Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Fortsatt lavere etterspørsel etter boliglån

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
1/2024

Etterspørselen etter lån fra husholdninger falt litt i første kvartal 2024. For foretak var etterspørselen om lag uendret. Bankene har meldt om lavere etterspørsel etter boliglån de siste tre kvartalene, men venter ikke videre fall i andre kvartal. Samlet kredittpraksis var om lag uendret i første kvartal. Fire av ti banker melder om noe økt risiko det siste halvåret for at næringseiendomsforetak kommer i brudd med lånevilkår. Dette er en nedgang fra tilsvarende spørsmål til bankene i 2023.   

Husholdninger              

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån med pant i bolig falt litt i første kvartal 2024 sammenlignet med kvartalet før, se figur 1. Bankene har meldt om lavere etterspørsel etter boliglån de siste tre kvartalene, men venter ikke videre fall i andre kvartal. Utviklingen var nokså lik for etterspørsel etter førstehjemslån. Etterspørselen etter fastrentelån falt også litt i første kvartal, og utviklingen forventes å fortsette i andre kvartal.

Kredittpraksisen overfor husholdningene var om lag uendret i første kvartal, og bankene venter ingen endring i andre kvartal, se figur 1.  Bruken av avdragsfrihet økte litt i fjerde kvartal 2023. Bankene ventet da at den ville øke litt videre, men meldte om uendret avdragsfrihet i første kvartal.  

Samlet rapporterte bankene om noe økt utlånsrente på boliglån i første kvartal, se figur 2. Bankenes finansieringskostnad og utlånsmargin var om lag uendret. For andre kvartal venter bankene at utlånsrente, finansieringskostnad og utlånsmargin vil være om lag uendret.

I denne runden ble bankene stilt tilleggsspørsmål om eventuelle endringer for kunder som henholdsvis får og ikke får lån innenfor fleksibilitetskvoten i utlånsforskriften. Tre av ti banker melder om noe fall i lånebeløpet til kunder som får lån innenfor fleksibilitetskvoten, og tre av ti banker melder om noe økt antall kunder som ikke får innvilget lån, se figur 3.

Bankene ble også spurt om hvilke begrunnelser som er viktige når de gir lån til kunder som kan komme i brudd med kravet til betjeningsevne. De fleste bankene trekker frem forventninger om høy inntektsvekst som begrunnelse for å gi lån til slike kunder.

Bankene ble videre spurt om i hvilken grad kravene i utlånsforskriften påvirker utlån generelt og førstegangskjøpere spesielt. For utlån generelt er det særlig kravet til gjeldsbetjeningsevne som binder, mens for førstegangskjøpere er både kravet til gjeldsbetjeningsevne og kravet til belåningsgrad bindende, se figur 4.

Foretak

For lån til ikke-finansielle foretak rapporterte bankene samlet om lag uendret etterspørsel i første kvartal 2024, se figur 5. De venter ingen endring i andre kvartal. Utnyttelse av kredittlinjer var om lag uendret i første kvartal, mens etterspørsel etter fastrentelån økte litt. Etterspørselen etter lån til næringseiendom falt litt i første kvartal, men bankene venter litt økning i andre kvartal.

Kredittpraksisen overfor ikke-finansielle foretak var samlet sett uendret i første kvartal, og bankene venter ingen endring i andre kvartal.

Bankene meldte samlet sett at utlånsmarginen på lån til foretak var om lag uendret i første kvartal, se figur 5. Bankenes utlånsrente økte litt, mens finansieringskostnaden falt litt, se figur 6. Bankene venter om lag uendret utlånsmargin, utlånsrente og finansieringskostnad i andre kvartal.

I denne runden spurte vi bankene om deres vurdering av næringseiendom er påvirket av utviklingen i økonomien og finansmarkedene det siste halvåret. Ni av ti banker rapporterte at det er noe økt bruk av rentesikring, se figur 7. Over halvparten av bankene rapporterer om uendret krav til egenkapital og rentedekningsgrad ved nye lån. Videre meldte fire av ti banker om noe økt risiko for at låntakere i næringseiendom kommer i brudd med vilkår i låneavtaler både knyttet til egenkapitalandel og rentedekningsgrad. Dette er en nedgang fra tilsvarende spørsmål i tredje kvartal 2023. Den gang rapporterte flertallet av bankene om noe innstramming i krav ved nye lån og noe økt risiko for at låntakere kommer i brudd med vilkår. 

I denne runden spurte vi også om bankenes vurdering av foretak innen eiendomsutvikling det siste halvåret. Halvparten av bankene meldte at krav til betjeningsevne ved nye lån har økt noe, og seks av ti banker rapporterte at deres krav til egenkapital for nye lån har økt noe, se figur 8. Det er omtrent tilsvarende innstrammingen meldt i tredje kvartal 2023. De fleste bankene meldte videre om noe økt risiko for at låntakerne innen eiendomsutvikling kommer i brudd med vilkår i låneavtalen knyttet til betjeningsevne, mens fire av ti banker meldte om noe økt risiko knyttet til egenkapitalandelen. Ved tilsvarende spørsmål i tredje kvartal 2023 var det noen flere banker som meldte om økt risiko for at låntakere innen eiendomsutvikling kommer i brudd med vilkår.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 18. april 2024 10:00
Publisert 18. april 2024 10:00