Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/13

I møtet 7. august 2013 diskuterte hovedstyret aktuelle temaer til rapporten. I møtet 4. september 2013 drøftet hovedstyret de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og risikoen i det finansielle systemet. På grunnlag av denne drøftingen og en tilråding fra bankens ledelse vedtok hovedstyret i møtet 18. september 2013 en pengepolitisk strategi for perioden fram til neste rapport legges fram 5. desember 2013. Hovedstyrets vurdering av de økonomiske utsiktene, strategien for pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer er gjengitt i avsnittet "Hovedstyrets vurdering".

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 19. september 2013 10:00
Publisert 19. september 2013 10:00