt vekst i sysselsettingen de neste 3 månedene, men i noe lavere tempo. Flere virksomheter sier at en økning i sysselsettingen er betinget av tilgangen på arbeidskraft.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Anslaget for årslønnsveksten i år ligger på 4 ¾ prosent i veid snitt, mot 4 ½ prosent i forrige runde. Dette er langt høyere enn anslaget for 2006 ved samme runde i fjor. Flere kontakter uttrykker som i forrige runde bekymring for at lønnsveksten kan bli høyere enn budsjettert. De høyeste forventingene finner vi i bygg og anlegg og varehandel.

De siste 12 måneder har det vært god vekst i utsalgsprisene, og prisveksten er den sterkeste vi har registrert så langt i nettverket. Prisveksten har vært sterkest i bygg og anlegg, tjenesteyting mot næringslivet og hjemmemarkedsindustri. Neste 12 måneder forventer 33 prosent av kontaktene høyere prisvekst, 45 prosent venter uendret prisvekst, mens 22 prosent venter lavere prisvekst. Andelen som venter høyere prisvekst er størst i bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og tjenesteyting mot husholdningene. Det er kun i eksportindustrien hvor det er en overvekt som forventer lavere prisvekst.

Lønnsomheten har økt i de fleste bransjer sammenliknet med samme periode i fjor. Den har økt mest i oljeleverandørnæringen, men det har også vært en god økning i øvrig industri og tjenesteyting. Dette er det samme bildet som ble rapportert forrige runde.

Region Sørvest

Høykonjunkturen fortsetter. Tjenesteyting rettet mot næringsliv og varehandel hadde en særlig sterk vekst i denne runden.

Aktivitetsnivået i oljeleverandørnæringen er fortsatt høyt. Hjemmemarkedsindustri, bygg og anlegg og tjenesteyting mot husholdninger er videre kjennetegnet ved god vekst.

Markedsutsiktene for neste halvår er positive. Alle sektorer forventer vekst. Eksportindustrien forventer lavest vekst.

Investeringene forventes å øke i alle sektorer bortsett fra varehandel.

Tre av fire virksomheter mener at mangel på arbeidskraft kan begrense mulighetene for ekspansjon. Alle sektorer møter beskrankninger knyttet til tilgang på arbeidskraft. Situasjonen er fortsatt særlig anstrengt i bygg og anlegg.

Sysselsettingen øker i alle næringer, også i kommunesektoren. Nær halvdelen av virksomhetene forventer å øke bemanningen de neste tre månedene. Bare tre av førti virksomheter vil redusere bemanningen. Arbeidsmarkedet vil fortsatt være svært stramt.

Forventningene tyder på at årslønnsveksten vil bli om lag lik eller marginalt høyere enn fjoråret.

Prisveksten er fortsatt betydelig, men for tjenesteyting og bygg og anlegg er den noe redusert i forhold til forrige runde. I eksportindustrien og varehandel holder prisene seg relativt stabile.

Om lag tre av ti bedrifter venter en høyere prisstigning de neste tolv måneder, mens fem av ti forventer en stabil prisutvikling jevnført med fjoråret. Dette er samlet sett en noe lavere forventning til prisvekst enn i forrige runde.

Region Sør

Det meldes om god vekst i alle næringene. Fra industrien meldes det om bra vekst, en noe høyere veksttakt enn registrert i februar, men på linje med veksten høsten 2006. Veksten innen bygg- og anlegg, varehandel og tjenesteyting er god og på nivå med forrige runde.

Flertallet av virksomhetene forventer samme vekst også 6 måneder fram. Markedsutsiktene er svært gode. Men leveringstidene øker i alle ledd og arbeidsmarkedet strammes ytterligere til.

I industrien og tjenesteytende næringer meldes om svakt fall i investeringsplanene. Blant industribedriftene skyldes det først og fremst at investeringsnivået har vært høyt i en lengre periode. Av den grunn reduseres planene noe eller man har ikke lenger behov for ytterligere investeringer. I kommune- og sykehussektoren ligger investeringene stabilt høyt.

Kapasitetsutnyttelsen i region Sør er om lag den samme nå som høsten og vinteren 2006. Kapasitetsproblemer meldes fra 44 prosent av kontaktene. Sammenlignet med tilbakemeldingene fra forrige runde er det imidlertid en høyere andel nå som melder om at tilgangen på arbeidskraft vil være en begrensende faktor for produksjonen ved en vekst i etterspørselen.

Det har vært en sysselsettingsvekst i privat sektor. Sterkest har veksten vært hos virksomheter innen bygg- og anlegg, industri og forretningsmessig tjenesteyting. Innen kommunal sektor finner det sted en svak økning innen helse- og omsorg.

Årslønnsveksten forventes å ligge i intervallet 4-6 prosent.

Utsalgsprisene viser god vekst, en litt sterkere vekst enn i forrige runde. Veksten er sterkest i oljeleverandørnæringen, trevare- og prosessindustrien og forretningsmessig tjenesteyting. Neste 12 måneder venter 61 prosent en uendret prisvekst og 33 prosent venter en lavere prisvekst.

Region Øst

Veksten fortsetter i region Øst. Det har vært god vekst i alle næringer siste 3 måneder. Markedsutsiktene er positive, men kontaktene våre venter samlet sett noe lavere vekst fremover.

I hjemmemarkedsindustrien er det fortsatt solid vekst. Det er underleverandører til bygg og anlegg samt leverandører av innbo og interiørprodukter som har den sterkeste veksten, slik vi har sett en god stund nå. I eksportindustrien er veksttakten god. Prosessindustrien melder om høye priser.

I bygg og anlegg har det vært god vekst i siste periode. Fremover ventes det imidlertid moderat vekst, og det er i all hovedsak kapasiteten som begrenser videre vekst. Etterspørselen er fortsatt sterk.

I varehandelen er det fortatt god vekst. Det er sterkest vekst i salget av byggevarer, klær og elektriske artikler.

I tjenesteyting mot næringslivet fortsetter den sterke veksten. Det er særlig forretningsmessig og finansiell tjenesteyting som trekker veksten opp, som i forrige runde. Det er også god vekst i mer husholdningsrettet tjenesteyting som telekom og hotell og restaurant.

52 prosent av bedriftene vil ha problemer med å møte en ventet/uventet vekst i etterspørselen. Dette er en noe lavere enn i forrige runde, men høyere enn i september. Det er fortsatt bygg og anlegg som har minst ledig kapasitet.

Sysselsettingen har økt de siste 3 månedene, men veksten er lavere enn i de tre foregående rundene. Veksten har vært sterkest i tjenesteyting, mens det samlet sett vært et fall i sysselsettingen i industrien. Fremover er det planer om fortsatt noe økning, men i mindre takt enn vi har sett på lenge. Alt i alt kan det synes som om veksten i sysselsettingen har passert toppen, som indikert i forrige runde.

Anslaget for årslønnsveksten inneværende år er om lag 4 ¾ prosent.

Det er god vekst i utsalgsprisene. Prisveksten har tiltatt noe fra forrige runde som følge av noe høyere prisvekst i tjenesteyting mot husholdningene. Neste 12 måneder forventer 45 prosent av kontaktene høyere prisvekst, 35 prosent venter uendret prisvekst, mens 20 prosent venter lavere prisvekst. Andelen som forventer høyere prisvekst er høyere enn i forrige runde. Det er i særlig i varehandel hvor forventningene til høyere prisvekst har økt sammenliknet med forrige runde.

Region Nordvest

Eksportindustrien melder om sterk volumvekst siste 3 måneder. Det forventes en demping av veksten neste halvår, men aktivitetsnivået er og vil fremdeles være svært høyt. Hjemmemarkedsindustrien har hatt god vekst siste kvartal, og her forventes det også god vekst neste halvår.

Aktiviteten i oljeleverandørnæringen fortsetter å øke, men veksttakten er noe redusert i forhold til det en har rapportert tidligere. Det kontraheres imidlertid fremdeles nye offshoreskip for levering flere år fram i tid. Kapasitetsproblemer på skipsverftene og deres underleverandører er det som nå begrenser den videre veksten.

Bygg og anlegg kjører som rapportert i forrige runde med full kapasitetsutnyttelse. Veksten har vært god siste kvartal, med stor etterspørselen både fra industrien, offentlig sektor og boligmarkedet. Det forventes samme gode vekst neste halvår, men mangelen på arbeidskraft er nå en stor usikkerhetsfaktor for videre vekst.

Varehandelen har hatt god vekst siste kvartal og en forventer tilsvarende utvikling neste halvår. Innenfor tjenesteyting har det vært god vekst i hele sektoren, men veksten har vært størst innen den næringsrettede delen. Det forventes samme vekst også neste halvår i disse sektorene.

Det foreligger planer om økte investeringer i alle sektorer. De laveste investeringsplanene finner vi i varehandel.

Sysselsettingsveksten siste kvartal har vært god i industrien, innen bygg og anlegg og i tjenesteytende næringer. Størst har sysselsettingsveksten vært i oljeleverandør-næringen og i eksportindustrien. Det er imidlertid stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. 91 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en ytterligere vekst i etterspørselen.

Den rapporterte forventede lønnsveksten i 2007 ligger på om lag 4,5 prosent, og dette er litt høyere enn rapportert i forrige runde.

Det er god vekst i utsalgsprisene. Veksten har vært størst i tjenesteyting mot næringslivet. Den laveste prisveksten finner vi innen eksportindustri og varehandel. Litt over 50 prosent av kontaktene forventer høyere prisvekst neste 12 måneders periode. Dette er litt høyere enn rapportert i forrige runde. Lønnsomhetsutviklingen har vært positiv for de fleste sektorer. Oljeleverandørnæringen melder imidlertid om uendret lønnsomhet siste periode, men her ligger driftsmarginen allerede på et svært høyt nivå. Også varehandel rapporterer om uendret lønnsomhet siste periode.

Region Nord

Det er vekst innenfor alle sektorer i region Nord. Fremover er det forventninger om vekst i om lag samme takt.

Det er god vekst i industrien i region Nord. Veksten i hjemmemarkedsindustrien fortsetter, og veksten drives særlig av byggevare- og verkstedindustri. I eksportindustrien er det også god vekst. Det er ingen tegn til avmatning i eksportindustrien. Det forventes god vekst i industrien også kommende periode.

For bygg og anlegg er det moderat vekst. Det forventes moderat vekst også neste halvår, og offentlige utbygginger forventes fremover å utgjøre en større andel av oppdragsmengden.

I varehandelen er det god vekst, og for de neste 6 måneder forventes det fortsatt god vekst. Veksten er størst i salget av brune- og hvitevarer, kontormaskiner og biler.

Veksten fortsetter også i tjenesteyting, og med noe høyere veksttakt enn forrige runde i tjenesteyting rettet mot husholdninger. Veksten er sterkest innen revisjon, hotell, reisebyrå, transport, rådgivning, it-tjenester og bank.

66 prosent av kontaktene melder denne runden at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er en økning fra forrige runde, hvor 56 prosent svarte det samme.

Det har vært vekst i sysselsettingen i industrien og tjenesteyting. I de andre sektorene er sysselsettingen uendret siste periode. For de neste tre månedene forventes det vekst i sysselsettingen i industrien. For de andre næringene forventes sysselsettingen å være stabil. Andelen som rapporterer at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning er fortsatt høyest i bygg og anlegg. Sammenlignet med forrige runde har tilgangen på arbeidskraft blitt vanskeligere i industrien og kommune- og sykehussektoren.

Årslønnsveksten for 2007 anslås i denne runden til mellom 4,5 og 5,5 prosent. Forventningene er på et høyere nivå sammenlignet med tilsvarende runde i fjor.

Prisveksten siste 12 måneder er sterk i industrien og bygg og anlegg, god i tjenesteyting og uendret i varehandelen. For de kommende 12 månedene er det 44 prosent som venter uendret prisvekst, mens 31 prosent forventer høyere prisvekst. Andelen som forventer høyere prisvekst er som ved forrige rapportering. Forventningene er høyest i bygg og anlegg, som er den sektoren med størst prisøkning på innsatsfaktorer.

Region Midt-Norge

Det er god vekst i alle næringer. Veksten synes å være sterkest i eksportindustrien og tjenesteyting rettet mot næringslivet. Markedsutsiktene er generelt positive og alle næringer forventer fortsatt vekst.

Investeringene ser ut til å øke i alle næringer. Det ser ut til å bli størst investeringsvekst i varehandel og kommune- og sykehussektoren.

Der er vekst i sysselsettingen i alle næringer med unntak av varehandel og offentlig sektor hvor sysselsettingen har vært stabil. For næringene med vekst i dag, synes veksten å fortsette også fremover.

Der er lite ledig produksjonskapasitet og den ser ut til å være minst i bygg og anleggssektoren og tjenesteyting rettet mot næringslivet. Den vanligste skranken for produksjonen er mangel på arbeidskraft.

Generelt forventes det høyere lønnsvekst i år enn i fjor. Det er i bygg og anlegg og tjenesteyting det forventes at veksten blir størst. For bygg og anlegg og offentlig sektor forventes større vekst nå enn i forrige runde.

Det er god vekst i utsalgsprisene samlet sett. Veksten synes sterkest i bygg og anlegg og tjenesteyting. Der virker som at lite ledig kapasitet og mangel på arbeidskraft fører til sterk prisvekst nå. I varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene synes det å være mer moderat prisvekst.

Marginene rapporteres å bli bedre for leverandørene til oljenæringen, tjenesteytende virksomhet og i bygg og anleggssektoren. Ingen næringer opplever at marginene reduseres nå.

Region Innland

Sett under ett er det god vekst i etterspørsel og produksjon i Innlandet. Veksten har avtatt noe i eksportindustrien og tjenesteyting mot næringslivet, mens den har økt i varehandelen.

I industrien er det jevnt over god vekst, og veksten er sterkest i hjemmemarkedsindustrien. Næringsmiddelindustrien opplever økt etterspørsel etter ferdigmat. Produsenter som leverer til byggeindustrien har sterk etterspørsel, men mangel på kapasitet og arbeidskraft begrenser veksten.

Aktiviteten i bygg og anlegg viser fortsatt god vekst, og aktiviteten er noe tiltakende denne runden. Veksten i næringsbygg øker mer enn boligbygging.

I varehandelen bedømmes veksten å være klart sterkere enn forrige runde. Økende salg av byggevarer, sportsartikler, tekstil og leke-/gaveartikler bidrar til god vekst denne runden.

Veksten i tjenesteyting ligger om lag på linje med foregående runder. Veksten er god til sterk innen forretningsmessig og finansiell tjenesteyting, reiseliv og i restaurantbransjen.

Utsiktene for de neste 6 måneder tilsier om lag uendret vekst i de fleste næringer. Vekstutsiktene er relativt like for de ulike næringene.

Investeringsnivået er stabilt i industrien og i kommunesektoren, noe fallende innen tjenesteyting og stigende i varehandel.

Denne runden oppgir 51 prosent av bedriftene at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen, mens 33 prosent opplyser at tilgangen på arbeidskraft vil begrense produksjonen ved økt etterspørsel.

Sysselsettingen har økt de siste 3 måneder, særlig i industrien. Framover ventes økt sysselsetting i alle deler av privat sektor. Et mål på at tilgangen på arbeidskraft er begrenset, er at flere bedrifter nå eksplisitt tar forbehold om at det er mulig å få tak i folk med rett kompetanse.

Anslaget for lønnsveksten ligger i likhet med forrige runde på 4 �0;0;0;0;0;13; 4,5 prosent, noe som er klart over tilsvarende runde i 2006. Anslaget for lønnsveksten har økt siden forrige runde i industrien og i kommunene.

Prisveksten har denne runden tiltatt i de fleste bransjer, og ligger for hjemmeindustri, tjenesteyting samt bygg og anlegg på 6-8 prosent. Eksportindustrien har lavere prisvekst enn i forrige runde.

Forventningene går i sum i retning av stabil prisvekst de neste 12 måneder. Det forventes fortsatt sterk prisvekst i bygg og anlegg og øvrig tjenesteyting.

Lønnsomheten er bedret i alle bransjer. Økningen i lønnsomhet, og endringen siden forrige runde, er størst for varehandelen på grunn av økt volum og bedre marginer.

 

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 25. april 2007 14:00
Publisert 25. april 2007 14:00