Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Om lag uendret låneetterspørsel

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
1/2022

Etterspørselen etter lån fra husholdninger og foretak var om lag uendret i første kvartal 2022. For andre kvartal venter bankene litt lavere etterspørsel fra husholdninger. Samlet kredittpraksis var om lag uendret i første kvartal. Bankene rapporterte om litt lavere utlånsmargin på boliglån og litt høyere utlånsmargin på foretakslån i første kvartal. Samtidig økte finansieringskostnader og utlånsrenter noe for både boliglån og foretakslån, og de ventes å øke noe videre i andre kvartal.

Husholdninger

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån med pant i bolig var om lag uendret i første kvartal 2022 sammenlignet med kvartalet før, se figur 1. For andre kvartal 2022 venter bankene litt lavere etterspørsel etter lån med pant i bolig. Etterspørselen etter fastrentelån økte litt i første kvartal, og bankene venter en liten økning også i andre kvartal.

Kredittpraksisen overfor husholdningene var om lag uendret i første kvartal, og bankene venter ingen endring i andre kvartal, se figur 1. Enkelte banker forventer imidlertid at bruken av avdragsfrihet vil øke noe i andre kvartal.

Figur 1

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån med pant i bolig

Bankene rapporterte om litt lavere utlånsmargin på boliglån i første kvartal, se figur 1. Nedgangen var mindre enn de to foregående kvartalene. Finansieringskostnader og utlånsrenter økte noe i første kvartal, se figur 2. Bankene venter at både finansieringskostnader og utlånsrenter vil øke noe også i andre kvartal, mens utlånsmarginen er ventet å endre seg lite.

Figur 2

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån med pant i bolig

Foretak

For lån til ikke-finansielle foretak rapporterte bankene samlet om uendret etterspørsel og kredittpraksis i første kvartal 2022, se figur 3. Bankene venter ingen endring i andre kvartal 2022. I svar på aktuelle spørsmål kommenterte flere banker at de ikke har endret kredittpraksis overfor bestemte næringer etter krigsutbruddet i Ukraina, men at de særlig følger med på utsatte foretak. Utnyttelse av kredittlinjer, etterspørsel etter fastrentelån og lån til næringseiendom var også uendret i første kvartal. Bankene venter litt lavere etterspørsel etter lån til næringseiendom i andre kvartal.

Figur 3

Samlet etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til ikke-finansielle foretak

Videre meldte bankene at utlånsmarginen på lån til foretak økte litt i første kvartal, se figur 3. Både finansieringskostnader og utlånsrenter økte noe, se figur 4. Økningene var større enn forventet ved forrige rapportering. Bankene forventer en liten økning i utlånsmarginen i andre kvartal, samtidig som både finansieringskostnader og utlånsrente ventes å øke noe.

Figur 4

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån til ikke-finansielle foretak

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 22. april 2022 10:00
Publisert 22. april 2022 10:00