Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Noe lavere etterspørsel etter boliglån

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
4/2023

Etterspørselen etter lån fra husholdninger falt noe i fjerde kvartal 2023, og bankene venter videre fall i første kvartal 2024. Blant foretakene var det litt lavere etterspørsel etter lån til næringseiendom. Samlet kredittpraksis var om lag uendret i fjerde kvartal, og bankene venter det samme for første kvartal. Bankene meldte om litt økt bruk av avdragsfrihet på lån til husholdningene.

Husholdninger 

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån med pant i bolig falt noe i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før, se figur 1. De venter at etterspørselen vil falle litt videre i første kvartal 2024. Etterspørselen etter førstehjemslån falt noe i fjerde kvartal, og bankene venter videre fall i første kvartal. Det var også noe lavere etterspørsel etter fastrentelån i fjerde kvartal.

Kredittpraksisen overfor husholdningene var om lag uendret i fjerde kvartal, og bankene venter ingen endring i første kvartal, se figur 1. Bruken av avdragsfrihet økte litt i fjerde kvartal, og bankene forventer at den vil øke litt videre i første kvartal.

Samlet rapporterte bankene om noe økte finansieringskostnader og utlånsrenter på boliglån i fjerde kvartal, se figur 2. For første kvartal venter bankene om lag uendret finansieringskostnader, mens utlånsrenter vil fortsette å øke noe. Utlånsmarginen var om lag uendret i fjerde kvartal, og bankene forventer det samme for første kvartal. Bankene rapporterte også om litt økt konkurranse i fjerde kvartal, og de forventer det samme for første kvartal.

Foretak 

For lån til ikke-finansielle foretak rapporterte bankene samlet om uendret etterspørsel i fjerde kvartal 2023, se figur 3. De venter også om lag uendret etterspørsel i første kvartal 2024. Etterspørselen etter fastrentelån økte noe i fjerde kvartal, men den ventes å være om lag uendret i første kvartal. Etterspørsel etter lån til næringseiendom falt noe i fjerde kvartal, og bankene venter også litt lavere etterspørsel i første kvartal.

Samlet sett rapporterte bankene om uendret kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak i fjerde kvartal, og bankene venter uendret kredittpraksis i første kvartal. Kredittpraksisen overfor næringseiendomsforetak var også om lag uendret, etter at bankene har rapportert om strammere kredittpraksis overfor slike foretak gjennom det siste året.

Bankene meldte samlet sett om uendrede finansieringskostnader og utlånsrenter på lån til foretak i fjerde kvartal, se figur 4. Bankene venter litt økning i utlånsrenter i første kvartal, men om lag uendrede finansieringskostnader. Bankene meldte om litt økt utlånsmargin i fjerde kvartal, men de venter om lag uendret margin i første kvartal. Bankene rapporterte også om litt økt konkurranse i fjerde kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 11. januar 2024 10:00
Publisert 11. januar 2024 10:00