Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 4/2005

Periode intervju: August og september 2005

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Det meldes om vekst i etterspørsel og produksjon i alle næringer siste periode. Hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien eksklusive den oljerelaterte delen av den, har hatt en noe lavere veksttakt siste tre måneder enn i forrige periode. Det meldes om god utvikling i den delen av hjemmemarkedsindustrien som retter seg mot husholdningssegmentet og byggmarkedet. Tekstilindustri sliter og innen verkstedindustrien i Nord er utviklingen preget av redusert aktivitet. Innen eksportindustrien meldes det om vekst innen teknologiindustri, fiskeri og fiskeoppdrett. Fra prosessindustrien er signalene noe mer blandet og vi aner mørke skyer på himmelen for deler av vår kraftkrevende industri på grunn av de høye kraftprisene. Oljeleverandørnæringen har på sin side hatt en sterk vekst drevet av høye oljepriser og etterslep på investeringer i oljesektoren. I bygg- og anlegg meldes om en noe lavere veksttakt enn i forrige periode, og fra et par av regionene signaliseres at en begynner å få et mettet marked for boliger. Aktivitetsveksten innen tjenesteyting ligger på nivå med den vi fant i forrige runde, mens varehandelen har hatt en noe sterkere vekst.

Markedsutsiktene er positive. Tilbakemeldingene fra virksomhetslederne vi har vært i kontakt med indikerer at veksten vil være minst like sterk seks måneder frem som nå. Det er bare innen varehandel at markedsforventningen er svakt lavere nå enn i forrige runde. Den noe mer pessimistiske stemningen en kunne ane i forrige runde i eksportindustrien synes foreløpig å ha vært forbigående, men usikkerheten rundt disse vurderingene er stor.

Kapasitetsutnyttelse og investeringsplaner

Totalt er det 45 prosent av bedriftene som svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en økt etterspørsel, hvorav 11 prosent svarer betydelige. Tilsvarende tall for forrige runde var henholdsvis 39 og 14 prosent. Tallene viser at kapasitetsutnyttelsen gradvis øker drevet av en bred økonomisk oppgang. I deler av oljerelatert virksomhet og bygg og anlegg er det kapasitetsproblemer, men foreløpig synes ikke presset på produksjonsfaktorene å være særlig stort i de andre næringene. Det meldes om en moderat til god vekst i investeringsplanene i alle næringene. Sterkest har veksten vært i varehandel og industri. Innen industrien har veksten styrket seg fra i vår. Investeringsveksten i tjenesteyting og det offentlige er imidlertid litt svekket sammenlignet med forrige runde.

Sysselsetting og arbeidsmarked

I takt med den økonomiske oppgangen øker også sysselsettingen i hele privat sektor. Tallene fra denne runden viser en noe styrket vekst siste tre måneder i sysselsettingen innen bygg- og anlegg og i varehandelen, mens veksten er om lag stabil i industrien og tjenesteytende næringer. Neste tre måneder synes den positive utviklingen for privat sektor å fortsette. Veksten ser ut til å kunne styrke seg noe i industrien, mens den vil falle litt i resten av privat sektor. Sysselsettingen i kommune og sykehussektoren ligger stabilt.

Av kontaktene svarer 24 prosent at tilgangen på arbeidskraft vil være en begrensende faktor på aktiviteten ved en vekst i etterspørselen. Dette er på linje med funnene i forrige runde. Det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i bygg og anlegg og deler av den oljerelaterte industrien men ellers synes imidlertid ikke presset på denne produksjonsfaktoren å være spesielt stort landet over.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Det generelle bildet er at lønnsutviklingen er stabil. Det synes å være generelt lite lønnspress nå. Enkelte bedrifter har allerede innbakt tjenestepensjonsordningene i lønnsfastsettelsen. Anslagene for årslønnsveksten i 2005 ligger i denne runden i snitt på 3,5 prosent, en oppgang 0,1 prosentpoeng fra forrige runde. Med unntak av kommunene og sykehussektoren er det noe vekst i årslønnen i de andre næringene. Anslaget denne runden er nesten identisk med tilsvarende anslag på denne tiden i 2004.

Bedriftene vi har vært i kontakt med melder videre om moderat vekst i utsalgsprisene siste året i industrien, varehandel og tjenesteytende næringer ellers. For bygg og anlegg er utviklingen god. For hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien er veksttakten svakt redusert sammenlignet med forrige runde. I bygg- og anlegg, varehandel og tjenesteyting er veksttakten derimot noe styrket. Færre venter økt prisvekst neste 12 måneder nå enn i forrige runde.

Økt etterspørsel, vekst i utsalgsprisene og generelt lavt lønnspress er blant elementene som bidrar til bedret lønnsomhet i alle næringene i denne som i forrige runde. I tillegg arbeider bedriftene kontinuerlig med å holde nede kostnadene og slik styrke virksomhetenes økonomi.

Region Sørvest

 • Konjunkturoppgangen fortsetter: Etterspørselen stiger i de fleste sektorer i omtrent samme veksttakt som i forrige runde. Oljeleverandørindustrien får et økende antall oppgaver og vokser. Mye av utviklingen i denne regionen er oljesmurt. Aktivitetsnivået i bygg og anlegg holder seg fremdeles høyt.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er positive for samtlige sektorer. Optimismen er størst i oljeleverandørindustrien, varehandel og bygg og anlegg. Innen bygg og anlegg er vekstforventningene noe moderert i forhold til tidligere.
 • Det dokumenteres ikke betydelige endringer i investeringsnivået. Investeringsviljen øker innen varehandel, mens investeringene fortsetter å vokse moderat i industrien. I øvrig tjenesteyting og det offentlige holder investeringsnivået seg relativt stabilt.
 • Det har vært en viss vekst i sysselsettingen, særlig innen bygg og anlegg, tjenesteyting og det offentlige. For de neste tre månedene forventer samtlige sektorer, unntatt bygg og anlegg, moderat vekst i sysselsettingen. Fire av ti foretak antar at bemanningen økes, mens mindre enn ti prosent tror på en reduksjon.
 • Konsistent med ovenstående melder et økende antall bedrifter om betydelige kapasitetsproblemer og problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Andelen av virksomhetene som melder at tilgang på velkvalifisert arbeidskraft kan bli en begrensende faktor for vekst fremover, fortsetter å øke.
 • Årslønnsvekst for 2005 i industrien vedvarer å ligge rundt 3,5 %, mens det er en antatt økning i årslønnsvekst til ca. 4 % innen servicesektorene og det offentlige, antagelig et uttrykk for økt press i den skjermede del av økonomien.
 • Hjemmemarkedsindustri utenfor oljeleverandørnæringen melder om fallende priser det siste året, men særlig oljeleverandører og deler av eksportindustrien tar ut prisøkninger. Varehandel og næringsrettet tjenesteyting melder også om økte priser.
 • Fremover er det særlig innen hjemmemarkedsindustrien (inklusive oljeleverandørnæringer) man forventer høyere prisvekst.
 • Lønnsomheten bedres fortsatt i alle sektorer. Innen tradisjonell eksport er lønnsomhetsveksten mindre markert enn i forrige runde.

 Region Sør

 • Det er fortsatt aktivitetsvekst i alle næringene og næringslivet vårt går bra. Det meldes imidlertid om en noe lavere veksttakt i hjemmemarkedsindustrien, eksportindustrien og bygg- og anleggsbransjen enn det vi så i forrige runde. Innen oljeleverandørnæringen meldes det om sterk vekst i denne runden. For varehandel og tjenesteyting ellers er veksttakten god som i forrige periode.
 • Markedsutsiktene er positive i alle næringene. Men tilbakemeldingene beskriver mer enn i forrige runde, en usikkerhet knyttet til framtiden i enkelte bransjer i eksportindustrien. Den internasjonale konkurransen fortsetter å øke også fra nye industriland - og spesielt arbeidskraftintensive produksjonsenheter strever med å være konkurransedyktige på grunn av det høye lønns- og kostnadsnivået i Norge og den høye kronekursen. I tillegg truer økte kraftpriser eksistensgrunnlaget for kraftkrevende industri.
 • Hjemmemarkedsindustrien har fortsatt god vekst, dog litt lavere veksttakt enn i forrige runde. Det lave rentenivået legger mye av grunnlaget for dette ved at det opprettholder husholdningenes kjøpekraft og gir gode rammevilkår for næringslivet ellers.
 • Blant de eksportrettede virksomhetene er det spesielt oljeleverandørene som melder den sterkeste veksten. Det er en stor etterspørsel i oljemarkedet drevet av de høye oljeprisene og etterslep på investeringer i oljesektoren.
 • For bygg- og anlegg meldes det om god vekst, men noe lavere veksttakt enn i forrige runde. Det er først og fremst privat boligbygging (leiligheter) som har avtagende veksttakt i deler av regionen.
 • Innen varehandel og tjenesteyting opprettholdes den gode veksten fra i forrige runde i så å si alle virksomhetene vi har vært i kontakt med i denne runden.
 • Det blir stadig mindre ledig kapasitet i næringslivet. Det er i bygg- og anleggsbransjen at flest virksomheter produserer på eller over kapasitetsgrensen. Det er fortsatt ledig kapasitet i industrien, men andelen som svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med en vekst i etterspørsel har økt siden mai.
 • Investeringene øker innen industrien og varehandel som i forrige runde. Nå viser imidlertid også investeringene i tjenesteytende næringer moderat vekst. De offentlige investeringene ligger på et stabilt høyt nivå.
 • Det er fortsatt bra vekst i sysselsettingen i industrien. Innen bygg og anlegg meldes det om en noe sterkere veksttakt enn i industrien, en veksttakt på linje med den vi så i forrige runde. Videre finner vi en moderat vekst i varehandel og god vekst i tjenesteyting. Antall årsverk er fortsatt relativt konstant i offentlig sektor.
 • Anslått årslønnsvekst er 4,0 % i industrien, bygg- og anleggsbransjen og tjenesteytende næringer. Anslaget for varehandelen er 3,0 %. Vi finner at anslått lønnsvekst for privat sektor er høyere enn anslaget var for 2004 på denne tiden av året, og litt høyere enn innrapportert årslønnsvekst ved utgangen av 2004. Kontaktene i offentlig sektor anslår en årslønnsvekst i 2005 på 3,5 %. Dette er på linje med anslaget for 2004 på samme tidspunkt i fjor, og med faktisk innrapportert lønnsvekst ved utgangen av 2004.
 • Utsalgsprisene siste 12 måneder viser god vekst i bygg- og anleggsbransjen og i tjenesteyting rettet mot næringslivet. I industrien, varehandelen og i tjenesteyting rettet mot husholdningene er utsalgsprisene stabile.
 • Lønnsomheten viser positiv utvikling i alle næringene, med unntak av eksportindustrien hvor utviklingen er stabil. Spesielt god synes veksten i lønnsomhet å være for tjenesteytende næringer rettet mot næringslivet. Bedret lønnsomhet drives av økt volum. I bygg- og anleggsbransjen og tjenesteyting rettet mot næringslivet bidrar også økte utsalgspriser positivt.

 Region Øst

 • Det rapporteres om fortsatt god vekst i etterspørsel og produksjon i region Øst. Veksttakten er på nivå med forrige runde. Fremover ventes om lag samme veksttakt som i foregående periode.
 • I hjemmemarkedsindustrien har etterspørsel og produksjon økt bra i siste periode. Leverandører til bygg og anlegg har hatt sterkest vekst. I eksportindustrien er veksttakten på nivå med forrige runde. Det er særlig den gode til sterke veksten i teknologiindustrien som bidrar til å trekke opp.
 • Veksten i bygg og anlegg er god og er lik veksten i forrige runde. Veksten i yrkesbygg og anlegg øker, mens boligbyggingen synes å være uendret på nivå.
 • I varehandelen er veksten fortsatt god. Som i forrige runde er det byggevarebransjen som vokser mest. I klesbransjen er veksten god, mens personbilsalget har flatet ut og ventes å falle.
 • I tjenesteyting er veksten samlet sett noe høyere enn i forrige runde som følge av høyere vekst i husholdningssektoren. Forventningene er sterkest for tjenesteyting mot næringslivet. Særlig er det bedrifter innen telekombransjen, vikarbyrå og transport som er mest optimistiske.
 • Presset mot produksjonsfaktorene er moderat. Om lag 30 prosent av bedriftene vil ha problemer med å møte en uventet vekst i etterspørselen. Fortsatt er det bygg og anlegg som har minst ledig kapasitet med tilgangen på arbeidskraft som begrensende faktor.
 • Investeringene rapporteres å øke moderat i hele privat sektor, men i snitt noe lavere enn i forrige runde. Kun 10 prosent planlegger å redusere sine investeringer de neste 6-12 månedene.
 • Sysselsettingen har økt moderat i bygg og anlegg og i tjenesteyting. Fremover er det kun disse næringene som planlegger økt sysselsetting.
 • Utsalgsprisene har økt moderat siste 12 mnd. Samlet sett er prisveksten noe sterkere enn i forrige runde, men marginalt svakere enn på samme tidspunkt i fjor. Fremover venter om lag 40 prosent av bedriftene uendret prisvekst, mens like mange venter høyere som lavere prisvekst. Andelen som venter høyere prisvekst er lavere enn i forrige runde.
 • Lønnsomheten fortsetter å øke moderat i hele privat sektor. Under 10 prosent av bedriftene melder om lavere lønnsomhet i siste periode.

 Region Nordvest

 • Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest opplever sammenfallende høykonjunktur i alle sine markeder. Noen melder om utflating på høyt nivå, men de fleste melder om fortsatt stigende etterspørsel på et halvt års sikt.
 • I eksportnæringene opplever igjen skipsverftene fulle ordrebøker, selv om noen av verftene først nå har kommet opp i full produksjon igjen. Her er det serviceskip til olje/gassutvinning som etterspørres mest, og den ekstremt høye etterspørselen etter leveranser til leting og utbygging ser ut til å vedvare også neste år.
 • Fiskeindustrien har også framgang og lakseeksporten ser gode markedsutsikter etter at straffetollen fra EU er opphevet. Møbelindustrien opplever fallende salg i enkelte europeiske land, men opplever samtidig stigende etterspørsel fra nye eksportmarked, og forventer i sum stigende etterspørsel.
 • Bygg og anlegg preges av maksimal kapasitetsutnyttelse og enkelte prosjekt må faktisk vente på grunn av kapasitetsmangel. Forventningene til økt etterspørsel på et halvt års sikt er løftet siden forrige runde.
 • Varehandelen opplever utflating nå, etter vedvarende stigning i to år. Det er ikke lenger forventning om ytterligere etterspørselsøkning et halvt år fram.
 • Tjenesteytende sektor har fortsatt produksjonsvekst, men lavere vekst enn forrige periode. Sektoren har fortsatt tro på moderat etterspørselsvekst neste halvår. Det knyttes spenning til boligmarkedet framover, etter en periode med sterk vekst i etterspørselen.
 • I offentlig sektor satses det fortsatt på produktivitetsøkning og nødvendige anleggsinvesteringer. Det er ikke lenger like stort fokus på bemanningsreduksjon.
 • Sysselsettingen har økt i siste periode, og det er spesielt bygg og anlegg og varehandel som etterspør mer arbeidskraft. Det er et stadig større innslag av utenlandske arbeidere som ansettes. Industrisysselsettingen har økt i takt med oppsvinget, mens ledigheten innen helse, pleie og omsorg faktisk har økt 40 % i Møre og Romsdal i år.
 • Industri og tjenesteyting har økt sitt anslag for årslønnsveksten siden forrige runde, mens bygg og anlegg har nedjustert. Dette siste kan ha sammenheng med lavere lønnskrav fra utenlandske arbeidere.
 • De fleste sektorene melder om moderat prisoppgang og forventninger om uendret prisvekst neste år. Eksportindustrien opplever størst prisøkning, og dette relateres til dyrere innsatsfaktorer på verdensmarkedene. Sterk konkurranse og billig import holder prisene nede. Det er små endringer i lønnsomhetsutviklingen.
 • Det meldes om noe høyere kapasitetsutnyttelse enn i forrige runde, og for halvparten av kontaktene er det arbeidskrafttilgangen som blir flaskehalsen - som sist.

 Region Nord

 • Veksten i etterspørsel og produksjon fortsetter i region Nord for alle sektorer denne runden. Det rapporteres om moderat vekst for industrien rettet mot eksportmarkedet, noe som innebærer redusert veksttakt sammenlignet med forrige runde. Det forventes at veksten kommende 6 måneder vil bli moderat for eksportrettet industri.
 • For industri rettet mot hjemmemarkedet er det god vekst denne runden. Veksttakten har økt fra forrige runde, og det forventes at veksttakten kommende 6 månedene vil være tiltakende og god for denne delen av industrien.
 • For bygg og anlegg rapporteres det om god vekst denne perioden, og utsiktene kommende 6 måneder er på samme nivå. Innen varehandel rapporteres det om moderat vekst, noe redusert fra forrige runde. Denne veksttakten forventes også kommende 6 måneder.
 • Innen tjenesteyting er det god vekst i etterspørselen. Dette gjelder både tjenester rettet mot husholdningene og tjenester rettet mot næringslivet. Det er forventet god vekst innenfor tjenesteyting også kommende 6 måneder.
 • Innen offentlig sektor og i industrien rapporteres det god vekst i investeringene. I varehandelen og tjenesteyting forventes det moderat vekst i investeringene.
 • I industrien rapporteres det denne runden at sysselsettingen er uendret. Det er deler av industrien som har hatt problemer siste periode, og total sysselsetting innenfor verkstedindustri og prosessindustri er redusert som følge av nedleggelser og permitteringer. Det rapporteres om reduksjon i sysselsettingen i offentlig sektor. I bygg- og anlegg og tjenesteyting er det moderat vekst i sysselsettingen som følge av økt etterspørsel og produksjon. Fremover ventes det moderat økning i sysselsetting i bygg og anlegg og deler av industrien. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er totalt sett god.
 • Det rapporteres om god prisvekst siste 12 måneder i hjemmemarkedsindustrien og bygg og anlegg. For de andre sektorene er det moderat vekst. Fremover er tendensen at de fleste kontaktene for en stor del forventer uendret prisvekst. Eksportindustrien forventer lavere prisvekst.
 • Industrien, bygg og anlegg og tjenesteyting rapporterer om moderat vekst i lønnsomheten. Varehandelen rapporterer om stabil lønnsomhet.

 Region Midt-Norge

 • Hovedbildet er moderat til god vekst i alle næringer. I industrien er det tegn til sterkere vekst nå.
 • Innen bygg- og anleggsvirksomhet er det et fremdeles høyt aktivitetsnivå, men veksten er lavere og det er forventninger om at veksten nå stopper opp.
 • Innen varehandel er det jevnt lav vekst, mens veksttakten innen tjenesteyting synes å være voksende.
 • Aktørene er optimistiske med hensyn til utviklingen neste halvår. De fleste forventer en veksttakt om lag på linje med utviklingen så langt i år, mens innen industrien og oljeleverandørnæringen forventes sterkere vekst i høst.
 • Sysselsettingen vokser i industrien og de tjenesteytende næringene, ellers er den i stor grad stabil. Vekst i antall utlyste stillinger og spesielt utlysninger gjennom media kan indikere at jevn vekst i sysselsettingen i lengre tid nå begynner å gjøre seg gjeldende i form av et noe strammere arbeidsmarked.
 • Industri og tjenesteytende næringer rapporterer om lavere ledig kapasitet nå. Halvparten av kontaktene har ikke ledig produksjonskapasitet til å møte vekst i etterspørselen framover, alle næringene sett under ett.
 • Veksten i investeringsplanene i regionen er moderat. Investeringene i offentlig sektor ser nå ikke ut til å vokse fremover.
 • Lønnsveksten forventes å bli nær 3,5 prosent i alle bransjer med unntak av industrien hvor den blir noe lavere.
 • Det er en svak vekst i utsalgsprisene for de fleste bransjene. For varehandel ser det ikke ut til å være vekst, mens tjenesteyting rettet mot husholdningene opplever moderat vekst.
 • Det er variasjon i utviklingen i lønnsomhet, men for de fleste bedrifter er den positiv. Årsaken oppgis oftest å være vekst i volum. Veksten er størst innen tjenesteyting hvor det i tillegg har vært prisvekst.

 Region Innland

 • Sett under ett har det vært vekst i etterspørselen i Innlandet siste periode. Vi bedømmer at veksttakten samlet er om lag på nivå med de to foregående runder.
 • Markedsutsiktene er fortsatt gode for alle næringer i Innlandet, flertallet av bedriftene venter vekst i etterspørselen.
 • Veksten i hjemmemarkedsindustrien er noe lavere enn i forrige runde, men det er fortsatt god vekst. Utsiktene tilsier fortsatt vekst bl.a i byggevareindustrien.
 • Eksportindustrien har redusert sin produksjon noe siden forrige runde. Nedgangen skyldes både redusert etterspørsel ute og at et sterkere norsk marked reduserer eksporten, jf. trelastindustrien. Utsiktene framover tilsier en stabilisering av produksjonen de nærmeste månedene.
 • Aktiviteten i bygg og anlegg er fortsatt økende. Det forventes fortsatt god vekst, om lag som i siste periode. Men det er en viss avventende holdning i forhold til utviklingen framover, ettersom det forskutteres med renteøkning utover høsten/vinteren.
 • I varehandelen er veksten noe sterkere enn forrige runde. Veksten trekkes oppover av økningen i byggemarkedet. Bilsalget er også på vei opp.
 • I tjenesteytende sektor er etterspørselen fortsatt god, og veksten fortsetter på omtrent samme nivå som forrige runde.
 • Økonomien i region Innland er fortsatt langt fra kapasitetsgrensen. Deler av industrien opplever imidlertid press på kapasitet. Det samme gjelder i sterkere grad bygg og anlegg. For enkelte tjenesteytende bedrifter er tilgang på høykompetent arbeidskraft problematisk.
 • Investeringene er økende i flertallet av bedriftene. Investeringene er stigende i alle sektorer, og tiltakende i industri, varehandel og offentlig sektor.
 • Sysselsettingen er økende i hele privat sektor unntatt industrien, her er bildet preget av svak nedgang de siste 3 mnd. Framover ventes en moderat økning i sysselsettingen i bygg og anlegg, tjenesteyting og varehandel. Industrien og offentlig sektor forventer stabil sysselsetting.
 • Anslaget for lønnsveksten er om lag 3,5 pst for industri, bygg og anlegg og offentlig sektor, og litt lavere for tjenesteyting og varehandel. Lønnsveksten ligger om lag på nivå med forrige runde, og på samme tid i 2004.
 • Prisveksten ligger på ca 2 pst i de fleste bransjer, mens bygg og anlegg ligger noe høyere. Prisveksten er om lag på linje med forrige runde samlet sett. Forventningene om prisvekst er mer beskjedne enn i forrige runde, og det er nå flere bedrifter som forventer lavere enn høyere prisvekst.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 2. november 2005 12:25