Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Om lag uendret låneetterspørsel og kredittpraksis

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
2/2023

Etterspørselen etter lån fra husholdninger og foretak var om lag uendret i andre kvartal 2023. For tredje kvartal venter bankene litt lavere etterspørsel fra husholdninger og næringseiendomsforetak. Samlet kredittpraksis var om lag uendret i andre kvartal, og bankene venter det samme for tredje kvartal. Bankene meldte om litt økt bruk av avdragsfrihet på lån til husholdningene, litt lavere utlånsmargin på boliglån og om lag uendret utlånsmargin på foretakslån.

Husholdninger 

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån med pant i bolig var om lag uendret i andre kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før, se figur 1. De venter at etterspørselen vil falle litt i tredje kvartal 2023. Etterspørselen etter fastrentelån var om lag uendret i andre kvartal, mens etterspørselen etter førstehjemslån falt litt. Bankene venter det samme for tredje kvartal. Bruken av avdragsfrihet økt litt i andre kvartal, og bankene forventer at den vil øke litt også i tredje kvartal.

Kredittpraksisen overfor husholdningene var om lag uendret i andre kvartal, og bankene venter ingen endring i tredje kvartal, se figur 1. Bankene rapporterte at de makroøkonomiske utsiktene isolert sett bidro til litt strammere kreditpraksis i andre kvartal, og forventer det samme for tredje kvartal.

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån med pant i bolig

Samlet rapporterte bankene om økte finansieringskostnader og utlånsrenter på boliglån i andre kvartal, men litt lavere utlånsmargin, se figur 1 og 2. For tredje kvartal venter bankene også en viss økning i finansieringskostnader og utlånsrenter, og utlånsmarginen forventes å være om lag uendret. 

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån med pant i bolig

Foretak 

For lån til ikke-finansielle foretak rapporterte bankene samlet om uendret etterspørsel i andre kvartal 2023, se figur 3. For tredje kvartal venter bankene om lag uendret etterspørsel. Utnyttelse av kredittlinjer og etterspørsel etter fastrentelån var også om lag uendret i andre kvartal, og det samme ventes for tredje kvartal. Etterspørsel etter lån til næringseiendom var om lag uendret i andre kvartal, men bankene venter litt lavere etterspørsel i tredje kvartal.

Samlet sett rapporterte bankene om uendret kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak i andre kvartal, og bankene venter uendret samlet kredittpraksis også i tredje kvartal. For lån til næringseiendomsforetak rapporterte bankene om litt videre innstramming i kredittpraksis i andre kvartal, og at både de makroøkonomiske og næringsspesifikke utsiktene bidro til dette.

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til ikke-finansielle foretak

Bankene meldte samlet sett om økte finansieringskostnader og utlånsrenter på lån til foretak i andre kvartal, men om lag uendret utlånsmargin, se figur 3 og 4. Bankene venter noe økning i utlånsrenter i tredje kvartal, men om lag uendret utlånsmargin og finansieringskostnader.

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån til ikke-finansielle foretak

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 10. august 2023 10:00
Publisert 10. august 2023 10:00