Norges Bank

I 3. kvartal rapporterte bankene om få endringer i lånemarkedene. Etterspørselen etter lån fra husholdningene økte litt, mens etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak var om lag uendret. Bankenes kredittpraksis var om lag uendret for husholdningene, mens det ble rapportert om en liten innstramming i kredittpraksisen overfor foretakene. Utlånsmarginene på lån til husholdningene falt noe, mens de økte litt for foretakene.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Spørreskjema - utlån til husholdninger (xlsx)
Spørreskjema - utlån til ikke-finansielle foretak (xlsx)

Publisert 20. oktober 2016 10:00
Publisert 20. oktober 2016 10:00