Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Noe økt utlånsmargin på foretakslån

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
2/2022

Etterspørselen etter lån fra husholdninger og foretak var om lag uendret i andre kvartal 2022. Samlet kredittpraksis var også om lag uendret. Bankene rapporterte om noe økte utlånsrenter og finansieringskostnader både for boliglån og foretakslån i andre kvartal. Samtidig var utlånsmarginen på boliglån om lag uendret, mens utlånsmarginen på foretakslån økte noe. Bankene venter at utviklingen i utlånsrenter, finansieringskostnader og utlånsmarginer fortsetter i tredje kvartal.

Husholdninger

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån med pant i bolig var om lag uendret i andre kvartal 2022 sammenlignet med kvartalet før, og bankene venter om lag uendret etterspørsel i tredje kvartal, se figur 1. Etterspørselen etter fastrentelån var om lag uendret i andre kvartal, men bankene venter en liten økning i tredje kvartal.

Kredittpraksisen overfor husholdningene var samlet sett uendret i andre kvartal, og bankene venter ingen endring i tredje kvartal, se figur 1. Samtidig rapporterte enkelte banker at de makroøkonomiske utsiktene er en faktor som isolert sett har en noe innstrammende virkning på deres kredittpraksis i andre kvartal, og det samme gjelder forventningen for tredje kvartal. Videre venter flere banker at bruken av avdragsfrihet vil øke noe i tredje kvartal.

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån med pant i bolig

Bankene rapporterte at utlånsmarginen på boliglån var om lag uendret i andre kvartal, se figur 1. Både finansieringskostnader og utlånsrenter økte noe, se figur 2. Bankene venter at både finansieringskostnader og utlånsrenter vil øke noe også i tredje kvartal, mens utlånsmarginen er ventet å endre seg lite.

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån med pant i bolig

Foretak

For lån til ikke-finansielle foretak rapporterte bankene samlet om uendret etterspørsel og kredittpraksis i andre kvartal 2022, se figur 3. Bankene venter ingen endring i tredje kvartal 2022. Samtidig rapporterte enkelte banker at de makroøkonomiske utsiktene er en faktor som isolert sett har en noe innstrammende virkning på deres kredittpraksis i andre kvartal, og flere banker forventer det samme for tredje kvartal. Utnyttelse av kredittlinjer, etterspørsel etter fastrentelån og lån til næringseiendom var uendret i andre kvartal, og bankene venter ingen endring i tredje kvartal.   

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til ikke-finansielle foretak

Videre meldte bankene at utlånsmarginen på lån til foretak økte noe i andre kvartal, se figur 3. Både finansieringskostnader og utlånsrenter økte noe, se figur 4. Økningene var større enn forventet ved forrige rapportering. Bankene forventer at utlånsmarginen, finansieringskostnader og utlånsrenter også øker noe i tredje kvartal.

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån til ikke-finansielle foretak

 

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 11. august 2022 10:00
Publisert 11. august 2022 10:00