Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Om lag uendret låneetterspørsel, men økt utlånsmargin på foretakslån

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
1/2023

Etterspørsel etter lån fra husholdninger og foretak var om lag uendret i første kvartal 2023. For andre kvartal venter bankene litt lavere etterspørsel fra foretak. Samlet kredittpraksis var om lag uendret i første kvartal, og bankene venter det samme for andre kvartal. Bankene meldte om litt økt bruk av avdragsfrihet på lån til husholdningene. Bankene rapporterte om økt utlånsmargin på foretakslån i første kvartal, mens utlånsmarginen for lån med pant i bolig var om lag uendret. 

Husholdninger 

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån med pant i bolig var om lag uendret i første kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før, se figur 1. De venter at etterspørselen vil være om lag uendret i andre kvartal 2023. Etterspørselen etter fastrentelån var også om lag uendret.

Kredittpraksisen overfor husholdningene var om lag uendret i første kvartal, og bankene venter ingen endring i andre kvartal, se figur 1. 

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån med pant i bolig

Samlet rapporterte bankene at utlånsmarginen på boliglån var om lag uendret i første kvartal, mens bankenes finansieringskostnader og utlånsrenter økte noe, se figur 1 og 2.  For andre kvartal venter bankene at finansieringskostnader og utlånsrenter vil fortsette øke noe, og utlånsmarginen forventes å falle litt. 

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån med pant i bolig

I denne runden ble bankene stilt tilleggsspørsmål om utviklingen i nye lån med pant i bolig. Fem av ti banker rapporterte at gjeldsbetjeningsevnen til de som tok opp nye lån, falt noe i første kvartal, og tre banker venter noe fall i andre kvartal, se figur 3 og figur 4. Fire banker rapporterte om noe økt bruk av avdragsfrihet på nye lån i første kvartal, og to banker venter noe økning i andre kvartal. Ingen banker rapporterte om endringer i nedbetalingstid. Få banker rapporterte om endring i gjeld i forhold til boligens verdi eller inntekt. 

Hvordan har følgende karakteristika ved innvilget lånevolum til husholdninger endret seg de siste 3 månedene sammenlignet med de 3 månedene før?

Hvordan forventes følgende karakteristika ved innvilget lånevolum til husholdninger å endre seg de neste tre månedene sammenlignet med de siste 3 måneder?

Bankene ble også spurt om bruken av avdragsfrihet på eksisterende lån. Fire banker rapporterte at bruken av avdragsfrihet har økt noe i første kvartal, mens en bank rapporterte at den har falt noe, se figur 5. For andre kvartal venter tre banker noe økning i bruken av avdragsfrihet. 

Utvikling i bruk av avdragsfrihet på eksisterende lån

Foretak 

For lån til ikke-finansielle foretak rapporterte bankene samlet om uendret etterspørsel i første kvartal 2023, se figur 6. For andre kvartal venter bankene litt lavere etterspørsel. Utnyttelse av kredittlinjer, etterspørsel etter fastrentelån og lån til næringseiendom var også om lag uendret i første kvartal, og bankene venter det samme for andre kvartal.

Samlet sett rapporterte bankene om uendret kredittpraksis overfor ikke-finansielle foretak i første kvartal. Samlet venter bankene også uendret kredittpraksis i andre kvartal. Likevel rapporterte enkelte banker om noe strammere kredittpraksis overfor foretak innen næringseiendom i første kvartal. Flere banker rapporterte at både de makroøkonomiske, næringsspesifikke utsiktene og bankenes finansieringssituasjon var faktorer som isolert sett bidro til noe strammere kredittpraksis i første kvartal. For andre kvartal forventer også bankene at disse forholdene vil bidra til noe strammere kredittpraksis.

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til ikke-finansielle foretak

Bankene meldte samlet sett at utlånsmarginen på lån til foretak økte ganske mye i første kvartal, se figur 6. Samtidig økte bankenes finansieringskostnader og utlånsrenter, se figur 7. Bankene venter om lag uendret utlånsmargin og fortsatt økning i finansieringskostnader og utlånsrenter i andre kvartal.

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån til ikke-finansielle foretak

I denne runden spurte vi også bankene om deres vurdering av næringseiendom er påvirket av utviklingen i økonomien og finansmarkedene det siste halvåret. Svarene er konsistente med noe strammere kredittpraksis overfor foretak innen næringseiendom, se figur 8. Flertallet rapporterer at de har økt marginene på nye lån med pant i næringseiendom og at bankens krav til egenkapital ved nye lån til næringseiendomsforetak har økt. Videre meldte de fleste bankene om noe økt risiko for at låntakere i næringseiendom kommer i brudd med vilkår i låneavtaler. 

Hvordan har utviklingen det siste halvåret påvirket bankenes vurdering av næringseiendomssegmentet?

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 27. april 2023 10:00
Publisert 27. april 2023 10:00