Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Litt strammere kredittpraksis overfor husholdninger

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
4/2022

Etterspørsel etter lån fra husholdninger og foretak falt i fjerde kvartal i fjor. Samlet kredittpraksis ble strammet litt inn for husholdninger, mens kredittpraksisen var om lag uendret for foretak i fjerde kvartal. For første kvartal i år venter bankene om lag uendret kredittpraksis. Utlånsrenter økte både for boliglån og foretakslån i fjerde kvartal. Samtidig rapporterte bankene om litt lavere utlånsmargin på boliglån, mens utlånsmarginen på foretakslån økte.

Husholdninger

Samlet rapporterte bankene om noe lavere etterspørsel etter lån med pant i bolig i fjerde kvartal 2022 sammenlignet med kvartalet før, se figur 1. De venter at etterspørselen vil falle litt videre i første kvartal 2023. Etterspørselen etter fastrentelån er om lag uendret. Bruken av avdragsfrihet økte noe i fjerde kvartal, og det forventes at den fortsetter å øke noe i første kvartal.

Bankene rapporterte om litt strammere kredittpraksis overfor husholdninger i fjerde kvartal. For førstehjemslån var kredittpraksisen lite endret. Bankene rapporterte at de makroøkonomiske utsiktene bidro til innstrammingen i kredittpraksis i fjerde kvartal. Bankene venter om lag uendret kredittpraksis i første kvartal. Noen banker påpekte at lettelsene i kravet til gjeldsbetjeningsevne i utlånsforskriften fra 1. januar i år kan gjøre det litt lettere å få lån fremover. Samtidig påpekte noen banker at ny finansavtalelov, som pålegger bankene å avslå lån dersom kunden ikke har tilstrekkelig kredittevne, kan ha en liten innstrammende virkning på kredittpraksisen fremover.

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån med pant i bolig

Samlet rapporterte bankene at utlånsmarginen på boliglån falt litt i fjerde kvartal, se figur 1 og 2. Det var variasjon i bankenes svar om utlånsmarginen. Bankenes finansieringskostnader økte noe, mens utlånsrenter økte ganske mye i fjerde kvartal, se figur 2. Bankene venter at finansieringskostnader vil øke litt i første kvartal, mens utlånsrenter vil øke noe. Utlånsmarginen forventes å være om lag uendret i første kvartal.

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån med pant i bolig

Foretak

For lån til ikke-finansielle foretak rapporterte bankene litt lavere etterspørsel i fjerde kvartal 2022, og de venter litt lavere etterspørsel i første kvartal 2023, se figur 3. Det var om lag uendret utnyttelse av kredittlinjer. Bankene rapporterte om noe lavere etterspørsel etter lån til næringseiendom i fjerde kvartal og venter det samme for første kvartal.

Samlet sett var kredittpraksisen overfor foretak om lag uendret i fjerde kvartal, og bankene venter omtrent det samme for første kvartal, se figur 4. Likevel rapporterte enkelte banker om noe strammere kredittpraksis overfor foretak innen næringseiendom i fjerde kvartal, og flere venter det samme for første kvartal. Flere banker rapporterte at både de makroøkonomiske og næringsspesifikke utsiktene var faktorer som isolert sett bidro til noe strammere kredittpraksis i fjerde kvartal, og flere forventer det samme for første kvartal. Bankenes finansieringssituasjon og risikovilje bidro også isolert sett til litt strammere kredittpraksis i fjerde kvartal, og det forventes også litt innstrammende effekt i første kvartal.

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til ikke-finansielle foretak

Bankene meldte samlet sett at utlånsmarginen på lån til foretak økte litt i fjerde kvartal, se figur 3 og 4. Bankenes finansieringskostnader økte litt i fjerde kvartal, mens utlånsrenter økte ganske mye, se figur 4. Bankene venter om lag uendret utlånsmargin, finansieringskostnader og utlånsrenter i første kvartal.

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån til ikke-finansielle foretak

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 12. januar 2023 10:00
Publisert 12. januar 2023 10:00