Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 2/2004

Periode intervju: April 2004

Ansvarlig: Region Sør, Agderforskning

Oppsummering

 • Hovedinntrykket fra denne runden er positiv konjunkturutvikling og økt optimisme. Det meldes om at aktiviteten øker i alle næringene.
 • For hjemmemarkedsindustrien bidrar utviklingen i husholdningenes disponible inntekter til økende etterspørsel og forbruk. I tillegg kommer stigende konjunkturer for næringslivet generelt.
 • Positive konjunkturer internasjonalt, sammen med eksportindustriens bedrede konkurransevilkår, har gitt markert vekst i eksportrettede næringer.
 • Etterspørselen etter tjenesteyting rettet mot næringslivet viser god vekst. Det samme er tilfelle for bygg- og anleggssektoren. Her er det spesielt boligbygging og prosjekter i offentlig regi som synes å drive utviklingen.
 • Det er fortsatt god vekst innen handel og tjenesteyting rettet mot husholdningene.
 • Konjunkturoppgang og et vedvarende lavt rentenivå bidrar til moderat økte investeringsplaner i industrien og innen varehandel. Store endringer observeres dog ikke ennå i regionene, men det rapporteres om bevegelse i positiv retning. Offentlige investeringer ligger fortsatt på et høyt nivå.
 • Bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting melder om moderat vekst i sysselsettingen, mens det for industrien og offentlig sektor ikke er vekst i sysselsettingen.
 • Det forventes en årslønnsvekst i 2004 på 3,0 % for industrien, 3,0 % innen tjenesteyting og 3,5 % i offentlig sektor.
 • Nettverket rapporterer om noe prisvekst i industrien og tjenesteytende næringer. Ingen næringer rapporterer om prisfall.
 • Det rapporteres om økt lønnsomhet i hele privat sektor.

Region Sørvest

 • Oppgangen i økonomien utvides og forsterkes og drives ikke lenger kun av en sterkere etterspørsel fra husholdningene. I tillegg til høy byggevirksomhet og sterk vekst i varehandelen, drives oppgangen nå også av økt eksport og større virksomhet i olje- og gassindustrien
 • Optimismen synes å vedvare. Markedsutsiktene for neste halvår er lyse for samtlige sektorer, mest for varehandel, bygg og anlegg
 • Optimismen slår bare ut i en moderat investeringsvilje. Jevnt over holdes investeringene på et normalt, gjennomsnittlig nivå. Unntaket er boliginvesteringer og varehandel
 • I motsetning til tidligere melder flere sektorer om økende sysselsetting. Det gjelder oljerelatert industri, varehandel og tjenesteyting mot næringslivet.
 • Alle næringer melder fortsatt god tilgang på velkvalifisert arbeidskraft, men det begynner å bli vanskelig å få tak i en del spesialister
 • Vi ser nå en gryende tendens til at prisene beveger seg oppover. Det gjelder deler av eksportindustrien, olje- og leverandørindustrien og bygg og anlegg.
 • Lønnsomheten bedres i alle sektorer. Kostnadsreduksjoner og økt volum gir bedre kapasitetsutnyttelse og høyere marginer.
 • Forventet lønnsvekst i 2004 ligger i intervallet 3-3,5 prosent

 Region Sør

 • Aktiviteten øker i alle næringene, og markedsutsiktene er positive. Det er likevel unntak både med henhold til bransjer og geografi. Nytt for runden er at hjemmemarkedsindustrien melder om økt aktivitet og positive markedsutsikter.
 • Eksportindustrien opplever fortsatt vekst i etterspørselen, men flere av kontaktene melder om sterk konkurranse. For oljeleverandørnæringen er det i all hovedsak eksportmarkedet som gir vekstimpuls.
 • For bygg- og anlegg meldes det om en moderat økning i etterspørselen, men her er det store lokale forskjeller innen regionen.
 • I tjenesteyting er det god vekst i etterspørselen. Veksten er fortsatt minst i tjenesteytende sektor rettet mot næringslivet.
 • Det er stor økning i etterspørselen etter kapitalvarer som båt og bil. Ellers er det god vekst i varehandel generelt.
 • Optimismen til tross - det er ikke tegn til nevneverdig økning i investeringene inneværende år. Offentlige investeringer ligger fortsatt på et relativt høyt nivå.
 • For regionen som helhet er sysselsettingen stabil. Mange virksomheter, spesielt innen industrien, melder om høy kapasitetsutnyttelse av arbeidskraften. Dette til tross, er det få som har planer om å øke sysselsettingen. I offentlig sektor meldes det om stabil eller svak reduksjon i antall sysselsatte.
 • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er fortsatt god. Turnover i virksomhetene er lav. Det er flere som klager over at arbeidskraften er for stabil enn at gjennomtrekken er for høy.
 • Årslønnsveksten antas å holde seg på et moderat nivå og lavere enn i 2003.
 • Utsalgsprisene er i snitt om lag uendrede, men det er variasjoner på bransjenivå. Det er eksempler på bransjer som opplever fortsatt nedgang i utsalgsprisene, andre melder om stabilitet eller svak oppgang. Det er imidlertid flere av kontaktene som melder om oppgang i utsalgsprisene nå enn for 3 måneder siden.
 • Lønnsomheten viser en positiv utvikling i alle næringene. Flere av kontaktene melder om økt lønnsomhet på grunn av bedre utnytting av kapasitet, som igjen henger sammen med tidligere sysselsettingsreduksjoner, kombinert med økt etterspørsel.

 Region Øst

 • Eksportindustrien, varehandelen og tjenesteyting rettet mot husholdninger rapporterer om god og tiltagende vekst i aktivitetsnivået. Det er også forventninger til at den gode veksten fortsetter de neste 6 månedene.
 • For hjemmemarkedsindustrien og bygg og anleggssektoren vokser også etterspørsel og produksjon, men i et mer moderat tempo. Det forventes fortsatt moderat vekst det neste halvåret.
 • Investeringene ser nå ut til å ta seg opp i industrien. I varehandel og offentlig sektor er det god vekst i investeringene. Det er særlig investeringer i helsesektoren som bidrar til økningen i offentlig sektor. Annen tjenesteyting melder om lite endringer i investeringsnivået.
 • Det er fortsatt få tegn til økt sysselsetting i privat sektor. Unntaket er varehandelen som melder om moderat vekst. Også i offentlig sektor ser sysselsettingen nå ut til å øke noe.
 • Utnyttelsen av arbeidsstokkens kapasitet har økt noe innen de fleste næringer, men tilgangen på kvalifisert arbeidskraft rapporteres fortsatt å være god. Økt turnover i enkelte bransjer, blant annet innen forretningsmessig tjenesteyting, tyder på at det er noe mer bevegelse i arbeidsmarkedet.
 • Forventet årslønnsvekst for 2004 er i snitt på mellom 3 og 3,5 %. Lav prisvekst og svak utvikling i sysselsettingen forventes å holde årslønnsveksten lav.
 • Utsalgsprisene er ikke lenger fallende for noen næring. Eksport- og hjemmemarkedsindustrien og tjenesteyting mot husholdninger melder om moderat prisvekst. For varehandelen og tjenesteyting mot næringslivet rapporteres det om uendrede priser.
 • Det er nå god vekst i lønnsomheten i de fleste næringer. Det skyldes dels etterspørselsøkning, dels kostnadsreduksjoner og dels høyere utsalgspriser

 Region Nordvest

 • Hovedinntrykket er fortsatt positiv konjunkturutvikling og økt optimisme, men bildet er sammensatt. Det er ujevn utvikling både geografisk og innen forskjellige sektorer.
 • Deler av eksportindustrien har hatt en periode med positiv prisutvikling og etterspørsel, som har gitt økt aktivitet innen møbelindustri og fiskeoppdrett. Maritimt rettet industri opplever fortsatt lavkonjunktur, og tynges av svak USD kurs og økte stålpriser.
 • Olje/gass-sektoren bidrar til økt aktivitet nord i regionen fra nå av, med utbygging av Kristin- feltet samt oppstart av Ormen Lange og Skarv. Dette kommer i tillegg til økende leteaktivitet utenfor Midt-Norge og en stabil etterspørsel etter drift- og vedlikeholdstjenester. Dette drar andre sektorer med seg og gjør at nordre del av region Nordvest bærer preg av optimisme og investeringslyst.
 • I varehandelen omsettes stadig store volum med lave priser, men det er også tendens til at kjøpevanene går i retning av varige konsumgoder i høyprisklassen.
 • Næringslivet etterspør flere tjenester, særlig knyttet til utviklings- og produktivitetsfremmende tiltak. Innen reiseliv har man hatt en god vinter og venter en sesongjustert vekst denne sommeren.
 • Bare unntaksvis rapporteres det om økt sysselsetting. De fleste vil holde et stabilt nivå og fokuserer på produktivitetsforbedring. I verftsindustrien er det fortsatt permitteringer og dårlig kapasitetsutnyttelse. I andre halvår ventes økt sysselsetting i bygg og anlegg i nordre deler av regionen.
 • Leverandører av både industriprodukter og tjenester på hjemmemarkedet ser omsider igjen muligheter for å øke prisene moderat, og derigjennom bedre lønnsomheten. Lønnsveksten ventes å bli like moderat som fjoråret.
 • I varehandelen ser vi vilje til investering i kapasitetsutvidelser og kvalitetsheving. Også innen reiseliv er det økt investeringstakt som i hovedsak er rettet mot vedlikehold og kvalitetsforbedring, men også mot nye tilbud og økt kapasitet. Øvrig næringsliv investerer ikke i kapasitetsutvidelse, men noe i produktivitetsfremmende tiltak. Det offentlige opprettholder sitt investeringsnivå.

 Region Nord

 • De fleste næringer viser god og tiltakende vekst i etterspørsel og produksjon, og det forventes fortsatt god vekst i de neste månedene. Unntaket er hjemmemarkedsindustrien som melder om stabilt aktivitetsnivå med utsikter til kun moderat vekst fremover.
 • I bygg- og anleggssektoren bidrar offentlige investeringer og boligbyggingen til økt vekst. Snøhvitutbyggingen bidrar til gode vekstutsikter.
 • I varehandelen kommer det største bidraget til økt vekst fra kapitalvaremarkedet.
 • Investeringene ser ut til å øke noe for varehandel og tjenesteyting. I kommunesektoren meldes det om en sterk økning i investeringsnivået fra 2003 til 2004 i blant annet skoler, barnehager og omsorgsboliger.
 • Sysselsettingen ser nå ut til å øke markert innenfor tjenesteytende næringer, mens industrien og offentlig sektor melder om stabil utvikling.
 • Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er generelt god. Det kan imidlertid være vanskelig å få tak i en del spesialister.
 • For eksportindustrien er det god vekst i utsalgsprisene. I andre næringer er det i snitt kun små endringer i prisene.
 • Lønnsomheten er om lag uendret for hjemmemarkedsindustrien og bygg og anlegg og moderat økende for varehandel og tjenesteyting. Det er god vekst i lønnsomheten for eksportindustrien som følge av effektiviseringer, økt etterspørsel og høyere priser

 Region Midt-Norge

 • Kontaktene melder om fortsatt produksjonsvekst i både hjemmemarkeds- og eksportindustrien.
 • Det er fortsatt sterk og stabil vekst innen varehandel. Veksten er fremdeles sterkest for kapitalvarer.
 • Bygg- og anleggsbransjen opplever fortsatt jevnt sterk vekst, og det er forventninger om enda sterkere vekst fremover.
 • Sysselsettingen er i stor grad stabil, men det synes å være antydninger til moderat vekst i bygg- og anlegg og i varehandel.
 • Det er indikasjoner på at investeringsaktiviteten i offentlig sektor vil avta fremover.
 • I industrien øker prisene, mens de er stabile i andre bransjer. Innen varehandel reduseres prisene på tekstiler, sko og elektronikk mens matvareprisene synes å øke noe.
 • Det er indikasjoner på at bankene generelt er mer tilbakeholdne med lån til næringslivet. Bankene er mer forsiktige og søker mer dokumentasjon enn tidligere.

 Region Innland

 • Industrien rettet mot hjemmemarkedet opplever en viss vekst, som er svakt tiltakende. Sysselsettingen endres lite pga konkurransesituasjon og rasjonalisering. Markedsutsiktene er relativt gode, bl.a. som følge av økt byggeaktivitet og sterk etterspørsel etter mange konsumvarer.
 • Eksportindustrien viser en litt mer positiv etterspørselsutvikling. Årsaken til dette er utviklingen i kroneverdien og en stabil prisutvikling innenlands. Utviklingen har ikke hatt særlig effekt i forhold til sysselsettingen. Det er fortsatt et betydelig press mot rasjonalisering og outsourcing.
 • Bedrifter innen bygg og anlegg har opplevd tiltakende vekst i etterspørsel og volum de tre siste månedene. Byggebransjen profiterer på økt aktivitet i boligbygging og relativt høy etterspørsel fra kommunal sektor. Utsiktene det neste halvåret tilsier en fortsatt vekst på samme nivå.
 • Tjenesteytende sektor opplever økt etterspørsel både fra næringsliv og husholdninger. Eksempler på bransjer med positiv utvikling er hotell/overnatting, reiseliv og bank.
 • Veksten i varehandelen har tiltatt, først og fremst som følge av sterk vekst i bilsalget. Den øvrige detaljhandelen utvikler seg på linje med de forgående runder.
 • Generelt har industrien økt sine investeringer relativt moderat siste år, og denne trenden vil fortsette i 2004. Investeringene er i stor grad knyttet til vedlikehold og til en viss grad tiltak som øker automatiserings- og foredlingsgrad.
 • Sysselsettingen er stabil til svakt økende. Presset på nedbemanning i industrien ser ut til å være svakere enn på slutten av 2003. Sysselsettingen er tiltakende i bygg- og anleggsnæringen.
 • Bedriftene i Innlandet forventer en klart svakere årslønnsvekst i 2004 enn i 2003. Tendensen er fortsatt en høyere lønnsvekst i offentlig sektor enn privat sektor, men begge sektorer har redusert sine forventninger til lønnstillegg i år.
 • Prisendringene har vært svært moderate i de fleste bransjer innenlands, men det ser ut til å være en forsiktig trend mot noe sterkere prisvekst drevet av økte importpriser og sterkere innenlandsk etterspørsel. Eksempler er bl.a. stål, trelast og biler.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 26. mai 2004 12:47