Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Videre nedgang i marginen på lån med pant i bolig

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
4/2021

Etterspørselen etter lån fra husholdninger falt svakt i fjerde kvartal 2021, mens etterspørselen var uendret for foretak. Kredittpraksis var om lag uendret. Utlånsmarginen på lån med pant i bolig fortsatte å falle noe i fjerde kvartal. Samtidig økte både utlånsrenter og finansieringskostnader noe. Bankene forventer noe økte utlånsrenter og finansieringskostnader i første kvartal 2022, mens utlånsmarginen er ventet å endre seg lite.

Husholdninger

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån med pant i bolig falt svakt i fjerde kvartal 2021, se figur 1. Samlet venter bankene om lag uendret etterspørsel etter lån med pant i bolig i første kvartal 2022, se figur 1. 

Kredittpraksisen overfor husholdningene var uendret i fjerde kvartal, og det forventes heller ingen endring i første kvartal, se figur 1. Bankene forventer en liten økning i bruk av avdragsfrihet igjen i første kvartal. Bruk av avdragsfrihet økte under utbruddet av koronapandemien i 2020, men har siden avtatt.

Figur 1

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån med pant i bolig

Bankene rapporterte om noe nedgang i marginen på boliglån i fjerde kvartal, se figur 1. Det var noe nedgang i denne marginen også i tredje kvartal. Finansieringskostnader og utlånsrenter økte noe i fjerde kvartal, se figur 2. Bankene venter at både finansieringskostnader og utlånsrente vil fortsette å øke i første kvartal, mens utlånsmarginen er ventet å endre seg lite.

Figur 2

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån med pant i bolig

Foretak

For ikke-finansielle foretak rapporterte bankene om uendret etterspørsel etter lån, kredittpraksis og utlånsmargin i fjerde kvartal 2021, se figur 3. Utnyttelse av kredittlinjer, etterspørsel etter fastrentelån og lån til næringseiendom var også uendret. Bankene venter ingen endring for første kvartal 2022, se figur 3.

Figur 3

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til ikke-finansielle foretak

Videre meldte bankene at utlånsrente og finansieringskostnad på lån til foretak økte noe i fjerde kvartal, se figur 4. Utviklingen ventes å fortsette i første kvartal.

Figur 4

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån til ikke-finansielle foretak

 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 13. desember 2021 til 4. januar 2022.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 13. januar 2022 10:00
Publisert 13. januar 2022 10:00