Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Fortsatt innstramming i kredittpraksis overfor foretak

Bankene fortsatte å stramme inn kredittpraksisen overfor foretak, mens kredittpraksisen overfor husholdninger var om lag uendret i 2. kvartal 2009. I 3. kvartal 2009 forventer bankene om lag uendret kredittpraksis overfor både foretak og husholdninger.

Bankene rapporterte om ytterligere nedgang i etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak i 2. kvartal 2009. Foretakenes låneetterspørsel forventes å stabilisere seg i 3. kvartal. Husholdningenes låneetterspørsel var om lag uendret i 2. kvartal. Bankene venter en økning i husholdningenes etterspørsel fremover.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 28. juli 2009 10:00
Publisert 28. juli 2009 10:00