Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Litt lavere låneetterspørsel

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
3/2022

Etterspørselen etter lån fra både husholdninger og foretak falt litt i tredje kvartal 2022. Samlet kredittpraksis overfor husholdninger og foretak var om lag uendret i tredje kvartal, men det ventes litt innstramming overfor husholdninger i fjerde kvartal. Noen banker rapporterte om noe økt bruk av avdragsfrihet for nye boliglån i tredje kvartal, og flere banker venter det for fjerde kvartal. For nye lån til næringseiendom rapporterte flere banker at utviklingen i år gjør at de stiller noe økte krav til egenkapital og betjeningsevne. 

Husholdninger

Samlet rapporterte bankene om litt lavere etterspørsel etter lån med pant i bolig i tredje kvartal 2022 sammenlignet med kvartalet før, se figur 1. De venter at etterspørselen vil falle noe i fjerde kvartal. Etterspørselen etter fastrentelån er lite endret.

Kredittpraksisen overfor husholdninger var samlet sett om lag uendret i tredje kvartal, men bankene venter en liten innstramming i fjerde kvartal, se figur 1. Flere banker rapporterte at de makroøkonomiske utsiktene er en faktor som isolert sett hadde en noe innstrammende virkning på deres kredittpraksis i tredje kvartal, og det samme gjelder forventningen for fjerde kvartal.

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån med pant i bolig

Samlet rapporterte bankene at utlånsmarginen på boliglån falt litt i tredje kvartal, se figur 1 og 2. Det var variasjon i bankenes svar om utlånsmarginen. Både finansieringskostnader og utlånsrenter økte ganske mye, se figur 2. Bankene venter at både finansieringskostnader og utlånsrenter vil øke noe i fjerde kvartal, mens utlånsmarginen ventes å være om lag uendret.

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån med pant i bolig

I denne runden ble bankene også stilt tilleggsspørsmål om utviklingen i nye lån med pant i bolig. Fire av ti banker rapporterte om noe økt bruk av avdragsfrihet på nye lån i tredje kvartal og seks banker venter noe økning i fjerde kvartal, se figur 3. Ingen banker rapporterte om endringer i nedbetalingstid. To banker venter noe høyere gjeld i forhold til boligens verdi på nye lån i fjerde kvartal. En bank rapporterte om noe lavere gjeld i forhold til inntekt for nye lån i tredje kvartal, og to banker venter dette for fjerde kvartal.

Hvordan har følgende karakteristika ved innvilget lånevolum til husholdninger endret seg?

De siste 3 månedene sammenlignet med de 3 månedene før, og hva forventes de neste tre månedene sammenlignet med de siste 3 måneder?

Foretak

For lån til ikke-finansielle foretak rapporterte bankene samlet om litt lavere etterspørsel i tredje kvartal, se figur 4. Det var om lag uendret utnyttelse av kredittlinjer. For fjerde kvartal venter bankene om lag uendret samlet etterspørsel. Flere banker rapporterte om noe lavere etterspørsel etter lån til næringseiendom i tredje kvartal, og flere venter også noe nedgang i fjerde kvartal.

Kredittpraksisen overfor foretak var samlet sett om lag uendret i tredje kvartal, og bankene venter ingen endring i fjerde kvartal, se figur 4. Enkelte banker rapporterte om noe strammere kredittpraksis overfor foretak innen næringseiendom i tredje kvartal og venter det samme for fjerde kvartal. Flere banker rapporterte at både de makroøkonomiske og næringsspesifikke utsiktene isolert sett bidro til noe strammere kredittpraksis i tredje kvartal, og de fleste forventer at disse utsiktene vil ha en noe innstrammende effekt også i fjerde kvartal. I denne runden spurte vi også om kredittpraksis har endret seg overfor bestemte næringer. De fleste bankene svarte at det ikke er spesielle næringer der kredittpraksis er strammet inn eller forventes å bli strammet inn, utover innstrammingen overfor næringseiendom.

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til ikke-finansielle foretak

Videre meldte bankene samlet sett at utlånsmarginen på lån til foretak økte litt i tredje kvartal, og de venter litt økt margin også i fjerde kvartal, se figur 4 og 5. Både finansieringskostnader og utlånsrente økte ganske mye i tredje kvartal, se figur 5. Bankene forventer at utlånsrenten vil øke ganske mye også i fjerde kvartal, mens finansieringskostnader er ventet å øke noe.

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån til ikke-finansielle foretak

I denne runden spurte vi bankene om deres vurdering av næringseiendom er påvirket av utviklingen i inneværende år med blant annet lavere økonomisk vekst, høyere renter og økte påslag i obligasjonsmarkedet. Tre banker svarte at risikoen for prisfall på næringseiendom har økt mye og de syv andre svarte at risikoen har økt noe, se figur 6. Halvparten av bankene svarte at deres krav til egenkapital ved nye lån med pant i næringseiendom har økt noe og et flertall rapporterte om noe økte krav til betjeningsevne ved nye lån. De fleste bankene har økt marginene sine på nye lån til næringseiendom, mens marginene på eksisterende lån er uendret i de fleste banker. Flertallet rapporterte at konkurransen fra obligasjonsmarkedet har falt.

Hvordan har utviklingen i inneværende år påvirket bankens vurdering av næringseiendomssegmentet?

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 20. oktober 2022 10:00
Publisert 20. oktober 2022 10:00