Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Litt fall i låneetterspørsel, men om lag uendret kredittpraksis

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
3/2023

Etterspørsel etter lån fra husholdninger og foretak falt litt i tredje kvartal 2023. Kredittpraksis var om lag uendret. Bankene venter det samme for fjerde kvartal. Bankene meldte om litt økt bruk av avdragsfrihet for både nye og eksisterende boliglån det siste halvåret. De fleste bankene ser noe økt risiko for at foretak innen næringseiendom og eiendomsutvikling kommer i brudd med vilkår i eksisterende låneavtaler, og de stiller noe strengere krav til egenkapital ved nye lån. 

Husholdninger              

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån med pant i bolig falt litt i tredje kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før, se figur 1. De venter at etterspørselen vil falle litt videre i fjerde kvartal 2023. Etterspørselen etter fastrentelån falt også litt i tredje kvartal, og utviklingen forventes å fortsette i fjerde kvartal.

Kredittpraksisen overfor husholdningene var om lag uendret i tredje kvartal, og bankene venter ingen endring i fjerde kvartal, se figur 1. 

Samlet rapporterte bankene at utlånsmarginen på boliglån falt litt i tredje kvartal, mens bankenes finansieringskostnader og utlånsrenter økte noe, se figur 1 og 2. For fjerde kvartal venter bankene at finansieringskostnader og utlånsrenter vil fortsette å øke. Utlånsmarginen forventes å være om lag uendret.

I denne runden ble bankene stilt tilleggsspørsmål om utviklingen i nye lån med pant i bolig, tilsvarende som i første kvartal. Syv av ti banker rapporterte at gjeldsbetjeningsevnen til de som tok opp nye lån, har falt det siste halvåret, og fem banker venter noe fall det neste halvåret, se figur 3 og 4. De fleste bankene rapporterte om noe økt bruk av avdragsfrihet på nye lån det siste halvåret og venter fortsatt økning det neste halvåret. Få banker rapporterte om endring i nedbetalingstid eller endring i gjeld i forhold til boligens verdi eller inntekt. 

Bankene ble også spurt om bruken av avdragsfrihet på eksisterende lån med pant i bolig. Halvparten av bankene rapporterte at bruken av avdragsfrihet har økt noe det siste halvåret, mens en bank rapporterte at den har falt noe, se figur 5. For neste halvår venter ni av ti banker en økning i bruken av avdragsfrihet. 

Foretak

For lån til ikke-finansielle foretak rapporterte bankene samlet om litt lavere etterspørsel i tredje kvartal 2023, se figur 6. Utnyttelse av kredittlinjer og etterspørsel etter fastrentelån var om lag uendret i tredje kvartal, mens etterspørselen etter lån til næringseiendom falt noe. Bankene venter det samme for fjerde kvartal.

Kredittpraksisen overfor ikke-finansielle foretak var samlet sett om lag uendret i tredje kvartal, men bankene rapporterte om litt videre innstramming i kredittpraksis overfor foretak innen næringseiendom. Bankene venter om lag uendret kredittpraksis i fjerde kvartal.

Bankene meldte samlet sett at utlånsmarginen på lån til foretak var om lag uendret i tredje kvartal, se figur 6, mens bankenes utlånsrenter økte noe, se figur 7. Bankene venter det samme for fjerde kvartal.

I denne runden spurte vi bankene om deres vurdering av næringseiendom er påvirket av utviklingen i økonomien og finansmarkedene det siste halvåret. Vi hadde lignende spørsmål i første kvartal. Svarene er konsistente med litt videre innstramming i kredittpraksis overfor foretak innen næringseiendom det siste halvåret, se figur 8. Flertallet rapporterer at bankens krav til egenkapital ved nye lån til næringseiendomsforetak har økt noe, mens tre av ti banker sier at deres krav til rentedekningsgrad har økt noe. Videre meldte flertallet av bankene om noe økt risiko for at låntakere i næringseiendom kommer i brudd med vilkår i låneavtaler knyttet til både egenkapitalandel og rentedekningsgrad. 

I denne runden spurte vi også om bankenes vurdering av foretak innen eiendomsutvikling. De fleste bankene rapporterte at deres krav til egenkapital for nye lån til foretak innen eiendomsutvikling har økt noe, og halvparten av bankene meldte at krav til betjeningsevne har økt noe, se figur 9. Få banker meldte om endring i krav til forhåndssalg av boliger. De fleste bankene meldte om økt risiko for at låntakerne innen eiendomsutvikling kommer i brudd med vilkår i låneavtalen knyttet til både egenkapitalandel og rentedekningsgrad.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 26. oktober 2023 10:00
Publisert 26. oktober 2023 10:00