Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 5/2005

Periode intervju: Oktober og november 2005

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Det meldes om vekst i etterspørsel og produksjon i alle næringer siste periode. Veksten har vært spesielt sterk i oljeleverandørnæringen. Men også eksportindustrien har hatt god vekst, med en betydelig høyere veksttakt siste tre måneder enn perioden før. Det meldes om god utvikling i den delen av hjemmemarkedsindustrien som retter seg mot næringssegmentet, og spesielt byggmarkedet. Innen næringsmiddelindustrien er bildet noe mer variert. Deler av denne industrien har god vekst (bryggeri, kjøttproduksjon, fiskefor) men andre deler sliter (deler av meierisektoren, potetindustri). Produsenter av elektriske husholdningsartikler og hvitevarer har hatt svak vekst i siste periode, noe som kan skyldes sterk konkurranse fra utlandet. Det samme gjelder tekstilindustrien. Industri med leveranser til maritim sektor og oppdrettsnæringen opplever derimot god vekst. Fra eksportindustrien meldes det om sterk vekst innen verftsindustri, skipsutstyrsindustri, møbel (nisjeprodukt), fiskeri og fiskeoppdrett. Fra prosessindustrien er signalene, som i forrige runde, noe mer blandet bl.a. som følge av de høye kraftprisene. Oljeleverandørnæringen har derimot hatt den sterkeste veksten av samtlige næringer i denne runden. Dette har bakgrunn i høye oljepriser og rekordhøye investeringer i oljesektoren. I bygg- og anlegg meldes om god vekst, og noe bedre enn i forrige periode. Dette gjelder spesielt innen anlegg og yrkesbygg, men også for deler av boligmarkedet i sentrale strøk (for eksempel i Trondheim). I tjenesteyting er veksten samlet sett noe høyere enn i forrige runde som følge av høyere vekst mot næringslivet. Veksten i varehandelen er lavere sammenliknet med forrige runde.

Markedsutsiktene er positive, og omtrent på linje med markedsutsiktene i forrige runde. Det forventes samlet sett noe svakere vekst neste 6 måneder enn den veksten vi har sett siste 3 måneder.

Kapasitetsutnyttelse og investeringsplaner

Totalt er det knappe 43 prosent av bedriftene som svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en økt etterspørsel. Det er bygg og anlegg og deler av industrien (oljerelatert) som har kapasitetsproblemer, og i forhold til forrige runde ser vi at det nå er mange flere som melder om betydelige vanskeligheter med å møte en etterspørselsøkning. Det meldes om en moderat til god vekst i investeringsplanene i alle næringene. Den sterkeste veksten forventes i industrien og i kommune- og sykehussektoren. I varehandelen forventes noe lavere investeringsvekst sammenliknet med forrige runde.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Sysselsettingen øker omtrent i samme takt som i forrige runde, med moderat vekst i de fleste sektorer. Sysselsettingsveksten er størst innen bygg og anlegg, mens offentlig sektor har nullvekst som sist. I industrien har sysselsettingsveksten endret seg fra nullvekst i forrige periode til moderat vekst i denne runden. Neste tre måneder forventes det stort sett den samme veksten i alle sektorer bortsett fra industrien, som forventer nullvekst. Det er imidlertid regionale forskjeller i sysselsettingsmønsteret. I Nordvest og Sørvest har det vært god vekst i sysselsettingen de siste tre månedene, og denne gode veksten forventes å holde seg også neste halvår for Nordvest. Mye av den gode sysselsettingsutviklingen på Vestlandet må tilskrives den høye aktiviteten i og rundt oljevirksomheten. Av kontaktene svarer nesten 28 prosent at tilgangen på arbeidskraft vil være en begrensende faktor på aktiviteten ved en vekst i etterspørselen. Dette er litt høyere enn i forrige runde. Det er spesielt mangel på kvalifisert arbeidskraft i bygg og anlegg og oljerelatert industri.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Årslønnsveksten er noenlunde stabil rundt 3,5 prosent, som er det samme generelle bildet som i forrige runde. Det er i bygg og anlegg lønnspresset synes å være størst.

Det har skjedd en viss oppjustering av 12 måneders veksten i utsalgsprisene innen industrien (både hjemme- og eksportmarkedet) i denne rapporteringsrunden i forhold til forrige rundes rapportering. Innen varehandel er det motsatt - her nedjusteres prisveksten til svak negativ vekst i denne runden. I bygg- og anlegg er veksttakten den samme som i forrige runde, men denne sektoren har den høyeste prisveksten. Innen tjenesteyting går prisveksten litt ned i forhold til forrige rundes rapportering. 26 prosent av kontaktene forventer økt prisvekst de neste 12 måneder. Dette er en økning på 5 prosentpoeng fra forrige runde. Omtrent like mange forventer høyere som lavere prisvekst de neste 12 måneder. I industrien og bygg og anlegg er det forventninger om lavere prisvekst, mens det i varehandel og tjenesteyting er forventninger om marginalt høyere prisvekst neste 12 måneder.

Lønnsomheten fortsetter å øke i hele privat sektor. Økt aktivitet og vekst i utsalgsprisene bidrar til noe større lønnsomhetsforbedring i hjemmemarkedsindustrien og i bygg og anlegg. Det er fremdeles størst forbedring i lønnsomhet innen offshoreindustrien, men ikke så stor forbedring som i forrige rapporteringsrunde.

Region Sørvest

 • Konjunkturoppgangen fortsetter. Vekstmønsteret er imidlertid noe mer sammensatt enn i forrige runde. Det er en økende veksttakt i industrinæringene både ute, hjemme og i tilknytning til petroleumssektoren. Aktivitetsnivået i bygg og anlegg er fremdeles voksende, men veksttakten avtar. Også innen tjenesteytende næringer reduseres veksten. Varehandelen, slik den er representert i vårt utvalg, har nullvekst.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er positive for samtlige sektorer. Ambisjoner om vekst er størst i den ikke-petroleumsbaserte industrien og tjenesteyting. I andre næringer er forventningene noe dempet. Petroleumsnæringen som har vært i sterk oppgang, venter seg fortsatt vekst, men lavere enn den som har vært. I bygg og anlegg hvor aktivitetsnivået også er høyt, kan man - i tråd med trenden - registrere ytterligere nedgang i vekstforventningene. Varehandel forventer en viss vekst det neste halvåret.
 • Investeringene øker i industri, tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren. Unntaket er varehandelen, hvor nivået lenge har vært høyt.
 • Arbeidsmarkedet er i fortsatt vekst. Alle sektorer med unntak av kommune- og sykehussektoren øker sysselsettingen. Sysselsettingen i industrien er tydelig på vei oppover. Bygg og anlegg styrker bemanningen i en situasjon med høy kapasitetsutnyttelse.
 • Antall bedrifter som melder om betydelige kapasitetsproblemer og problemer med å møte en vekst i etterspørselen øker imidlertid ikke. Det kan ha sammenheng med at investeringene er på vei oppover. Andelen av virksomhetene som melder at tilgang på velkvalifisert arbeidskraft kan bli en begrensende faktor for vekst fremover, er omtrent likt med forrige runde.
 • Årslønnsvekst for 2005 ligger i de fleste sektorer i intervallet 3-3,5 %. Veksten er høyest i sekundærnæringene, et uttrykk for at presset tiltar i denne del av arbeidsmarkedet.
 • Alle næringer, unntatt varehandelen, melder om en prisvekst rundt 3-4 %.
 • Lønnsomhetsutviklingen er god i industri og bygg og anlegg, men moderat i servicesektorene.

 Region Sør

 • Det meldes om vekst i etterspørsel og produksjon i alle næringer, i om lag samme veksttakt som i forrige runde. I hjemmemarkedsindustrien meldes det om god vekst, likt som i forrige runde. Dette meldes fra forlag og grafisk industri, porselensprodusent og næringsmiddelprodusenter. Maritim industri og oljeleverandørbransjen melder om full kapasitetsutnyttelse og at veksten er god i markedene. I eksportrettet industri meldes det om en bra vekst nå, mot en moderat utvikling i forrige runde. Gode meldinger kommer fra prosess-, teknologisk- og mekanisk industri. I bygg- og anlegg, varehandel og tjenesteyting er veksten fortsatt bra.
 • Markedsutsiktene er positive i alle næringene. I all hovedsak ventes at den veksten en nå ser vil forlenges seks måneder fram.
 • Utviklingen går i retning av at det stadig blir mindre ledig kapasitet i næringslivet. Det er i bygg- og anleggsbransjen at flest virksomheter produserer på eller over kapasitetsgrensen. 80 % svarer her at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en økt etterspørsel. Mangel på fagfolk er flaskehalsen. Tilsvarende andel i industrien er 40 %. Kapasitetsproblemer meldes i denne runden fra maritim-, mekanisk og prosessindustrien. Problemene knytter seg her til mangel på dyktige fagfolk og beskrankning på anleggene.
 • Investeringene øker nå innen alle næringer. Som i forrige runde viser investeringene i industrien og varehandelen god vekst, mens investeringene innen tjenesteytende næringer er moderate. Nytt for runden er at investeringene i kommunal- og sykehussektoren viser bra vekst etter å ha ligget stabilt siden høsten 2004.
 • Veksten i sysselsettingen kommer i denne runden først og fremst innen bygg- og anlegg, hvor veksten er god. Videre finner vi en moderat utvikling innen varehandel. Antall årsverk er fortsatt relativt konstant i kommune- og sykehussektoren. Neste tre måneder forventes utviklingen å bli ganske lik den vi har sett i siste periode. Imidlertid forventes det at tjenesteyting, som har hatt en konstant sysselsetting de siste tre måneder, får en moderat vekst fremover.
 • Anslått årslønnsvekst er 4,0 % i industrien og tjenesteytende næringer. Anslaget for bygg- og anlegg er 5,0 % og 3,0 % for varehandelen. Kontaktene i kommune og sykehussektoren anslår en årslønnsvekst i 2005 på 3,5 %.
 • Utsalgsprisene siste 12 måneder viser vekst i alle næringene med unntak av varehandelen og tjenesteyting rettet mot næringslivet hvor utsalgsprisene er stabile. De neste 12 månedene forventer 61 % av kontaktene uendret veksttakt. Noen flere kontakter venter lavere prisvekst enn høyere prisvekst neste 12 måneder.
 • Lønnsomheten viser god utvikling i alle næringene. Det er ingen næringer som peker seg spesielt ut i denne runden. Bedret lønnsomhet drives av økt volum og for flere av næringene økte priser. Det er også virksomheter som kontinuerlig driver med rasjonaliseringer.

 Region Øst

 • Det rapporteres om fortsatt god vekst i etterspørsel og produksjon i region Øst. Veksttakten er høyere enn i forrige runde som følge av høyere vekst i eksportindustrien og tjenesteyting mot næringslivet. Fremover ventes om lag samme veksttakt som i foregående periode.
 • I hjemmemarkedsindustrien har etterspørsel og produksjon økt bra i siste periode. Leverandører til bygg og anlegg har hatt moderat til god vekst, som er noe lavere vekst enn vi har sett tidligere i år. I eksportindustrien er veksttakten sterkere enn i forrige runde og det skyldes sterkere vekst i teknologiindustrien.
 • Veksten i bygg og anlegg er god og er lik veksten i forrige runde. Veksten i yrkesbygg og anlegg øker, mens veksten i boligbyggingen er moderat.
 • I varehandelen er veksten fortsatt god. Som i forrige runde er det byggevarebransjen som vokser mest. I klesbransjen er veksten moderat, noe svakere enn i forrige runde. Personbilsalget er fortsatt flatt, som det har vært i hele år.
 • I tjenesteyting er veksten samlet sett noe høyere enn i forrige runde som følge av høyere vekst mot næringslivet. Sterkest er veksten innen konsulent-, rekrutterings-, bank/finans- og arkitektbransjen, og de har også de sterkeste vekstforventningene fremover.
 • Presset mot produksjonsfaktorene er moderat. Om lag 30 prosent av bedriftene vil ha problemer med å møte en uventet vekst i etterspørselen. Fortsatt er det bygg og anlegg som har minst ledig kapasitet med tilgangen på arbeidskraft som begrensende faktor.
 • Investeringene rapporteres å øke moderat i alle næringer bortsett fra varehandel. Investeringsveksten ser ut til å være litt høyere enn i forrige runde, trukket opp av høyere investeringer i kommune- og sykehussektoren.
 • Sysselsettingen har økt noe mer de siste 3 måneder enn ved tidligere runder i år, spesielt i bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting. Fremover er det kun bygg og anlegg og tjenesteyting som har planer om en økning i sysselsettingen.
 • Utsalgsprisene har økt moderat siste 12 mnd. Samlet sett er prisveksten noe sterkere enn i forrige runde, som følge av noe sterkere prisvekst i eksportindustrien. Fremover venter om lag 40 prosent av bedriftene høyere prisvekst, mens like mange venter uendret som lavere prisvekst. Andelen som venter høyere prisvekst er høyere enn i forrige runde.
 • Lønnsomheten fortsetter å øke i hele privat sektor. Under 10 prosent av bedriftene melder om lavere lønnsomhet i siste periode.

 Region Nordvest

 • Sett under ett har det vært god vekst i etterspørselen i Nordvest siste periode. Eksportindustrien i Nordvest opplever fortsatt høgkonjunktur i de fleste markeder, med sterk samlet vekst siste periode. Også bygg og anlegg og oljeleverandørnæringene har sterk vekst i inneværende kvartal, mens varehandelen har hatt nullvekst. Både hjemmemarkedsindustrien og tjenesteytende næringer har hatt god vekst.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er relativt gode samlet sett. Innen bygg og anlegg og oljeleverandørnæringen forventer en den samme sterke veksten framover. For eksportnæringene dempes forventningene noe, men en forventer likevel god vekst det neste halvåret. I hjemmemarkedsindustrien og varehandelen forventes det moderat vekst neste halvår, mens det forventes god vekst i tjenesteytende næringer.
 • 37 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette er en god del lavere enn rapportert i forrige runde. Samtidig har sysselsettingsveksten stort sett holdt seg på samme nivå som i forrige runde. Dette kan tyde på at en del bedrifter har klart å hente ut produktivitetsgevinster i siste periode. Som tidligere er det bygg og anlegg som har størst problem med kapasiteten.
 • Alle sektorer utenom kommunene rapporterer om moderat vekst i investeringsplanene i neste 6 måneders periode. I kommunene meldes det om betydelig vekst i investeringsplanene.
 • Anslagene for årslønnsveksten i 2005 ligger i snitt mellom 3 og 3,5 prosent når vi holder kommunene i utvalget utenom. Årslønnsveksten i de utvalgte kommunene ligger nesten ett prosentpoeng høyere.
 • Prisveksten er samlet sett moderat og det er forventninger om uendret prisvekst neste år. I eksportindustrien flater prisveksten nå ut i forhold til forrige rapporteringsrunde, men er fremdeles god. I varehandel har prisene falt moderat det siste året, og det forventes moderat prisfall også neste år.
 • Lønnsomheten er relativt stabil i de fleste bransjer, med unntak av varehandelen, hvor lønnsomheten har svekket seg i siste periode. Svekkelsen skyldes både sterkere konkurranse og svikt i omsetningen. Innen offshoreindustrien er lønnsomhetsforbedringen fremdeles god.

 Region Nord

 • Veksten i etterspørsel og produksjon fortsetter i region Nord for alle sektorer denne runden. Det rapporteres om moderat vekst for industrien rettet mot eksportmarkedet, likt som i forrige runde, og det forventes at veksten kommende 6 måneder vil bli sterk.
 • For industrien rettet mot hjemmemarkedet er det god vekst, på samme nivå som forrige runde. Det forventes fortsatt god vekst de kommende 6 månedene for denne delen av industrien.
 • For bygg og anlegg rapporteres det om god vekst. Kontaktene rapporterer om forventninger om nullvekst for de neste 6 månedene. Innen varehandel rapporteres det god vekst. Denne veksttakten forventes også kommende 6 måneder.
 • Innen tjenesteyting rettet mot næringslivet er det god vekst i etterspørselen. Dette er på samme nivå som forrige runde. For tjenesteyting rettet mot husholdninger har veksttakten blitt redusert fra forrige runde og man har nå moderat vekst. Det er forventet god vekst innen tjenesteyting kommende 6 måneder.
 • Innen industrien forventes det sterk vekst i investeringene. I varehandelen og kommune og sykehussektoren forventes god vekst i investeringene. Innen tjenesteyting forventer man fortsatt moderat vekst i investeringene.
 • I industrien, varehandel, kommune og sykehussektoren og bygg og anlegg rapporteres det denne runden at sysselsettingen er uendret. Dette forventer man vil fortsette i kommende 3 måneders periode. Det rapporteres om god vekst i sysselsettingen innen tjenesteyting. Denne veksten forventes å fortsette kommende 3 måneders periode. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er totalt sett god.
 • Det rapporteres om sterk prisvekst siste 12 måneder i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien. For bygg og anlegg er det moderat prisvekst. For de andre sektorene er det moderat vekst. Fremover er det stor variasjon i forventingene rundt prisutviklingen.
 • Hjemmemarkedsindustrien og varehandelen rapporterer om god vekst i lønnsomheten. Eksportindustrien, bygg og anlegg og tjenesteyting rapporterer om moderat vekst i lønnsomheten.

 Region Midt-Norge

 • Det er moderat til god vekst i alle næringer. Det er sterkest vekst i oljeleverandørnæringen og industrivirksomhet med leveranser til bygg- og anleggsbransjen.
 • Veksten innen bygg- og anlegg er fortsatt god. For varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene er det moderat vekst og veksten er lavere enn for et år siden. Innenfor tjenesteyting mot næringslivet er det god vekst.
 • Industrien forventer ikke vekst fremover. Unntaket er oljeleverandørnæringen hvor det fortsatt forventes kraftig vekst. Bygg- og anlegg forventer også at veksten stopper nå. For varehandel forventes det fortsatt svak vekst. Innen tjenesteyting forventes god vekst, som er sterkest innenfor tjenesteyting rettet mot næringslivet.
 • Sysselsettingen vokser jevnt og det er vekst i antall utlyste stillinger. Fremover forventes det økt sysselsetting innen varehandel og tjenesteyting, mens industri og bygg- og anlegg nå har planer om å redusere antall ansatte.
 • Det er mindre ledig kapasitet nå enn tidligere i år. Halvparten av virksomhetene har problemer med å møte en vekst i etterspørselen og 20 prosent har allerede en produksjon på eller over kapasitetsgrensen. For bedriftene med lite ledig kapasitet er arbeidskraft som oftest skranken for tjenesteyting og bygg- og anlegg, mens det oftest er andre forhold ved produksjonsprosessen som bestemmer skranken i industrien.
 • Investeringstakten er forholdsvis stabil, men det er signaler om vekst fra kommune- og sykehussektoren og de tjenesteytende næringene.
 • Lønnsveksten forventes å bli nær 3,5 prosent i alle bransjer, men flere kontakter enn før oppgir høyere vekst enn dette, noe som typisk begrunnes med lønnspress ved nyrekruttering eller konkurranse fra andre bedrifter om eksisterende arbeidstakere.
 • Det er prisvekst i alle bransjer med unntak av varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene. For bygg- og anlegg gir økte kostnader prisvekst.
 • Utviklingen i lønnsomhet er variabel, men for mange gir økt volum en positiv utvikling. Innen industrien har leverandører av byggevarer og produkter til oljenæringen god vekst.

 Region Innland

 • Sett under ett har det vært vekst i etterspørselen i Innlandet siste periode. Veksten i industrien er noe høyere enn i forrige runde, og eksportindustrien trekker opp. Veksten i varehandelen og tjenesteyting er noe svakere enn i forrige runde. Veksten i bygg og anlegg er fortsatt sterk, og er særlig knyttet til boligbygging.
 • Markedsutsiktene er fortsatt relativt gode for alle næringer i Innlandet, men noe mindre optimistiske enn i forrige runde. Et snaut flertall av bedriftene venter vekst i etterspørselen.
 • I denne runden oppgir halvparten av bedriftene at de ville hatt problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Andelen ligger betydelig over de to foregående rundene. Mange bedrifter innen bygg og anlegg er nær kapasitetsgrensen.
 • Tilgangen på arbeidskraft ser fortsatt ut til å være relativt god i alle næringer, med unntak av bygg og anlegg.
 • Investeringsnivået er noe økende i flertallet av bedriftene. Veksten er tiltakende for industrien og er svakere for tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren.
 • Sysselsettingen er økende i hele privat sektor unntatt varehandelen. Framover ventes en fortsatt vekst om lag som de siste månedene. Veksten i sysselsettingen er fortsatt sterkest innen bygg og anlegg. Sysselsettingen ser nå ut til å øke noe i industrien, etter svak nedgang tidligere i høst.
 • Anslaget for lønnsveksten er om lag 3 pst for industri og kommune- og sykehussektoren, og litt lavere for tjenesteyting og varehandel. For bygg og anlegg ser lønnsveksten ut til å være noe økende sammenlignet med forrige runde, og ligger rundt 4 prosent.
 • I tillegg til lønn, domineres kostnadsøkningen av effekter av økte priser på olje og drivstoff. Effektene er sterkest i industri og transportsektoren.
 • Prisveksten er fortsatt moderat, men er noe økende i bygg og anlegg og synkende i varehandel. Andelen bedrifter som forventer lavere prisvekst framover er om lag den samme som forventer sterkere prisvekst. Forventningene om prisvekst er noe sterkere enn i forrige runde, og er størst i bygg og anlegg og eksportindustri.
 • Lønnsomheten er stabil i de fleste bransjer. Bygg og anlegg drar fordel av økt volum og stigende priser. For øvrige næringer er det mindre endringer.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 14. desember 2005 12:22