Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 3/2004

Periode intervju: Mai og juni 2004

Ansvarlig: Region Sørvest - Rogalandsforskning

Oppsummering

 • Norsk næringsliv er inne i en positiv konjunkturutvikling med økt optimisme. For eksport, oljerelatert industri, bygg og anlegg, varehandel og næringsrettet tjenesteyting er veksten tiltakende.
 • Økt internasjonal etterspørsel med økte priser gir den eksportrettede prosessindustrien et betydelig løft. Nisjeorienterte eksportbedrifter opplever også god vekst. Høyt investeringsnivå på norsk sokkel og forestillingen om stabilt høye oljepriser gir økt stimulans for den oljerelaterte leverandørindustrien.
 • For hjemmemarkedsindustrien har utviklingen i husholdningenes disponible inntekter bidratt til økende etterspørsel og forbruk, men veksttakten har flatet ut.
 • Varehandelen viser fortsatt stigende etterspørsel. Veksten retter seg spesielt mot kapitalvarer som biler, fritidsbåter, møbler, gullsmedvarer, elektriske artikler og byggevarer.
 • Husholdningenes etterspørsel rettet mot tjenester øker fortsatt, spesielt innen reiseliv og finans.
 • Større aktivitet i næringslivet fører til økt etterspørsel etter forretningsmessig tjenesteyting som rådgivning, arkitekter, samt utleie av personell.
 • Bygg- og anleggssektoren viser stigende vekstkurve drevet av boligbygging, rehabilitering og offentlig infrastruktur som skoler og veier.
 • Konjunkturoppgang, bedret lønnsomhet og et vedvarende lavt rentenivå bidrar foreløpig kun til moderat økte investeringer. Investeringslysten er størst i varehandelen, men øker mest i industrien. En avtakende tendens registreres i offentlig sektor. Region Sørvest leder an i investeringsveksten.
 • Det er en moderat tendens til økt sysselsetting i hele privat sektor. For første gang fanger det regionale nettverket opp en svak økning i sysselsettingen i industrien. Utleiebyråene bekrefter økt etterspørsel etter arbeidskraft. Tilgangen på arbeidskraft er fortsatt god, men enkelte næringer melder om mangel på høyt utdannede spesialister og fagarbeidere.
 • Det forventes en årslønnsvekst i 2004 på 3,0 % for industrien, 3,5 % innen tjenesteyting og 3,5 % i offentlig sektor.
 • For industrien og deler av varehandelen er prisene på vei opp. For det første fører konjunkturoppgangen til at flere bedrifter oppnår langt høyere priser, og for det andre søker flere aktører å høyne prisene pga økte kostnader. Ingen næringer rapporterer om prisfall.
 • Lønnsomheten bedres i hele privat sektor, og mest for eksportindustrien, varehandel og tjenesteyting.

Region Sørvest

 • Oppgangen i økonomien utvides og forsterkes av vekst i alle sektorer. Varehandel og tradisjonell industri synes å øke mest.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er lyse for samtlige sektorer, mest for eksport, varehandel, bygg og anlegg.
 • Optimismen slår ut i en økende investeringsvilje i industrien og i boligmarkedet. For øvrig holdes investeringene på et normalt, gjennomsnittlig nivå.
 • Sysselsettingen øker i bygg og anlegg, i oljerelatert industri og i enkelte tjenesteytende næringer. Utleiebyråene rekrutterer kraftig.
 • Alle næringer melder om fortsatt god tilgang på velkvalifisert arbeidskraft, men det begynner å bli vanskelig å få tak i en del spesialister.
 • Prisene beveger seg noe oppover. Deler av eksportindustrien opplever stert prisvekst, mens bygg og anlegg og hjemmemarkedsindustrien melder om moderate økninger.
 • Lønnsomheten bedres i alle sektorer. Kostnadsreduksjoner og økt volum gir bedre kapasitetsutnyttelse og høyere marginer. I eksportindustrien drives lønnsomheten i tillegg av økte priser på verdensmarkedet.
 • Kapasitetsutnyttelsen er relativt høy i alle sektorer.
 • Forventet lønnsvekst i 2004 ligger i intervallet 3-3,5 %.

 Region Sør

 • Aktiviteten øker og markedsutsiktene er positive i alle næringene. Veksten er sterkest i eksportrettede virksomheter og varehandel.
 • Eksportindustrien melder om sterk vekst, mens veksten i hjemmemarkedsindustrien er moderat.
 • For bygg- og anlegg meldes det om en god økning i etterspørselen, men det er store forskjeller i kontaktenes tilbakemeldinger.
 • Innen tjenesteyting er det god vekst, og tjenesteyting rettet mot næringslivet viser nå samme vekstrate som tjenesteyting rettet mot husholdningene.
 • Det er sterk økning i etterspørselen etter varige konsumgoder og kapitalvarer som bil.
 • De positive konjunkturene til tross - det er ikke tegn til nevneverdig økning i investeringene innen industri. Investeringene innen varehandel viser imidlertid moderat vekst. Offentlige investeringer ligger fortsatt på et relativt høyt nivå, men viser markert fall blant våre kontakter som følge av avsluttede prosjekter.
 • For regionen som helhet er sysselsettingen stabil. I bygg- og anleggsbransjen øker sysselsettingen moderat, mens antall stillinger i offentlig sektor viser et svakt fall.
 • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er fortsatt god, men ikke fullt så god som tidligere.
 • Årslønnsveksten vil holde seg på et moderat nivå og lavere enn i 2003.
 • Utsalgsprisene øker i industrien, mens de er stabile i varehandel og tjenesteytende næringer.
 • Lønnsomheten viser god vekst i alle næringene.

 Region Øst

 • Hele privat sektor rapporterer om god vekst i etterspørselen, som forventes å fortsetter de neste 6 månedene.
 • I eksportindustrien øker etterspørselen mest markert for prosessindustrien og nisjepregede teknologibedrifter. For hjemmemarkedsindustrien rapporterer blant annet leverandører til bygg- og anleggsmarkedet om god vekst i etterspørselen. Også innenfor media meldes det om god vekst.
 • For bygg og anlegg bidrar privat boligetterspørsel og offentlige investeringer i yrkesbygg til økningen i aktivitetsnivået. Det rapporteres imidlertid om en noe lavere veksttakt i etterspørselen etter nye boliger etter påske.
 • Etterspørselsveksten er fortsatt god for varehandelen, og størst for varige konsumgoder. Veksten er også solid for annen tjenesteyting. Forretningsmessig tjenesteyting, transport- og finanssektorene melder om stigende etterspørsel fra næringslivet.
 • Både i privat og offentlig sektor er det planer om økte investeringer. Planlagt investeringsøkning er moderat i industrien og tjenesteyting, og god i varehandelen og offentlig sektor.
 • Det er svært få bedrifter i denne runden som melder om nedgang eller har planer om nedgang i sysselsettingen. Men forventninger om økning i sysselsettingen er heller ikke stor. Det er kun i varehandel og bygg og anlegg at vi samlet sett registrerer en moderat økning i sysselsettingen.
 • Forventet årslønnsvekst for 2004 varierer mellom 3 og 4 %. Forventet årslønnsvekst i industri og tjenesteytende næringer er litt lavere i år enn på samme tid i fjor. I offentlig sektor er forventet årslønnsvekst i år betydelig lavere enn i fjor.
 • Industrien melder om moderat til god prisvekst. Særlig økningen i råvareprisene bidrar til dette. For varehandel og tjenesteyting rapporteres det om lag uendrede priser.
 • Det rapporteres fortsatt om stigende lønnsomhet for alle næringer.

 Region Nordvest

 • Det er fortsatt forventninger om høy aktivitet knyttet til framtidige utbyggingsprosjekt innenfor olje- og gassvirksomheten, samt stor byggeaktivitet i offentlig sektor og privat boligbygging, som gir de mest positive konjunktureffektene i region Nordvest i denne perioden.
 • Etter et halvår med positiv utvikling, har den hjemmemarkedsorienterte industrien hatt en svak nedgang i produksjon siste periode. Dette forklares både med mer kostnadsbevisste og mer profesjonelle kunder, og økt konkurranse utenfra, men utsiktene framover betegnes som positive, og bedret konkurransekraft mot utenlandske markeder gir muligheter for at også disse bedriftene kan utvikle mer eksport.
 • Noen av de eksportorienterte industrigrenene har hatt positiv start på 2004 - spesielt møbel og fisk (laks)- mot et stabilt europeisk marked. Den siste måneden har imidlertid veksten flatet noe ut, spesielt på grunn av styrkingen av NOK mot Euro og USD, og at lakseprisen er på vei ned igjen.
 • Problemene til skipsverftene vedvarer, mens den maritimt rettede utstyrsindustrien erstatter et tapt innenlandsmarked med økt eksport. Det knyttes stor spenning til om den forventede oppgangen i offshorevirksomheten vil tilføre den maritimt rettede industrien nye oppdrag neste halvår.
 • For bygg og anlegg ser det ut til at den positive trenden fester seg, med oppgang i produksjonstakt og store, nye oppdragsmuligheter framover. Det er mange samtidige faktorer som drar: De store olje- og gassutvinningsprosjektene, offentlige bygg, nybygg og rehabilitering av private boliger. Bygging i privat og offentlig sektor forklares med lav rente. Skåret i gleden er fortsatt industriens manglende vilje til investeringer i nye anlegg.
 • Også for varehandelen vedvarer den positive trenden i omsetningsvolum i siste periode. Selv om konkurransen stadig skjerpes så forventes det tilsvarende vekst i neste halvår.
 • Tjenesteyting mot næringsliv har ikke like klar stigning som de siste periodene, men privatmarkedet er godt. Reiselivet ser med forventning fram til denne sesongen, som tegner bra etter et dårlig år i fjor.
 • Det er fortsatt vekst i investeringsplanene innen varehandel, blant annet innenfor dagligvare, som mobiliserer mot en forventet skjerpet konkurranse. Også offentlig sektor i regionen har planer om økte investeringer. I industrien skjer det fortsatt bare unntaksvis investeringer utover nødvendig vedlikehold, og det som skjer av nye investeringer er knyttet til produktutvikling eller økt utnyttelse av eksisterende ressurser. De eksportorienterte bedriftene leter etter ekspansjonsmuligheter i utlandet.
 • Sysselsettingen i industrien ser ut til å stabilisere seg på et lavt nivå, etter nedbemanning og avskalling de siste par årene. Ingen snakker om vekst i Norge. Det er kun tjenesteytende sektor som har en svak økning i antall sysselsatte. Bygg og anlegg ser fram til en fase med økte mannskapsbehov for gjennomføring av store byggeprosjekt de neste par årene. De øvrige sektorene satser på å høyne effektivitet og servicegrad med samme bemanning.
 • På grunn av vedvarende lavkonjunktur for mange industribedrifter, blir tilgangen på kvalifisert arbeidskraft stadig bedre. Bygg og anlegg har fortsatt en viss slakk og normal tilgang på fagfolk, men forventer en situasjon med knapphet på kvalifiserte arbeidere i vår region i løpet av høsten. Varehandel og tjenesteytende melder fortsatt om et arbeidsmarked med god tilgang på kvalifisert personell.
 • Det forventes et lavt lønnsoppgjør i år. Dette gir positiv effekt for konkurranseevnen. I industrien og bygg og anlegg forventes lønnskostnadene å øke med 3 % (2,5 % i eksportindustrien). For tjenesteyting og varehandel spriker det mer, men i gjennomsnitt forventes det om lag 3 %. Våre kontakter i offentlig sektor regner med 3,5 % lønnsstigning i år.
 • Nå merkes prisøkning på importerte innsatsfaktorer - spesielt metaller - og transport. Stålprisene har steget 30-40 % på verdensmarkedet i vår. For de fleste er det begrenset mulighet til å ta igjen kostnadsøkningene på utprisen. I hovedsak skyldes dette konkurransesituasjonen, og det fører til redusert lønnsomhetsutvikling. Det er bare bedrifter relatert til oljevirksomhet og tjenesteyting, samt noen innen hjemmemarkedsindustri, som mener at utsalgsprisene vil stige mer neste år enn forrige år.

 Region Nord

 • Det overordnede bildet fra denne runden er økende etterspørsel og produksjon i landsdelens virksomheter. Veksten antas å ligge på samme nivå som i forrige runde. Unntaket er tjenesteyting mot husholdninger som rapporterer svakere vekst sammenlignet med foregående periode.
 • Utsiktene for de kommende seks månedene indikerer at etterspørselen øker i om lag samme takt som i perioden vi har bak oss, med unntak for bygg og anlegg der det forventes høyere vekst.
 • I offentlig sektor og tjenesteyting rapporteres det om utflating i investeringsplanene på et nivå tilsvarende forrige runde. I industrien er det stigning i investeringsplanene, spesielt innenfor eksport og metall. For varehandel er det fortsatt vekst i investeringsplanene, men fra et lavere nivå sammenlignet med foregående periode.
 • For bygg og anlegg og varehandelen fortsetter den moderate veksten i sysselsettingen, mens for industrien, offentlig sektor og tjenesteyting er sysselsettingen om lag uendret.
 • Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er normalt god, men det er fortsatt vanskelig å rekruttere helse- og omsorgspersonell og ledere innen offentlig sektor.
 • Det forventes en årslønnsvekst for inneværende år på 4 % i offentlig sektor, 3,5 % i tjenesteyting og 3 % for industrien.
 • Hjemmemarkedsindustrien rapporter om økende priser. Hovedsakelig er prisene økt for å dekke inn økte råstoff- og lønnskostnader. Eksportindustrien opplever fortsatt positiv prisutvikling, men veksten er lavere enn i foregående periode. Den langvarige trenden med stabile priser i varehandelen er brutt, dels som følge av at en del produkter har blitt dyrere pga. høyere priser på stål og oljebaserte produkter. Bygg og anlegg øker prisene noe mer enn i forrige runde som følge av økte innsatskostnader.
 • Det er moderat til god vekst i lønnsomheten for alle næringer unntatt hjemmemarkedsindustrien, der lønnsomheten er om lag uendret.

 Region Midt-Norge

 • Det er vekst i alle bransjer. Veldig mange oppfatter at deres virksomhet og bransje nå har en "normal" veksttakt.
 • Veksten er fortsatt sterkest innen varehandel rettet mot forbrukere, og veksten er fremdeles sterkere for kapitalvarer enn for forbruksvarer.
 • Aktørene forventer en veksttakt framover om lag på linje med veksten så langt i 2004. Utbyggingen av Ormen Lange har nå positive effekter på bedrifter innen teknologisk rådgiving og utvikling, og forventes også å påvirke noe industrivirksomhet positivt framover.
 • Den kraftige økningen i verdensmarkedsprisene på en rekke råvarer som stål, olje og kull påvirker flere segmenter av økonomien. Produsenter av råvarer og av produkter som er komponenter i tradisjonelle råvarer utnytter kapasiteten fullt ut, noe som har positive spillovereffekter på blant annet tjenesteyting. Samtidig har prisene på varer som inneholder stål og olje startet på noe som kan bli en kraftig prisoppgang. Dette øker kostnadene i mye av industrien og i byggevirksomhet, som i neste omgang vil kunne øke konsumprisene.
 • Sysselsettingen er i stor grad stabil, men det synes å være antydninger til svak vekst i varehandel og tjenesteyting. Tilgangen på IT-kompetanse er ikke så god som for kun et halvt år siden.
 • Investeringstakten i regionen er rimelig stabil.
 • Utsalgsprisene øker for både industri, bygg- og anleggsvirksomhet og tjenesteyting. For industri skyldes det høyt konsum og økte priser internasjonalt, for bygg- og anleggsvirksomhet er årsaken økte priser på innsatsvarer, og for tjenesteyting er det kompensasjon for lønnsveksten. Innen varehandel synker fremdeles prisene på mange importerte varer, mens prisene på varer som er råvarebasert øker.
 • Lønnsveksten i alle bransjer ser i 2004 ut til å bli nær 3,5 %.
 • Utviklingen i lønnsomheten er positiv på grunn av økt aktivitetsnivå i virksomhetene.

 Region Innland

 • Industrien rettet mot hjemmemarkedet opplever god vekst på om lag samme nivå som i forrige rapport. Økningen omfatter både skjermet industri og øvrig hjemmemarkedsorientert industri. Markedsutsiktene er gode, bl.a. som følge av økt byggeaktivitet og sterk etterspørsel etter mange konsumvarer.
 • Eksportindustrien viser samlet sett en positiv etterspørselsutvikling. Flere trekker fordeler av sterkere internasjonale markeder, men en del bedrifter sliter i konkurransen.
 • Bedrifter i bygg- og anleggssektoren har opplevd tiltakende vekst i etterspørselen de tre siste månedene. For byggebransjen bidrar særlig boligbygging og etterspørsel fra kommunal sektor positivt. Utsiktene det neste halvåret tilsier fortsatt god vekst.
 • Tjenesteytende sektor opplever fortsatt økt etterspørsel både fra næringsliv og husholdninger. Eksempler på bransjer med positiv utvikling er hotell/overnatting, reiseliv og bank.
 • Veksten i varehandelen er fortsatt relativt sterk.
 • Det er få signaler om økte investeringer i privat sektor utenom varehandelen, der investeringene fremover anslås å øke moderat. Kommunesektoren melder om svakt fall i investeringsplanene.
 • Sysselsettingen ser nå ut til å øke i hele privat sektor i regionen. Det er moderat vekst for industri og tjenesteyting, og god vekst for bygg og anlegg. Kommunesektoren melder fortsatt om svakt fall i sysselsettingen.
 • Prisendringene har vært svært moderate i de fleste bransjer, men det ser ut til å være en forsiktig trend mot noe sterkere prisvekst bl.a. drevet av økte råvarepriser og sterkere innenlandsk etterspørsel.
 • Lønnsomheten er økende i de fleste bransjer. Årsaken til bedringen er økende volum og moderat kostnadsvekst, og samtidig fortsatt sterkt fokus på rasjonaliseringstiltak.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 1. juli 2004 12:44